Pierwsze spotkanie grupy roboczej ds. otwartych danych

Przedstawiciele organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, biznesu oraz administracji samorządowej i rządowej 11 lipca dyskutowali w Ministerstwie Cyfryzacji o perspektywach rozwoju otwartych danych w Polsce.

Spotkanie otworzył wiceminister Karol Okoński. Rozpoczęło ono międzysektorowe konsultacje działań planowanych przez MC w zakresie otwierania danych publicznych. Kluczowe tematy do dyskusji grupy to m.in. dyrektywa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, kalendarz otwierania danych, ewaluacja standardów otwartości danych, czy mechanizmy monitorowania ponownego wykorzystywania danych. Grupa podejmie też współpracę merytoryczną przy realizacji działań promujących otwartość danych w Polsce.

Agata Miazga, pełnomocnik ministra ds. otwartości danych, dyrektor Departamentu Otwartych Danych i Rozwoju Kompetencji przedstawiła dotychczasowe działania MC w obszarze otwartości danych m.in. w zakresie Programu Otwierania Danych Publicznych, realizowanego projektu „Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja” oraz planowanego projektu „Otwarte dane plus”.

Dyrektor Miazga zwróciła uwagę na ważną rolę grupy, która przyczyni się do szerszego wykorzystywania otwartych danych publicznych

Ten artykuł jest Informacją Sektora Publicznego.