Dataset ID,Nazwa,Opis,URL,Format,Typ,5 Stars of Openness,Data utworzenia,Ostatnia modyfikacja,Dataset name,Tytuł zbioru danych,Opis zbioru danych,Kategoria zbioru danych,Data utworzenia zbioru danych,Data modyfikacji zbioru danych,Organization name,Tytuł organizacji af6314a8-ee2d-4831-9276-651a33cd626b,Operatorzy systemów gazowych,"Wykaz przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się przesyłaniem, dystrybucją, magazynowaniem paliw gazowych, skraplaniem gazu ziemnego lub regazyfikacją skroplonego gazu ziemnego, przesyłaniem dwutlenku węgla – dane adresowe, obszary działania i okresy, na które ww. przedsiębiorstwa energetyczne zostały wyznaczone operatorami systemu",https://api.ure.gov.pl/api/operatorgassystem/xml,XML,"plik xml,xml",,2018-08-14T13:08:43.963879,,operatorzy-systemow-gazowych,Operatorzy systemów gazowych,"Wykaz przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się przesyłaniem, dystrybucją, magazynowaniem paliw gazowych, skraplaniem gazu ziemnego lub regazyfikacją skroplonego gazu ziemnego, przesyłaniem dwutlenku węgla – dane adresowe, obszary działania i okresy, na które ww. przedsiębiorstwa energetyczne zostały wyznaczone operatorami systemu",administracja_publiczna,2018-08-14T11:07:13.101208,2018-08-14T13:38:01.448011,urzad-regulacji-energetyki,Urząd Regulacji Energetyki 8d290a5e-5863-4469-98c5-ba8d35df39db,Operatorzy systemów elektroenergetycznych,"Wykaz przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej – dane adresowe, obszary działania i okresy, na które ww. przedsiębiorstwa energetyczne zostały wyznaczone operatorami systemu",https://api.ure.gov.pl/api/operatorelectricitysystem/xml,XML,"xml,plik xml",,2018-08-14T13:05:00.824794,,operatorzy-systemow-elektroenergetycznych,Operatorzy systemów elektroenergetycznych,"Wykaz przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej – dane adresowe, obszary działania i okresy, na które ww. przedsiębiorstwa energetyczne zostały wyznaczone operatorami systemu",administracja_publiczna,2018-08-14T11:04:07.888996,2018-08-14T13:41:44.952746,urzad-regulacji-energetyki,Urząd Regulacji Energetyki d024b986-cbba-4278-b67b-bc23279c934f,Wnioski o udzielenie koncesji pozostawione bez rozpoznania ,"Wykaz podmiotów, które złożyły wnioski w sprawie udzielenia koncesji, które następnie zostały pozostawione bez rozpoznania",https://api.ure.gov.pl/api/ConcessionAdministrativeProceedingNoRecognition/xml?sposobZakonczenia=bez%20rozpoznania,XML,"plik xml,xml",,2018-08-14T12:59:56.809423,,wnioski-o-udzielenie-koncesji-pozostawione-bez-rozpoznania,Wnioski o udzielenie koncesji pozostawione bez rozpoznania,"Wykaz podmiotów, które złożyły wnioski w sprawie udzielenia koncesji, które następnie zostały pozostawione bez rozpoznania",administracja_publiczna,2018-08-14T10:58:37.756689,2018-08-14T13:43:19.737524,urzad-regulacji-energetyki,Urząd Regulacji Energetyki 5ba3d9f8-43f5-464c-9a2e-5c97acefa950,Odmowy udzielenia koncesji,"Wykaz podmiotów, wobec których toczyło się postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia koncesji, zakończone odmową udzielenia koncesji",https://api.ure.gov.pl/api/ConcessionAdministrativeProceedingRefused/xml?sprawa=udzielenie%20koncesji&sposobZakonczenia=odmowa,XML,"xml,plik xml",,2018-08-14T12:48:09.395620,,odmowy-udzielenia-koncesji,Odmowy udzielenia koncesji,"Wykaz podmiotów, wobec których toczyło się postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia koncesji, zakończone odmową udzielenia koncesji",administracja_publiczna,2018-08-14T10:46:10.629846,2018-08-14T13:44:07.651874,urzad-regulacji-energetyki,Urząd Regulacji Energetyki 182243db-0c22-4c60-85d8-35f2143e0b01,Geoportal GIOŚ INSPIRE,,http://inspire.gios.gov.pl/portal/,HTML,"metadane,usługi danych przestrzennych",,2018-08-13T12:22:28.723788,,geoportal-gios-inspire,Geoportal GIOŚ INSPIRE,"Geoportal GIOŚ INSPIRE jest to portal internetowy zapewniający dostęp do usług dotyczących zharmonizowanych zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych publikowanych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska na potrzeby współtworzenia infrastruktury informacji przestrzennej. Portal utrzymywany jest przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, organ wiodący w temacie „urządzenia do monitorowania środowiska” na podstawie ustawy z 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1472).",srodowisko,2018-08-13T10:20:58.122921,2018-08-13T11:02:47.803209,glowny_inspektorat_ochrony_srodowiska,Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 56b72f5f-b9ca-49b1-a0d1-739b0c6d91d9,Monitoring chemizmu gleb ornych Polski,,http://www.gios.gov.pl/chemizm_gleb/,HTML,"raport,wyniki monitoringu chemizmu gleb ornych Polski,ocena zanieczyszczenia gleb użytkowanych rolniczo",,2018-08-13T10:59:15.270591,,http-www-gios-gov-pl-chemizm-gleb,Państwowy Monitoring Środowiska – monitoring chemizmu gleb ornych Polski,"Monitoring chemizmu gleb ornych Polski jest prowadzony w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.Celem monitoringu jest śledzenie zmian różnych cech gleb użytkowanych rolniczo zachodzących w określonych przedziałach czasu pod wpływem rolniczej i pozarolniczej działalności człowieka (antropopresji), w szczególności dotyczy to właściwości chemicznych gleb. Badania prowadzone są w cyklach 5-letnich, począwszy od 1995 roku, w ramach krajowej sieci, na którą składa się 216 punktów pomiarowo-kontrolnych, zlokalizowanych na glebach użytkowanych rolniczo na terenie całego kraju. Obowiązek prowadzenia takich badań wynika z zapisów krajowych aktów prawnych m.in. Ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 25 poz. 150 z późn.zm.).W wyznaczonych punktach pomiarowych pobierane są próby profili glebowych a następnie oznaczane następujące wskaźniki: skład granulometryczny (8 frakcji), % próchnicy, %CaCO 3, pH, kwasowość hydrolityczna, kwasowość wymienna, zawartość przyswajalnych dla roślin form fosforu (P 2O 5), potasu (K 2O), magnezu (Mg) i siarki (S-SO 4), zawartości: azotu ogólnego, węgla organicznego, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, wymiennego wapnia, potasu, magnezu i sodu, przewodnictwo elektryczne i radioaktywność. Obliczane są również: stosunek C : N, zasolenie gleby, kationowa pojemność sorpcyjna, suma zasad wymiennych oraz stopień wysycenia kationami zasadowymi. W próbkach glebowych oznaczana jest również zawartość rozpuszczalnych (tzn. całkowitych lub tzw. ""całkowitych"") form: wapnia, magnezu, potasu, sodu, glinu, żelaza, fosforu, manganu, kadmu, miedzi, chromu, niklu, ołowiu, cynku, kobaltu, wanadu, litu, berylu, boru, strontu i lantanu.Ocena zanieczyszczenia gleb metalami ciężkim, siarką, wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi oraz pestycydami jest przeprowadzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 poz. 1395). Równocześnie dokonana jest ocena zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi, siarką, wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi według metody opracowanej przez IUNG dla gleb użytkowanych rolniczo.",srodowisko,2018-08-13T08:50:24.149197,2018-08-13T12:50:30.567587,glowny_inspektorat_ochrony_srodowiska,Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 299d94f3-da62-4097-9d9c-634ccf759ebd,Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych,,http://siedliska.gios.gov.pl/pl/,HTML,"raporty,wyniki monitoringu dla pojedynczych typów siedlisk,wyniki monitoringu dla pojedynczych gatunków roślin i zwierząt,oceny stanu ochrony na stanowiskach monitoringowych i w obszarach Natura 2000",,2018-08-13T10:37:01.790618,,http-siedliska-gios-gov-pl-pl,Państwowy Monitoring Środowiska – monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych,"Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych jest prowadzony w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.Głównym celem prowadzonego monitoringu przyrodniczego jest określenie stanu ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na terenie wyróżnionych w kraju regionów biogeograficznych. Dla Polski wyróżnia się region kontynentalny, region alpejski oraz morski obszar bałtycki. Celem monitoringu jest również dostarczenie danych umożliwiających opracowanie raportów przekazywanych co 6 lat Komisji Europejskiej (KE), o stanie ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków o znaczeniu europejskim. W raportach tych ocenia się: dla gatunków zasięg, populację, siedlisko gatunku oraz perspektywy ochrony. Natomiast dla siedlisk przyrodniczych ocenia się zasięg, powierzchnię, strukturę i funkcje siedliska, jak również perspektywy ochrony.Założeniem monitoringu siedlisk przyrodniczych i gatunków jest gromadzenie informacji pozwalającej na określenie ich aktualnego stanu ochrony w kontekście zmian zachodzących na skutek różnego rodzaju antropogenicznych i naturalnych oddziaływań i prognozowanych zagrożeń, a także dotychczasowych sposobów ochrony. W przypadku siedlisk przyrodniczych chodzi tu o stan i zmiany zachodzące w zasięgu ich występowania, zajmowanej powierzchni oraz strukturze i funkcji, a w przypadku gatunków - o stan i zmiany zachodzące w ich zasięgach, wielkości i strukturze populacji oraz powierzchni i jakości siedlisk, z którymi są związane.Badania są prowadzone na powierzchniach próbnych (tzw. stanowiskach monitoringowych) na terenie całego kraju ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000.",srodowisko,2018-08-13T08:27:26.228598,2018-08-13T10:57:37.760054,glowny_inspektorat_ochrony_srodowiska,Główny Inspektorat Ochrony Środowiska df837edb-00ea-4fb4-afb1-ab69519d0df8,Wykaz środków poprawiających właściwości gleby - lipiec 2018,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/d752bf3e-cdbe-4725-b426-c2d2a279af95/resource/df837edb-00ea-4fb4-afb1-ab69519d0df8/download/Wykaz-srodkow-poprawiajacych-wlasciwosci-gleby160718.xls,XLS,"tekst,raport,tabela",,2018-08-08T11:10:41.206798,,wykaz-srodkow-poprawiajacych-wlasciwosci-gleby-nowy,Wykaz środków poprawiających właściwości gleby,,rolnictwo,2018-08-08T09:08:23.409611,2018-08-08T09:54:09.693786,ministerstwo_rolnictwa_i_rozwoju_wsi,Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1ecc2276-3d47-416b-8573-2d16d4808a17,Oferty pracy PSZ - usługa WS,Usługa pobierania danych Web Service.,https://oferty.praca.gov.pl/integration/services/oferta?wsdl,XML,"usługa,API",,2018-08-08T12:49:07.563094,,ofert-pracy-psz,Oferty pracy PSZ,"Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej udostępniło usługę WebService umożliwiającą podmiotom zewnętrznym pobieranie drogą elektroniczną, w zautomatyzowany sposób, informacji o ofertach pracy upowszechnianych w Centralnej Bazie Ofert Pracy (CBOP)",praca_pomoc_spoleczna,2018-08-08T08:54:56.658518,2018-08-08T17:32:42.809965,ministerstwo-rodziny-pracy-i-polityki-spolecznej,"Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej " 46036db4-3c12-4f7f-9f6b-d27a0b5ca915,Instrukcja pobierania danych z CBOP,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/df1ec727-afeb-465b-b51a-689799e78a1f/resource/46036db4-3c12-4f7f-9f6b-d27a0b5ca915/download/instrukcjapobieraniadanychzcbop.pdf,PDF,instrukcja,,2018-08-08T13:17:58.076241,,ofert-pracy-psz,Oferty pracy PSZ,"Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej udostępniło usługę WebService umożliwiającą podmiotom zewnętrznym pobieranie drogą elektroniczną, w zautomatyzowany sposób, informacji o ofertach pracy upowszechnianych w Centralnej Bazie Ofert Pracy (CBOP)",praca_pomoc_spoleczna,2018-08-08T08:54:56.658518,2018-08-08T17:32:42.809965,ministerstwo-rodziny-pracy-i-polityki-spolecznej,"Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej " a524bbce-58b2-4f23-9c83-53827f6a00be,Warunki udostępniania informacji o ofertach pracy z CBOP,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/df1ec727-afeb-465b-b51a-689799e78a1f/resource/a524bbce-58b2-4f23-9c83-53827f6a00be/download/warunkiudostepnianiacbop.docx,DOCX,warunki udostępniania,,2018-08-08T19:32:42.844761,,ofert-pracy-psz,Oferty pracy PSZ,"Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej udostępniło usługę WebService umożliwiającą podmiotom zewnętrznym pobieranie drogą elektroniczną, w zautomatyzowany sposób, informacji o ofertach pracy upowszechnianych w Centralnej Bazie Ofert Pracy (CBOP)",praca_pomoc_spoleczna,2018-08-08T08:54:56.658518,2018-08-08T17:32:42.809965,ministerstwo-rodziny-pracy-i-polityki-spolecznej,"Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej " dfa15da2-5281-47c3-8cba-09c67f795c09,Plan kontroli BNL w 2018 roku,Plan kontroli BNL w 2018 roku. Pliki w formacie XLSX w archiwum skompresowanym ZIP,http://bnl.gov.pl/userfiles/file/2018.zip,XLSX,Plan,,2018-07-30T10:43:50.669117,,planowane-kontrole-terenowe-bnl-w-2018-roku,Planowane kontrole terenowe BNL w 2018 roku,,administracja_publiczna,2018-07-30T08:43:01.898145,2018-07-31T08:38:30.887408,biuro-nasiennictwa-lesnego,Biuro Nasiennictwa Leśnego 7e82b497-6afa-4c11-9600-4f735f496db2,Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych JST.,aktualizacja maj 2018,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/9cab79d1-693c-47e6-950e-51b68b3e8c9c/resource/7e82b497-6afa-4c11-9600-4f735f496db2/download/Wytyczneaktualizacjamaj2018r.pdf,PDF,wytyczne,,2018-07-27T11:37:25.022152,,wytyczne-dotyczace-zalozen-makroekonomicznych-na-potrzeby-wieloletnich-prognoz-finansowych-jst,Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych JST,"Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do sporządzania prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Przygotowanie prognozy wymaga przyjęcia założeń dotyczących kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych w tym horyzoncie.Zaleca się, aby jednostki samorządu terytorialnego przygotowując prognozy kierowały się wskaźnikami przedstawionymi w Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Przyjęcie innych założeń i wskaźników makroekonomicznych od przedstawionych w wytycznych lub niespójnych z tymi założeniami wymaga przedstawienia szczegółowego uzasadnienia takiego postępowania.",budzet_finanse_publiczne,2018-07-27T09:30:12.380338,2018-07-27T09:47:01.449938,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów c579bda9-18bd-4192-84bd-0a4928e573b6,Diagnoza dla Programu Polska Cyfrowa 2014-2020,Wersja obowiązująca od: 05.12.2014 ,http://www.polskacyfrowa.gov.pl/media/1282/POPCver3_Diagnoza_21013_2612015_2422015.pdf,PDF,raport,,2018-07-27T11:04:51.406852,,program-polska-cyfrowa-2014-2020,Program Polska Cyfrowa 2014-2020,"Głównym celem Programu Polska Cyfrowa jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju - szeroki dostęp do szybkiego internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa. ",administracja_publiczna,2018-07-27T09:03:15.690783,2018-07-27T09:11:06.370611,ministerstwo-inwestycji-i-rozwoju,Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 4fdbb437-7901-469f-8639-647d2add9144,Podsumowanie POPC,Wersja obowiązująca od: 15.02.2017,http://www.polskacyfrowa.gov.pl/media/41907/POPC_pl_Podsumowanie_01082017.pdf,PDF,raport,,2018-07-27T11:05:56.964270,,program-polska-cyfrowa-2014-2020,Program Polska Cyfrowa 2014-2020,"Głównym celem Programu Polska Cyfrowa jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju - szeroki dostęp do szybkiego internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa. ",administracja_publiczna,2018-07-27T09:03:15.690783,2018-07-27T09:11:06.370611,ministerstwo-inwestycji-i-rozwoju,Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju dfd2cfdb-59f7-475b-8244-6e699ca1332d,Raport z ewaluacji ex-ante programu operacyjnego dotyczącego rozwoju cyfrowego,Wersja obowiązująca od: 05.12.2014 ,http://www.polskacyfrowa.gov.pl/media/1376/POPC_Program_Zal_3_4032015.pdf,PDF,raport,,2018-07-27T11:07:06.321071,,program-polska-cyfrowa-2014-2020,Program Polska Cyfrowa 2014-2020,"Głównym celem Programu Polska Cyfrowa jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju - szeroki dostęp do szybkiego internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa. ",administracja_publiczna,2018-07-27T09:03:15.690783,2018-07-27T09:11:06.370611,ministerstwo-inwestycji-i-rozwoju,Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 832d6585-dbe0-4754-be35-3bab4c2f782c,Informacje dotyczące ustanowienia ram wykonania,Wersja obowiązująca od: 15.02.2017,http://www.polskacyfrowa.gov.pl/media/41908/POPC_pl_Ramy_wykonania_01082017.pdf,PDF,raport,,2018-07-27T11:07:57.297669,,program-polska-cyfrowa-2014-2020,Program Polska Cyfrowa 2014-2020,"Głównym celem Programu Polska Cyfrowa jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju - szeroki dostęp do szybkiego internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa. ",administracja_publiczna,2018-07-27T09:03:15.690783,2018-07-27T09:11:06.370611,ministerstwo-inwestycji-i-rozwoju,Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 4c753f1a-e307-4c76-a4af-164c71baf668,Warunki ogólne ex-ante,Wersja obowiązująca od: 05.12.2014,http://www.polskacyfrowa.gov.pl/media/1378/POPC_Program_Zal_5_4032015.pdf,PDF,raport,,2018-07-27T11:09:00.967068,,program-polska-cyfrowa-2014-2020,Program Polska Cyfrowa 2014-2020,"Głównym celem Programu Polska Cyfrowa jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju - szeroki dostęp do szybkiego internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa. ",administracja_publiczna,2018-07-27T09:03:15.690783,2018-07-27T09:11:06.370611,ministerstwo-inwestycji-i-rozwoju,Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju a85b3a13-50cd-4548-a7b7-5d12dae9b606,Synteza prognozy oddziaływania na środowisko,Wersja obowiązująca od: 05.12.2014,http://www.polskacyfrowa.gov.pl/media/1379/POPC_Program_Zal_6_4032015.pdf,PDF,raport,,2018-07-27T11:10:06.669376,,program-polska-cyfrowa-2014-2020,Program Polska Cyfrowa 2014-2020,"Głównym celem Programu Polska Cyfrowa jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju - szeroki dostęp do szybkiego internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa. ",administracja_publiczna,2018-07-27T09:03:15.690783,2018-07-27T09:11:06.370611,ministerstwo-inwestycji-i-rozwoju,Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 26f0c016-72e3-4524-bc34-2003ddf50b70,Prognoza oddziaływania na środowisko,Wersja obowiązująca od: 05.12.2014,http://www.polskacyfrowa.gov.pl/media/1380/POPC_Program_Zal_7_4032015.pdf,PDF,raport,,2018-07-27T11:11:06.416478,,program-polska-cyfrowa-2014-2020,Program Polska Cyfrowa 2014-2020,"Głównym celem Programu Polska Cyfrowa jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju - szeroki dostęp do szybkiego internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa. ",administracja_publiczna,2018-07-27T09:03:15.690783,2018-07-27T09:11:06.370611,ministerstwo-inwestycji-i-rozwoju,Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ecc21c89-098c-491d-970f-8f84d3acbe6e,Zestawienie zbiorcze umorzeń niepodatkowych należności budżetu państwa - stan na dzień 29 czerwca 2018 r.,Dane opublikowane zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy o finansach publicznych.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/efd26def-75f4-4fc8-b54a-8cf15105b10d/resource/ecc21c89-098c-491d-970f-8f84d3acbe6e/download/Zestawienie-zbiorcze-umorze-niepodatkowych-nalenoci-budetu-pastwa.csv,CSV,"dokument,plik csv",,2018-07-25T08:45:33.425250,,informacja-kwartalna-o-udzielonych-umorzeniach-niepodatkowych-naleznosci-budzetu-panstwa,Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa.,Dane opublikowane zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy o finansach publicznych,administracja_publiczna,2018-07-23T06:47:49.490287,2018-07-25T10:34:59.545360,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 2caccfd0-2b1e-461b-8b02-65da00182bc4,Udzial podmiotów w Komitetach Technicznych i Komitetach Zadaniowych,"W 2017 roku utrzymał się dotychczasowy pozytywny trend, w którym liczba powołań była wyższa od liczby odwołań członków KT.",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/2a2110eb-ecdc-401a-9abc-91a059d94e83/resource/2caccfd0-2b1e-461b-8b02-65da00182bc4/download/stystystyki-dotyczace-udziau-podmiotow-w-KT-i-KZ.xlsx,XLSX,tabela,,2018-07-13T14:48:41.180700,,udzial-podmiotow-w-komitetach-technicznych-i-komitetach-zadaniowych,udział podmiotów w Komitetach Technicznych i Komitetach Zadaniowych,"W 2017 roku utrzymał się dotychczasowy pozytywny trend, w którym liczba powołań była wyższa od liczby odwołań członków KT.",administracja_publiczna,2018-07-13T12:38:15.204786,2018-07-13T12:48:41.151153,polski-komitet-normalizacyjny,Polski Komitet Normalizacyjny 6c140b1d-df42-4860-a1e9-9999862320b3,Tablica 1. Podmioty według przewidywanej liczby pracujących oraz sekcji i działów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD),,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/0c2c6823-ef55-483e-b1ba-bceee9358fc8/resource/6c140b1d-df42-4860-a1e9-9999862320b3/download/regonczerwiec2018tablica1.xml,XML,xml,,2018-07-12T13:44:58.757109,,miesieczna-informacja-o-podmiotach-gospodarki-narodowej-w-rejestrze-regon,Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON czerwiec 2018,Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.,administracja_publiczna,2018-07-12T11:43:44.833938,2018-07-12T11:56:43.036348,glowny-urzad-statystyczny,Główny Urząd Statystyczny 95423782-060d-45d9-a96f-d01d4f167eae,"Tablica 2. Podmioty według przewidywanej liczby pracujących oraz województw, podregionów, powiatów i gmin",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/0c2c6823-ef55-483e-b1ba-bceee9358fc8/resource/95423782-060d-45d9-a96f-d01d4f167eae/download/regonczerwiec2018tablica2.xml,XML,xml,,2018-07-12T13:45:56.214383,,miesieczna-informacja-o-podmiotach-gospodarki-narodowej-w-rejestrze-regon,Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON czerwiec 2018,Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.,administracja_publiczna,2018-07-12T11:43:44.833938,2018-07-12T11:56:43.036348,glowny-urzad-statystyczny,Główny Urząd Statystyczny 9ecba9ac-1a23-4d0c-8c48-fe025dba3276,"Tablica 3. Podmioty według sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) oraz województw, podregionów, powiatów i gmin",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/0c2c6823-ef55-483e-b1ba-bceee9358fc8/resource/9ecba9ac-1a23-4d0c-8c48-fe025dba3276/download/regonczerwiec2018tablica3.xml,XML,xml,,2018-07-12T13:46:45.490574,,miesieczna-informacja-o-podmiotach-gospodarki-narodowej-w-rejestrze-regon,Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON czerwiec 2018,Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.,administracja_publiczna,2018-07-12T11:43:44.833938,2018-07-12T11:56:43.036348,glowny-urzad-statystyczny,Główny Urząd Statystyczny 26245011-dc36-4277-8c8c-529deefa03d4,"Tablica 4. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) według sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) oraz województw, podregionów, powiatów i gmin",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/0c2c6823-ef55-483e-b1ba-bceee9358fc8/resource/26245011-dc36-4277-8c8c-529deefa03d4/download/regonczerwiec2018tablica4.xml,XML,"tablica,xml",,2018-07-12T13:47:39.499374,,miesieczna-informacja-o-podmiotach-gospodarki-narodowej-w-rejestrze-regon,Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON czerwiec 2018,Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.,administracja_publiczna,2018-07-12T11:43:44.833938,2018-07-12T11:56:43.036348,glowny-urzad-statystyczny,Główny Urząd Statystyczny 6addcf3b-e420-42d3-be13-2c6587d55103,Tablica 5. Podmioty nowo zarejestrowane w rejestrze REGON według sekcji i działów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD),,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/0c2c6823-ef55-483e-b1ba-bceee9358fc8/resource/6addcf3b-e420-42d3-be13-2c6587d55103/download/regonczerwiec2018tablica5.xml,XML,"tablica,xml",,2018-07-12T13:48:28.151814,,miesieczna-informacja-o-podmiotach-gospodarki-narodowej-w-rejestrze-regon,Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON czerwiec 2018,Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.,administracja_publiczna,2018-07-12T11:43:44.833938,2018-07-12T11:56:43.036348,glowny-urzad-statystyczny,Główny Urząd Statystyczny 84e691a0-76eb-46a9-8bda-deb906967d62,"Tablica 6. Podmioty nowo zarejestrowane w rejestrze REGON według województw, podregionów, powiatów i gmin",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/0c2c6823-ef55-483e-b1ba-bceee9358fc8/resource/84e691a0-76eb-46a9-8bda-deb906967d62/download/regonczerwiec2018tablica6.xml,XML,"tablica,xml",,2018-07-12T13:49:21.561654,,miesieczna-informacja-o-podmiotach-gospodarki-narodowej-w-rejestrze-regon,Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON czerwiec 2018,Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.,administracja_publiczna,2018-07-12T11:43:44.833938,2018-07-12T11:56:43.036348,glowny-urzad-statystyczny,Główny Urząd Statystyczny cc1483b7-ac4a-4e68-aa7c-78f2b883392d,Tablica 7. Podmioty wyrejestrowane z rejestru REGON według sekcji i działów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD),,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/0c2c6823-ef55-483e-b1ba-bceee9358fc8/resource/cc1483b7-ac4a-4e68-aa7c-78f2b883392d/download/regonczerwiec2018tablica7.xml,XML,"tablica,xml",,2018-07-12T13:50:07.429062,,miesieczna-informacja-o-podmiotach-gospodarki-narodowej-w-rejestrze-regon,Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON czerwiec 2018,Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.,administracja_publiczna,2018-07-12T11:43:44.833938,2018-07-12T11:56:43.036348,glowny-urzad-statystyczny,Główny Urząd Statystyczny 4cb5314b-f001-4a49-94a1-57849ee6d13f,"Tablica 8. Podmioty wyrejestrowane z rejestru REGON według województw, podregionów, powiatów i gmin",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/0c2c6823-ef55-483e-b1ba-bceee9358fc8/resource/4cb5314b-f001-4a49-94a1-57849ee6d13f/download/regonczerwiec2018tablica8.xml,XML,"tablica,xml",,2018-07-12T13:50:48.559827,,miesieczna-informacja-o-podmiotach-gospodarki-narodowej-w-rejestrze-regon,Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON czerwiec 2018,Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.,administracja_publiczna,2018-07-12T11:43:44.833938,2018-07-12T11:56:43.036348,glowny-urzad-statystyczny,Główny Urząd Statystyczny 6f36c2ca-0258-46dd-9f54-60f08ffa4713,Tablica 9. Podmioty według sekcji i działów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD),,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/0c2c6823-ef55-483e-b1ba-bceee9358fc8/resource/6f36c2ca-0258-46dd-9f54-60f08ffa4713/download/regonczerwiec2018tablica9.xml,XML,"tablica,xml",,2018-07-12T13:51:27.349355,,miesieczna-informacja-o-podmiotach-gospodarki-narodowej-w-rejestrze-regon,Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON czerwiec 2018,Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.,administracja_publiczna,2018-07-12T11:43:44.833938,2018-07-12T11:56:43.036348,glowny-urzad-statystyczny,Główny Urząd Statystyczny 3e521262-e476-4cdb-8217-6eda3e708744,"Tablica 10. Podmioty według województw, podregionów, powiatów i gmin",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/0c2c6823-ef55-483e-b1ba-bceee9358fc8/resource/3e521262-e476-4cdb-8217-6eda3e708744/download/regonczerwiec2018tablica10.xml,XML,"tablica,xml",,2018-07-12T13:52:38.876686,,miesieczna-informacja-o-podmiotach-gospodarki-narodowej-w-rejestrze-regon,Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON czerwiec 2018,Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.,administracja_publiczna,2018-07-12T11:43:44.833938,2018-07-12T11:56:43.036348,glowny-urzad-statystyczny,Główny Urząd Statystyczny 203d76ff-de9d-4e7f-b88b-dbf813715d1e, Patrole rozminowania-obszary odpowiedzialności,"Zgodnie z przydzielonymi rejonami odpowiedzialności, patrole rozminowania Wojsk Lądowych, Marynarki Wojennej RP oraz Sił Powietrznych pokrywają swoim zasięgiem obszar całego kraju.",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/16dc16a1-7109-4b9c-859c-acaed2e5a4c2/resource/203d76ff-de9d-4e7f-b88b-dbf813715d1e/download/Patrole-rozminowania---obszary-odpowiedzialnosci.xls,XLS,tabela excel,,2018-07-12T12:50:12.976778,,patrole-rozminowania,Patrole rozminowania,"Zasób zawiera wykaz jednostek wojskowych, w ramach których wydzielono patrole rozminowania i grupy nurków minerów wraz z terytorialnym podziałem odpowiedzialności działania.Tryb postępowania w przypadku znalezienia niewybuchu lub niewypału: 1) znalazca niewybuchu lub niewypału zgłasza uprawnionym do przyjęcia zgłoszenia organom (administracji państwowej lub samorządowej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Lasom Państwowym, Straży Miejskiej/Gminnej) fakt wykrycia, miejsce i termin wykrycia oraz informację o osobie, która wykryła (znalazła) i może wskazać miejsce znajdowania się przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych,2) uprawnione organy przekazują zgłoszenie oficerowi dyżurnemu jednostki wojskowej, w której znajduje się właściwy terytorialnie patrol rozminowania,3) po otrzymaniu zgłoszenia oficer dyżurny jednostki wojskowej ewidencjonuje je i o powyższym fakcie powiadamia dowódcę patrolu rozminowania, który realizuje zgłoszenie bezzwłocznie, zgodnie z przyjętym priorytetem (w trybie pilnym lub zwykłym).",bezpieczenstwo,2018-07-12T09:15:06.223212,2018-08-01T11:38:30.511874,ministerstwo-obrony-narodowej,Ministerstwo Obrony Narodowej d9e3cb56-8fe6-4259-abb5-cca82bcde85d,Rejestr konsultantów krajowych,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/02eb0564-2127-4eec-9e31-6d8bbe663839/resource/d9e3cb56-8fe6-4259-abb5-cca82bcde85d/download/KonsultanciKrajowi.csv,CSV,csv,,2018-07-10T15:23:35.598817,,rejestr-konsultantow-krajowych,Rejestr konsultantów krajowych,,administracja_publiczna,2018-07-10T13:22:38.966454,2018-07-10T13:23:49.922349,ministerstwo-zdrowia,Ministerstwo Zdrowia 59f19052-47ae-4510-b417-58bbd4a1567d,"Dane ewidencji miejscowości, ulic i adresów w formacie GML","GML to język znaczników geograficznych, oparty na formacie XML. Plik zgodny ze schematem GML stanowiącym Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 roku w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r. poz. 125).",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8147cf4d-3677-4c64-9f2f-6a05a58164e2/resource/59f19052-47ae-4510-b417-58bbd4a1567d/download/EMUiAGML.zip,ZIP,plik GML,,2018-07-10T11:54:37.990092,,ewidencja-miejscowosci-ulic-i-adresow-czestochowa,"Ewidencja miejscowości, ulic i adresów Miasta Częstochowy","Ewidencja miejscowości, ulic i adresów zawiera nazwy miejscowości, ulic i placów, ich identyfikatory z krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju i położenie oraz dane adresowe, określające numery porządkowe budynków, kody pocztowe i ich położenie. Ewidencja ta prowadzona jest w Polsce przez gminy na podstawie art. 47a i 47b ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (j. t. Dz. U z 2017 r., poz. 2101) oraz wydanego na jej podstawie Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 roku w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r. poz. 125).",administracja_publiczna,2018-07-10T09:53:06.312568,2018-08-10T09:24:31.939009,urzad-miasta-czestochowy,Urząd Miasta Częstochowy 86950373-7b92-4290-980a-0a0e4aee7fe1,"Dane pochodzące z ewidencji miejscowości, ulic i adresów w formacie GeoJSON","GeoJSON to otwarty standard wymiany danych geoprzestrzennych oparty na notacji JSON (JavaScript Object Notation). Zasób zawiera osobne pliki dla miejscowości, ulic i adresów.",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8147cf4d-3677-4c64-9f2f-6a05a58164e2/resource/86950373-7b92-4290-980a-0a0e4aee7fe1/download/EMUiAGeoJSON.zip,ZIP,GeoJSON,,2018-07-10T11:55:26.993979,,ewidencja-miejscowosci-ulic-i-adresow-czestochowa,"Ewidencja miejscowości, ulic i adresów Miasta Częstochowy","Ewidencja miejscowości, ulic i adresów zawiera nazwy miejscowości, ulic i placów, ich identyfikatory z krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju i położenie oraz dane adresowe, określające numery porządkowe budynków, kody pocztowe i ich położenie. Ewidencja ta prowadzona jest w Polsce przez gminy na podstawie art. 47a i 47b ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (j. t. Dz. U z 2017 r., poz. 2101) oraz wydanego na jej podstawie Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 roku w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r. poz. 125).",administracja_publiczna,2018-07-10T09:53:06.312568,2018-08-10T09:24:31.939009,urzad-miasta-czestochowy,Urząd Miasta Częstochowy 9c0025c0-ddab-436a-8813-2d90cf4810d8,Zbiór numeracji adresowej w formacie CSV,"Zbiór zawiera kompletny zestaw numerów porządkowych (adresowych) wraz z ich lokalizacją w postaci współrzędnych w układach PL-1992, WGS84 oraz PL-2000 strefa 6 oraz Adres Uniwersalny.",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8147cf4d-3677-4c64-9f2f-6a05a58164e2/resource/9c0025c0-ddab-436a-8813-2d90cf4810d8/download/punkty.csv,CSV,zbiór danych,,2018-07-26T08:11:44.704655,,ewidencja-miejscowosci-ulic-i-adresow-czestochowa,"Ewidencja miejscowości, ulic i adresów Miasta Częstochowy","Ewidencja miejscowości, ulic i adresów zawiera nazwy miejscowości, ulic i placów, ich identyfikatory z krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju i położenie oraz dane adresowe, określające numery porządkowe budynków, kody pocztowe i ich położenie. Ewidencja ta prowadzona jest w Polsce przez gminy na podstawie art. 47a i 47b ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (j. t. Dz. U z 2017 r., poz. 2101) oraz wydanego na jej podstawie Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 roku w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r. poz. 125).",administracja_publiczna,2018-07-10T09:53:06.312568,2018-08-10T09:24:31.939009,urzad-miasta-czestochowy,Urząd Miasta Częstochowy 836c0265-6178-490b-9c1f-1b66c4e3be75,Umowy za rok 2018,Rejestr umów za rok 2018,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/488af4b4-ed90-41d7-a270-6e28f0a3d7ec/resource/836c0265-6178-490b-9c1f-1b66c4e3be75/download/UMOWY2018.xls,XLS,tabela,,2018-07-05T14:47:27.162055,,rejestry-umow,Rejestry umów,Rejestry umów zawartych w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,administracja_publiczna,2018-07-05T12:44:23.694613,2018-07-25T11:59:01.203227,ministerstwo-obrony-narodowej,Ministerstwo Obrony Narodowej 18b80777-4ac2-4a42-9c38-d0f43a62e942,Umowy za rok 2017,Umowy za rok 2017,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/488af4b4-ed90-41d7-a270-6e28f0a3d7ec/resource/18b80777-4ac2-4a42-9c38-d0f43a62e942/download/UMOWYz2017.xls,XLS,tabela excel,,2018-07-12T12:40:34.382069,,rejestry-umow,Rejestry umów,Rejestry umów zawartych w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,administracja_publiczna,2018-07-05T12:44:23.694613,2018-07-25T11:59:01.203227,ministerstwo-obrony-narodowej,Ministerstwo Obrony Narodowej caa9bca8-4c5d-4334-8b39-d6c047e10b07,Umowy za rok 2016,Rejestr umów za rok 2016,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/488af4b4-ed90-41d7-a270-6e28f0a3d7ec/resource/caa9bca8-4c5d-4334-8b39-d6c047e10b07/download/UMOWY2016.xls,XLS,tabela,,2018-07-05T14:45:05.226877,,rejestry-umow,Rejestry umów,Rejestry umów zawartych w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,administracja_publiczna,2018-07-05T12:44:23.694613,2018-07-25T11:59:01.203227,ministerstwo-obrony-narodowej,Ministerstwo Obrony Narodowej 06ecdf41-b14a-40e1-b85f-36ae198d839a,Wykaz certyfikowanych organizacji pozarządowych o charakterze proobronnym,Wykaz certyfikowanych organizacji pozarządowych o charakterze proobronnym,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/19c08e39-1fcf-46d2-a469-547a4569eb3c/resource/06ecdf41-b14a-40e1-b85f-36ae198d839a/download/Wykaz-certyfikowanych-organizacji-pozarzdowych-o-charakterze-proobronnym.xlsx,XLSX,tabela,,2018-06-28T11:32:24.447545,,wspolpraca-ze-spoleczenstwem,Współpraca ze społeczeństwem,Współpraca ze społeczeństwem,administracja_publiczna,2018-06-28T09:30:40.697634,2018-06-28T09:43:11.447569,ministerstwo-obrony-narodowej,Ministerstwo Obrony Narodowej bb582df8-cb38-40dc-808e-54f94f58d128,Wykaz szkół ponadgimnazialnych prowadzących piony certyfikowanych klas mundurowych,Wykaz szkół ponadgimnazialnych prowadzących piony certyfikowanych klas mundurowych,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/19c08e39-1fcf-46d2-a469-547a4569eb3c/resource/bb582df8-cb38-40dc-808e-54f94f58d128/download/Wykaz-szko-ponadgimnazialnych-prowadzcych-piony-certyfikowanych-klas-mundurowych.xlsx,XLSX,tabela,,2018-06-28T11:32:55.417813,,wspolpraca-ze-spoleczenstwem,Współpraca ze społeczeństwem,Współpraca ze społeczeństwem,administracja_publiczna,2018-06-28T09:30:40.697634,2018-06-28T09:43:11.447569,ministerstwo-obrony-narodowej,Ministerstwo Obrony Narodowej 63dff93d-7ac7-4090-a731-3f6b8dba4f9f,Komisje lekarskie,Komisje lekarskie,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/a198e786-f2fe-461d-ba50-a381981d4e8c/resource/63dff93d-7ac7-4090-a731-3f6b8dba4f9f/download/Komisje-lekarskie.xlsx,XLSX,tabela,,2018-06-28T11:29:04.445318,,wojskowa-sluzba-zdrowia,Wojskowa Służba zdrowia,Wojskowa Służba zdrowia,administracja_publiczna,2018-06-28T09:28:39.258524,2018-06-28T09:42:12.079604,ministerstwo-obrony-narodowej,Ministerstwo Obrony Narodowej f9bc1835-be00-48f2-b7b9-a403c6f279d3,Pracownie psychologiczne,Pracownie psychologiczne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/a198e786-f2fe-461d-ba50-a381981d4e8c/resource/f9bc1835-be00-48f2-b7b9-a403c6f279d3/download/Pracownie-psychologiczne.xlsx,XLSX,tabela,,2018-06-28T11:29:30.660380,,wojskowa-sluzba-zdrowia,Wojskowa Służba zdrowia,Wojskowa Służba zdrowia,administracja_publiczna,2018-06-28T09:28:39.258524,2018-06-28T09:42:12.079604,ministerstwo-obrony-narodowej,Ministerstwo Obrony Narodowej c8b43ee8-d5a0-4569-9d7f-7ce55e70ac5a,Sanatoria,Sanatoria,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/a198e786-f2fe-461d-ba50-a381981d4e8c/resource/c8b43ee8-d5a0-4569-9d7f-7ce55e70ac5a/download/Sanatoria.xlsx,XLSX,tabela,,2018-06-28T11:29:50.827908,,wojskowa-sluzba-zdrowia,Wojskowa Służba zdrowia,Wojskowa Służba zdrowia,administracja_publiczna,2018-06-28T09:28:39.258524,2018-06-28T09:42:12.079604,ministerstwo-obrony-narodowej,Ministerstwo Obrony Narodowej 6af0e146-d39e-4553-8107-099b8ade4e30,Szpitale,Szpitale,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/a198e786-f2fe-461d-ba50-a381981d4e8c/resource/6af0e146-d39e-4553-8107-099b8ade4e30/download/Szpitale.xlsx,XLSX,tabela,,2018-06-28T11:30:09.178523,,wojskowa-sluzba-zdrowia,Wojskowa Służba zdrowia,Wojskowa Służba zdrowia,administracja_publiczna,2018-06-28T09:28:39.258524,2018-06-28T09:42:12.079604,ministerstwo-obrony-narodowej,Ministerstwo Obrony Narodowej 110d44a5-7dcc-40cc-9fb4-75e4c80f112e,Wojewódzkie sztaby wojskowe,Wojewódzkie sztaby wojskowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/fce1eaf3-0fa1-4781-afb3-5ddaac6498aa/resource/110d44a5-7dcc-40cc-9fb4-75e4c80f112e/download/Wojewodzkie-sztaby-wojskowe.xlsx,XLSX,tabela,,2018-06-28T11:27:34.540971,,terenowe-organy-administracji-wojskowej,Terenowe organy administracji wojskowej,Terenowe organy administracji wojskowej,bezpieczenstwo,2018-06-28T09:27:02.616532,2018-08-01T13:09:42.332199,ministerstwo-obrony-narodowej,Ministerstwo Obrony Narodowej bfcc0701-7103-4032-9373-cb551e4a5cc6,Wojskowe komendy uzupełnień,Wojskowe komendy uzupełnień,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/fce1eaf3-0fa1-4781-afb3-5ddaac6498aa/resource/bfcc0701-7103-4032-9373-cb551e4a5cc6/download/Wojskowe-komendy-uzupenie.xlsx,XLSX,tabela,,2018-06-29T13:36:40.620171,,terenowe-organy-administracji-wojskowej,Terenowe organy administracji wojskowej,Terenowe organy administracji wojskowej,bezpieczenstwo,2018-06-28T09:27:02.616532,2018-08-01T13:09:42.332199,ministerstwo-obrony-narodowej,Ministerstwo Obrony Narodowej cd784452-c18a-4e38-b986-070d92541083,Liczba weteranów,Liczba weteranów wg. powiatów,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/e05e6541-2ef6-448e-b47a-bbd429fa0707/resource/cd784452-c18a-4e38-b986-070d92541083/download/Liczba-weteranow-wg.-powiatow.xlsx,XLSX,tabela,,2018-06-28T11:11:02.515969,,dane-statystyczne-dot-weteranow,Dane statystyczne dot. weteranów,Zestawienie zawiera dane dot. weteranów i weteranów poszkodowanych z podziałem na powiaty.,administracja_publiczna,2018-06-28T09:10:26.799018,2018-07-12T08:59:41.210831,ministerstwo-obrony-narodowej,Ministerstwo Obrony Narodowej 7dc85fcb-6f97-4d48-a46e-f38a5172fffa,Liczba żołnierzy,Dane dotyczące liczby żołnierzy,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/82dd6575-def8-4c97-8731-76d388df0813/resource/7dc85fcb-6f97-4d48-a46e-f38a5172fffa/download/Dane-dot.-liczby-onierzy.xlsx,XLSX,tabela,,2018-06-28T11:05:11.975379,,dane-kadrowe,Dane kadrowe,"Zestawienia zawierają dane dot.: żołnierzy zawodowych, kandydatów na żołnierzy zawodowych, przekwalifikowania zawodowego.",administracja_publiczna,2018-06-28T09:03:27.289646,2018-07-12T08:58:53.450853,ministerstwo-obrony-narodowej,Ministerstwo Obrony Narodowej 03b761c3-807b-4ac6-b01e-2f42e5b49cc8,Kobiety w służbie wojskowej,Dane dotyczące liczby kobiet w służbie wojskowej,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/82dd6575-def8-4c97-8731-76d388df0813/resource/03b761c3-807b-4ac6-b01e-2f42e5b49cc8/download/Dane-dot.-suby-kobiet.xlsx,XLSX,tabela,,2018-06-28T11:06:46.570425,,dane-kadrowe,Dane kadrowe,"Zestawienia zawierają dane dot.: żołnierzy zawodowych, kandydatów na żołnierzy zawodowych, przekwalifikowania zawodowego.",administracja_publiczna,2018-06-28T09:03:27.289646,2018-07-12T08:58:53.450853,ministerstwo-obrony-narodowej,Ministerstwo Obrony Narodowej d052b87e-e22a-42a4-b3dd-bec98ea1cec5,Kandydaci na uczelniach wojskowych,"ZESTAWIENIE KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH UCZELNIACH WOJSKOWYCH, SZKOŁACH PODOFICERSKICH I OŚRODKACH SZKOLENIA",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/82dd6575-def8-4c97-8731-76d388df0813/resource/d052b87e-e22a-42a4-b3dd-bec98ea1cec5/download/Kandydaci-na-uczelniach-wojskowych.xlsx,XLSX,tabela,,2018-06-28T11:07:29.903301,,dane-kadrowe,Dane kadrowe,"Zestawienia zawierają dane dot.: żołnierzy zawodowych, kandydatów na żołnierzy zawodowych, przekwalifikowania zawodowego.",administracja_publiczna,2018-06-28T09:03:27.289646,2018-07-12T08:58:53.450853,ministerstwo-obrony-narodowej,Ministerstwo Obrony Narodowej 0e75b734-a58a-456d-8459-1ec1edd9075d,Rekonwersja kadr Sił Zbrojnych RP,Rekonwersja kadr Sił Zbrojnych RP,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/82dd6575-def8-4c97-8731-76d388df0813/resource/0e75b734-a58a-456d-8459-1ec1edd9075d/download/Rekonwersja-kadr-Si-Zbrojnych-RP.xlsx,XLSX,tabela,,2018-06-28T11:08:01.097725,,dane-kadrowe,Dane kadrowe,"Zestawienia zawierają dane dot.: żołnierzy zawodowych, kandydatów na żołnierzy zawodowych, przekwalifikowania zawodowego.",administracja_publiczna,2018-06-28T09:03:27.289646,2018-07-12T08:58:53.450853,ministerstwo-obrony-narodowej,Ministerstwo Obrony Narodowej 9384bff0-e789-415a-b6e4-7871b52fc094,Punkty dokumentacyjne SMGP w mobilnej przeglądarce map GeoLOG,Punkty dokumentacyjne SMGP w mobilnej przeglądarce map GeoLOG. Poprzez wybór konkretnego punktu dokumentacyjnego można otrzymać kartę z jego profilem geologicznym.,https://geolog.pgi.gov.pl/#url=https://bazadata.pgi.gov.pl/app/geolog_conf/smgp_pktdok.json,JSON,"mapa interaktywna,raport w formacie PDF",,2018-06-26T13:46:15.606770,,baza-danych-punktow-dokumentacyjnych-smgp,Baza danych punktów dokumentacyjnych SMGP,"Baza danych punktów dokumentacyjnych Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000 (SMGP) zawiera lokalizacje i profile geologiczne punktów dokumentacyjnych wykonanych i opisanych na potrzeby opracowania arkuszy SMGP. Są to profile sond ręcznych, mechanicznych, wkopów oraz odsłonięć dokumentujących podpowierzchniową budowę geologiczną danego terenu. Są to dane trwałe i niezmienne bez względu na czas wykonania. Dane zostały zebrane głównie w obszarach niezurbanizowanych, gdyż na terenach miejskich do kartowania geologicznego wykorzystuje się archiwalne profile geologiczno-inżynierskie. ",srodowisko,2018-06-26T11:40:04.052748,2018-06-27T07:06:10.026720,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 25a78f50-98d7-45c8-bc98-37b68f49c35b,Punkty dokumentacyjne SMGP - usługa przeglądania WMS,Punkty dokumentacyjne SMGP - adres usługi przeglądania WMS: http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/kartografia/smgp_pktdok/MapServer/WMSServer,http://geoportal.pgi.gov.pl/uslugi_gis,WMS,WMS,,2018-06-26T13:49:30.314270,,baza-danych-punktow-dokumentacyjnych-smgp,Baza danych punktów dokumentacyjnych SMGP,"Baza danych punktów dokumentacyjnych Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000 (SMGP) zawiera lokalizacje i profile geologiczne punktów dokumentacyjnych wykonanych i opisanych na potrzeby opracowania arkuszy SMGP. Są to profile sond ręcznych, mechanicznych, wkopów oraz odsłonięć dokumentujących podpowierzchniową budowę geologiczną danego terenu. Są to dane trwałe i niezmienne bez względu na czas wykonania. Dane zostały zebrane głównie w obszarach niezurbanizowanych, gdyż na terenach miejskich do kartowania geologicznego wykorzystuje się archiwalne profile geologiczno-inżynierskie. ",srodowisko,2018-06-26T11:40:04.052748,2018-06-27T07:06:10.026720,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy c0086d93-009a-467d-b364-e8390d77c3d6,Mapy geologiczno-turystyczne w mobilnej przeglądarce map GeoLOG,Mapy geologiczno-turystyczne w mobilnej przeglądarce map GeoLOG.,https://geolog.pgi.gov.pl/#url=https://bazadata.pgi.gov.pl/app/geolog_conf/geoturystyka.json,JSON,mapa interaktywna,,2018-06-26T12:59:44.610104,,mapy-geologiczno-turystyczne,Mapy geologiczno-turystyczne,"Serie map geologiczno-turystycznych parków narodowych, parków krajobrazowych i wybranych gmin przedstawiają budowę geologiczną, ukształtowanie terenu, ciekawe stanowiska geologiczne oraz atrakcje turystyczne, przebieg szlaków turystycznych. Treść map jest wzbogacona informacjami opisowymi o walorach krajobrazowych i przyrodniczych, budowie geologicznej, hydrogeologii, surowcach mineralnych, oraz szczegółowymi opisami stanowisk geologicznych. Mapy geologiczno-turystyczne są dostępne w postaci GIS oraz skanów map i objaśnień tekstowych, a także w formie papierowej wydrukowane offsetowo.",srodowisko,2018-06-26T10:57:27.933729,2018-06-27T07:14:07.829959,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy c1288f93-4005-47fa-88d9-f2a835c6cdc2,Mapy geologiczno-turystyczne - usługa przeglądania WMS,Mapy geologiczno-turystyczne - adres usługi przeglądania WMS: http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/kartografia/geoturystyka/MapServer/WMSServer,http://geoportal.pgi.gov.pl/uslugi_gis,WMS,WMS,,2018-06-26T13:03:08.232573,,mapy-geologiczno-turystyczne,Mapy geologiczno-turystyczne,"Serie map geologiczno-turystycznych parków narodowych, parków krajobrazowych i wybranych gmin przedstawiają budowę geologiczną, ukształtowanie terenu, ciekawe stanowiska geologiczne oraz atrakcje turystyczne, przebieg szlaków turystycznych. Treść map jest wzbogacona informacjami opisowymi o walorach krajobrazowych i przyrodniczych, budowie geologicznej, hydrogeologii, surowcach mineralnych, oraz szczegółowymi opisami stanowisk geologicznych. Mapy geologiczno-turystyczne są dostępne w postaci GIS oraz skanów map i objaśnień tekstowych, a także w formie papierowej wydrukowane offsetowo.",srodowisko,2018-06-26T10:57:27.933729,2018-06-27T07:14:07.829959,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 9695e124-33f1-4710-9f82-80ee28c90d3f,Mapy geologiczno-turystyczne w postaci JPEG i PDF,Mapy geologiczno-turystyczne do pobrania w formacie JPEG (mapa) i PDF (tekst objaśnień).,https://www.pgi.gov.pl/oferta-inst/wydawnictwa/atlasy-i-mapy/geologiczno-turystyczne.html,HTML,"JPEG,PDF",,2018-06-26T13:09:27.791202,,mapy-geologiczno-turystyczne,Mapy geologiczno-turystyczne,"Serie map geologiczno-turystycznych parków narodowych, parków krajobrazowych i wybranych gmin przedstawiają budowę geologiczną, ukształtowanie terenu, ciekawe stanowiska geologiczne oraz atrakcje turystyczne, przebieg szlaków turystycznych. Treść map jest wzbogacona informacjami opisowymi o walorach krajobrazowych i przyrodniczych, budowie geologicznej, hydrogeologii, surowcach mineralnych, oraz szczegółowymi opisami stanowisk geologicznych. Mapy geologiczno-turystyczne są dostępne w postaci GIS oraz skanów map i objaśnień tekstowych, a także w formie papierowej wydrukowane offsetowo.",srodowisko,2018-06-26T10:57:27.933729,2018-06-27T07:14:07.829959,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 0ad76236-1d93-4bdf-929c-eea69e9237b9,Mapa Litogenetyczna Polski w skali 1:50 000 - usługa przeglądania WMS,Mapa Litogenetyczna Polski w skali 1:50 000 - usługa WMS: http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/kartografia/mlp50k/MapServer/WMSServer,http://geoportal.pgi.gov.pl/uslugi_gis,WMS,WMS,,2018-06-26T10:30:26.615851,,mapa-litogenetyczna-polski-w-skali-1-50000,Mapa Litogenetyczna Polski w skali 1:50 000,"Mapa Litogenetyczna Polski jest to seryjna mapa całego kraju, przedstawiająca litologię i genezę utworów występujących na powierzchni terenu oraz wybrane zjawiska geodynamiczne, antropogeniczne i hydrogeologiczne. Mapa powinna być wykorzystywana do sporządzania ogólnych opracowań geologicznych, sozologicznych, planistycznych i geoturystycznych, do typowania obszarów występowania surowców skalnych oraz do waloryzacji i wyznaczania obszarów opracowań szczegółowych.",srodowisko,2018-06-26T08:20:46.170069,2018-07-03T09:40:20.155797,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 9919c4c0-1a9c-4f0f-8026-e46f9424534d,Mapa Litogenetyczna Polski w skali 1:50 000 w aplikacji mobilnej GeoLOG,Mapa Litogenetyczna Polski w skali 1:50 000 w aplikacji mobilnej GeoLOG,https://geolog.pgi.gov.pl/#url=https://bazadata.pgi.gov.pl/app/geolog_conf/mlp50k.json,JSON,mapa interaktywna,,2018-06-26T10:34:00.028867,,mapa-litogenetyczna-polski-w-skali-1-50000,Mapa Litogenetyczna Polski w skali 1:50 000,"Mapa Litogenetyczna Polski jest to seryjna mapa całego kraju, przedstawiająca litologię i genezę utworów występujących na powierzchni terenu oraz wybrane zjawiska geodynamiczne, antropogeniczne i hydrogeologiczne. Mapa powinna być wykorzystywana do sporządzania ogólnych opracowań geologicznych, sozologicznych, planistycznych i geoturystycznych, do typowania obszarów występowania surowców skalnych oraz do waloryzacji i wyznaczania obszarów opracowań szczegółowych.",srodowisko,2018-06-26T08:20:46.170069,2018-07-03T09:40:20.155797,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy f988250d-4e85-4d1f-a4b1-5e72128cae61,Wykaz podłoży do upraw - lipiec 2018 r.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/7a621409-c786-4b8b-a02e-471c9df9acda/resource/f988250d-4e85-4d1f-a4b1-5e72128cae61/download/Wykaz-podoy-do-upraw160718.xls,XLS,"tekst,raport,tabela",,2018-06-20T08:13:15.804678,,wykaz-podlozy-do-upraw,Wykaz podłoży do upraw,Środki wspomagające uprawę roślin,rolnictwo,2018-06-20T06:09:41.068016,2018-08-08T08:11:33.969000,ministerstwo_rolnictwa_i_rozwoju_wsi,Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi eeeb7e0a-0e52-4932-a69b-017ac3f442d9,Baza transakcji - obligacje zagraniczne,,https://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/5018613/Baza_transakcji_obligacje_zagraniczne.xls,XLS,baza danych xls,,2018-06-19T10:24:16.218278,,obligacje-zagraniczne-skarbu-panstwa,Obligacje zagraniczne Skarbu Państwa,Informacje dotyczące emisji skarbowych papierów wartościowych na rynkach zagranicznych.,administracja_publiczna,2018-06-19T08:23:33.043602,2018-06-19T08:59:12.077645,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 8e1441fa-3fd3-4adf-a473-3896d437b5bb,Baza transkcji - obligacje hurtowe,,https://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/1185844/obligacjehurtowe.xls,XLS,baza danych xls,,2018-06-19T10:18:15.827935,,obligacje-skarbowe,Obligacje skarbowe,Wyniki przetargów obligacji skarbowych oraz operacji związanych z konwersją zobowiązań Skarbu Państwa.,administracja_publiczna,2018-06-19T08:17:21.187843,2018-06-19T08:59:01.336201,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów d67476bf-2c38-4197-a962-1f386df3fcfd,Baza transakcji - bony skabowe,,https://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/1185844/bonyskarbowe.xls,XLS,baza danych xls,,2018-06-19T10:05:11.231302,,bony-skarbowe,Bony skarbowe,Wyniki przetargów bonów skarbowych.,administracja_publiczna,2018-06-19T08:03:11.298005,2018-06-19T08:58:49.852033,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów e873f64b-a6dc-4f02-b7bd-ce802a4a0659,Raport z działalności infolinii podatkowej i celnej w okresie 2 stycznia - 30 kwietnia 2018 r.,Raport z działalności infolinii podatkowej i celnej ,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/00674701-b544-4b19-8359-053dd38a38f7/resource/e873f64b-a6dc-4f02-b7bd-ce802a4a0659/download/RaportKISstyczenkwiecien2018.pdf,PDF,raport,,2018-06-19T07:53:00.432779,,raport-z-dzialalnosci-infolinii-podatkowej-i-celnej,Raport z działalności infolinii podatkowej i celnej,Krajowa Informacja Skarbowa (dalej: KIS) działając w ramach struktur Krajowej Administracji Skarbowej realizuje zadania z zakresu udzielania informacji podatkowej i celnej: telefonicznie i elektronicznie za pośrednictwem Portalu Podatkowego. Opublikowane raporty wskazują ile KIS udzieliła odpowiedzi na zapytania telefoniczne kierowane do niej przez podatników oraz pracowników urzędów skarbowych.,administracja_publiczna,2018-06-19T05:32:59.080623,2018-06-19T07:38:29.218718,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 180812d5-a288-4cbd-b272-f5d58453f778,Raport z działalności infolinii podatkowej i celnej w okresie 2 stycznia - 2 maja 2017 r.,Raport z działalności infolinii podatkowej i celnej ,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/00674701-b544-4b19-8359-053dd38a38f7/resource/180812d5-a288-4cbd-b272-f5d58453f778/download/InformacjaKIS2017.pdf,PDF,raport,,2018-06-19T07:34:49.151210,,raport-z-dzialalnosci-infolinii-podatkowej-i-celnej,Raport z działalności infolinii podatkowej i celnej,Krajowa Informacja Skarbowa (dalej: KIS) działając w ramach struktur Krajowej Administracji Skarbowej realizuje zadania z zakresu udzielania informacji podatkowej i celnej: telefonicznie i elektronicznie za pośrednictwem Portalu Podatkowego. Opublikowane raporty wskazują ile KIS udzieliła odpowiedzi na zapytania telefoniczne kierowane do niej przez podatników oraz pracowników urzędów skarbowych.,administracja_publiczna,2018-06-19T05:32:59.080623,2018-06-19T07:38:29.218718,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 0a3d50ad-414a-4138-8027-9210376d453f,Informacja z działalności KIS za rok 2017,Informacja z działalności Krajowej Informacji Skarbowej,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/1ceccfc3-b719-46bc-9571-2d47d801b3b1/resource/0a3d50ad-414a-4138-8027-9210376d453f/download/Informacja-z-dziaalnoci-KIS-za-rok-2017.pdf,PDF,zestawienie danych,,2018-06-19T07:23:00.028837,,informacja-z-dzialalnosci-krajowej-informacji-skarbowej,Informacja z działalności Krajowej Informacji Skarbowej,Krajowa Informacja Skarbowa (dalej: KIS) działając w ramach struktur Krajowej Administracji Skarbowej realizuje zadania z zakresu udzielania informacji podatkowej i celnej. Opublikowane szczegółowe dane wskazują zadania zrealizowane przez KIS w cyklach rocznych.,administracja_publiczna,2018-06-19T05:17:32.123440,2018-08-01T07:33:49.784437,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 4f4651cc-b9f6-404c-ae25-2c6f6fef308f,Badanie jakości informacji udzielanych telefonicznie za okres styczeń- grudzień 2017 roku,Miernik z badania jakości informacji udzielanych na zapytania telefoniczne za okres styczeń- grudzień 2017 roku,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/1ceccfc3-b719-46bc-9571-2d47d801b3b1/resource/4f4651cc-b9f6-404c-ae25-2c6f6fef308f/download/Badanie-jakoci-informacji-udzielanych-telefonicznie.xlsx,XLSX,raport,,2018-08-01T09:29:39.734658,,informacja-z-dzialalnosci-krajowej-informacji-skarbowej,Informacja z działalności Krajowej Informacji Skarbowej,Krajowa Informacja Skarbowa (dalej: KIS) działając w ramach struktur Krajowej Administracji Skarbowej realizuje zadania z zakresu udzielania informacji podatkowej i celnej. Opublikowane szczegółowe dane wskazują zadania zrealizowane przez KIS w cyklach rocznych.,administracja_publiczna,2018-06-19T05:17:32.123440,2018-08-01T07:33:49.784437,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 7d6ed934-8a1e-4e49-b044-2130b6b037b7,Odpowiedzi na zapytania podatników udzielone w 2017 roku,Udzielone odpowiedzi na pytania telefoniczne zadane przez podatników 2017 roku,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/1ceccfc3-b719-46bc-9571-2d47d801b3b1/resource/7d6ed934-8a1e-4e49-b044-2130b6b037b7/download/Odpowiedzi-na-zapytania-podatnikow.xlsx,XLSX,raport,,2018-08-01T09:33:49.818435,,informacja-z-dzialalnosci-krajowej-informacji-skarbowej,Informacja z działalności Krajowej Informacji Skarbowej,Krajowa Informacja Skarbowa (dalej: KIS) działając w ramach struktur Krajowej Administracji Skarbowej realizuje zadania z zakresu udzielania informacji podatkowej i celnej. Opublikowane szczegółowe dane wskazują zadania zrealizowane przez KIS w cyklach rocznych.,administracja_publiczna,2018-06-19T05:17:32.123440,2018-08-01T07:33:49.784437,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 86590c52-b336-4c11-b6e7-cad614df653d,Liczba dawców z podziałem na płeć,,http://Liczba-dawcow-z-podziaem-na-pe-2.csv,CSV,dane statystyczne,,2018-06-18T12:01:04.234253,,liczba-dawcow-z-podzialem-na-plec,Dawcy w bazie RCKiK Wrocław z podziałem na rodzaje,Liczba dawców z podziałem na płeć.Liczba dawców i donacji względem liczby mieszkańców.,administracja_publiczna,2018-06-18T09:58:09.255539,2018-06-18T10:12:28.583605,regionalne-centrum-krwiodawstwa-i-krwiolecznictwa-im-prof-dr-hab-tadeusza-dorobisza,Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu 8cdcba4b-25ab-4d0b-a222-7902a8bfb9cd,Liczba dawców i donacji względem liczby mieszkańców,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/9fcf5519-f35b-4efa-bc69-aa0f084f6fc2/resource/8cdcba4b-25ab-4d0b-a222-7902a8bfb9cd/download/Liczba-dawcow-i-donacji-wzgldem-liczby-mieszkacow.csv,CSV,dane statystyczne,,2018-06-18T12:02:35.606697,,liczba-dawcow-z-podzialem-na-plec,Dawcy w bazie RCKiK Wrocław z podziałem na rodzaje,Liczba dawców z podziałem na płeć.Liczba dawców i donacji względem liczby mieszkańców.,administracja_publiczna,2018-06-18T09:58:09.255539,2018-06-18T10:12:28.583605,regionalne-centrum-krwiodawstwa-i-krwiolecznictwa-im-prof-dr-hab-tadeusza-dorobisza,Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu 2b8df81f-5c45-4e8f-ab7b-f563c4cdf107,Rejestr umów,Rejestr umów z dnia 2018-05-14,http://Rejestr-umoww-w-2018.csv,CSV,arkusz danych,,2018-06-15T09:26:06.152744,,rejestr-umow-w-zawartych-w-2018-roku,Rejestr zawartych umów,Rejestr umów zawartych ,administracja_publiczna,2018-06-15T07:20:36.388551,2018-06-18T11:34:21.041893,centrum-systemow-informacyjnych-ochrony-zdrowia,Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 2608e0b4-98ce-4db9-9a0f-7ee4ce8d7f32,Wykaz umów zawartych w 2017 r.,"Dane zawierające opis zadań, kwoty oraz identyfikatory podmiotów (REGON, NIP, terminy wykonania prac)",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/e7aee33b-c937-4d20-85cd-061e2b7e9f73/resource/2608e0b4-98ce-4db9-9a0f-7ee4ce8d7f32/download/Wykaz-umow-zawartych-przez-CSIOZ-w-roku-2017.csv,CSV,umowy,,2018-06-18T13:34:21.102342,,rejestr-umow-w-zawartych-w-2018-roku,Rejestr zawartych umów,Rejestr umów zawartych ,administracja_publiczna,2018-06-15T07:20:36.388551,2018-06-18T11:34:21.041893,centrum-systemow-informacyjnych-ochrony-zdrowia,Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 962a3394-9bfb-4b14-9bb7-d1245817a7b6,PROW 2014-2020 lipiec 2018 r.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f2881a33-c305-4268-a0f0-8b2811b06bd3/resource/962a3394-9bfb-4b14-9bb7-d1245817a7b6/download/PROW-2014-2020-lipiec-2018.xlsx,XLSX,"tekst, raport, tabela",,2018-08-16T14:39:54.373282,,sprawozdania-miesieczne-z-realizacji-prow-2014-2020,Sprawozdania miesięczne z realizacji PROW 2014-2020,Sprawozdania miesięczne z realizacji PROW 2014-2020,rolnictwo,2018-06-14T08:00:39.053798,2018-08-16T12:40:21.728589,ministerstwo_rolnictwa_i_rozwoju_wsi,Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi e140489c-1096-404c-88d6-d3fc7ac3520e,PROW 2014-2020 czerwiec 2018 r.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f2881a33-c305-4268-a0f0-8b2811b06bd3/resource/e140489c-1096-404c-88d6-d3fc7ac3520e/download/PROW-2014-2020-czerwiec-2018.xlsx,XLSX,"tekst,raport,tabela",,2018-06-20T08:04:25.837350,,sprawozdania-miesieczne-z-realizacji-prow-2014-2020,Sprawozdania miesięczne z realizacji PROW 2014-2020,Sprawozdania miesięczne z realizacji PROW 2014-2020,rolnictwo,2018-06-14T08:00:39.053798,2018-08-16T12:40:21.728589,ministerstwo_rolnictwa_i_rozwoju_wsi,Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 41c214fe-9a64-4aa6-97e8-6dc918992cf3,Dysponowanie środkami Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2015 roku,,http://crip.msit.gov.pl/Dysponowanie%20%C5%9Brodkami%20FRKF%20za%202015%20rok.csv,CSV,zestawienie,,2018-06-08T15:23:22.840959,,dysponowanie-srodkami-funduszu,Dysponowanie środkami Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,Dysponowanie środkami Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,sport_turystyka,2018-06-08T13:18:11.586824,2018-06-08T13:34:12.515440,ministerstwo_sportu_i_turystyki,Ministerstwo Sportu i Turystyki f8473eaf-e7ff-43df-b5a9-5c3ae38a0511, Dysponowanie środkami Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2016 roku,,http://crip.msit.gov.pl/Dysponowanie%20%C5%9Brodkami%20FRKF%20za%202016%20rok.csv,CSV,zestawienie,,2018-06-08T15:31:01.706349,,dysponowanie-srodkami-funduszu,Dysponowanie środkami Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,Dysponowanie środkami Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,sport_turystyka,2018-06-08T13:18:11.586824,2018-06-08T13:34:12.515440,ministerstwo_sportu_i_turystyki,Ministerstwo Sportu i Turystyki 41ed43ed-1f50-4cb5-bd4d-5ae78dbbaa8c,Dysponowanie środkami Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2017 roku,,http://crip.msit.gov.pl/Dysponowanie%20%C5%9Brodkami%20FRKF%20za%202017%20rok.csv,CSV,zestawienie,,2018-06-08T15:34:12.561312,,dysponowanie-srodkami-funduszu,Dysponowanie środkami Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,Dysponowanie środkami Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,sport_turystyka,2018-06-08T13:18:11.586824,2018-06-08T13:34:12.515440,ministerstwo_sportu_i_turystyki,Ministerstwo Sportu i Turystyki a6836930-ba16-49de-a481-55df2275322a,"Ilości wyprodukowanych, przywiezionych i wywiezionych paliw w I kwartale 2018 r.",Informacja publikowana przez Prezesa URE na podstawie art. 43d ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne,http://bip.ure.gov.pl/download/3/9923/20180514Ogloszeniecalkowitychwielkosciprodukcjiiprzywozupaliwcieklychnaterytoriu.pdf,PDF,raport,,2018-05-24T12:56:49.249855,,wielkosci-produkcji-przywozu-wywozu-paliw-cieklych-1-2018,Ogłoszenie całkowitych wielkości produkcji i przywozu paliw ciekłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w I kwartale 2018 r.,Ogłoszenie całkowitych wielkości produkcji i przywozu paliw ciekłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w I kwartale 2018 r. ,administracja_publiczna,2018-05-24T10:54:20.821182,2018-05-24T10:56:55.378845,urzad-regulacji-energetyki,Urząd Regulacji Energetyki 13acb95b-617d-40f2-a1d4-d7f07b0e97c6,Przestępstwa stwierdzone,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/84a2cdb4-a97a-4e5f-8fe5-c450c14cc551/resource/13acb95b-617d-40f2-a1d4-d7f07b0e97c6/download/przestepstwastwierdzone.xlsx,XLSX,tabela,,2018-05-21T09:40:49.274184,,dane-o-przestepczosci-2017,Dane o przestępczości w latach 1999-2017,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa,bezpieczenstwo,2018-05-21T07:38:46.470342,2018-08-03T12:24:21.254504,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji 1277204a-67e2-487b-9439-6f253b23cb32,Postępowania wszczęte,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/84a2cdb4-a97a-4e5f-8fe5-c450c14cc551/resource/1277204a-67e2-487b-9439-6f253b23cb32/download/potepowaniawszczete.xlsx,XLSX,tabela,,2018-05-21T09:41:24.029385,,dane-o-przestepczosci-2017,Dane o przestępczości w latach 1999-2017,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa,bezpieczenstwo,2018-05-21T07:38:46.470342,2018-08-03T12:24:21.254504,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji c0ae3644-cba9-4a5c-92c4-e5a2b5f972a5,Informacja na temat opublikowanych danych,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/84a2cdb4-a97a-4e5f-8fe5-c450c14cc551/resource/c0ae3644-cba9-4a5c-92c4-e5a2b5f972a5/download/informacja.pdf,PDF,plik pdf,,2018-05-21T09:43:58.994317,,dane-o-przestepczosci-2017,Dane o przestępczości w latach 1999-2017,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa,bezpieczenstwo,2018-05-21T07:38:46.470342,2018-08-03T12:24:21.254504,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji 5cb27935-9223-4925-aa77-526288e9c768,Informacja na temat opublikowanych danych,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/84a2cdb4-a97a-4e5f-8fe5-c450c14cc551/resource/5cb27935-9223-4925-aa77-526288e9c768/download/informacja.docx,DOCX,Dokumenty tekstowe,,2018-05-21T09:45:08.825607,,dane-o-przestepczosci-2017,Dane o przestępczości w latach 1999-2017,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa,bezpieczenstwo,2018-05-21T07:38:46.470342,2018-08-03T12:24:21.254504,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji f494c759-3232-4642-9b9c-b7073525c97f,Przestępstwa ogółem w latach 1999-2017,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/84a2cdb4-a97a-4e5f-8fe5-c450c14cc551/resource/f494c759-3232-4642-9b9c-b7073525c97f/download/przestepstwa-ogolem.csv,CSV,plik csv,,2018-05-21T09:46:30.942452,,dane-o-przestepczosci-2017,Dane o przestępczości w latach 1999-2017,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa,bezpieczenstwo,2018-05-21T07:38:46.470342,2018-08-03T12:24:21.254504,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji b3d82b7f-24be-46c8-a8b0-96b01f3704c2,Przestępstwa z 7 wybranych kategorii w latach 1999-2017,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/84a2cdb4-a97a-4e5f-8fe5-c450c14cc551/resource/b3d82b7f-24be-46c8-a8b0-96b01f3704c2/download/przestepstwa-17x7.csv,CSV,plik csv,,2018-05-21T09:48:18.530090,,dane-o-przestepczosci-2017,Dane o przestępczości w latach 1999-2017,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa,bezpieczenstwo,2018-05-21T07:38:46.470342,2018-08-03T12:24:21.254504,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji b1b19984-1e17-4f68-928e-bc3294d71fb0,Przestępstwa drogowe w latach 1999-2017,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/84a2cdb4-a97a-4e5f-8fe5-c450c14cc551/resource/b1b19984-1e17-4f68-928e-bc3294d71fb0/download/przestepstwa-drogowe.csv,CSV,plik csv,,2018-05-21T09:51:25.597296,,dane-o-przestepczosci-2017,Dane o przestępczości w latach 1999-2017,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa,bezpieczenstwo,2018-05-21T07:38:46.470342,2018-08-03T12:24:21.254504,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji cefae0f0-4421-4348-95a9-190a364e2dda,Przestępstwa gospodarcze w latach 1999-2017,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/84a2cdb4-a97a-4e5f-8fe5-c450c14cc551/resource/cefae0f0-4421-4348-95a9-190a364e2dda/download/przestepstwa-gospodarcze.csv,CSV,plik csv,,2018-05-21T09:51:56.926400,,dane-o-przestepczosci-2017,Dane o przestępczości w latach 1999-2017,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa,bezpieczenstwo,2018-05-21T07:38:46.470342,2018-08-03T12:24:21.254504,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji 1c820404-22a7-4fd4-a267-7c0ee8469fb7,Przestępstwa korupcyjne w latach 1999-2017,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/84a2cdb4-a97a-4e5f-8fe5-c450c14cc551/resource/1c820404-22a7-4fd4-a267-7c0ee8469fb7/download/przestepstwa-korupcja.csv,CSV,plik csv,,2018-05-21T09:52:31.366077,,dane-o-przestepczosci-2017,Dane o przestępczości w latach 1999-2017,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa,bezpieczenstwo,2018-05-21T07:38:46.470342,2018-08-03T12:24:21.254504,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji cb9350a6-10fd-402b-aa1a-91a42704176d,Kradzież cudzej rzeczy w latach 1999-2017,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/84a2cdb4-a97a-4e5f-8fe5-c450c14cc551/resource/cb9350a6-10fd-402b-aa1a-91a42704176d/download/przestepstwa-kradziezcudzejrzeczy.csv,CSV,plik csv,,2018-05-21T09:53:14.507152,,dane-o-przestepczosci-2017,Dane o przestępczości w latach 1999-2017,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa,bezpieczenstwo,2018-05-21T07:38:46.470342,2018-08-03T12:24:21.254504,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji d4d37680-66ea-4c44-8464-ecd518075796,Kradzież samochodu w latach 1999-2017,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/84a2cdb4-a97a-4e5f-8fe5-c450c14cc551/resource/d4d37680-66ea-4c44-8464-ecd518075796/download/przestepstwa-kradziezsamochodu.csv,CSV,plik csv,,2018-05-21T09:54:05.414296,,dane-o-przestepczosci-2017,Dane o przestępczości w latach 1999-2017,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa,bezpieczenstwo,2018-05-21T07:38:46.470342,2018-08-03T12:24:21.254504,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji abd950a6-4b0f-4080-8304-2ac8eb843906,Kradzież z włamaniem w latach 1999-2017,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/84a2cdb4-a97a-4e5f-8fe5-c450c14cc551/resource/abd950a6-4b0f-4080-8304-2ac8eb843906/download/przestepstwa-kradziezzwlamaniem.csv,CSV,plik csv,,2018-05-21T09:54:45.303779,,dane-o-przestepczosci-2017,Dane o przestępczości w latach 1999-2017,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa,bezpieczenstwo,2018-05-21T07:38:46.470342,2018-08-03T12:24:21.254504,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji ef8ba4bc-945e-4741-b1ce-c95113b8c547,Przestępstwa kryminalne w latach 1999-2017,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/84a2cdb4-a97a-4e5f-8fe5-c450c14cc551/resource/ef8ba4bc-945e-4741-b1ce-c95113b8c547/download/przestepstwa-kryminalne.csv,CSV,plik csv,,2018-05-21T09:55:20.824673,,dane-o-przestepczosci-2017,Dane o przestępczości w latach 1999-2017,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa,bezpieczenstwo,2018-05-21T07:38:46.470342,2018-08-03T12:24:21.254504,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji 733144b3-dc78-43af-965e-fc3ed38c5c19,Przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii za lata 1999-2017,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/84a2cdb4-a97a-4e5f-8fe5-c450c14cc551/resource/733144b3-dc78-43af-965e-fc3ed38c5c19/download/przestepstwa-narkotyki.csv,CSV,plik csv,,2018-05-21T09:55:57.526593,,dane-o-przestepczosci-2017,Dane o przestępczości w latach 1999-2017,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa,bezpieczenstwo,2018-05-21T07:38:46.470342,2018-08-03T12:24:21.254504,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji 4a21e6d6-aeee-4d62-b58f-efe5914d7f15,Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości w latach 1999-2017,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/84a2cdb4-a97a-4e5f-8fe5-c450c14cc551/resource/4a21e6d6-aeee-4d62-b58f-efe5914d7f15/download/przestepstwa-nietrzezw.csv,CSV,plik csv,,2018-05-21T09:56:30.694958,,dane-o-przestepczosci-2017,Dane o przestępczości w latach 1999-2017,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa,bezpieczenstwo,2018-05-21T07:38:46.470342,2018-08-03T12:24:21.254504,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji 63fca123-9732-4364-9ed7-9189f53abf1d,"Rozbój, kradzież rozbójnicza i wymuszenie rozbójnicze w latach 1999-2017",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/84a2cdb4-a97a-4e5f-8fe5-c450c14cc551/resource/63fca123-9732-4364-9ed7-9189f53abf1d/download/przestepstwa-rozbojnicze.csv,CSV,plik csv,,2018-05-21T10:02:17.721487,,dane-o-przestepczosci-2017,Dane o przestępczości w latach 1999-2017,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa,bezpieczenstwo,2018-05-21T07:38:46.470342,2018-08-03T12:24:21.254504,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji 16afe44b-a5e5-4491-adee-845ff99c5589,Uszczerbek za zdrowiu w latach 1999-2017,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/84a2cdb4-a97a-4e5f-8fe5-c450c14cc551/resource/16afe44b-a5e5-4491-adee-845ff99c5589/download/przestepstwa-uszczerbeknazdrowiu.csv,CSV,plik csv,,2018-05-21T10:02:59.120265,,dane-o-przestepczosci-2017,Dane o przestępczości w latach 1999-2017,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa,bezpieczenstwo,2018-05-21T07:38:46.470342,2018-08-03T12:24:21.254504,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji b466a75d-de0a-444b-bf3e-2b16ed3e2ab9,Uszkodzenie rzeczy w latach 1999-2017,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/84a2cdb4-a97a-4e5f-8fe5-c450c14cc551/resource/b466a75d-de0a-444b-bf3e-2b16ed3e2ab9/download/przestepstwa-uszkodzenierzeczy.csv,CSV,plik csv,,2018-05-21T10:04:27.963154,,dane-o-przestepczosci-2017,Dane o przestępczości w latach 1999-2017,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa,bezpieczenstwo,2018-05-21T07:38:46.470342,2018-08-03T12:24:21.254504,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji d9d778d8-8bd6-4854-8515-a75cd936074a,Zabójstwo w latach 1999-2017,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/84a2cdb4-a97a-4e5f-8fe5-c450c14cc551/resource/d9d778d8-8bd6-4854-8515-a75cd936074a/download/przestepstwa-zabojstwo.csv,CSV,plik csv,,2018-05-21T10:04:58.184769,,dane-o-przestepczosci-2017,Dane o przestępczości w latach 1999-2017,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa,bezpieczenstwo,2018-05-21T07:38:46.470342,2018-08-03T12:24:21.254504,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji b963775c-1be0-40a3-8f3c-a291a46d5ac5,Zgwałcenie w latach 1999-2017,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/84a2cdb4-a97a-4e5f-8fe5-c450c14cc551/resource/b963775c-1be0-40a3-8f3c-a291a46d5ac5/download/przestepstwa-zgwalcenie.csv,CSV,plik csv,,2018-05-21T10:05:30.345678,,dane-o-przestepczosci-2017,Dane o przestępczości w latach 1999-2017,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa,bezpieczenstwo,2018-05-21T07:38:46.470342,2018-08-03T12:24:21.254504,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji 67b6eade-38c1-47d9-90b9-c17d1f3511d6,Bójka i pobicie w latach 1999-2017,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/84a2cdb4-a97a-4e5f-8fe5-c450c14cc551/resource/67b6eade-38c1-47d9-90b9-c17d1f3511d6/download/przestepstwa-bojkaipobicie.csv,CSV,plik csv,,2018-05-21T10:07:52.193407,,dane-o-przestepczosci-2017,Dane o przestępczości w latach 1999-2017,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa,bezpieczenstwo,2018-05-21T07:38:46.470342,2018-08-03T12:24:21.254504,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji 14931ddf-8bab-4ab7-928f-61ec02fc9d32,Postępowania wszczęte ogółem w latach 1999-2017,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/84a2cdb4-a97a-4e5f-8fe5-c450c14cc551/resource/14931ddf-8bab-4ab7-928f-61ec02fc9d32/download/postepowaniawszczete-ogolem.csv,CSV,plik csv,,2018-05-21T10:09:19.143932,,dane-o-przestepczosci-2017,Dane o przestępczości w latach 1999-2017,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa,bezpieczenstwo,2018-05-21T07:38:46.470342,2018-08-03T12:24:21.254504,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji 23d1c72f-28c4-46a3-aae8-0983cc4390f7,Postępowania wszczęte 7 wybranych kategorii w latach 1999-2017,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/84a2cdb4-a97a-4e5f-8fe5-c450c14cc551/resource/23d1c72f-28c4-46a3-aae8-0983cc4390f7/download/posepowaniawszczete-17x7.csv,CSV,plik csv,,2018-05-21T10:10:15.752513,,dane-o-przestepczosci-2017,Dane o przestępczości w latach 1999-2017,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa,bezpieczenstwo,2018-05-21T07:38:46.470342,2018-08-03T12:24:21.254504,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji 44c3ff61-6efb-4a78-b5fd-db2b08a2e002,Postępowania wszczęte bójka i pobicie w latach 1999-2017,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/84a2cdb4-a97a-4e5f-8fe5-c450c14cc551/resource/44c3ff61-6efb-4a78-b5fd-db2b08a2e002/download/postepowaniawszczete-bojkaipobicie.csv,CSV,plik csv,,2018-05-21T10:10:59.881943,,dane-o-przestepczosci-2017,Dane o przestępczości w latach 1999-2017,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa,bezpieczenstwo,2018-05-21T07:38:46.470342,2018-08-03T12:24:21.254504,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji 50c6f40e-5885-4155-9752-04d82afd4081,Postępowania wszczęte przestępstwa drogowe w latach 1999-2017,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/84a2cdb4-a97a-4e5f-8fe5-c450c14cc551/resource/50c6f40e-5885-4155-9752-04d82afd4081/download/postepowaniawszczete-drogowe.csv,CSV,plik csv,,2018-05-21T10:11:33.727489,,dane-o-przestepczosci-2017,Dane o przestępczości w latach 1999-2017,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa,bezpieczenstwo,2018-05-21T07:38:46.470342,2018-08-03T12:24:21.254504,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji 78909d52-564e-4828-a8d2-4deb7b6ef4cc,Postępowania wszczęte przestępstwa gospodarcze w latach 1999-2017,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/84a2cdb4-a97a-4e5f-8fe5-c450c14cc551/resource/78909d52-564e-4828-a8d2-4deb7b6ef4cc/download/postepowaniawszczete-gospodarcze.csv,CSV,plik csv,,2018-05-21T10:12:20.465675,,dane-o-przestepczosci-2017,Dane o przestępczości w latach 1999-2017,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa,bezpieczenstwo,2018-05-21T07:38:46.470342,2018-08-03T12:24:21.254504,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji ed318275-1fd2-45fb-a608-6249e05e89b6,Postępowania wszczęte przestępstwa korupcyjne w latach 1999-2017,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/84a2cdb4-a97a-4e5f-8fe5-c450c14cc551/resource/ed318275-1fd2-45fb-a608-6249e05e89b6/download/postepowaniawszczete-korupcja.csv,CSV,plik csv,,2018-05-21T10:12:59.716781,,dane-o-przestepczosci-2017,Dane o przestępczości w latach 1999-2017,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa,bezpieczenstwo,2018-05-21T07:38:46.470342,2018-08-03T12:24:21.254504,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji cb1475d6-a3e7-4683-8ae7-0fac68a47246,Postępowania wszczęte kradzież cudzej rzeczy w latach 1999-2017,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/84a2cdb4-a97a-4e5f-8fe5-c450c14cc551/resource/cb1475d6-a3e7-4683-8ae7-0fac68a47246/download/postepowaniawszczete-kradziezcudzejrzeczy.csv,CSV,plik csv,,2018-05-21T10:14:45.288037,,dane-o-przestepczosci-2017,Dane o przestępczości w latach 1999-2017,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa,bezpieczenstwo,2018-05-21T07:38:46.470342,2018-08-03T12:24:21.254504,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji bd534649-0ad7-4a65-994f-e38f2fe4cdbd,Postępowania wszczęte kradzież samochodu w latach 1999-2017,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/84a2cdb4-a97a-4e5f-8fe5-c450c14cc551/resource/bd534649-0ad7-4a65-994f-e38f2fe4cdbd/download/postepowaniawszczete-kradziezsamochodu.csv,CSV,plik csv,,2018-05-21T10:15:16.112041,,dane-o-przestepczosci-2017,Dane o przestępczości w latach 1999-2017,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa,bezpieczenstwo,2018-05-21T07:38:46.470342,2018-08-03T12:24:21.254504,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji 63cacb0c-81b7-4a12-ae6b-e33b02124854,Postępowania wszczęte kradzież z włamaniem w latach 1999-2017,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/84a2cdb4-a97a-4e5f-8fe5-c450c14cc551/resource/63cacb0c-81b7-4a12-ae6b-e33b02124854/download/postepowaniawszczete-kradziezzwlamaniem.csv,CSV,plik csv,,2018-05-21T10:15:50.849171,,dane-o-przestepczosci-2017,Dane o przestępczości w latach 1999-2017,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa,bezpieczenstwo,2018-05-21T07:38:46.470342,2018-08-03T12:24:21.254504,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji e3177a25-1ff5-49e9-a585-6b0bbc104769,Postępowania wszczęte przestępstwa kryminalne w latach 1999-2017,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/84a2cdb4-a97a-4e5f-8fe5-c450c14cc551/resource/e3177a25-1ff5-49e9-a585-6b0bbc104769/download/postepowaniawszczete-kryminalne.csv,CSV,plik csv,,2018-05-21T10:16:28.923053,,dane-o-przestepczosci-2017,Dane o przestępczości w latach 1999-2017,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa,bezpieczenstwo,2018-05-21T07:38:46.470342,2018-08-03T12:24:21.254504,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji f9d77eed-18fa-4675-bf82-d0193127b76e,Postępowania wszczęte ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii w latach 1999-2017,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/84a2cdb4-a97a-4e5f-8fe5-c450c14cc551/resource/f9d77eed-18fa-4675-bf82-d0193127b76e/download/postepowaniawszczete-narkotyki.csv,CSV,plik csv,,2018-05-21T10:17:02.895725,,dane-o-przestepczosci-2017,Dane o przestępczości w latach 1999-2017,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa,bezpieczenstwo,2018-05-21T07:38:46.470342,2018-08-03T12:24:21.254504,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji 48429d17-74c6-47c1-bf3f-60ba7a31dd4d,Postępowania wszczęte nietrzeźwi kierujący w ruchu drogowym w latach 1999-2017,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/84a2cdb4-a97a-4e5f-8fe5-c450c14cc551/resource/48429d17-74c6-47c1-bf3f-60ba7a31dd4d/download/postepowaniawszczete-nietrzezwi.csv,CSV,plik csv,,2018-05-21T10:17:34.157816,,dane-o-przestepczosci-2017,Dane o przestępczości w latach 1999-2017,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa,bezpieczenstwo,2018-05-21T07:38:46.470342,2018-08-03T12:24:21.254504,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji 93834664-442f-4fe9-ac5e-dea5a891b876,"Postępowania wszczęte rozbój, kradzież i wymuszenie rozbójnicze w latach 1999-2017",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/84a2cdb4-a97a-4e5f-8fe5-c450c14cc551/resource/93834664-442f-4fe9-ac5e-dea5a891b876/download/postepowaniawszczete-rozbojnicze.csv,CSV,plik csv,,2018-05-21T10:18:06.689304,,dane-o-przestepczosci-2017,Dane o przestępczości w latach 1999-2017,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa,bezpieczenstwo,2018-05-21T07:38:46.470342,2018-08-03T12:24:21.254504,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji 57117a74-70eb-4790-8e02-c2ca4ecdfec7,Postępowania wszczęte uszkodzenie ciała w latach 1999-2017,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/84a2cdb4-a97a-4e5f-8fe5-c450c14cc551/resource/57117a74-70eb-4790-8e02-c2ca4ecdfec7/download/postepowaniawszczete-uszczerbeknazdrowiu.csv,CSV,dane tabelaryczne,,2018-05-21T10:18:45.633003,,dane-o-przestepczosci-2017,Dane o przestępczości w latach 1999-2017,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa,bezpieczenstwo,2018-05-21T07:38:46.470342,2018-08-03T12:24:21.254504,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji 223d369c-e9df-4709-a14b-7a7e627a30ad,Postępowania wszczęte uszkodzenie rzeczy w latach 1999-2017,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/84a2cdb4-a97a-4e5f-8fe5-c450c14cc551/resource/223d369c-e9df-4709-a14b-7a7e627a30ad/download/postepowaniawszczete-uszkodzenierzeczy.csv,CSV,plik csv,,2018-05-21T10:19:26.652431,,dane-o-przestepczosci-2017,Dane o przestępczości w latach 1999-2017,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa,bezpieczenstwo,2018-05-21T07:38:46.470342,2018-08-03T12:24:21.254504,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji 248d01a7-0bcd-48a4-b448-2f87ec7905c9,Postępowania wszczęte zabójstwo w latach 1999-2017,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/84a2cdb4-a97a-4e5f-8fe5-c450c14cc551/resource/248d01a7-0bcd-48a4-b448-2f87ec7905c9/download/postepowaniawszczete-zabojstwo.csv,CSV,plik csv,,2018-05-21T10:20:35.841064,,dane-o-przestepczosci-2017,Dane o przestępczości w latach 1999-2017,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa,bezpieczenstwo,2018-05-21T07:38:46.470342,2018-08-03T12:24:21.254504,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji d8a0c681-1424-465d-9c55-28d9935c6f9c,Postępowania wszczęte zgwałcenie w latach 1999-2017,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/84a2cdb4-a97a-4e5f-8fe5-c450c14cc551/resource/d8a0c681-1424-465d-9c55-28d9935c6f9c/download/postepowaniawszczete-zgwalcenie.csv,CSV,plik csv,,2018-05-21T10:21:37.411018,,dane-o-przestepczosci-2017,Dane o przestępczości w latach 1999-2017,Dane o przestępczości uwzględniające m.in. przestępstwa stwierdzone i wykryte w poszczególnych latach w podziale na województwa,bezpieczenstwo,2018-05-21T07:38:46.470342,2018-08-03T12:24:21.254504,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji fdaa8554-b854-4f87-b8e9-8b5421919c50,Taryfy dla paliw gazowych - 2018,Decyzje w sprawie taryf dla paliw gazowych w 2018 r.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/4cb8e7db-0311-4080-9b24-2ada1a9322b2/resource/fdaa8554-b854-4f87-b8e9-8b5421919c50/download/Taryfy-dla-paliw-gazowych-2018.xlsx,XLSX,dane xlsx,,2018-05-15T15:45:45.113820,,taryfy-dla-paliw-gazowych-2018,Taryfy dla paliw gazowych - 2018,Decyzje w sprawie taryf dla paliw gazowych w 2018 r.,administracja_publiczna,2018-05-15T13:45:04.814160,2018-08-13T08:24:10.916061,urzad-regulacji-energetyki,Urząd Regulacji Energetyki ee317179-9430-40e5-99e0-1ac1a4f5c811,Taryfy dla energii elektrycznej - 2018,Decyzje w sprawie taryf dla energii elektrycznej w 2018 r.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/d125b0e9-a880-4abd-8a54-4807ee98172e/resource/ee317179-9430-40e5-99e0-1ac1a4f5c811/download/Taryfy-dla-energii-elektrycznej-2018.xlsx,XLSX,dane xlsx,,2018-05-15T15:42:37.632631,,taryfy-dla-energii-elektrycznej-2018,Taryfy dla energii elektrycznej - 2018,Decyzje w sprawie taryf dla energii elektrycznej w 2018 r.,administracja_publiczna,2018-05-15T13:41:18.636659,2018-08-13T08:26:05.869635,urzad-regulacji-energetyki,Urząd Regulacji Energetyki e63a56bc-e69d-4ae3-b4c1-8bbecc97d3b2,Biuletyn Informacyjny UZP nr 1/2018,Biuletyn Informacyjny UZP nr 1/2018,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/80b8cb4f-e5b4-45a8-9ca2-6d26691924d5/resource/e63a56bc-e69d-4ae3-b4c1-8bbecc97d3b2/download/Biuletyn-Informacyjny-UZP-nr-1-2018.doc,DOC,"raport,analiza",,2018-04-26T08:51:12.475387,,biuletyny-informacyjne-uzp-2018,Biuletyny Informacyjne UZP 2018,,administracja_publiczna,2018-04-26T06:50:28.072297,2018-07-19T09:42:37.537454,urzad-zamowien-publicznych,Urząd Zamówień Publicznych aeed6fe4-4215-4477-8729-848dfb07c92a,Biuletyn Informacyjny UZP nr 2/2018,Biuletyn Informacyjny UZP nr 2/2018,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/80b8cb4f-e5b4-45a8-9ca2-6d26691924d5/resource/aeed6fe4-4215-4477-8729-848dfb07c92a/download/Biuletyn-Informacyjny-UZP-nr-2-2018.doc,DOC,"raport,analiza",,2018-04-26T08:51:46.082040,,biuletyny-informacyjne-uzp-2018,Biuletyny Informacyjne UZP 2018,,administracja_publiczna,2018-04-26T06:50:28.072297,2018-07-19T09:42:37.537454,urzad-zamowien-publicznych,Urząd Zamówień Publicznych b53d04ba-15bd-459d-ba17-8ccaf47c2e0a,Biuletyn Informacyjny UZP nr 3/2018,Biuletyn Informacyjny UZP nr 3/2018,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/80b8cb4f-e5b4-45a8-9ca2-6d26691924d5/resource/b53d04ba-15bd-459d-ba17-8ccaf47c2e0a/download/Biuletyn-Informacyjny-UZP-nr-3-2018.doc,DOC,"raport,analiza",,2018-04-26T08:52:46.375354,,biuletyny-informacyjne-uzp-2018,Biuletyny Informacyjne UZP 2018,,administracja_publiczna,2018-04-26T06:50:28.072297,2018-07-19T09:42:37.537454,urzad-zamowien-publicznych,Urząd Zamówień Publicznych c74a8434-7f1c-41b5-8975-9c2f0e6b5ed2,Biuletyn Informacyjny UZP nr 4/2018,Biuletyn Informacyjny UZP nr 4/2018,http://Biuletyn-Informacyjny-UZP-nr-4-2018.doc,DOC,"raport,analiza",,2018-07-19T11:41:04.103653,,biuletyny-informacyjne-uzp-2018,Biuletyny Informacyjne UZP 2018,,administracja_publiczna,2018-04-26T06:50:28.072297,2018-07-19T09:42:37.537454,urzad-zamowien-publicznych,Urząd Zamówień Publicznych 1ccf4f7c-32a3-4be5-b8b9-ea87c7e8481d,Biuletyn Informacyjny UZP nr 5/2018,Biuletyn Informacyjny UZP nr 5/2018,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/80b8cb4f-e5b4-45a8-9ca2-6d26691924d5/resource/1ccf4f7c-32a3-4be5-b8b9-ea87c7e8481d/download/Biuletyn-Informacyjny-UZP-nr-5-2018.doc,DOC,"raport,analiza",,2018-07-19T11:41:47.422843,,biuletyny-informacyjne-uzp-2018,Biuletyny Informacyjne UZP 2018,,administracja_publiczna,2018-04-26T06:50:28.072297,2018-07-19T09:42:37.537454,urzad-zamowien-publicznych,Urząd Zamówień Publicznych b796df89-24e0-4732-9bec-a7385c4f4a34,Biuletyn Informacyjny UZP nr 6/2018,Biuletyn Informacyjny UZP nr 6/2018,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/80b8cb4f-e5b4-45a8-9ca2-6d26691924d5/resource/b796df89-24e0-4732-9bec-a7385c4f4a34/download/Biuletyn-Informacyjny-UZP-nr-6-2018.doc,DOC,"raport,analiza",,2018-07-19T11:42:37.611627,,biuletyny-informacyjne-uzp-2018,Biuletyny Informacyjne UZP 2018,,administracja_publiczna,2018-04-26T06:50:28.072297,2018-07-19T09:42:37.537454,urzad-zamowien-publicznych,Urząd Zamówień Publicznych 4fffc4ce-f6ee-4959-a769-a59bc560497f,Uznane Morskie Jednostki Edukacyjne,wg stanu na 01.12.2017 r.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/5054743b-6895-4c14-80ce-d232fb46a102/resource/4fffc4ce-f6ee-4959-a769-a59bc560497f/download/Uznane-Morskie-Jednostki-Edukacyjne.xlsx,XLSX,xlsx,,2018-04-25T15:26:18.220987,,uznane-morskie-jednostki-edukacyjne,Uznane Morskie Jednostki Edukacyjne,"Lista uznanych morskich jednostek edukacyjnych na podstawie art.75 ust.1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2016 r., poz.281, z póżn. zm.)",administracja_publiczna,2018-04-25T13:25:22.842812,2018-04-25T13:26:23.139992,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 19a86ef1-466a-4a59-93e1-5f98dbf79c86,wykaz umów 2018,wykaz umów podpisanych w 2018 r. ,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/057e121b-dab3-4300-b633-d667b8b75219/resource/19a86ef1-466a-4a59-93e1-5f98dbf79c86/download/Wykazumow2018.xls,XLS,pliki xls,,2018-04-10T13:34:03.491349,,wykaz-umow-2018,Wykaz umów 2018,wykaz umów podpisanych w 2018 r. ,administracja_publiczna,2018-04-10T11:33:07.862935,2018-07-12T12:26:13.548572,instytut-lacznosci-panstwowy-instytut-badawczy,Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy 021be767-65cd-461e-a943-50a73b03ddae,wykaz umów 2018,wykaz umów 2018 I i II kwartał,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/057e121b-dab3-4300-b633-d667b8b75219/resource/021be767-65cd-461e-a943-50a73b03ddae/download/Wykaz-umow-2018.xls,XLS,raport lista,,2018-07-12T14:26:13.658276,,wykaz-umow-2018,Wykaz umów 2018,wykaz umów podpisanych w 2018 r. ,administracja_publiczna,2018-04-10T11:33:07.862935,2018-07-12T12:26:13.548572,instytut-lacznosci-panstwowy-instytut-badawczy,Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy 120ecc3d-bcdb-4c9a-8245-7cc1d2a7301e,umowy-zawarte-od-1-01-2018-do-31-03-2018,Aktualizacja co kwartał,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f0910d57-9651-45df-b252-01086864f059/resource/120ecc3d-bcdb-4c9a-8245-7cc1d2a7301e/download/Umowy-zawarte-w-I-kwartale-2018.xlsx,XLSX,Rejestr umów,,2018-04-06T14:34:26.283954,,umowy-zawarte-od-1-01-2018-do-31-03-2018,Umowy zawarte od 1.01.2018 do 31.03.2018,Umowy zawarte w okresie od 1.01.2018 do 31.03.2018,administracja_publiczna,2018-04-06T12:32:29.588479,2018-04-06T12:35:18.360683,ministerstwo_srodowiska,Ministerstwo Środowiska 0352e54c-a7f3-4d1d-a29d-b615c3e43ac7,"Brenna pył PM2,5 grudzień 2017",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/020483e1-5061-403d-888b-f5166a04859c/resource/0352e54c-a7f3-4d1d-a29d-b615c3e43ac7/download/brennaPM25201712.csv,CSV,csv,,2018-03-30T13:22:49.884335,,stezenia-pylu-zawieszonego-pm2-5-w-brennej,"Steżenia pyłu zawieszonego PM2,5 w Brennej",Stacja znajduje się na stoku Starego Gronia w Brennej i jest jednym z elementów Multipoligonu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych,srodowisko,2018-03-30T11:22:17.069510,2018-03-30T11:24:13.662861,instytut-ekologii-terenow-uprzemyslowionych,Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych f6331b63-3c78-409b-8551-b12c37141083,"Brenna pył PM2,5 styczeń 2018",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/020483e1-5061-403d-888b-f5166a04859c/resource/f6331b63-3c78-409b-8551-b12c37141083/download/brennaPM25201801.csv,CSV,csv,,2018-03-30T13:23:21.071333,,stezenia-pylu-zawieszonego-pm2-5-w-brennej,"Steżenia pyłu zawieszonego PM2,5 w Brennej",Stacja znajduje się na stoku Starego Gronia w Brennej i jest jednym z elementów Multipoligonu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych,srodowisko,2018-03-30T11:22:17.069510,2018-03-30T11:24:13.662861,instytut-ekologii-terenow-uprzemyslowionych,Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 3cd893a4-375a-4890-b442-cd19502bfb1b,"Brenna pył PM2,5 luty 2018",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/020483e1-5061-403d-888b-f5166a04859c/resource/3cd893a4-375a-4890-b442-cd19502bfb1b/download/brennaPM25201802.csv,CSV,csv,,2018-03-30T13:24:11.994057,,stezenia-pylu-zawieszonego-pm2-5-w-brennej,"Steżenia pyłu zawieszonego PM2,5 w Brennej",Stacja znajduje się na stoku Starego Gronia w Brennej i jest jednym z elementów Multipoligonu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych,srodowisko,2018-03-30T11:22:17.069510,2018-03-30T11:24:13.662861,instytut-ekologii-terenow-uprzemyslowionych,Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 41eb3d37-64e1-44ea-a92c-a3b96a858529,Wykaz za IV kwartał 2017,,"http://bip.ure.gov.pl/bip/taryfy-i-inne-decyzje/paliwa-ciekle/3657,Informacje-opublikowane-w-2018-r.html",XLSX,raport,,2018-03-21T14:42:43.149016,,produkcja-przywoz-wywoz-paliw-ivkwartal,Ogłoszenie całkowitych wielkości produkcji i przywozu paliw ciekłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w IV kwartale 2017 r.,Ogłoszenie całkowitych wielkości produkcji i przywozu paliw ciekłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w IV kwartale 2017 r. ,administracja_publiczna,2018-03-21T13:39:36.352038,2018-05-07T06:38:37.069689,urzad-regulacji-energetyki,Urząd Regulacji Energetyki 970adacc-c4b4-4eb1-a69c-f142e2bfb456,Stawki w podatku dochodowym od osób fizycznych,Link do portalu MF,http://www.finanse.mf.gov.pl/pl/pit/stawki-podatkowe,HTML,stawki,,2018-02-28T10:50:51.337686,,stawki-w-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych,Stawki w podatku dochodowym od osób fizycznych,"Informacja zawiera stawki podatkowe określone ustawą z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowych od osób fizycznych, ustawą z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Finansów z 21 listopada 2017 r.",budzet_finanse_publiczne,2018-02-28T09:50:06.337682,2018-03-14T11:30:57.880624,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 90d3c9fd-e88c-4457-b28b-052eeea0e49b,Stawki w podatku dochodowym od osób prawnych,Link do portalu MF,http://www.finanse.mf.gov.pl/pl/cit/stawki-podatkowe1,HTML,stawki,,2018-02-28T10:43:15.333176,,stawki-w-podatku-dochodowym-od-osob-prawnych,Stawki w podatku dochodowym od osób prawnych,,budzet_finanse_publiczne,2018-02-28T09:42:26.383506,2018-03-14T11:31:48.613659,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 4d842cc3-5e14-4521-896c-635f1f908830,Skorowidze materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - usługa WMS,"Usługa przeglądania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, udostępniająca skorowidze materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Dane udostępniono na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1382 ze zm.)Szczegółowych informacji na temat zasobu udziela [Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej](http://geodezja.mazovia.pl/mapy.html#wodgik).Dane publikowane są za pomocą usługi przeglądania - Web Map Service, w standardzie WMS 1.3.0: http://www.opengeospatial.org/standards/wms.",https://uslugi.wrotamazowsza.pl/geoserver/wzgik/ows?service=wms&request=GetCapabilities,WMS,"WMS,Web Map Service,usługa przeglądania,usługa sieciowa,XML",,2018-02-23T15:27:08.804688,,skorowidze-materialow-wojewodzkiego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego,Skorowidze materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego województwa mazowieckiego,"Wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny prowadzony jest przez Marszałka Województwa Mazowieckiego na podstawie art. 7c Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r., poz. 2101 z późn. zm.). W wojewódzkim zasobie geodezyjnym i kartograficznym gromadzone są takie materiały jak: * Baza Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k, * opracowane na podstawie BDOT10k mapy topograficzne w skali 1:10 000 oraz inne mapy topograficzne i tematyczne z obszaru województwa mazowieckiego, * materiały geodezyjne i kartograficzne związane z analizą zmian w strukturze agrarnej, programowaniem i koordynacją prac urządzeniowo-rolnych oraz monitorowaniem zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji, * inne opracowania powstałe w wyniku wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz kopie baz danych pozyskane z centralnej i powiatowej części zasobu - w tym ortofotmapa.",administracja_publiczna,2018-02-23T14:26:27.872115,2018-02-27T08:31:05.658049,urzad-marszalkowski-wojewodztwa-mazowieckiego,Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego ccf056a1-2cb1-4a21-88ea-da94fb4a4ff9,Szczegółowa Mapa Geologiczna Tatr - usługi przeglądania WMS,Trzy usługi przeglądania WMS:1. Mapa geologiczna Tatr 1:10 000 (SMGT) odkryta http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/kartografia/smgt_a_zakryta/MapServer/WMSServer2. Mapa geologiczna Tatr 1:10 000 (SMGT) zakryta http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/kartografia/smgt_b_odkryta/MapServer/WMSServer3. Mapa geologiczna Tatr 1:10 000 (SMGT) tektonika http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/kartografia/smgt_tektonika/MapServer/WMSServer,http://geoportal.pgi.gov.pl/uslugi_gis,HTML,WMS,,2018-02-23T15:30:00.813373,,szczegolowa-mapa-geologiczna-tatr-w-skali-1-10-000,Szczegółowa Mapa Geologiczna Tatr w skali 1:10 000,"Scalona wersja drugiej edycji Szczegółowej Mapy Geologicznej Tatr (SMGT) opracowana w latach 2005-2015, pierwotnie w postaci 25 arkuszy. SMGT składa się z mapy geologicznej zakrytej (z utworami czwartorzędu), mapy geologicznej odkrytej (Bez utworów czwartorzędu) oraz szkicu tektonicznego.",srodowisko,2018-02-23T14:25:36.740525,2018-03-14T11:34:08.040624,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 14707347-a281-4ec8-83b2-ef48a2c4cd1d,Szczegółowa Mapa Geologiczna Tatr - zakryta (z utworami czwartorzędu),Szczegółowa Mapa Geologiczna Tatr w skali 1:10 000 zakryta w aplikacji mobilnej GeoLOG.,https://geolog.pgi.gov.pl/#url=https://bazadata.pgi.gov.pl/app/geolog_conf/smgt_a_zakryta.json,JSON,dane przestrzenne,,2018-02-23T15:36:35.432390,,szczegolowa-mapa-geologiczna-tatr-w-skali-1-10-000,Szczegółowa Mapa Geologiczna Tatr w skali 1:10 000,"Scalona wersja drugiej edycji Szczegółowej Mapy Geologicznej Tatr (SMGT) opracowana w latach 2005-2015, pierwotnie w postaci 25 arkuszy. SMGT składa się z mapy geologicznej zakrytej (z utworami czwartorzędu), mapy geologicznej odkrytej (Bez utworów czwartorzędu) oraz szkicu tektonicznego.",srodowisko,2018-02-23T14:25:36.740525,2018-03-14T11:34:08.040624,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy cdabfe01-2b8e-4406-b762-d8f9687042ff,Szczegółowa Mapa Geologiczna Tatr odkryta (bez utworów czwartorzędu),Szczegółowa Mapa Geologiczna Tatr w skali 1:10 000 odkryta w aplikacji mobilnej GeoLOG.,https://geolog.pgi.gov.pl/#url=https://bazadata.pgi.gov.pl/app/geolog_conf/smgt_b_odkryta.json,JSON,dane przestrzenne,,2018-02-23T15:39:44.540874,,szczegolowa-mapa-geologiczna-tatr-w-skali-1-10-000,Szczegółowa Mapa Geologiczna Tatr w skali 1:10 000,"Scalona wersja drugiej edycji Szczegółowej Mapy Geologicznej Tatr (SMGT) opracowana w latach 2005-2015, pierwotnie w postaci 25 arkuszy. SMGT składa się z mapy geologicznej zakrytej (z utworami czwartorzędu), mapy geologicznej odkrytej (Bez utworów czwartorzędu) oraz szkicu tektonicznego.",srodowisko,2018-02-23T14:25:36.740525,2018-03-14T11:34:08.040624,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 9dc1570b-3c3b-4e99-b52c-d7ab0dc6339a,Szczegółowa Mapa Geologiczna Tatr - tektonika,Szczegółowa Mapa Geologiczna Tatr w skali 1:10 000 - tektonika w aplikacji mobilmnej GeoLOG.,https://geolog.pgi.gov.pl/#url=https://bazadata.pgi.gov.pl/app/geolog_conf/smgt_tektonika.json,JSON,dane przestrzenne,,2018-02-23T15:43:28.536707,,szczegolowa-mapa-geologiczna-tatr-w-skali-1-10-000,Szczegółowa Mapa Geologiczna Tatr w skali 1:10 000,"Scalona wersja drugiej edycji Szczegółowej Mapy Geologicznej Tatr (SMGT) opracowana w latach 2005-2015, pierwotnie w postaci 25 arkuszy. SMGT składa się z mapy geologicznej zakrytej (z utworami czwartorzędu), mapy geologicznej odkrytej (Bez utworów czwartorzędu) oraz szkicu tektonicznego.",srodowisko,2018-02-23T14:25:36.740525,2018-03-14T11:34:08.040624,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy daeb0b66-5ca9-4024-a22a-fba3c307bf36,Baza Danych Obiektów Topograficznych 10k - usługa WMS,"Usługa przeglądania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, udostępniająca wizualizację danych pochodzących z Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla obszaru województwa mazowieckiego. Dane udostępniono na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1382 ze zm.)Szczegółowych informacji na temat zasobu udziela [Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej](http://geodezja.mazovia.pl/mapy.html#wodgik).Dane publikowane są za pomocą usługi przeglądania - Web Map Service, w standardzie WMS 1.3.0: http://www.opengeospatial.org/standards/wms.",https://uslugi.wrotamazowsza.pl/geoserver/BDOT10K/ows?service=wms&request=GetCapabilities,WMS,"WMS,Web Map Service,usługa przeglądania,usługa sieciowa,XML",,2018-02-23T15:20:54.731579,,wojewodzki-zasob-geodezyjny-i-kartograficzny-wojewodztwa-mazowieckiego,Wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny województwa mazowieckiego,"Wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny prowadzony jest przez Marszałka Województwa Mazowieckiego na podstawie art. 7c Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r., poz. 2101 z późn. zm.). W wojewódzkim zasobie geodezyjnym i kartograficznym gromadzone są takie materiały jak: * Baza Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k, * opracowane na podstawie BDOT10k mapy topograficzne w skali 1:10 000 oraz inne mapy topograficzne i tematyczne z obszaru województwa mazowieckiego, * materiały geodezyjne i kartograficzne związane z analizą zmian w strukturze agrarnej, programowaniem i koordynacją prac urządzeniowo-rolnych oraz monitorowaniem zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji, * inne opracowania powstałe w wyniku wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz kopie baz danych pozyskane z centralnej i powiatowej części zasobu - w tym ortofotmapa.Dane dostępne są powszechnie w postaci usług danych przestrzennych tj. usługi wyszukiwania i przeglądania. ",administracja_publiczna,2018-02-23T14:19:53.459749,2018-02-27T08:30:14.163694,urzad-marszalkowski-wojewodztwa-mazowieckiego,Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 53b421de-fa60-4437-a1e4-ea78da4abb18,Mapy topograficzne 1:10 000 (KARTO) - usługa WMS,"Usługa przeglądania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, udostępniająca mapy topograficzne w skali 1:10 000 dla obszaru województwa mazowieckiego (nowe opracowania). Dane udostępniono na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1382 ze zm.)Szczegółowych informacji na temat zasobu udziela [Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej](http://geodezja.mazovia.pl/mapy.html#wodgik).Dane publikowane są za pomocą usługi przeglądania - Web Map Service, w standardzie WMS 1.3.0: http://www.opengeospatial.org/standards/wms.",https://uslugi.wrotamazowsza.pl/geoserver/KARTO/ows?service=wms&request=GetCapabilities,WMS,"WMS,Web Map Service,usługa przeglądania,usługa sieciowa,XML",,2018-02-23T15:21:43.189245,,wojewodzki-zasob-geodezyjny-i-kartograficzny-wojewodztwa-mazowieckiego,Wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny województwa mazowieckiego,"Wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny prowadzony jest przez Marszałka Województwa Mazowieckiego na podstawie art. 7c Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r., poz. 2101 z późn. zm.). W wojewódzkim zasobie geodezyjnym i kartograficznym gromadzone są takie materiały jak: * Baza Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k, * opracowane na podstawie BDOT10k mapy topograficzne w skali 1:10 000 oraz inne mapy topograficzne i tematyczne z obszaru województwa mazowieckiego, * materiały geodezyjne i kartograficzne związane z analizą zmian w strukturze agrarnej, programowaniem i koordynacją prac urządzeniowo-rolnych oraz monitorowaniem zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji, * inne opracowania powstałe w wyniku wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz kopie baz danych pozyskane z centralnej i powiatowej części zasobu - w tym ortofotmapa.Dane dostępne są powszechnie w postaci usług danych przestrzennych tj. usługi wyszukiwania i przeglądania. ",administracja_publiczna,2018-02-23T14:19:53.459749,2018-02-27T08:30:14.163694,urzad-marszalkowski-wojewodztwa-mazowieckiego,Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 64cbaeca-03d7-452e-a371-0a0daa589107,Mapy topograficzne - usługa WMS,"Usługa przeglądania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, udostępniająca mapy topograficzne w skali 1:50 000 dla obszaru województwa mazowieckiego oraz mapy topograficzne w skali 1:10 000 dla wybranych miast (stare opracowania). Dane udostępniono na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1382 ze zm.)Szczegółowych informacji na temat zasobu udziela [Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej](http://geodezja.mazovia.pl/mapy.html#wodgik).Dane publikowane są za pomocą usługi przeglądania - Web Map Service, w standardzie WMS 1.3.0: http://www.opengeospatial.org/standards/wms.",https://uslugi.wrotamazowsza.pl/geoserver/mapy_topo/ows?service=wms&request=GetCapabilities,WMS,"WMS,Web Map Service,usługa przeglądania,usługa sieciowa,XML",,2018-02-23T15:22:26.235237,,wojewodzki-zasob-geodezyjny-i-kartograficzny-wojewodztwa-mazowieckiego,Wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny województwa mazowieckiego,"Wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny prowadzony jest przez Marszałka Województwa Mazowieckiego na podstawie art. 7c Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r., poz. 2101 z późn. zm.). W wojewódzkim zasobie geodezyjnym i kartograficznym gromadzone są takie materiały jak: * Baza Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k, * opracowane na podstawie BDOT10k mapy topograficzne w skali 1:10 000 oraz inne mapy topograficzne i tematyczne z obszaru województwa mazowieckiego, * materiały geodezyjne i kartograficzne związane z analizą zmian w strukturze agrarnej, programowaniem i koordynacją prac urządzeniowo-rolnych oraz monitorowaniem zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji, * inne opracowania powstałe w wyniku wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz kopie baz danych pozyskane z centralnej i powiatowej części zasobu - w tym ortofotmapa.Dane dostępne są powszechnie w postaci usług danych przestrzennych tj. usługi wyszukiwania i przeglądania. ",administracja_publiczna,2018-02-23T14:19:53.459749,2018-02-27T08:30:14.163694,urzad-marszalkowski-wojewodztwa-mazowieckiego,Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 027f6a34-e0da-4e33-ad10-fd361ec84209,Mapa glebowo-rolnicza województwa mazowieckiego i opracowania pochodne - usługa WMS,"Usługa przeglądania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, udostępniająca mapę glebowo-rolniczą dla obszaru województwa mazowieckiego oraz opracowania pochodne. Dane udostępniono na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1382 ze zm.)Szczegółowych informacji na temat zasobu udziela [Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej](http://geodezja.mazovia.pl/mapy.html#wodgik).Dane publikowane są za pomocą usługi przeglądania - Web Map Service, w standardzie WMS 1.3.0: http://www.opengeospatial.org/standards/wms.",https://uslugi.wrotamazowsza.pl/geoserver/mglrol/ows?service=wms&request=GetCapabilities,WMS,"WMS,Web Map Service,usługa przeglądania,usługa sieciowa,XML",,2018-02-23T15:23:02.130328,,wojewodzki-zasob-geodezyjny-i-kartograficzny-wojewodztwa-mazowieckiego,Wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny województwa mazowieckiego,"Wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny prowadzony jest przez Marszałka Województwa Mazowieckiego na podstawie art. 7c Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r., poz. 2101 z późn. zm.). W wojewódzkim zasobie geodezyjnym i kartograficznym gromadzone są takie materiały jak: * Baza Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k, * opracowane na podstawie BDOT10k mapy topograficzne w skali 1:10 000 oraz inne mapy topograficzne i tematyczne z obszaru województwa mazowieckiego, * materiały geodezyjne i kartograficzne związane z analizą zmian w strukturze agrarnej, programowaniem i koordynacją prac urządzeniowo-rolnych oraz monitorowaniem zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji, * inne opracowania powstałe w wyniku wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz kopie baz danych pozyskane z centralnej i powiatowej części zasobu - w tym ortofotmapa.Dane dostępne są powszechnie w postaci usług danych przestrzennych tj. usługi wyszukiwania i przeglądania. ",administracja_publiczna,2018-02-23T14:19:53.459749,2018-02-27T08:30:14.163694,urzad-marszalkowski-wojewodztwa-mazowieckiego,Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 4913d274-3a32-44da-8f14-b18ed6040017,CBDG menedżer pobierania,"Menedżer pobierania plików pozwala bezpłatnie pobrać geologiczne dane przestrzenne w formacie SHP. Pobieranie plików możliwe jest dla tematycznych warstw informacyjnych, które przygotowano w Państwowym Instytucie Geologicznym-PIB. Do pobrania zbiory Geofizyka - aeromagnetyka, Geofizyka - dokumentacje geoelektryczne, Geofizyka - grawimetria, Geofizyka - magnetotelluryka, Geofizyka - magnetyka - pomiary modułu T całkowitego pola magnetycznego Ziemi, Geofizyka - magnetyka - pomiary składowej pionowej Z natężenia pola magnetycznego Ziemi, Geofizyka - sejsmika 2D, Geofizyka - sejsmika 3D, Geofizyka - sondowania geoelektryczne - SGE.",http://dm.pgi.gov.pl/,HTML,pliki shp,,2018-02-23T13:43:14.958173,,centralna-baza-danych-geologicznych-podsystem-geofizyka,Centralna Baza Danych Geologicznych - podsystem Geofizyka,"CBDG - podsystem Geofizyka gromadzi dane pozyskane w wyniku prowadzonych w Polsce różnego typu badań geofizycznych. Są to dane dotyczące badań geoelektrycznych, grawimetrycznych, sejsmiki 2D i 3D, magnetotelluryki i pola magnetycznego Ziemi.",srodowisko,2018-02-23T12:36:11.678311,2018-02-27T09:14:43.579225,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy fd3c5dab-873e-431c-b5dd-efb008517e59,Geofizyka - usługi pobierania WFS,Pięć usług pobierania WFS: 1. Geofizyka - lokalizacja pomiarów grawimetrycznych http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geofizyka/grawimetria/MapServer/WFSServer2. Geofizyka - lokalizacja pomiarów magnetotwllurycznych http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geofizyka/magnetotelluryka/MapServer/WFSServer3. Geofizyka - lokalizacja pomiarów magnetycznych (składowej pionowej Z i całkowitego natężenia pola magnetycznego Ziemi oraz pomiarów aeromagnetycznych) http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geofizyka/magnetyka/MapServer/WFSServer4. geofizyka - sejsmika 2D i 3D http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geofizyka/profile_2d_3d/MapServer/WFSServer5. Geofizyka - sondowania geoelektryczne - SGE http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geofizyka/geofiz_sge_pkt/MapServer/WFSServer,http://geoportal.pgi.gov.pl/uslugi_gis,,WFS,,2018-02-23T13:52:23.994521,,centralna-baza-danych-geologicznych-podsystem-geofizyka,Centralna Baza Danych Geologicznych - podsystem Geofizyka,"CBDG - podsystem Geofizyka gromadzi dane pozyskane w wyniku prowadzonych w Polsce różnego typu badań geofizycznych. Są to dane dotyczące badań geoelektrycznych, grawimetrycznych, sejsmiki 2D i 3D, magnetotelluryki i pola magnetycznego Ziemi.",srodowisko,2018-02-23T12:36:11.678311,2018-02-27T09:14:43.579225,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 0e9f0c13-845e-44ab-b14f-2a6cfceab40a,Geofizyka - usługi przeglądania WMS,Pięć usług przeglądania WMS: 1. Geofizyka - lokalizacja pomiarów grawimetrycznych http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geofizyka/grawimetria/MapServer/WMSServer2. Geofizyka - lokalizacja pomiarów magnetotwllurycznych http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geofizyka/magnetotelluryka/MapServer/WMSServer3. Geofizyka - lokalizacja pomiarów magnetycznych (składowej pionowej Z i całkowitego natężenia pola magnetycznego Ziemi oraz pomiarów aeromagnetycznych) http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geofizyka/magnetyka/MapServer/WMSServer4. geofizyka - sejsmika 2D i 3D http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geofizyka/profile_2d_3d/MapServer/WMSServer5. Geofizyka - sondowania geoelektryczne - SGE http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geofizyka/geofiz_sge_pkt/MapServer/WMSServer,http://geoportal.pgi.gov.pl/uslugi_gis,WMS,WMS,,2018-02-23T13:57:32.642861,,centralna-baza-danych-geologicznych-podsystem-geofizyka,Centralna Baza Danych Geologicznych - podsystem Geofizyka,"CBDG - podsystem Geofizyka gromadzi dane pozyskane w wyniku prowadzonych w Polsce różnego typu badań geofizycznych. Są to dane dotyczące badań geoelektrycznych, grawimetrycznych, sejsmiki 2D i 3D, magnetotelluryki i pola magnetycznego Ziemi.",srodowisko,2018-02-23T12:36:11.678311,2018-02-27T09:14:43.579225,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 27e3e7dc-c6a8-44e7-a1f3-dc7da850468a,Profil wieku krwiodawców w 2017 roku,Profil wieku krwiodawców w 2017 roku,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/b9f45630-1170-4a66-8ef3-be9fc87f0006/resource/27e3e7dc-c6a8-44e7-a1f3-dc7da850468a/download/Profil-wieku-krwiodawcow-w-2017-roku.csv,CSV,raport csv,,2018-02-21T07:35:39.084583,,profilwieku2017,Profil wieku krwiodawców w 2017 roku,Profil wieku krwiodawców w 2017 roku,administracja_publiczna,2018-02-21T06:35:17.550575,2018-02-21T06:35:40.244979,regionalne-centrum-krwiodawstwa-i-krwiolecznictwa-w-kielcach,Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach 03743954-4d2d-4117-aabe-139256981e02,Liczba dawców według wieku z podziałem na płeć,Liczba dawców według wieku z podziałem na płeć,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/6e91b090-d2c3-406e-abe6-f4b62c904206/resource/03743954-4d2d-4117-aabe-139256981e02/download/Liczba-dawcow-wedug-wieku-z-podziaem-na-pe.csv,CSV,raport csv,,2018-02-21T07:34:02.419430,,dawcywiekplec,Liczba dawców według wieku z podziałem na płeć,Liczba dawców według wieku z podziałem na płeć,administracja_publiczna,2018-02-21T06:33:41.464782,2018-02-21T06:34:03.442831,regionalne-centrum-krwiodawstwa-i-krwiolecznictwa-w-kielcach,Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach f9a0599c-e63f-465a-8f30-c10fd2ff613e,Liczba dawców i donacji względem liczby mieszkańców,Liczba dawców i donacji względem liczby mieszkańców,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/a67954c9-6367-4e28-b5cb-b43f31b035b6/resource/f9a0599c-e63f-465a-8f30-c10fd2ff613e/download/Liczba-dawcow-i-donacji-wzgldem-liczby-mieszkacow.csv,CSV,raport csv,,2018-02-21T07:32:21.769390,,dawcynamieszkancow,Liczba dawców i donacji względem liczby mieszkańców,Liczba dawców i donacji względem liczby mieszkańców,administracja_publiczna,2018-02-21T06:31:55.721762,2018-02-21T06:32:22.846243,regionalne-centrum-krwiodawstwa-i-krwiolecznictwa-w-kielcach,Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach b6a9d02e-0c88-4d71-aaff-2fc9cb9a7362,Dawcy w bazie RCKiK Kielce z podziałem na rodzaje,Dawcy w bazie RCKiK Kielce z podziałem na rodzaje,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/07f0a27a-1d1d-41dc-b622-ec849573abc7/resource/b6a9d02e-0c88-4d71-aaff-2fc9cb9a7362/download/Dawcy-w-bazie-RCKiK-Kielce-z-podziaem-na-rodzaje.csv,CSV,raport csv,,2018-02-21T07:29:45.155043,,dawcywbazie,Dawcy w bazie RCKiK Kielce z podziałem na rodzaje,Dawcy w bazie RCKiK Kielce z podziałem na rodzaje,administracja_publiczna,2018-02-21T06:27:49.261558,2018-02-21T06:29:48.740489,regionalne-centrum-krwiodawstwa-i-krwiolecznictwa-w-kielcach,Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach bb02e812-9749-4254-b9af-5229080fda27,Regionalna platforma elektronicznych usług publicznych jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego Wrota Mazowsza ,,https://www.wrotamazowsza.pl,HTML,html,,2018-02-20T10:31:41.393397,,wrotamazowsza,Regionalna platforma elektronicznych usług publicznych jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego Wrota Mazowsza,"
Regionalna platforma elektronicznych usług publicznych jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego Wrota Mazowsza, znajdująca się pod adresem https://www.wrotamazowsza.pl, umożliwia obywatelom i przedsiębiorcom załatwianie spraw drogą elektroniczną – bez wychodzenia z domu lub złożenie wniosku przez Internet i zgłoszenie się do urzędu tylko po odbiór gotowego dokumentu.

W jednostkach obecnych na platformie można załatwić m.in. takie sprawy jak: złożenie pisma ogólnego do urzędu, złożenie skargi, złożenie wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Poprzez platformę można także przykładowo złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców, zwrócić się o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu), ustalenie, określenie lub korektę zobowiązań podatkowych i wiele innych.Portal umożliwia:
- złożenie drogą elektroniczną do odpowiedniego organu podania lub wniosku,
- wystawianie interesantom urzędowych poświadczeń, zgodnych z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi,
- uzyskanie drogą elektroniczną odpowiedzi urzędu (decyzji, zezwolenia, wypisu, zaświadczenia),
- uzyskanie przez interesanta informacji na temat etapu realizacji spraw, które zostały przez niego wszczęte w urzędzie zarówno drogą elektroniczną jak i tradycyjną,
- publikację i prezentację informacji z różnych dziedzin życia województwa mazowieckiego,
- zbieranie i prezentację w jednym miejscu informacji dotyczących gmin i powiatów całego regionu.
Portal Wrota Mazowsza został zbudowany w ramach projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”, zwanego „Projektem EA”, który był projektem kluczowym wpisanym do indykatywnego planu inwestycyjnego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 w Priorytecie II - e-Rozwój Województwa Mazowieckiego, w Działaniu 2.2. - Rozwój e-usług.",administracja_publiczna,2018-02-20T07:44:03.706858,2018-02-20T09:35:51.990609,urzad-marszalkowski-wojewodztwa-mazowieckiego,Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 560fdc29-e10a-434c-944d-960372595005,Paliwa i bilans energii według nośników w latach 1997-2016,"Zestawienie zawiera dane na temat bilansu energii wg nośników: dla poszczególnych nośników energii (węgiel kamienny, węgiel brunatny, koks, gaz ziemny wysokometanowy, gaz ziemny zaazotowany, benzyny silnikowe, oleje napędowe, oleje opałowe, gaz ciekły, energia elektryczna) oraz ogółem (syntetyczny bilans energii)Legenda do zestawienia:1. Kropka w statystyce oznacza zupełny brak informacji lub brak informacji wiarygodnych. 2. Łącznik oznacza, że zjawisko nie wystąpiło.3. # oznacza tajemnicę statystyczną, czyli że nie możemy podać danych z uwagi na ich ochronę (1 v 2 podmioty v dominacja)",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/6ba0b91e-ff2f-4bcd-a0f1-c420fc7ef211/resource/560fdc29-e10a-434c-944d-960372595005/download/dane-publPaliwa-i-energiabilans-energii-wg-nonikow-w-latach-1997-2016.csv,CSV,zestawienie,,2018-02-16T10:38:37.231252,,paliwa-i-energia-1997-2016,Paliwa i energia_1997-2016,"Zestawienie zawiera bilanse podstawowych nośników energii (w jednostkach naturalnych) oraz syntetyczny bilans energii (w PJ):•bilans energii wg nośników: dla poszczególnych nośników energii (węgiel kamienny, węgiel brunatny, koks, gaz ziemny wysokometanowy, gaz ziemny zaazotowany, benzyny silnikowe, oleje napędowe, oleje opałowe, gaz ciekły, energia elektryczna) oraz ogółem (syntetyczny bilans energii),•syntetyczny bilans energii wg nośników w PJ: pozyskanie, zakup z zagranicy, sprzedaż za granicę, zmiana zapasów, zużycie krajowe (w tym struktura i dynamika) wg nośników energii (ogółem, węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny wysokometanowy, gaz ziemny zaazotowany, pozostałe).Źródłem danych są wyniki badań statystycznych współprowadzonych przez Ministra Energii. Zestawienie będzie aktualizowane w grudniu.Częstotliwość: rok ",administracja_publiczna,2018-02-16T09:30:31.361391,2018-02-23T09:52:14.803252,ministerstwo-energii,Ministerstwo Energii e7c950ab-e065-4ba2-b6d7-7117720bd2cb,Paliwa i energia - syntetyczny bilans energii wg nośników w latach 2015-2016,"Zestawienie zawiera informacje na temat syntetycznego bilansu energii wg nośników w PJ: pozyskanie, zakup z zagranicy, sprzedaż za granicę, zmiana zapasów, zużycie krajowe (w tym struktura i dynamika) wg nośników energii (ogółem, węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny wysokometanowy, gaz ziemny zaazotowany.Legenda do zestawienia:1. Kropka w statystyce oznacza zupełny brak informacji lub brak informacji wiarygodnych. 2. Łącznik oznacza, że zjawisko nie wystąpiło. 3. # oznacza tajemnicę statystyczną, czyli że nie możemy podać danych z uwagi na ich ochronę (1 v 2 podmioty v dominacja)",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/6ba0b91e-ff2f-4bcd-a0f1-c420fc7ef211/resource/e7c950ab-e065-4ba2-b6d7-7117720bd2cb/download/dane-publPaliwa-i-energiasyntetyczny-bilans-energii-wg-nonikow-w-latach-2015-2016.xlsx,XLSX,zestawienie,,2018-02-16T10:40:44.712508,,paliwa-i-energia-1997-2016,Paliwa i energia_1997-2016,"Zestawienie zawiera bilanse podstawowych nośników energii (w jednostkach naturalnych) oraz syntetyczny bilans energii (w PJ):•bilans energii wg nośników: dla poszczególnych nośników energii (węgiel kamienny, węgiel brunatny, koks, gaz ziemny wysokometanowy, gaz ziemny zaazotowany, benzyny silnikowe, oleje napędowe, oleje opałowe, gaz ciekły, energia elektryczna) oraz ogółem (syntetyczny bilans energii),•syntetyczny bilans energii wg nośników w PJ: pozyskanie, zakup z zagranicy, sprzedaż za granicę, zmiana zapasów, zużycie krajowe (w tym struktura i dynamika) wg nośników energii (ogółem, węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny wysokometanowy, gaz ziemny zaazotowany, pozostałe).Źródłem danych są wyniki badań statystycznych współprowadzonych przez Ministra Energii. Zestawienie będzie aktualizowane w grudniu.Częstotliwość: rok ",administracja_publiczna,2018-02-16T09:30:31.361391,2018-02-23T09:52:14.803252,ministerstwo-energii,Ministerstwo Energii 46547f36-0373-4144-963a-2ff9d4fda7e3,Moc i produkcja energii elektrycznej ,"Zestawienie zawiera dane na temat energii elektrycznej: moc zainstalowana i osiągalna (w tym OZE), produkcja (w tym OZE).Legenda do zestawienia:1. Kropka w statystyce oznacza zupełny brak informacji lub brak informacji wiarygodnych. 2. Łącznik oznacza, że zjawisko nie wystąpiło. 3. # oznacza tajemnicę statystyczną, czyli że nie możemy podać danych z uwagi na ich ochronę (1 v 2 podmioty v dominacja)",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/d9c42e20-ad85-4791-b574-98f9e8e7e4f9/resource/46547f36-0373-4144-963a-2ff9d4fda7e3/download/dane-publMoc-i-produkcja-energie-elektrycznej-wg-woj-w-latach-2015-2016.xlsx,XLSX,zestawienie,,2018-02-16T10:25:20.266034,,energia-elektryczna-i-cieplo-wg-woj-w-latach-2015-2016,Energia elektryczna i ciepło wg woj w latach 2015-2016,"Zestawienie zawiera dane na temat: energii elektrycznej: moc zainstalowana i osiągalna (w tym OZE), produkcja (w tym OZE)oraz ciepła: produkcja ogółem oraz wg elektrowni i elektrociepłowni zawodowych (łącznie z kotłami ciepłowniczymi przedsiębiorstw energetyki zawodowej), elektrociepłowni przemysłowych (w tym ciepło komercyjne), ciepłowni zawodowych (ciepłowni przedsiębiorstw produkcyjno-dystrybucyjnych), ciepłowni niezawodowych (w tym ciepło komercyjne), dla Polski ogółem i wg województw.Źródłem danych są wyniki badań statystycznych współprowadzonych przez Ministra Energii. Zestawienie będzie aktualizowane w grudniu.Częstotliwość: rok ",administracja_publiczna,2018-02-16T09:23:13.206038,2018-02-23T09:54:07.959598,ministerstwo-energii,Ministerstwo Energii 66a1068f-4ea8-43eb-84fb-a75132bbd1af,Produkcja ciepła ,"Zestawienie zawiera dane na temat produkcji ciepła: produkcja ogółem oraz wg elektrowni i elektrociepłowni zawodowych (łącznie z kotłami ciepłowniczymi przedsiębiorstw energetyki zawodowej), elektrociepłowni przemysłowych (w tym ciepło komercyjne), ciepłowni zawodowych (ciepłowni przedsiębiorstw produkcyjno-dystrybucyjnych), ciepłowni niezawodowych (w tym ciepło komercyjne) dla Polski ogółem i wg województw.Legenda do zestawienia:1. Kropka w statystyce oznacza zupełny brak informacji lub brak informacji wiarygodnych. 2. Łącznik oznacza, że zjawisko nie wystąpiło. 3. # oznacza tajemnicę statystyczną, czyli że nie możemy podać danych z uwagi na ich ochronę (1 v 2 podmioty v dominacja)",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/d9c42e20-ad85-4791-b574-98f9e8e7e4f9/resource/66a1068f-4ea8-43eb-84fb-a75132bbd1af/download/dane-publProdukcja-ciepa-wg-woj-w-latach-2015-2016.xlsx,XLSX,zestawienie,,2018-02-16T10:27:03.310047,,energia-elektryczna-i-cieplo-wg-woj-w-latach-2015-2016,Energia elektryczna i ciepło wg woj w latach 2015-2016,"Zestawienie zawiera dane na temat: energii elektrycznej: moc zainstalowana i osiągalna (w tym OZE), produkcja (w tym OZE)oraz ciepła: produkcja ogółem oraz wg elektrowni i elektrociepłowni zawodowych (łącznie z kotłami ciepłowniczymi przedsiębiorstw energetyki zawodowej), elektrociepłowni przemysłowych (w tym ciepło komercyjne), ciepłowni zawodowych (ciepłowni przedsiębiorstw produkcyjno-dystrybucyjnych), ciepłowni niezawodowych (w tym ciepło komercyjne), dla Polski ogółem i wg województw.Źródłem danych są wyniki badań statystycznych współprowadzonych przez Ministra Energii. Zestawienie będzie aktualizowane w grudniu.Częstotliwość: rok ",administracja_publiczna,2018-02-16T09:23:13.206038,2018-02-23T09:54:07.959598,ministerstwo-energii,Ministerstwo Energii 202a054c-9275-4408-8396-5aa8677ca6ae,Bilans energii wg Eurostat dla Polski,"Bilans energii wg Eurostat dla Polski - pozycje bilansu i rodzaj nośników energii.Legenda do zestawienia:1. kropka w statystyce oznacza zupełny brak informacji lub brak informacji wiarygodnych.2. łącznik oznacza, że zjawisko nie wystąpiło.3. # oznacza tajemnicę statystyczną, czyli że nie możemy podać danych z uwagi na ich ochronę (1 v 2 podmioty v dominacja)",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/141c801e-9bbf-405c-a4b0-5bedf3370a35/resource/202a054c-9275-4408-8396-5aa8677ca6ae/download/dane-publEnergetyka-polska.Wwa2017tabl.-2bilans-dla-PL-wg-Eurostat.xlsx,XLSX,zestawienie,,2018-02-16T10:09:22.607247,,energetyka-polska-warszawa-2017,Energetyka polska. Warszawa 2017,"Zestawienie zawiera informacje na temat:•Najważniejszych wskaźników z zakresu energii dla Polski i krajów UE.•Bilansu energii wg Eurostat dla pozycje bilansu i rodzaj nośników energii.•Bilansu energii odnawialnej wg Eurostat dla Polski pozycje bilansu i rodzaj nośników energii. •Energii elektrycznej w syntetyczny bilans energii elektrycznej; wymiana energii elektrycznej z zagranicą; produkcja energii elektrycznej; struktura produkcji energii elektrycznej; produkcja energii elektrycznej wg nośników; zużycie paliw do produkcji energii elektrycznej w elektroenergetyce zawodowej; moc elektryczna osiągalna; struktura mocy osiągalnej; urządzenia sieciowe; zapotrzebowanie mocy przy 50 Hz; sprzedaż energii elektrycznej na rynku hurtowym; sprzedaż energii elektrycznej odbiorcom końcowym z sieci operatorów systemów dystrybucyjnych; dostawy energii elektrycznej; ceny energii elektrycznej.•Ciepła, efektywności energetycznej, emisji zanieczyszczeń bilans ciepła dla Polski i UE (tabl. 18); wybrane wskaźniki efektywności energetycznej dla Polski (tabl. 19); końcowe zużycie energii w Polsce (tabl. 20); emisja zanieczyszczeń w Polsce (tabl. 21); wskaźniki emisji zanieczyszczeń dla energetyki zawodowej w Polsce (tabl. 22); emisja zanieczyszczeń - gazy cieplarniane (tabl. 23); emisja zanieczyszczeń - dwutlenek węgla (tabl. 24).Tablice: •1-3 zawierają dane za rok 2015.•4-13, 15-19 oraz 22 zawierają dane za lata: 2000, 2005, 2010, 2012-2016. •14 zawiera dane za rok 2016.•20 zawiera dane za lata: 2005, 2010, 2012-2016.•21, 23, 24 zawierają dane za lata: 2000, 2005, 2010, 2012-2015.Źródłem danych są wyniki badań statystycznych współprowadzonych przez Ministra Energii oraz dane GUS, URE, ARE S.A., KOBiZE, EUROSTAT, EEA. Zestawienie będzie aktualizowane w grudniu.Częstotliwość: rok  ",administracja_publiczna,2018-02-16T09:05:10.487209,2018-02-23T09:49:59.848766,ministerstwo-energii,Ministerstwo Energii 73dff42b-d9f1-4107-a590-a6db34845f38,Bilans energii odnawialnej wg Eurostat dla Polski,"Bilans energii odnawialnej wg Eurostat dla Polski pozycje bilansu i rodzaj nośników energii. Legenda do zestawienia:1. Kropka w statystyce oznacza zupełny brak informacji lub brak informacji wiarygodnych. 2. Łącznik oznacza, że zjawisko nie wystąpiło. 3. # oznacza tajemnicę statystyczną, czyli że nie możemy podać danych z uwagi na ich ochronę (1 v 2 podmioty v dominacja)",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/141c801e-9bbf-405c-a4b0-5bedf3370a35/resource/73dff42b-d9f1-4107-a590-a6db34845f38/download/dane-publEnergetyka-polska.Wwa2017tabl.-3bilans-OZE-dla-PL-wg-Eurostat.xlsx,XLSX,zestawienie,,2018-02-16T10:11:50.425608,,energetyka-polska-warszawa-2017,Energetyka polska. Warszawa 2017,"Zestawienie zawiera informacje na temat:•Najważniejszych wskaźników z zakresu energii dla Polski i krajów UE.•Bilansu energii wg Eurostat dla pozycje bilansu i rodzaj nośników energii.•Bilansu energii odnawialnej wg Eurostat dla Polski pozycje bilansu i rodzaj nośników energii. •Energii elektrycznej w syntetyczny bilans energii elektrycznej; wymiana energii elektrycznej z zagranicą; produkcja energii elektrycznej; struktura produkcji energii elektrycznej; produkcja energii elektrycznej wg nośników; zużycie paliw do produkcji energii elektrycznej w elektroenergetyce zawodowej; moc elektryczna osiągalna; struktura mocy osiągalnej; urządzenia sieciowe; zapotrzebowanie mocy przy 50 Hz; sprzedaż energii elektrycznej na rynku hurtowym; sprzedaż energii elektrycznej odbiorcom końcowym z sieci operatorów systemów dystrybucyjnych; dostawy energii elektrycznej; ceny energii elektrycznej.•Ciepła, efektywności energetycznej, emisji zanieczyszczeń bilans ciepła dla Polski i UE (tabl. 18); wybrane wskaźniki efektywności energetycznej dla Polski (tabl. 19); końcowe zużycie energii w Polsce (tabl. 20); emisja zanieczyszczeń w Polsce (tabl. 21); wskaźniki emisji zanieczyszczeń dla energetyki zawodowej w Polsce (tabl. 22); emisja zanieczyszczeń - gazy cieplarniane (tabl. 23); emisja zanieczyszczeń - dwutlenek węgla (tabl. 24).Tablice: •1-3 zawierają dane za rok 2015.•4-13, 15-19 oraz 22 zawierają dane za lata: 2000, 2005, 2010, 2012-2016. •14 zawiera dane za rok 2016.•20 zawiera dane za lata: 2005, 2010, 2012-2016.•21, 23, 24 zawierają dane za lata: 2000, 2005, 2010, 2012-2015.Źródłem danych są wyniki badań statystycznych współprowadzonych przez Ministra Energii oraz dane GUS, URE, ARE S.A., KOBiZE, EUROSTAT, EEA. Zestawienie będzie aktualizowane w grudniu.Częstotliwość: rok  ",administracja_publiczna,2018-02-16T09:05:10.487209,2018-02-23T09:49:59.848766,ministerstwo-energii,Ministerstwo Energii c64b1c00-06b1-4b0a-bba5-b12a24690b07,Energia elektryczna w Polsce ,"Energia elektryczna w Polsce to zestawienie obejmujące syntetyczny bilans energii elektrycznej; wymiana energii elektrycznej z zagranicą; produkcja energii elektrycznej; struktura produkcji energii elektrycznej; produkcja energii elektrycznej wg nośników; zużycie paliw do produkcji energii elektrycznej w elektroenergetyce zawodowej; moc elektryczna osiągalna; struktura mocy osiągalnej; urządzenia sieciowe; zapotrzebowanie mocy przy 50 Hz; sprzedaż energii elektrycznej na rynku hurtowym; sprzedaż energii elektrycznej odbiorcom końcowym z sieci operatorów systemów dystrybucyjnych; dostawy energii elektrycznej; ceny energii elektrycznej.Legenda do zestawienia:1. Kropka w statystyce oznacza zupełny brak informacji lub brak informacji wiarygodnych. 2. Łącznik oznacza, że zjawisko nie wystąpiło. 3. # oznacza tajemnicę statystyczną, czyli że nie możemy podać danych z uwagi na ich ochronę (1 v 2 podmioty v dominacja)",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/141c801e-9bbf-405c-a4b0-5bedf3370a35/resource/c64b1c00-06b1-4b0a-bba5-b12a24690b07/download/dane-publEnergetyka-polska.Wwa2017tabl.-4-17energia-elektryczna.xlsx,XLSX,zestawienie,,2018-02-16T10:14:35.453897,,energetyka-polska-warszawa-2017,Energetyka polska. Warszawa 2017,"Zestawienie zawiera informacje na temat:•Najważniejszych wskaźników z zakresu energii dla Polski i krajów UE.•Bilansu energii wg Eurostat dla pozycje bilansu i rodzaj nośników energii.•Bilansu energii odnawialnej wg Eurostat dla Polski pozycje bilansu i rodzaj nośników energii. •Energii elektrycznej w syntetyczny bilans energii elektrycznej; wymiana energii elektrycznej z zagranicą; produkcja energii elektrycznej; struktura produkcji energii elektrycznej; produkcja energii elektrycznej wg nośników; zużycie paliw do produkcji energii elektrycznej w elektroenergetyce zawodowej; moc elektryczna osiągalna; struktura mocy osiągalnej; urządzenia sieciowe; zapotrzebowanie mocy przy 50 Hz; sprzedaż energii elektrycznej na rynku hurtowym; sprzedaż energii elektrycznej odbiorcom końcowym z sieci operatorów systemów dystrybucyjnych; dostawy energii elektrycznej; ceny energii elektrycznej.•Ciepła, efektywności energetycznej, emisji zanieczyszczeń bilans ciepła dla Polski i UE (tabl. 18); wybrane wskaźniki efektywności energetycznej dla Polski (tabl. 19); końcowe zużycie energii w Polsce (tabl. 20); emisja zanieczyszczeń w Polsce (tabl. 21); wskaźniki emisji zanieczyszczeń dla energetyki zawodowej w Polsce (tabl. 22); emisja zanieczyszczeń - gazy cieplarniane (tabl. 23); emisja zanieczyszczeń - dwutlenek węgla (tabl. 24).Tablice: •1-3 zawierają dane za rok 2015.•4-13, 15-19 oraz 22 zawierają dane za lata: 2000, 2005, 2010, 2012-2016. •14 zawiera dane za rok 2016.•20 zawiera dane za lata: 2005, 2010, 2012-2016.•21, 23, 24 zawierają dane za lata: 2000, 2005, 2010, 2012-2015.Źródłem danych są wyniki badań statystycznych współprowadzonych przez Ministra Energii oraz dane GUS, URE, ARE S.A., KOBiZE, EUROSTAT, EEA. Zestawienie będzie aktualizowane w grudniu.Częstotliwość: rok  ",administracja_publiczna,2018-02-16T09:05:10.487209,2018-02-23T09:49:59.848766,ministerstwo-energii,Ministerstwo Energii 3466bc82-b315-4847-bd2c-74e6f4da6f7b,"Ciepło, efektywność energetyczna, emisja zanieczyszczeń ","Ciepło, efektywność energetyczna, emisja zanieczyszczeń - bilans ciepła dla Polski i UE (tabl. 18); wybrane wskaźniki efektywności energetycznej dla Polski (tabl. 19); końcowe zużycie energii w Polsce (tabl. 20); emisja zanieczyszczeń w Polsce (tabl. 21); wskaźniki emisji zanieczyszczeń dla energetyki zawodowej w Polsce (tabl. 22); emisja zanieczyszczeń - gazy cieplarniane (tabl. 23); emisja zanieczyszczeń - dwutlenek węgla (tabl. 24)Legenda do zestawienia:1. Kropka w statystyce oznacza zupełny brak informacji lub brak informacji wiarygodnych. 2. Łącznik oznacza, że zjawisko nie wystąpiło. 3. # oznacza tajemnicę statystyczną, czyli że nie możemy podać danych z uwagi na ich ochronę (1 v 2 podmioty v dominacja)",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/141c801e-9bbf-405c-a4b0-5bedf3370a35/resource/3466bc82-b315-4847-bd2c-74e6f4da6f7b/download/dane-publEnergetyka-polska.Wwa2017tabl.-18-24ciepoefektywnoemisje.xlsx,XLSX,zestawienie,,2018-02-16T10:18:11.856531,,energetyka-polska-warszawa-2017,Energetyka polska. Warszawa 2017,"Zestawienie zawiera informacje na temat:•Najważniejszych wskaźników z zakresu energii dla Polski i krajów UE.•Bilansu energii wg Eurostat dla pozycje bilansu i rodzaj nośników energii.•Bilansu energii odnawialnej wg Eurostat dla Polski pozycje bilansu i rodzaj nośników energii. •Energii elektrycznej w syntetyczny bilans energii elektrycznej; wymiana energii elektrycznej z zagranicą; produkcja energii elektrycznej; struktura produkcji energii elektrycznej; produkcja energii elektrycznej wg nośników; zużycie paliw do produkcji energii elektrycznej w elektroenergetyce zawodowej; moc elektryczna osiągalna; struktura mocy osiągalnej; urządzenia sieciowe; zapotrzebowanie mocy przy 50 Hz; sprzedaż energii elektrycznej na rynku hurtowym; sprzedaż energii elektrycznej odbiorcom końcowym z sieci operatorów systemów dystrybucyjnych; dostawy energii elektrycznej; ceny energii elektrycznej.•Ciepła, efektywności energetycznej, emisji zanieczyszczeń bilans ciepła dla Polski i UE (tabl. 18); wybrane wskaźniki efektywności energetycznej dla Polski (tabl. 19); końcowe zużycie energii w Polsce (tabl. 20); emisja zanieczyszczeń w Polsce (tabl. 21); wskaźniki emisji zanieczyszczeń dla energetyki zawodowej w Polsce (tabl. 22); emisja zanieczyszczeń - gazy cieplarniane (tabl. 23); emisja zanieczyszczeń - dwutlenek węgla (tabl. 24).Tablice: •1-3 zawierają dane za rok 2015.•4-13, 15-19 oraz 22 zawierają dane za lata: 2000, 2005, 2010, 2012-2016. •14 zawiera dane za rok 2016.•20 zawiera dane za lata: 2005, 2010, 2012-2016.•21, 23, 24 zawierają dane za lata: 2000, 2005, 2010, 2012-2015.Źródłem danych są wyniki badań statystycznych współprowadzonych przez Ministra Energii oraz dane GUS, URE, ARE S.A., KOBiZE, EUROSTAT, EEA. Zestawienie będzie aktualizowane w grudniu.Częstotliwość: rok  ",administracja_publiczna,2018-02-16T09:05:10.487209,2018-02-23T09:49:59.848766,ministerstwo-energii,Ministerstwo Energii 20fa82b3-4a6a-46fc-8bb6-673ed5845e4b,Najważniejsze wskaźniki z zakresu energii dla Polski i krajów UE,"Najważniejsze wskaźniki z zakresu energii dla Polski i krajów UELegenda do zestawienia:1. Kropka w statystyce oznacza zupełny brak informacji lub brak informacji wiarygodnych. 2. Łącznik oznacza, że zjawisko nie wystąpiło. 3. # oznacza tajemnicę statystyczną, czyli że nie możemy podać danych z uwagi na ich ochronę (1 v 2 podmioty v dominacja)",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/141c801e-9bbf-405c-a4b0-5bedf3370a35/resource/20fa82b3-4a6a-46fc-8bb6-673ed5845e4b/download/dane-publEnergetyka-polska.Wwa2017tabl.-1wskaniki.csv,CSV,zestawienie,,2018-02-16T10:48:38.424213,,energetyka-polska-warszawa-2017,Energetyka polska. Warszawa 2017,"Zestawienie zawiera informacje na temat:•Najważniejszych wskaźników z zakresu energii dla Polski i krajów UE.•Bilansu energii wg Eurostat dla pozycje bilansu i rodzaj nośników energii.•Bilansu energii odnawialnej wg Eurostat dla Polski pozycje bilansu i rodzaj nośników energii. •Energii elektrycznej w syntetyczny bilans energii elektrycznej; wymiana energii elektrycznej z zagranicą; produkcja energii elektrycznej; struktura produkcji energii elektrycznej; produkcja energii elektrycznej wg nośników; zużycie paliw do produkcji energii elektrycznej w elektroenergetyce zawodowej; moc elektryczna osiągalna; struktura mocy osiągalnej; urządzenia sieciowe; zapotrzebowanie mocy przy 50 Hz; sprzedaż energii elektrycznej na rynku hurtowym; sprzedaż energii elektrycznej odbiorcom końcowym z sieci operatorów systemów dystrybucyjnych; dostawy energii elektrycznej; ceny energii elektrycznej.•Ciepła, efektywności energetycznej, emisji zanieczyszczeń bilans ciepła dla Polski i UE (tabl. 18); wybrane wskaźniki efektywności energetycznej dla Polski (tabl. 19); końcowe zużycie energii w Polsce (tabl. 20); emisja zanieczyszczeń w Polsce (tabl. 21); wskaźniki emisji zanieczyszczeń dla energetyki zawodowej w Polsce (tabl. 22); emisja zanieczyszczeń - gazy cieplarniane (tabl. 23); emisja zanieczyszczeń - dwutlenek węgla (tabl. 24).Tablice: •1-3 zawierają dane za rok 2015.•4-13, 15-19 oraz 22 zawierają dane za lata: 2000, 2005, 2010, 2012-2016. •14 zawiera dane za rok 2016.•20 zawiera dane za lata: 2005, 2010, 2012-2016.•21, 23, 24 zawierają dane za lata: 2000, 2005, 2010, 2012-2015.Źródłem danych są wyniki badań statystycznych współprowadzonych przez Ministra Energii oraz dane GUS, URE, ARE S.A., KOBiZE, EUROSTAT, EEA. Zestawienie będzie aktualizowane w grudniu.Częstotliwość: rok  ",administracja_publiczna,2018-02-16T09:05:10.487209,2018-02-23T09:49:59.848766,ministerstwo-energii,Ministerstwo Energii 41f0db55-224b-4fd3-96f7-217447cc48fb,Elektroenergetyka i ciepłownictwo polskie_1997-2016,"Zestawienie zawiera podstawowe informacje dotyczące:•Krajowego systemu elektroenergetycznego (tabl. 1): moc zainstalowana i osiągalna na koniec roku; zapotrzebowanie mocy przy 50 Hz; wielkość produkcji energii elektrycznej; import i eksport energii elektrycznej; zużycie energii elektrycznej.•Bilansu energii elektrycznej elektroenergetyki zawodowej (tabl. 2): przychód (produkcja; import; zakup z elektrowni przemysłowych; zakup z OZE) i rozchód (zużycie na: potrzeby energetyczne elektrowni cieplnych, inne cele, potrzeby energetyczne elektrowni wodnych i wiatrowych, pompowanie wody w elektrowniach szczytowo-pompowych; dostawy do odbiorców końcowych wg napięć; zużycie na potrzeby własne stacji; eksport; straty i różnice bilansowe) energii elektrycznej.•Elektrowni cieplnych i elektrociepłowni zawodowych (tabl. 3): moc zainstalowana na koniec roku (w tym na węglu brunatnym, węglu kamiennym, gazie ziemnym, biomasowe); produkcja energii elektrycznej (w tym na węglu brunatnym, węglu kamiennym, gazie ziemnym, biomasowe); zużycie węgla brunatnego, węgla kamiennego, paliw gazowych, biomasy/biogazu; czas wykorzystania mocy osiągalnej.•Elektrociepłowni przemysłowych (tabl. 4): produkcja energii elektrycznej (w tym na węglu, gazie ziemnym, biomasie/biogazie, pozostałych paliwach).•Elektrowni wodnych i innych odnawialnych źródeł energii elektrycznej (tabl. 5): moc zainstalowana ogółem oraz produkcja energii elektrycznej (wodne, szczytowo-pompowe, małe elektrownie wodne; wiatrowe; współspalanie biomasy i biogazu; układy hybrydowe; fotowoltaika).•Sprzedaży energii elektrycznej (tabl. 6): liczba odbiorców energii elektrycznej oraz dostawy energii elektrycznej na jednego odbiorcę (w tym wg rodzajów umów oraz napięć).•Urządzeń sieciowych (tabl. 7): długość linii elektrycznych wg napięć; moc transformatorów sieciowych.•Bilansu ciepła (tabl. 8): produkcja ciepła (w tym wg paliw); zużycie ciepła przez odbiorców końcowych.Źródłem danych są wyniki badań statystycznych współprowadzonych przez Ministra Energii. Zestawienie będzie aktualizowane w grudniu.Legenda do zestawienia:1. Kropka w statystyce oznacza zupełny brak informacji lub brak informacji wiarygodnych. 2. Łącznik oznacza, że zjawisko nie wystąpiło.3. # oznacza tajemnicę statystyczną, czyli że nie możemy podać danych z uwagi na ich ochronę (1 v 2 podmioty v dominacja)",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/09ef3fcd-d4fc-443d-ada6-64da516ab2af/resource/41f0db55-224b-4fd3-96f7-217447cc48fb/download/dane-publElektroenergetyka-i-ciepownictwo-polskie1997-2016tabl.-1-8.xlsx,XLSX,zestawienie,,2018-02-16T09:35:52.717141,,elektroenergetyka-i-cieplownictwo-polskie-w-latach1997-2016,Elektroenergetyka i ciepłownictwo polskie w latach1997-2016,"Zestawienie zawiera podstawowe informacje dotyczące:•Krajowego systemu elektroenergetycznego (tabl. 1): moc zainstalowana i osiągalna na koniec roku; zapotrzebowanie mocy przy 50 Hz; wielkość produkcji energii elektrycznej; import i eksport energii elektrycznej; zużycie energii elektrycznej.•Bilansu energii elektrycznej elektroenergetyki zawodowej (tabl. 2): przychód (produkcja; import; zakup z elektrowni przemysłowych; zakup z OZE) i rozchód (zużycie na: potrzeby energetyczne elektrowni cieplnych, inne cele, potrzeby energetyczne elektrowni wodnych i wiatrowych, pompowanie wody w elektrowniach szczytowo-pompowych; dostawy do odbiorców końcowych wg napięć; zużycie na potrzeby własne stacji; eksport; straty i różnice bilansowe) energii elektrycznej.•Elektrowni cieplnych i elektrociepłowni zawodowych (tabl. 3): moc zainstalowana na koniec roku (w tym na węglu brunatnym, węglu kamiennym, gazie ziemnym, biomasowe); produkcja energii elektrycznej (w tym na węglu brunatnym, węglu kamiennym, gazie ziemnym, biomasowe); zużycie węgla brunatnego, węgla kamiennego, paliw gazowych, biomasy/biogazu; czas wykorzystania mocy osiągalnej.•Elektrociepłowni przemysłowych (tabl. 4): produkcja energii elektrycznej (w tym na węglu, gazie ziemnym, biomasie/biogazie, pozostałych paliwach).•Elektrowni wodnych i innych odnawialnych źródeł energii elektrycznej (tabl. 5): moc zainstalowana ogółem oraz produkcja energii elektrycznej (wodne, szczytowo-pompowe, małe elektrownie wodne; wiatrowe; współspalanie biomasy i biogazu; układy hybrydowe; fotowoltaika).•Sprzedaży energii elektrycznej (tabl. 6): liczba odbiorców energii elektrycznej oraz dostawy energii elektrycznej na jednego odbiorcę (w tym wg rodzajów umów oraz napięć).•Urządzeń sieciowych (tabl. 7): długość linii elektrycznych wg napięć; moc transformatorów sieciowych.•Bilansu ciepła (tabl. 8): produkcja ciepła (w tym wg paliw); zużycie ciepła przez odbiorców końcowych.Źródłem danych są wyniki badań statystycznych współprowadzonych przez Ministra Energii. Zestawienie będzie aktualizowane w grudniu.Częstotliwość: rok ",administracja_publiczna,2018-02-16T08:33:42.353111,2018-02-23T09:46:33.688163,ministerstwo-energii,Ministerstwo Energii 48027eaf-9741-4019-89a4-59f8b6c631e5,Dane kadrowe Policji 2017,Dane kadrowe Policji 2017,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/bc1ff894-9673-447e-ad98-bebd037301ce/resource/48027eaf-9741-4019-89a4-59f8b6c631e5/download/danekadrowe2017.xlsx,XLSX,tabela,,2018-02-14T08:46:23.166205,,dane-kadrowe-policji,Dane kadrowe Policji,"Dane prezentują m.in. stan etatowy Policji na dzień 31 grudnia 2017 r. w podziale na garnizony Policji, korpusy i służby w Policji.",administracja_publiczna,2018-02-14T07:43:39.020515,2018-02-14T07:46:24.304739,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji 1c7d9f07-fb91-4546-b3ed-eb552a604b45,Usługa Katalogowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego,"Usługa wyszukiwania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, udostępniająca metadane Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej. Dane publikowane są za pomocą usługi wyszukiwania - Catalogue Services for the Web, w standardzie CSW 2.0.2: http://www.opengeospatial.org/standards/cat .",https://metadane.wrotamazowsza.pl/geonetwork/srv/pol/csw?service=CSW&request=GetCapabilities,,"CSW,Catalogue Services for the Web,usługa wyszukiwania,usługa katalogowa,usługa sieciowa,XML",,2018-02-23T15:40:04.305806,,dane-mazowieckiego-systemu-informacji-przestrzennej,Dane Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej,"Dane pozyskiwane i udostępniane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, publikowane w oparciu o Zarządzenie Nr 180/12 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 17 stycznia 2012 r.Mazowiecki System Informacji Przestrzennej (MSIP) utworzony został decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego 15 listopada 2000 r., jako element realizacji polityki państwa i Unii Europejskiej w zakresie społeczeństwa informacyjnego.Podstawowym zadaniem MSIP jest gromadzenie i udostępnianie aktualnych danych przestrzennych z obszaru województwa mazowieckiego oraz dostarczanie informacji wspomagających proces zarządzania województwem.Mazowiecki System Informacji Przestrzennej jest oparty na georeferencyjnych warstwach zidentyfikowanych w ramach krajowego systemu informacji o terenie, które są budowane przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną szczebla centralnego, wojewódzkiego i powiatowego. Warstwy tematyczne MSIP budowane są w odniesieniu do przestrzennych warstw georeferencyjnych stanowiących jego kanwę.",administracja_publiczna,2018-02-13T08:16:13.900589,2018-03-20T09:01:26.256591,urzad-marszalkowski-wojewodztwa-mazowieckiego,Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 9172b3ab-1624-472f-84af-75d87e1a14ae,Dane tematyczne Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej - usługa WMS,"Usługa przeglądania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, udostępniająca dane tematyczne Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej.Dane publikowane są za pomocą usługi przeglądania - Web Map Service, w standardzie WMS 1.3.0: http://www.opengeospatial.org/standards/wms.",https://uslugi.wrotamazowsza.pl/geoserver/tematyczne/ows?service=wms&request=GetCapabilities,WMS,"Web Map Service,usługa sieciowa,usługa przeglądania,XML,WMS",,2018-02-13T09:26:14.136239,,dane-mazowieckiego-systemu-informacji-przestrzennej,Dane Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej,"Dane pozyskiwane i udostępniane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, publikowane w oparciu o Zarządzenie Nr 180/12 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 17 stycznia 2012 r.Mazowiecki System Informacji Przestrzennej (MSIP) utworzony został decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego 15 listopada 2000 r., jako element realizacji polityki państwa i Unii Europejskiej w zakresie społeczeństwa informacyjnego.Podstawowym zadaniem MSIP jest gromadzenie i udostępnianie aktualnych danych przestrzennych z obszaru województwa mazowieckiego oraz dostarczanie informacji wspomagających proces zarządzania województwem.Mazowiecki System Informacji Przestrzennej jest oparty na georeferencyjnych warstwach zidentyfikowanych w ramach krajowego systemu informacji o terenie, które są budowane przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną szczebla centralnego, wojewódzkiego i powiatowego. Warstwy tematyczne MSIP budowane są w odniesieniu do przestrzennych warstw georeferencyjnych stanowiących jego kanwę.",administracja_publiczna,2018-02-13T08:16:13.900589,2018-03-20T09:01:26.256591,urzad-marszalkowski-wojewodztwa-mazowieckiego,Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 4e4869bb-77c8-4efe-a73e-b09a3ce8cf7c,Planowanie przestrzenne w gminach województwa mazowieckiego - usługa WMS,"Usługa przeglądania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, udostępniająca zasięgi miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP) oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUKiZP) gmin województwa mazowieckiego, które brały udział w zamówieniu na _„Dostosowanie i wdrożenie aplikacji przeznaczonej do prowadzenia rejestru dokumentów planistycznych na poziomie gminnym oraz konwersję do postaci cyfrowej studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin”_, realizowanego w ramach projektu pn. _""Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.""_ [(Projekt BW)](http://geodezja.mazovia.pl/projekty/bw/startbw.html)Do usługi raz w tygodniu synchronizowana jest zawartość gminnych baz danych. Wśród atrybutów dostępne są bezpośrednie adresy gminnych usług WMS publikujących dokumenty planistyczne, a w przypadku Gmin - Partnerów zamówienia na wdrożenie lokalnych Węzłów IIP, również adresy gminnych geoportali.Dane publikowane są za pomocą usługi przeglądania - Web Map Service, w standardzie WMS 1.3.0: http://www.opengeospatial.org/standards/wms.",https://uslugi.wrotamazowsza.pl/geoserver/plany-gminy/ows?service=wms&request=GetCapabilities,WMS,"Web Map Service,usługa przeglądania,usługa sieciowa,XML,WMS",,2018-02-13T10:50:08.906816,,dane-mazowieckiego-systemu-informacji-przestrzennej,Dane Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej,"Dane pozyskiwane i udostępniane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, publikowane w oparciu o Zarządzenie Nr 180/12 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 17 stycznia 2012 r.Mazowiecki System Informacji Przestrzennej (MSIP) utworzony został decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego 15 listopada 2000 r., jako element realizacji polityki państwa i Unii Europejskiej w zakresie społeczeństwa informacyjnego.Podstawowym zadaniem MSIP jest gromadzenie i udostępnianie aktualnych danych przestrzennych z obszaru województwa mazowieckiego oraz dostarczanie informacji wspomagających proces zarządzania województwem.Mazowiecki System Informacji Przestrzennej jest oparty na georeferencyjnych warstwach zidentyfikowanych w ramach krajowego systemu informacji o terenie, które są budowane przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną szczebla centralnego, wojewódzkiego i powiatowego. Warstwy tematyczne MSIP budowane są w odniesieniu do przestrzennych warstw georeferencyjnych stanowiących jego kanwę.",administracja_publiczna,2018-02-13T08:16:13.900589,2018-03-20T09:01:26.256591,urzad-marszalkowski-wojewodztwa-mazowieckiego,Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 707f81d3-532f-4a58-965d-ce5a11dcc1aa,Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego (2014) - usługa WMS,"Usługa przeglądania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, udostępniająca Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego z 2014 r. Dane publikowane są za pomocą usługi przeglądania - Web Map Service, w standardzie WMS 1.3.0: http://www.opengeospatial.org/standards/wms.",https://uslugi.wrotamazowsza.pl/geoserver/plany2014/ows?service=wms&request=GetCapabilities,WMS,"Web Map Service,usługa przeglądania,usługa sieciowa,XML,WMS",,2018-02-13T10:34:09.124583,,dane-mazowieckiego-systemu-informacji-przestrzennej,Dane Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej,"Dane pozyskiwane i udostępniane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, publikowane w oparciu o Zarządzenie Nr 180/12 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 17 stycznia 2012 r.Mazowiecki System Informacji Przestrzennej (MSIP) utworzony został decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego 15 listopada 2000 r., jako element realizacji polityki państwa i Unii Europejskiej w zakresie społeczeństwa informacyjnego.Podstawowym zadaniem MSIP jest gromadzenie i udostępnianie aktualnych danych przestrzennych z obszaru województwa mazowieckiego oraz dostarczanie informacji wspomagających proces zarządzania województwem.Mazowiecki System Informacji Przestrzennej jest oparty na georeferencyjnych warstwach zidentyfikowanych w ramach krajowego systemu informacji o terenie, które są budowane przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną szczebla centralnego, wojewódzkiego i powiatowego. Warstwy tematyczne MSIP budowane są w odniesieniu do przestrzennych warstw georeferencyjnych stanowiących jego kanwę.",administracja_publiczna,2018-02-13T08:16:13.900589,2018-03-20T09:01:26.256591,urzad-marszalkowski-wojewodztwa-mazowieckiego,Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 8f257711-5262-44e1-b57e-d0bf3cc88bc8,Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego (2004) - usługa WMS,"Usługa przeglądania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, udostępniająca Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego z 2004 r.Dane publikowane są za pomocą usługi przeglądania - Web Map Service, w standardzie WMS 1.3.0: http://www.opengeospatial.org/standards/wms.",https://uslugi.wrotamazowsza.pl/geoserver/plany/ows?service=wms&request=GetCapabilities,WMS,"Web Map Service,usługa przeglądania,usługa sieciowa,XML,WMS",,2018-02-13T10:32:37.246454,,dane-mazowieckiego-systemu-informacji-przestrzennej,Dane Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej,"Dane pozyskiwane i udostępniane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, publikowane w oparciu o Zarządzenie Nr 180/12 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 17 stycznia 2012 r.Mazowiecki System Informacji Przestrzennej (MSIP) utworzony został decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego 15 listopada 2000 r., jako element realizacji polityki państwa i Unii Europejskiej w zakresie społeczeństwa informacyjnego.Podstawowym zadaniem MSIP jest gromadzenie i udostępnianie aktualnych danych przestrzennych z obszaru województwa mazowieckiego oraz dostarczanie informacji wspomagających proces zarządzania województwem.Mazowiecki System Informacji Przestrzennej jest oparty na georeferencyjnych warstwach zidentyfikowanych w ramach krajowego systemu informacji o terenie, które są budowane przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną szczebla centralnego, wojewódzkiego i powiatowego. Warstwy tematyczne MSIP budowane są w odniesieniu do przestrzennych warstw georeferencyjnych stanowiących jego kanwę.",administracja_publiczna,2018-02-13T08:16:13.900589,2018-03-20T09:01:26.256591,urzad-marszalkowski-wojewodztwa-mazowieckiego,Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego d0d94cde-131a-4c22-8929-a35b4b178223,Dane z projektu Copernicus dla obszaru województwa mazowieckiego - usługa WMS,"Usługa przeglądania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, udostępniająca dane z projektu Copernicus dla obszaru województwa mazowieckiego.Dane publikowane są za pomocą usługi przeglądania - Web Map Service, w standardzie WMS 1.3.0: http://www.opengeospatial.org/standards/wms.",https://uslugi.wrotamazowsza.pl/geoserver/Copernicus/ows?service=wms&request=GetCapabilities,WMS,"Web Map Service,usługa przeglądania,usługa sieciowa,XML,WMS",,2018-02-13T13:36:25.983744,,dane-mazowieckiego-systemu-informacji-przestrzennej,Dane Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej,"Dane pozyskiwane i udostępniane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, publikowane w oparciu o Zarządzenie Nr 180/12 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 17 stycznia 2012 r.Mazowiecki System Informacji Przestrzennej (MSIP) utworzony został decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego 15 listopada 2000 r., jako element realizacji polityki państwa i Unii Europejskiej w zakresie społeczeństwa informacyjnego.Podstawowym zadaniem MSIP jest gromadzenie i udostępnianie aktualnych danych przestrzennych z obszaru województwa mazowieckiego oraz dostarczanie informacji wspomagających proces zarządzania województwem.Mazowiecki System Informacji Przestrzennej jest oparty na georeferencyjnych warstwach zidentyfikowanych w ramach krajowego systemu informacji o terenie, które są budowane przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną szczebla centralnego, wojewódzkiego i powiatowego. Warstwy tematyczne MSIP budowane są w odniesieniu do przestrzennych warstw georeferencyjnych stanowiących jego kanwę.",administracja_publiczna,2018-02-13T08:16:13.900589,2018-03-20T09:01:26.256591,urzad-marszalkowski-wojewodztwa-mazowieckiego,Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego b37e4533-d0cd-4178-82c3-585b09d831b0,Nazwiska męskie wg województw,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8fefa760-e04c-460d-a84a-62e801d49c7d/resource/b37e4533-d0cd-4178-82c3-585b09d831b0/download/Nazwiska-mskie.xlsx,XLSX,wykaz,,2018-02-15T10:43:03.835165,,nazwiska-wystepujace-w-rejestrze-pessel,Nazwiska występujące w rejestrze PESEL,Wykaz nazwisk występujących w rejestrze PESEL w podziale na województwo zameldowania. Przedmiotowe dane zostały opracowane na podstawie informacji zgromadzonych w rejestrze PESEL według pola nazwisko aktualne. Nazwiska z pojedynczą liczbą wystąpień nie zostały uwzględnione w zestawieniu. Stan na 31.12.2017 r. Polskie znaki zostały zakodowane zgodne ze standardem Unicode UTF-8.,spoleczenstwo,2018-02-12T15:05:25.849587,2018-02-15T10:19:24.509270,ministerstwo-administracji-i-cyfryzacji,Ministerstwo Cyfryzacji 4ba68c40-f9ff-4255-9843-26a8595ff525,Nazwiska męskie wg województw,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8fefa760-e04c-460d-a84a-62e801d49c7d/resource/4ba68c40-f9ff-4255-9843-26a8595ff525/download/Nazwiska-mskie.csv,CSV,wykaz,,2018-02-12T16:07:01.729031,,nazwiska-wystepujace-w-rejestrze-pessel,Nazwiska występujące w rejestrze PESEL,Wykaz nazwisk występujących w rejestrze PESEL w podziale na województwo zameldowania. Przedmiotowe dane zostały opracowane na podstawie informacji zgromadzonych w rejestrze PESEL według pola nazwisko aktualne. Nazwiska z pojedynczą liczbą wystąpień nie zostały uwzględnione w zestawieniu. Stan na 31.12.2017 r. Polskie znaki zostały zakodowane zgodne ze standardem Unicode UTF-8.,spoleczenstwo,2018-02-12T15:05:25.849587,2018-02-15T10:19:24.509270,ministerstwo-administracji-i-cyfryzacji,Ministerstwo Cyfryzacji 89fea2e1-246a-4c75-b83b-95f9675a024f,Nazwiska żeńskie wg województw,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8fefa760-e04c-460d-a84a-62e801d49c7d/resource/89fea2e1-246a-4c75-b83b-95f9675a024f/download/Nazwiska-eskie.xlsx,XLSX,wykaz,,2018-02-12T16:07:25.800154,,nazwiska-wystepujace-w-rejestrze-pessel,Nazwiska występujące w rejestrze PESEL,Wykaz nazwisk występujących w rejestrze PESEL w podziale na województwo zameldowania. Przedmiotowe dane zostały opracowane na podstawie informacji zgromadzonych w rejestrze PESEL według pola nazwisko aktualne. Nazwiska z pojedynczą liczbą wystąpień nie zostały uwzględnione w zestawieniu. Stan na 31.12.2017 r. Polskie znaki zostały zakodowane zgodne ze standardem Unicode UTF-8.,spoleczenstwo,2018-02-12T15:05:25.849587,2018-02-15T10:19:24.509270,ministerstwo-administracji-i-cyfryzacji,Ministerstwo Cyfryzacji 4580aab1-f430-4df6-a8f1-5245eb5a2697,Nazwiska żeńskie wg województw,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8fefa760-e04c-460d-a84a-62e801d49c7d/resource/4580aab1-f430-4df6-a8f1-5245eb5a2697/download/Nazwiska-eskie.csv,CSV,wykaz,,2018-02-12T16:07:47.946216,,nazwiska-wystepujace-w-rejestrze-pessel,Nazwiska występujące w rejestrze PESEL,Wykaz nazwisk występujących w rejestrze PESEL w podziale na województwo zameldowania. Przedmiotowe dane zostały opracowane na podstawie informacji zgromadzonych w rejestrze PESEL według pola nazwisko aktualne. Nazwiska z pojedynczą liczbą wystąpień nie zostały uwzględnione w zestawieniu. Stan na 31.12.2017 r. Polskie znaki zostały zakodowane zgodne ze standardem Unicode UTF-8.,spoleczenstwo,2018-02-12T15:05:25.849587,2018-02-15T10:19:24.509270,ministerstwo-administracji-i-cyfryzacji,Ministerstwo Cyfryzacji 0eeae51a-b285-4d80-8513-c5c3e0fdc2e9,Nazwiska męskie w Polsce,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8fefa760-e04c-460d-a84a-62e801d49c7d/resource/0eeae51a-b285-4d80-8513-c5c3e0fdc2e9/download/Nazwiska-mskie-w-Polsce.xlsx,XLSX,wykaz,,2018-02-15T11:01:50.127854,,nazwiska-wystepujace-w-rejestrze-pessel,Nazwiska występujące w rejestrze PESEL,Wykaz nazwisk występujących w rejestrze PESEL w podziale na województwo zameldowania. Przedmiotowe dane zostały opracowane na podstawie informacji zgromadzonych w rejestrze PESEL według pola nazwisko aktualne. Nazwiska z pojedynczą liczbą wystąpień nie zostały uwzględnione w zestawieniu. Stan na 31.12.2017 r. Polskie znaki zostały zakodowane zgodne ze standardem Unicode UTF-8.,spoleczenstwo,2018-02-12T15:05:25.849587,2018-02-15T10:19:24.509270,ministerstwo-administracji-i-cyfryzacji,Ministerstwo Cyfryzacji 3b804ac5-dbc4-42af-9958-b1cd45e08187,Nazwiska męskie w Polsce,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8fefa760-e04c-460d-a84a-62e801d49c7d/resource/3b804ac5-dbc4-42af-9958-b1cd45e08187/download/Nazwiska-mskie-w-Polsce.csv,CSV,wykaz,,2018-02-15T11:02:33.099861,,nazwiska-wystepujace-w-rejestrze-pessel,Nazwiska występujące w rejestrze PESEL,Wykaz nazwisk występujących w rejestrze PESEL w podziale na województwo zameldowania. Przedmiotowe dane zostały opracowane na podstawie informacji zgromadzonych w rejestrze PESEL według pola nazwisko aktualne. Nazwiska z pojedynczą liczbą wystąpień nie zostały uwzględnione w zestawieniu. Stan na 31.12.2017 r. Polskie znaki zostały zakodowane zgodne ze standardem Unicode UTF-8.,spoleczenstwo,2018-02-12T15:05:25.849587,2018-02-15T10:19:24.509270,ministerstwo-administracji-i-cyfryzacji,Ministerstwo Cyfryzacji c1f8ae46-a96d-4bdc-acdc-c64925ab6cea,Nazwiska żeńskie w Polsce,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8fefa760-e04c-460d-a84a-62e801d49c7d/resource/c1f8ae46-a96d-4bdc-acdc-c64925ab6cea/download/Nazwiska-eskie-w-Polsce.xlsx,XLSX,wykaz,,2018-02-15T11:03:10.948258,,nazwiska-wystepujace-w-rejestrze-pessel,Nazwiska występujące w rejestrze PESEL,Wykaz nazwisk występujących w rejestrze PESEL w podziale na województwo zameldowania. Przedmiotowe dane zostały opracowane na podstawie informacji zgromadzonych w rejestrze PESEL według pola nazwisko aktualne. Nazwiska z pojedynczą liczbą wystąpień nie zostały uwzględnione w zestawieniu. Stan na 31.12.2017 r. Polskie znaki zostały zakodowane zgodne ze standardem Unicode UTF-8.,spoleczenstwo,2018-02-12T15:05:25.849587,2018-02-15T10:19:24.509270,ministerstwo-administracji-i-cyfryzacji,Ministerstwo Cyfryzacji 939638f2-a56d-48bd-8036-b405208b15be,Nazwiska żeńskie w Polsce,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8fefa760-e04c-460d-a84a-62e801d49c7d/resource/939638f2-a56d-48bd-8036-b405208b15be/download/Nazwiska-eskie-w-Polsce.csv,CSV,wykaz,,2018-02-15T11:03:41.295428,,nazwiska-wystepujace-w-rejestrze-pessel,Nazwiska występujące w rejestrze PESEL,Wykaz nazwisk występujących w rejestrze PESEL w podziale na województwo zameldowania. Przedmiotowe dane zostały opracowane na podstawie informacji zgromadzonych w rejestrze PESEL według pola nazwisko aktualne. Nazwiska z pojedynczą liczbą wystąpień nie zostały uwzględnione w zestawieniu. Stan na 31.12.2017 r. Polskie znaki zostały zakodowane zgodne ze standardem Unicode UTF-8.,spoleczenstwo,2018-02-12T15:05:25.849587,2018-02-15T10:19:24.509270,ministerstwo-administracji-i-cyfryzacji,Ministerstwo Cyfryzacji fbab09d4-4d2c-464c-b666-3cca15da6984,pomoc-publiczna-udzielona-w-2016-r-przeznaczenie,"Pomoc publiczna udzielona w 2016 r. - przeznaczenie z podziałem na pomoc sektorową, regionalną i horyzontalną",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/2af9c0a5-a21e-4279-aed9-a81997d4a65a/resource/fbab09d4-4d2c-464c-b666-3cca15da6984/download/PomocPubliczna2016Przeznaczenia.csv,CSV,tabelka,,2018-02-02T10:04:59.628555,,pomoc-publiczna-udzielona-w-2016-r-przeznaczenie,Pomoc publiczna udzielona w 2016 r. - przeznaczenie,"Pomoc publiczna udzielona w 2016 r. - przeznaczenie z podziałem na pomoc sektorową, regionalną i horyzontalną",administracja_publiczna,2018-02-02T09:04:33.953745,2018-02-02T09:05:02.368522,uokik,Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ccfe3add-e7b0-4df8-8737-f77c9f52e23e,podmioty-udzielajace-pomocy-publicznej-w-2016-r,Podmioty udzielające pomocy publicznej w 2016 r.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/0d8d4dfa-f202-40c1-ae2c-8c4018d484df/resource/ccfe3add-e7b0-4df8-8737-f77c9f52e23e/download/PomocPubliczna2016PodmiotyUdzielajacePomocy.csv,CSV,tabela,,2018-02-02T10:02:02.035206,,podmioty-udzielajace-pomocy-publicznej-w-2016-r,Podmioty udzielające pomocy publicznej w 2016 r.,Podmioty udzielające pomocy publicznej w 2016 r.,administracja_publiczna,2018-02-02T09:01:42.970927,2018-02-02T09:02:05.673384,uokik,Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów b20e289f-7eb5-4d5c-8bfd-1eac9e9b4425,formy-udzielonej-pomocy-publicznej-w-2016-r,Formy udzielonej pomocy publicznej w 2016 r.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/01568ea2-d8c3-4251-b728-6877aaf8f4e5/resource/b20e289f-7eb5-4d5c-8bfd-1eac9e9b4425/download/PomocPubliczna2016Formy.csv,CSV,aneks tabelaryczny,,2018-02-02T10:00:41.453768,,formy-udzielonej-pomocy-publicznej-w-2016-r,Formy udzielonej pomocy publicznej w 2016 r.,Formy udzielonej pomocy publicznej w 2016 r.,administracja_publiczna,2018-02-02T09:00:09.030108,2018-02-02T09:00:45.760777,uokik,Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów f30e3d39-5b34-483b-bd51-86f366d87129,pomoc-publiczna-udzielona-w-2016-r-dane-ogolne,Pomoc publiczna udzielona w 2016 r. - dane ogólne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8775fae5-2ebb-4312-aa18-8e25e0f5709c/resource/f30e3d39-5b34-483b-bd51-86f366d87129/download/PomocPubliczna2016DaneOgolne.csv,CSV,tabela,,2018-02-02T09:58:38.300027,,pomoc-publiczna-udzielona-w-2016-r-dane-ogolne,Pomoc publiczna udzielona w 2016 r. - dane ogólne,Pomoc publiczna udzielona w 2016 r. - dane ogólne,administracja_publiczna,2018-02-02T08:58:19.449677,2018-02-02T08:58:40.335443,uokik,Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 48f5a3b9-1d8e-4679-8927-2c3c3d262647,podstawy-prawne-udzielanej-pomocy-de-minimis-w-2016-r,Podstawy prawne udzielanej pomocy de minimis w 2016 r.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/b111545e-6c2b-4112-94b7-6fff309c7fd5/resource/48f5a3b9-1d8e-4679-8927-2c3c3d262647/download/PomocDeMinimis2016PodstawyPrawne.csv,CSV,tabela,,2018-02-02T09:57:23.984006,,podstawy-prawne-udzielanej-pomocy-de-minimis-w-2016-r,Podstawy prawne udzielanej pomocy de minimis w 2016 r.,Podstawy prawne udzielanej pomocy de minimis w 2016 r.,administracja_publiczna,2018-02-02T08:56:56.284485,2018-02-02T08:57:26.242454,uokik,Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 6646b4c4-02a8-4d3c-973f-8ffccefc0550,podmioty-udzielajace-pomocy-de-minimis-w-2016-r,Podmioty udzielające pomocy de minimis w 2016 r.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/87f0fff9-dff7-401f-a72a-006d5fcac82f/resource/6646b4c4-02a8-4d3c-973f-8ffccefc0550/download/PomocDeMinimis2016PodmiotyUdzielajace.csv,CSV,aneks tabelaryczny,,2018-02-02T09:55:28.088895,,podmioty-udzielajace-pomocy-de-minimis-w-2016-r,Podmioty udzielające pomocy de minimis w 2016 r.,Podmioty udzielające pomocy de minimis w 2016 r.,administracja_publiczna,2018-02-02T08:55:06.547480,2018-02-02T08:55:29.952094,uokik,Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów bde1fa2a-7185-470a-86ff-cc9e5541f3db,formy-udzielonej-pomocy-de-minimis-w-2016-r,Formy udzielonej pomocy de minimis w 2016 r.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/b2815b67-2646-4495-b645-b53fa1349588/resource/bde1fa2a-7185-470a-86ff-cc9e5541f3db/download/PomocDeMinimis2016Formy.csv,CSV,tabela,,2018-02-02T09:54:09.724898,,formy-udzielonej-pomocy-de-minimis-w-2016-r,Formy udzielonej pomocy de minimis w 2016 r.,Formy udzielonej pomocy de minimis w 2016 r.,administracja_publiczna,2018-02-02T08:53:12.727082,2018-02-02T08:54:11.953630,uokik,Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów b604b6f9-2b66-4dbc-876d-99548876e3ca,pomoc-de-minimis-udzielona-w-2016-r-dane-ogolne,Pomoc de Minimis udzielona w 2016 r. - dane ogólne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/4a7bb4be-5dac-4885-9c76-23af97cd1533/resource/b604b6f9-2b66-4dbc-876d-99548876e3ca/download/PomocDeMinimis2016DaneOgolne.csv,CSV,wykaz,,2018-02-02T09:49:42.156847,,pomoc-de-minimis-udzielona-w-2016-r-dane-ogolne,Pomoc de Minimis udzielona w 2016 r. - dane ogolne,Pomoc de Minimis udzielona w 2016 r. - dane ogólne,administracja_publiczna,2018-02-02T08:48:52.477073,2018-02-02T08:49:44.889023,uokik,Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 7742c9a4-5fd7-4410-8074-ce1003f99a7c,lista-hurtowni-lpg-skontrolowanych-w-okresie-od-16-stycznia-do-31-grudnia-2017-r,"Lista hurtowni LPG skontrolowanych w okresie od 16 stycznia do 31 grudnia 2017 r.uwzględniająca uzyskane dotychczas wyniki badań laboratoryjnych sprzedawanego w dniu kontroli paliwa(wyniki po badaniu próbki kontrolnej, lub po rezygnacji z jej badania przez kontrolowanego)",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/91d86a9c-dc83-4e00-ab66-2423483da7bb/resource/7742c9a4-5fd7-4410-8074-ce1003f99a7c/download/Lista-podmiotow-skontrolowanych-w-okresie-od-16-stycznia-do-31-grudnia-2017.xls,XLS,lista,,2018-02-02T09:33:26.507985,,lista-hurtowni-lpg-skontrolowanych-w-okresie-od-16-stycznia-do-31-grudnia-2017-r,Lista hurtowni LPG skontrolowanych w okresie od 16 stycznia do 31 grudnia 2017 r.,"Lista hurtowni LPG skontrolowanych w okresie od 16 stycznia do 31 grudnia 2017 r.uwzględniająca uzyskane dotychczas wyniki badań laboratoryjnych sprzedawanego w dniu kontroli paliwa(wyniki po badaniu próbki kontrolnej, lub po rezygnacji z jej badania przez kontrolowanego)",administracja_publiczna,2018-02-02T08:33:02.576777,2018-02-02T08:33:28.689515,uokik,Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 974e668f-a1e0-4604-9467-fcc676a1e44e,wykaz-przedsiebiorcow-wykonujacych-dzialalnosc-gospodarcza-w-zakresie-obrotu-paliwami-stalymi,"Wykaz przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami stałymi - stan na 19 stycznia 2018 r. - zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1928) Prezes UOKiK, jako Zarządzający systemem, prowadzi wykazy przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, transportowania oraz magazynowania paliw, stacji paliwowych oraz stacji zakładowych, hurtowni paliw, przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami stałymi, właścicieli i użytkowników wybranych flot oraz rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na własny użytek.",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c2513d56-33b8-497d-8442-8388da986e30/resource/974e668f-a1e0-4604-9467-fcc676a1e44e/download/08Wykazprzedsibiorcowwykonujcychdziaalnogospodarczwzakresieobrotupaliwamistaymi.xls,XLS,wykaz,,2018-02-02T09:25:09.595697,,wykaz-przedsiebiorcow-wykonujacych-dzialalnosc-gospodarcza-w-zakresie-obrotu-paliwami-stalymi,Wykaz przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami stałymi,"Wykaz przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami stałymi - stan na 19 stycznia 2018 r. - zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1928) Prezes UOKiK, jako Zarządzający systemem, prowadzi wykazy przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, transportowania oraz magazynowania paliw, stacji paliwowych oraz stacji zakładowych, hurtowni paliw, przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami stałymi, właścicieli i użytkowników wybranych flot oraz rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na własny użytek.",administracja_publiczna,2018-02-02T08:24:11.972041,2018-02-02T08:25:11.340013,uokik,Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów f0d756f7-3bdc-4e2e-bef0-c258b3f4885f,wykaz-wlascicieli-i-uzytkownikow-wybranych-flot-stan-na-19-stycznia-2018,"Wykaz właścicieli i użytkowników wybranych flot - zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1928) Prezes UOKiK, jako Zarządzający systemem, prowadzi wykazy przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, transportowania oraz magazynowania paliw, stacji paliwowych oraz stacji zakładowych, hurtowni paliw, przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami stałymi, właścicieli i użytkowników wybranych flot oraz rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na własny użytek.",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/5fd02e90-ee0f-4421-9127-25f0d59a76d4/resource/f0d756f7-3bdc-4e2e-bef0-c258b3f4885f/download/07Wykazwacicieliiuytkownikowwybranychflot.xls,XLS,wykaz,,2018-02-02T09:22:45.827434,,wykaz-wlascicieli-i-uzytkownikow-wybranych-flot-stan-na-19-stycznia-2018,Wykaz właścicieli i użytkowników wybranych flot - stan na 19 stycznia 2018,"Wykaz właścicieli i użytkowników wybranych flot - zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1928) Prezes UOKiK, jako Zarządzający systemem, prowadzi wykazy przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, transportowania oraz magazynowania paliw, stacji paliwowych oraz stacji zakładowych, hurtowni paliw, przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami stałymi, właścicieli i użytkowników wybranych flot oraz rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na własny użytek.",administracja_publiczna,2018-02-02T08:22:22.956978,2018-02-02T08:22:46.911027,uokik,Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 3d6f2eb3-26de-429d-ab05-61dc3a9bafd1,wykaz-przedsiebiorcow-wykonujacych-dzialalnosc-gospodarcza-w-zakresie-transportowania-paliw,"Wykaz przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie transportowania paliw - stan na 19 stycznia 2018 r. - zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2016, poz. 1928) Prezes UOKiK, jako Zarządzający systemem, prowadzi wykazy przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, transportowania oraz magazynowania paliw, stacji paliwowych oraz stacji zakładowych, hurtowni paliw, przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami stałymi, właścicieli i użytkowników wybranych flot oraz rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na własny użytek.",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/d4c9ea57-f689-43e3-a409-c4bc90907601/resource/3d6f2eb3-26de-429d-ab05-61dc3a9bafd1/download/06Wykazprzedsibiorcowwykonujcychdziaalnogospodarczwzakresietransportowaniapaliw.xls,XLS,wykaz,,2018-02-02T09:18:54.075672,,wykaz-przedsiebiorcow-wykonujacych-dzialalnosc-gospodarcza-w-zakresie-transportowania-paliw,Wykaz przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie transportowania paliw,"Wykaz przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie transportowania paliw - stan na 19 stycznia 2018 r. - zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2016, poz. 1928) Prezes UOKiK, jako Zarządzający systemem, prowadzi wykazy przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, transportowania oraz magazynowania paliw, stacji paliwowych oraz stacji zakładowych, hurtowni paliw, przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami stałymi, właścicieli i użytkowników wybranych flot oraz rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na własny użytek.",administracja_publiczna,2018-02-02T08:16:43.868918,2018-02-02T08:19:25.294655,uokik,Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów df88fad5-7f11-4851-8bd7-d479c762fbee,wykaz-rolnikow-wytwarzajacych-biopaliwa-ciekle-na-wlasny-uzytek - stan na 19 stycznia 2018,"Wykaz rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na własny użytek - prowadzony na podstawie danych udostępnianych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa - zgodnie z art. 12 ust 2. pkt 1-3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1928) Prezes UOKiK, jako Zarządzający systemem, prowadzi wykazy przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, transportowania oraz magazynowania paliw, stacji paliwowych oraz stacji zakładowych, hurtowni paliw, przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami stałymi, właścicieli i użytkowników wybranych flot oraz rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na własny użytek.",http://05Wykazrolnikowwytwarzajcychbiopaliwaciekenawasnyuytek.xls,XLS,wykaz,,2018-02-02T09:06:31.407841,,wykaz-rolnikow-wytwarzajacych-biopaliwa-ciekle-na-wlasny-uzytek,Wykaz rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na własny użytek,"Wykaz rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na własny użytek- stan na 19 stycznia 2018 r. - prowadzony na podstawie danych udostępnianych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa - zgodnie z art. 12 ust 2. pkt 1-3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1928) Prezes UOKiK, jako Zarządzający systemem, prowadzi wykazy przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, transportowania oraz magazynowania paliw, stacji paliwowych oraz stacji zakładowych, hurtowni paliw, przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami stałymi, właścicieli i użytkowników wybranych flot oraz rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na własny użytek.",administracja_publiczna,2018-02-02T08:05:00.214476,2018-02-02T08:07:06.153887,uokik,Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 9a117491-49d6-4668-92d9-86bd73b79083,Przedsiębiorstwa wprowadzające do obrotu lekki olej opałowy,"Wykaz przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu lekkiego oleju opałowego - stan na 18 stycznia 2018 r.- zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1928) Prezes UOKiK, jako Zarządzający systemem, prowadzi wykazy przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, transportowania oraz magazynowania paliw, stacji paliwowych oraz stacji zakładowych, hurtowni paliw, przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami stałymi, właścicieli i użytkowników wybranych flot oraz rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na własny użytek.",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/aa724e7c-2662-4a12-a7bb-a3fcae3e7ab7/resource/9a117491-49d6-4668-92d9-86bd73b79083/download/Przedsiebiorcy-wprowadzajacy-do-obrotu-lekki-olej-opaowy.xls,XLS,wykaz,,2018-02-01T14:59:30.518732,,przedsiebiorstwa-cwprowadzajace-do-obrotu-lekki-olej-opalowy,Przedsiębiorstwa wprowadzające do obrotu lekki olej opałowy,"Wykaz przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu lekkiego oleju opałowego - stan na 19 stycznia 2018 r. - zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1928) Prezes UOKiK, jako Zarządzający systemem, prowadzi wykazy przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, transportowania oraz magazynowania paliw, stacji paliwowych oraz stacji zakładowych, hurtowni paliw, przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami stałymi, właścicieli i użytkowników wybranych flot oraz rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na własny użytek.",administracja_publiczna,2018-02-01T13:58:39.887453,2018-02-01T15:56:36.518388,uokik,Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów aba9b42b-9a94-40d5-b756-887b3f1187fe,przedsiebiorstwa-wytwarzajace-i-magazynujace-paliwa stan na 19 stycznia 2018,"Wykaz przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i magazynowania paliw stan na 19 stycznia 2018 - zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1928) Prezes UOKiK, jako Zarządzający systemem, prowadzi wykazy przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, transportowania oraz magazynowania paliw, stacji paliwowych oraz stacji zakładowych, hurtowni paliw, przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami stałymi, właścicieli i użytkowników wybranych flot oraz rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na własny użytek.",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/62e59a1b-c793-4011-afef-7f152766f503/resource/aba9b42b-9a94-40d5-b756-887b3f1187fe/download/03Wykazprzedsibiorcowwykonujcychdziaalnogospodarczwzakresiewytwarzaniaimagazynowaniapaliw.xls,XLS,wykaz,,2018-02-01T14:54:37.225243,,przedsiebiorstwa-wytwarzajace-i-magazynujace-paliwa,Przedsiębiorstwa wytwarzające i magazynujące paliwa,"Wykaz przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i magazynowania paliw stan na 19 stycznia 2018 - zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1928) Prezes UOKiK, jako Zarządzający systemem, prowadzi wykazy przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, transportowania oraz magazynowania paliw, stacji paliwowych oraz stacji zakładowych, hurtowni paliw, przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami stałymi, właścicieli i użytkowników wybranych flot oraz rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na własny użytek.",administracja_publiczna,2018-02-01T13:53:45.584972,2018-02-01T13:55:17.626380,uokik,Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 01b30bb4-f43e-4e3f-a9e3-fa0684b03622,wykaz-hurtowni-paliw-stan-na-dzien-19-stycznia-2018,"Wykaz hurtowni paliw - zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1928) Prezes UOKiK, jako Zarządzający systemem, prowadzi wykazy przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, transportowania oraz magazynowania paliw, stacji paliwowych oraz stacji zakładowych, hurtowni paliw, przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami stałymi, właścicieli i użytkowników wybranych flot oraz rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na własny użytek.",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/af77260a-dd7f-427d-8189-4b545b26b7bd/resource/01b30bb4-f43e-4e3f-a9e3-fa0684b03622/download/02-Wykaz-hurtowni-paliw.xls,XLS,wykaz,,2018-02-01T14:36:26.175213,,wykaz-hurtowni-paliw-stan-na-dzien-19-stycznia-2018,Wykaz hurtowni paliw - stan na dzień 19 stycznia 2018,"Wykaz hurtowni paliw - zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1928) Prezes UOKiK, jako Zarządzający systemem, prowadzi wykazy przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, transportowania oraz magazynowania paliw, stacji paliwowych oraz stacji zakładowych, hurtowni paliw, przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami stałymi, właścicieli i użytkowników wybranych flot oraz rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na własny użytek.",administracja_publiczna,2018-02-01T13:35:37.044325,2018-02-01T13:38:52.904973,uokik,Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów d7e6f7a0-6c0a-4d76-a7bc-a4dacf9d33c2,wykaz-stacji-paliwowych-i-zakladowych-stan-na-19-stycznia-2018,"Wykaz stacji paliwowych i zakładowych - zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1928) Prezes UOKiK, jako Zarządzający systemem, prowadzi wykazy przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, transportowania oraz magazynowania paliw, stacji paliwowych oraz stacji zakładowych, hurtowni paliw, przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami stałymi, właścicieli i użytkowników wybranych flot oraz rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na własny użytek.",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/5bca43e3-5c91-42a7-9001-f06067bb4c11/resource/d7e6f7a0-6c0a-4d76-a7bc-a4dacf9d33c2/download/01Wykazstacjipaliwowychizakadowych.xls,XLS,wykaz,,2018-02-01T14:14:47.153929,,wykaz-stacji-paliwowych-i-zakladowych-stan-na-19-stycznia-2018,Wykaz stacji paliwowych i zakładowych - stan na 19 stycznia 2018,"Wykaz stacji paliwowych i zakładowych - zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1928) Prezes UOKiK, jako Zarządzający systemem, prowadzi wykazy przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, transportowania oraz magazynowania paliw, stacji paliwowych oraz stacji zakładowych, hurtowni paliw, przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami stałymi, właścicieli i użytkowników wybranych flot oraz rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na własny użytek.",administracja_publiczna,2018-02-01T13:13:57.414968,2018-02-01T13:19:52.491576,uokik,Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 5cae19f3-427d-4028-9296-dc60e74350a8,rejestr kart - 09.08.2018 r.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/2605deec-0578-4157-aac3-f2ae68a8d7ba/resource/5cae19f3-427d-4028-9296-dc60e74350a8/download/Rejestrkarta.csv,CSV,"tekst,raport,tabela",,2018-02-01T09:17:59.129148,,wyszukiwarka-sor,Wyszukiwarka środków ochrony roślin,"Środki ochrony roślin - rejestr kart, rejestr podstawowy, rejestr zastosowań, słownik agrofagów, słownik grup stosowania, słownik rodzajów preparatów, słownik substancji aktywnych, słownik upraw.",rolnictwo,2018-02-01T08:16:53.314338,2018-08-10T06:00:03.246412,ministerstwo_rolnictwa_i_rozwoju_wsi,Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi f75af135-25eb-4b42-8133-aa1ff5cafc3e,rejestr podstawowy - 09.08.2018 r.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/2605deec-0578-4157-aac3-f2ae68a8d7ba/resource/f75af135-25eb-4b42-8133-aa1ff5cafc3e/download/Rejestrpodstawowe.csv,CSV,"tekst,raport,tabela",,2018-02-01T09:19:02.384009,,wyszukiwarka-sor,Wyszukiwarka środków ochrony roślin,"Środki ochrony roślin - rejestr kart, rejestr podstawowy, rejestr zastosowań, słownik agrofagów, słownik grup stosowania, słownik rodzajów preparatów, słownik substancji aktywnych, słownik upraw.",rolnictwo,2018-02-01T08:16:53.314338,2018-08-10T06:00:03.246412,ministerstwo_rolnictwa_i_rozwoju_wsi,Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi d6b4e5bf-334d-46b8-a721-5428284af720,rejestr zastosowań - 09.08.2018 r.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/2605deec-0578-4157-aac3-f2ae68a8d7ba/resource/d6b4e5bf-334d-46b8-a721-5428284af720/download/Rejestrzastosowanie.csv,CSV,"tekst,raport,tabela",,2018-02-01T09:19:44.336358,,wyszukiwarka-sor,Wyszukiwarka środków ochrony roślin,"Środki ochrony roślin - rejestr kart, rejestr podstawowy, rejestr zastosowań, słownik agrofagów, słownik grup stosowania, słownik rodzajów preparatów, słownik substancji aktywnych, słownik upraw.",rolnictwo,2018-02-01T08:16:53.314338,2018-08-10T06:00:03.246412,ministerstwo_rolnictwa_i_rozwoju_wsi,Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 47c8b695-ebc4-44c0-ab86-1cf71f9ea8c8,słownik agrofagów - 09.08.2018 r.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/2605deec-0578-4157-aac3-f2ae68a8d7ba/resource/47c8b695-ebc4-44c0-ab86-1cf71f9ea8c8/download/SlownikAgrofagi.csv,CSV,"tekst,raport,tabela",,2018-02-01T09:20:35.064035,,wyszukiwarka-sor,Wyszukiwarka środków ochrony roślin,"Środki ochrony roślin - rejestr kart, rejestr podstawowy, rejestr zastosowań, słownik agrofagów, słownik grup stosowania, słownik rodzajów preparatów, słownik substancji aktywnych, słownik upraw.",rolnictwo,2018-02-01T08:16:53.314338,2018-08-10T06:00:03.246412,ministerstwo_rolnictwa_i_rozwoju_wsi,Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 61369533-4a1e-4de5-bb61-59700a763d42,słownik grup stosowania - 09.08.2018 r.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/2605deec-0578-4157-aac3-f2ae68a8d7ba/resource/61369533-4a1e-4de5-bb61-59700a763d42/download/SlownikGrupStosowania.csv,CSV,"tekst,raport,tabela",,2018-02-01T09:21:33.398586,,wyszukiwarka-sor,Wyszukiwarka środków ochrony roślin,"Środki ochrony roślin - rejestr kart, rejestr podstawowy, rejestr zastosowań, słownik agrofagów, słownik grup stosowania, słownik rodzajów preparatów, słownik substancji aktywnych, słownik upraw.",rolnictwo,2018-02-01T08:16:53.314338,2018-08-10T06:00:03.246412,ministerstwo_rolnictwa_i_rozwoju_wsi,Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi eaa1afbc-bea0-4c94-ad90-77ea548dc30f,słownik rodzajów preparatu - 09.08.2018 r.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/2605deec-0578-4157-aac3-f2ae68a8d7ba/resource/eaa1afbc-bea0-4c94-ad90-77ea548dc30f/download/SlownikRodzajpreparatu.csv,CSV,"tekst,raport,tabela",,2018-02-01T09:22:22.809442,,wyszukiwarka-sor,Wyszukiwarka środków ochrony roślin,"Środki ochrony roślin - rejestr kart, rejestr podstawowy, rejestr zastosowań, słownik agrofagów, słownik grup stosowania, słownik rodzajów preparatów, słownik substancji aktywnych, słownik upraw.",rolnictwo,2018-02-01T08:16:53.314338,2018-08-10T06:00:03.246412,ministerstwo_rolnictwa_i_rozwoju_wsi,Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 28568703-e4ff-4e1e-9edf-621639ace8ec,słownik substancji aktywnych - 09.08.2018 r.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/2605deec-0578-4157-aac3-f2ae68a8d7ba/resource/28568703-e4ff-4e1e-9edf-621639ace8ec/download/SlownikSubstancjiaktywnych.csv,CSV,"tekst,raport,tabela",,2018-02-01T09:23:11.061788,,wyszukiwarka-sor,Wyszukiwarka środków ochrony roślin,"Środki ochrony roślin - rejestr kart, rejestr podstawowy, rejestr zastosowań, słownik agrofagów, słownik grup stosowania, słownik rodzajów preparatów, słownik substancji aktywnych, słownik upraw.",rolnictwo,2018-02-01T08:16:53.314338,2018-08-10T06:00:03.246412,ministerstwo_rolnictwa_i_rozwoju_wsi,Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 8f6b418d-640c-40ef-ad23-325e039abbd3,słownik uprawy - 09.08.2018 r.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/2605deec-0578-4157-aac3-f2ae68a8d7ba/resource/8f6b418d-640c-40ef-ad23-325e039abbd3/download/SlownikUprawy.csv,CSV,"tekst,raport,tabela",,2018-02-01T09:24:01.710944,,wyszukiwarka-sor,Wyszukiwarka środków ochrony roślin,"Środki ochrony roślin - rejestr kart, rejestr podstawowy, rejestr zastosowań, słownik agrofagów, słownik grup stosowania, słownik rodzajów preparatów, słownik substancji aktywnych, słownik upraw.",rolnictwo,2018-02-01T08:16:53.314338,2018-08-10T06:00:03.246412,ministerstwo_rolnictwa_i_rozwoju_wsi,Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 48b315f6-dfa9-4fda-9e96-1a73c4f16538,Fundacje nadzorowane przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego,Więcej informacji można znaleźć pod adresem: http://www.bip.nauka.gov.pl/fundacje-nadzorowane-przez-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego/,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/1c5cbfaa-701c-46d9-89eb-6a8e3c3648be/resource/48b315f6-dfa9-4fda-9e96-1a73c4f16538/download/Fundacje-nadzorowane-przez-MNiSWstycze-2018.xlsx,XLSX,dane xlsx,,2018-01-31T15:18:36.101118,,fundacje-nadzorowane-przez-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego,Fundacje nadzorowane przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego,"Na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2016 r., poz. 40) minister właściwy do spraw nauki i szkolnictwa wyższego sprawuje nadzór nad fundacjami, których cele statutowe związane są z zakresem działania ministra.",administracja_publiczna,2018-01-31T14:15:29.950394,2018-01-31T14:18:37.931873,ministerstwo_nauki_i_szkolnictwa_wyzszego,Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego aa7ff25e-b7f2-4676-aa7a-03e956cbb22a,1. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na województwo,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/aa7ff25e-b7f2-4676-aa7a-03e956cbb22a/download/12017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T14:11:40.085095,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej edfe4fd2-4e46-4322-aa08-ad1b127fa9bd,"1_1. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na województwa, powiaty",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/edfe4fd2-4e46-4322-aa08-ad1b127fa9bd/download/112017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T14:12:20.573769,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej b3c19c2a-8863-470c-b385-b552883f79c3,"1_2. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na województwo, powiat, gminę",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/b3c19c2a-8863-470c-b385-b552883f79c3/download/122017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T14:13:09.087144,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej e285e464-fdd5-41fc-9caf-04317d07376f,1a. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na komendy wojewódzkie PSP,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/e285e464-fdd5-41fc-9caf-04317d07376f/download/1a2017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T14:16:38.825337,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 7d54321b-afb0-48cb-bcbc-158744c01a46,2. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na miesiące,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/7d54321b-afb0-48cb-bcbc-158744c01a46/download/22017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T14:17:21.999838,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 177b51df-facf-408b-b8f5-0ac7e2bbfa72,3. Pożary wg kodu obiektu w rozbiciu na województwo,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/177b51df-facf-408b-b8f5-0ac7e2bbfa72/download/32017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T14:17:54.242401,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 0d4c65a6-ec14-457a-8191-29d71f4eec2a,"3_1. Pożary wg kodu obiektu w rozbiciu na województwo, powiat",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/0d4c65a6-ec14-457a-8191-29d71f4eec2a/download/312017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T14:18:34.483520,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 900850a9-2a89-403b-abcc-185eda62cffb,"3_2. Pożary wg kodu obiektu w rozbiciu na województwo, powiat, gminę",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/900850a9-2a89-403b-abcc-185eda62cffb/download/322017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T14:22:15.434446,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 32d1f94c-051f-4c76-a208-e5f394a56f7f,4. Miejscowe zagrożenia wg kodu obiektu w rozbiciu na województwo,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/32d1f94c-051f-4c76-a208-e5f394a56f7f/download/42017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T14:22:42.762487,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 1f310869-1de8-464e-826f-edfe9d9050f7,"4_1. Miejscowe zagrożenia wg kodu obiektu w rozbiciu na województwo, powiat",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/1f310869-1de8-464e-826f-edfe9d9050f7/download/412017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T14:23:49.341047,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej e0f8d48c-d3d1-4589-8791-c34f2ed7ef80,"4_2. Miejscowe zagrożenia wg kodu obiektu w rozbiciu na województwo, powiat, gminę",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/e0f8d48c-d3d1-4589-8791-c34f2ed7ef80/download/422017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T14:24:20.269329,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 0abddd82-ef9c-4ca4-b312-768d847d2acb,5. Pożary i miejscowe zagrożenia wg kodu obiektu w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/0abddd82-ef9c-4ca4-b312-768d847d2acb/download/52017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T14:24:48.322224,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 48816409-3494-4b20-945c-b9ca3abba85a,"6. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/48816409-3494-4b20-945c-b9ca3abba85a/download/62017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T14:25:16.757550,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 8b4fbc06-771d-47f0-960b-b159497a6ac0,"7. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych w rozbiciu na województwo",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/8b4fbc06-771d-47f0-960b-b159497a6ac0/download/72017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T14:26:00.280194,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej d641e4a6-0f56-4ffa-b622-e187dbea8c4f,"7_1. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych w rozbiciu na województwo, powiat",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/d641e4a6-0f56-4ffa-b622-e187dbea8c4f/download/712017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T14:26:56.288241,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej a5f2f4a7-b7c9-4616-8476-f7d3f35dfec2,"7_2. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych w rozbiciu na województwo, powiat, gminę",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/a5f2f4a7-b7c9-4616-8476-f7d3f35dfec2/download/722017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T14:54:05.756474,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 281a33fd-9d0f-4e21-a141-0289bdfbf1cf,8. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej w zdarzeniach w rozbiciu na województwo,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/281a33fd-9d0f-4e21-a141-0289bdfbf1cf/download/82017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T15:15:33.103561,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 069244dc-71dd-47b1-84e3-3b059dc7d357,"8_1. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej w zdarzeniach w rozbiciu na województwo, powiat",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/069244dc-71dd-47b1-84e3-3b059dc7d357/download/812017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T15:18:10.935790,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 8c837d3a-9396-4759-94f5-a4739c534008,"8_2. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej w zdarzeniach w rozbiciu na województwo, powiat, gminę",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/8c837d3a-9396-4759-94f5-a4739c534008/download/822017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T15:18:37.113360,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 7ffe0574-4ecf-4298-b285-df796708017f,9. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej w zdarzeniach w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/7ffe0574-4ecf-4298-b285-df796708017f/download/92017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T15:19:23.116736,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej b974405b-8c57-4aad-96d0-7e4e2670b36f,10. Wypadki z ludźmi podczas pożarów i miejscowych zagrożeń w rozbiciu na województwo,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/b974405b-8c57-4aad-96d0-7e4e2670b36f/download/102017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T15:19:51.106745,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 193d6a71-f2eb-4c98-899d-bd2488873e92,"10_1. Wypadki z ludźmi podczas pożarów i miejscowych zagrożeń w rozbiciu na województwo, powiat",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/193d6a71-f2eb-4c98-899d-bd2488873e92/download/1012017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T15:20:25.074307,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 428c6f1e-1c25-4707-8696-523c37f59b4e,"10_2. Wypadki z ludźmi podczas pożarów i miejscowych zagrożeń w rozbiciu na województwo, powiat, gminę",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/428c6f1e-1c25-4707-8696-523c37f59b4e/download/1022017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T15:20:48.211653,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej b6a401da-265e-411c-9d1a-cb11003728e2,11. Straty w pożarach i miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na województwo,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/b6a401da-265e-411c-9d1a-cb11003728e2/download/112017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T15:21:16.513100,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 132fc8d5-1b2d-4e83-8287-65fba1d5ffcc,"11_1. Straty w pożarach i miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na województwo, powiat",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/132fc8d5-1b2d-4e83-8287-65fba1d5ffcc/download/1112017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T15:21:50.685077,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 096e8bde-cd61-4d5a-ae3c-cab6859dbe99,"11_2. Straty w pożarach i miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na województwo, powiat, gminę",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/096e8bde-cd61-4d5a-ae3c-cab6859dbe99/download/1122017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T15:22:28.114711,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 357b383a-25a5-4dbb-9a0f-298e5a84a3ec,12. Średnia powierzchnia pożarów i miejscowych zagrożeń wg wielkości zdarzeń w rozbiciu na województwo,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/357b383a-25a5-4dbb-9a0f-298e5a84a3ec/download/122017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T15:27:55.494533,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 7c7846d2-805e-4f79-973a-9a77ea87c34c,"12_1. Średnia powierzchnia pożarów i miejscowych zagrożeń wg wielkości zdarzeń w rozbiciu na województwo, powiat",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/7c7846d2-805e-4f79-973a-9a77ea87c34c/download/1212017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T15:28:17.620469,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 74cd268a-aa17-4169-842a-04c4d5a2bc04,"12_2. Średnia powierzchnia pożarów i miejscowych zagrożeń wg wielkości zdarzeń w rozbiciu na województwo, powiat, gminę",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/74cd268a-aa17-4169-842a-04c4d5a2bc04/download/1222017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T15:28:40.814104,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej b57c5178-9ebe-41ff-b5cc-2bc2b8aebf33,13. Przypuszczalna przyczyna pożarów w rozbiciu na województwo,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/b57c5178-9ebe-41ff-b5cc-2bc2b8aebf33/download/132017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T14:27:29.513816,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 65c1aed0-ddc4-4b20-8118-307fbece9b11,"13_1. Przypuszczalna przyczyna pożarów w rozbiciu na województwo, powiat",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/65c1aed0-ddc4-4b20-8118-307fbece9b11/download/1312017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T14:27:53.513007,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 74edc8e0-d0ba-4e03-8dd3-1c17dfbed81f,"13_2. Przypuszczalna przyczyna pożarów w rozbiciu na województwo, powiat, gminę",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/74edc8e0-d0ba-4e03-8dd3-1c17dfbed81f/download/1322017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T14:28:35.342928,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 78ccdc15-14d8-4065-b2e8-f5fa6028433d,14. Przypuszczalna przyczyna miejscowych zagrożeń w rozbiciu na województwo,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/78ccdc15-14d8-4065-b2e8-f5fa6028433d/download/142017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T14:30:27.568434,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 0c73c280-d2b1-4315-8257-93c0091a01a8,"14_1. Przypuszczalna przyczyna miejscowych zagrożeń w rozbiciu na województwo, powiat",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/0c73c280-d2b1-4315-8257-93c0091a01a8/download/1412017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T14:30:54.653294,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej c326163f-a24a-4253-a686-dd552d2e421c,"14_2. Przypuszczalna przyczyna miejscowych zagrożeń w rozbiciu na województwo, powiat, gminę",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/c326163f-a24a-4253-a686-dd552d2e421c/download/1422017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T14:31:21.520508,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej d2cf1cbb-3511-4ba7-8f9e-3becd070497c,"15. Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych, użyty sprzęt przy pożarach w rozbiciu na województwo",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/d2cf1cbb-3511-4ba7-8f9e-3becd070497c/download/152017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T14:33:01.253987,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 37c51231-9dca-4ae0-a144-2b21d6b57f28,"15_1. Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych, użyty sprzęt przy pożarach w rozbiciu na województwo, powiat",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/37c51231-9dca-4ae0-a144-2b21d6b57f28/download/1512017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T14:33:28.935208,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 5873c7b4-19f1-4638-bb97-f84d58cc1e20,"15_2. Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych, użyty sprzęt przy pożarach w rozbiciu na województwo, powiat, gminę",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/5873c7b4-19f1-4638-bb97-f84d58cc1e20/download/1522017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T14:33:49.570104,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 53cb59c5-1f5c-49b1-bf3a-96dba5c82106,"16. Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych, użyty sprzęt przy miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na województwo",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/53cb59c5-1f5c-49b1-bf3a-96dba5c82106/download/162017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T14:34:42.682892,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 20113bc3-2c2d-46e0-b61e-9a03aef1e956,"16_1. Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych, użyty sprzęt przy miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na województwo, powiat",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/20113bc3-2c2d-46e0-b61e-9a03aef1e956/download/1612017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T14:35:28.534038,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej c79d11c7-e599-4847-8bb9-2f948d66aad3,"16_2. Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych, użyty sprzęt przy miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na województwo, powiat, gminę",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/c79d11c7-e599-4847-8bb9-2f948d66aad3/download/1622017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T14:35:58.134128,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 6858779c-f028-4e93-ad20-c07aa5cf8ecc,"17. Rodzaj prowadzonych działań, użyty sprzęt w rozbiciu na rodzaj zdarzenia i kod obiektu",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/6858779c-f028-4e93-ad20-c07aa5cf8ecc/download/172017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T14:36:21.645158,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 3e2ebbf4-9fad-4983-a55a-9e5cb4f17cb4,18. Miejsce prowadzenia działań ratowniczych przy zdarzeniach w rozbiciu na województwo,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/3e2ebbf4-9fad-4983-a55a-9e5cb4f17cb4/download/182017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T14:36:45.900450,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 3236eccb-aeeb-4fff-9570-308cb20a5071,"18_1. Miejsce prowadzenia działań ratowniczych przy zdarzeniach w rozbiciu na województwo, powiat",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/3236eccb-aeeb-4fff-9570-308cb20a5071/download/1812017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T14:37:15.478086,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 2b75a16b-11b8-4b5a-876b-60a47f2d6ac6,"18_2. Miejsce prowadzenia działań ratowniczych przy zdarzeniach w rozbiciu na województwo, powiat, gminę",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/2b75a16b-11b8-4b5a-876b-60a47f2d6ac6/download/1822017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T14:38:13.972760,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 8a662300-31ce-4999-85b5-26ae547b36e5,19. Przypuszczalna przyczyna pożaru w rozbiciu na kod obiektu,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/8a662300-31ce-4999-85b5-26ae547b36e5/download/192017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T14:38:39.219774,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 8350c6a6-7468-4e21-9179-ae4c74100433,20. Przypuszczalna przyczyna miejscowych zagrożeń w rozbiciu na kod obiektu,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/8350c6a6-7468-4e21-9179-ae4c74100433/download/202017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T14:39:01.171527,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 2f2330c1-318e-4770-8cbe-a3c2e77c39c6,21. Liczba osób pozostałych podmiotów współdziałających przy zdarzeniach w rozbiciu na województwo,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/2f2330c1-318e-4770-8cbe-a3c2e77c39c6/download/212017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T14:39:53.278310,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 03bc0fdf-fc45-4184-90ef-f6566e73b02f,"21_1. Liczba osób pozostałych podmiotów współdziałających przy zdarzeniach w rozbiciu na województwo, powiat",,http://2112017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T14:40:23.070556,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 94325221-525e-44ed-a5f5-99fee3163d66,"21_2. Liczba osób pozostałych podmiotów współdziałających przy zdarzeniach w rozbiciu na województwo, powiat, gminę",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/94325221-525e-44ed-a5f5-99fee3163d66/download/2122017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T14:40:49.685344,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 3ea657de-9848-4b56-bef1-82ed56140181,22. Liczba pojazdów_statków pozostałych podmiotów współdziałających przy zdarzeniach w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/3ea657de-9848-4b56-bef1-82ed56140181/download/222017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T14:41:22.625839,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej fd1b6f44-9534-484f-a13a-b3c6fb7df303,"23. Użyte środki gaśnicze, zaopatrzenie wodne w rozbiciu na województwo",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/fd1b6f44-9534-484f-a13a-b3c6fb7df303/download/232017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T14:43:53.998342,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 06166224-9554-47a3-aa83-e6436d22d49c,"23_1. Użyte środki gaśnicze, zaopatrzenie wodne w rozbiciu na województwo, powiat",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/06166224-9554-47a3-aa83-e6436d22d49c/download/2312017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T14:52:14.159598,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 839a3ce6-5737-4934-8138-091cbd0edd12,"23_2. Użyte środki gaśnicze, zaopatrzenie wodne w rozbiciu na województwo, powiat, gminę",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/839a3ce6-5737-4934-8138-091cbd0edd12/download/2322017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T14:52:44.807021,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 3d568390-eb59-4d8a-a18d-6d363cf2f035,"24. Użyte środki gaśnicze, zaopatrzenie wodne w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/3d568390-eb59-4d8a-a18d-6d363cf2f035/download/242017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T14:53:07.389960,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej bc5f36a0-664c-4a44-86f4-c1553bd860e8,"25. Dane o budynkach_pomieszczeniach, w których powstało zdarzenie w rozbiciu na województwo",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/bc5f36a0-664c-4a44-86f4-c1553bd860e8/download/252017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T14:56:05.073284,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej cc6a6102-c263-4644-81a5-463d46cad767,"25_1. Dane o budynkach_pomieszczeniach, w których powstało zdarzenie w rozbiciu na województwo, powiat",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/cc6a6102-c263-4644-81a5-463d46cad767/download/2512017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T14:56:36.977094,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 62c99e9f-294f-4fa9-aef0-6219cad38873,"25_2. Dane o budynkach_pomieszczeniach, w których powstało zdarzenie w rozbiciu na województwo, powiat, gminę",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/62c99e9f-294f-4fa9-aef0-6219cad38873/download/2512017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T14:57:27.706138,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 5501c34c-c9f8-435d-b582-a3b093bcc478,"26. Dane o budynkach_pomieszczeniach, w których powstało zdarzenie w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/5501c34c-c9f8-435d-b582-a3b093bcc478/download/262017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T15:25:40.922085,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 667f6091-0333-4499-b61e-e62675a3d2fe,27. Rodzaj miejscowego zagrożenia w rozbiciu na województwo,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/667f6091-0333-4499-b61e-e62675a3d2fe/download/272017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T14:58:13.652195,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej ea77955b-bd5c-4916-82a0-3d97a8cec844,"27_1. Rodzaj miejscowego zagrożenia w rozbiciu na województwo, powiat",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/ea77955b-bd5c-4916-82a0-3d97a8cec844/download/2712017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T14:58:40.947436,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 7a170a19-2461-431a-bd12-cad215e56880,"27_2. Rodzaj miejscowego zagrożenia w rozbiciu na województwo, powiat, gminę",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/7a170a19-2461-431a-bd12-cad215e56880/download/2722017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T14:59:15.731338,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 26ac0ac5-fd36-48d8-862e-834fb80f9df7,28. Rodzaj miejscowego zagrożenia w rozbiciu na wielkość zdarzenia,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/26ac0ac5-fd36-48d8-862e-834fb80f9df7/download/282017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T15:26:04.014286,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej cda16bd8-413b-40b6-bb15-e9cfa451d174,29. Rodzaj pożarów lasów w rozbiciu na województwo,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/cda16bd8-413b-40b6-bb15-e9cfa451d174/download/292017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T14:59:50.620534,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 3b10350b-fb23-4f7d-bc67-a786950875c5,"29_1. Rodzaj pożarów lasów w rozbiciu na województwo, powiat",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/3b10350b-fb23-4f7d-bc67-a786950875c5/download/2912017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T15:00:18.416439,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 7346fa40-fca0-4fa5-bb77-660062ec811c,"29_2. Rodzaj pożarów lasów w rozbiciu na województwo, powiat, gminę",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/7346fa40-fca0-4fa5-bb77-660062ec811c/download/2922017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T15:01:55.186525,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 08538612-e15f-42af-acbc-6bb573bdd180,30. Rodzaj pożarów lasów w rozbiciu na wielkość zdarzenia,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/08538612-e15f-42af-acbc-6bb573bdd180/download/302017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T15:26:39.104757,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 6b5254ef-8f26-4964-afab-ad91eb012fd6,"31. Rodzaj i wielkość zdarzenia, w których stwierdzono obecność związków chemicznych w rozbiciu na numer UN towarów niebezpiecznych",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/6b5254ef-8f26-4964-afab-ad91eb012fd6/download/312017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T15:27:07.225737,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 1d650ebe-471e-4da7-877e-56550ccea7d2,32. Medyczne działania ratownicze wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na województwo,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/1d650ebe-471e-4da7-877e-56550ccea7d2/download/322017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T15:03:20.402319,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 46f1d4f5-7cfe-4f63-979a-decd93354464,"32_1. Medyczne działania ratownicze wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na województwo, powiat",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/46f1d4f5-7cfe-4f63-979a-decd93354464/download/3212017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T15:03:48.422311,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 71a41a19-4684-48dd-944c-4f130e16fe0c,"32_2. Medyczne działania ratownicze wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na województwo, powiat, gminę",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/71a41a19-4684-48dd-944c-4f130e16fe0c/download/3222017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T15:04:10.450359,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 4c7e7e25-a183-4228-a3a8-da3ce76da7f0,33. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej spoza terenu gminy i powiatu wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na województwo,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/4c7e7e25-a183-4228-a3a8-da3ce76da7f0/download/332017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T15:04:32.439760,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 5221e672-7703-40eb-819b-2fb133c4a305,"33_1. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej spoza terenu gminy i powiatu wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na województwo, powiat",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/5221e672-7703-40eb-819b-2fb133c4a305/download/3312017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T15:05:12.281920,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej d5592ac2-899b-4fca-8266-7a003d5dd1f3,"33_2. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej spoza terenu gminy i powiatu wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na województwo, powiat, gminę",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/d5592ac2-899b-4fca-8266-7a003d5dd1f3/download/3322017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T15:05:34.778450,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej ba4e6857-984f-4343-9cc8-2629caf5c921,A. Zauważenie i zgłoszenie zdarzenia w rozbiciu na województwo,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/ba4e6857-984f-4343-9cc8-2629caf5c921/download/A2017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T15:12:24.721438,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 092a5e19-2070-49d0-b271-102dce68704a,"A_1. Zauważenie i zgłoszenie zdarzenia w rozbiciu na województwo, powiat",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/092a5e19-2070-49d0-b271-102dce68704a/download/A12017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T15:12:50.174344,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej ea45f052-0c2d-4298-b92d-0ff4d86bf0ef,"A_2. Zauważenie i zgłoszenie zdarzenia w rozbiciu na województwo, powiat, gminę",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/ea45f052-0c2d-4298-b92d-0ff4d86bf0ef/download/A22017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T15:13:22.400389,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 41f9f243-840f-4880-bdfe-3a5961e91fa9,B. Zauważenie i zgłoszenie zdarzenia w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/41f9f243-840f-4880-bdfe-3a5961e91fa9/download/B2017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T15:13:44.878941,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 74ebb2a3-530c-4336-869b-00513a5a54e6,"C1. Liczba zdarzeń za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na województwo",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/74ebb2a3-530c-4336-869b-00513a5a54e6/download/C12017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T15:06:25.163726,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 7b94d966-59b6-457c-9991-9d5e6c3861d4,"C1_1. Liczba zdarzeń za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na województwo, powiat",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/7b94d966-59b6-457c-9991-9d5e6c3861d4/download/C112017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T15:06:58.682893,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej bfffe7b0-858c-4795-bb5d-e798ab220583,"C2. Wypadki z ludźmi za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na rodzaj zdarzenia",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/bfffe7b0-858c-4795-bb5d-e798ab220583/download/C22017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T15:07:28.146197,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 8cdd7c67-4b3f-4f0d-a4f8-cb4ff316f8c7,"C3a. Liczba pożarów za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na kod obiektu",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/8cdd7c67-4b3f-4f0d-a4f8-cb4ff316f8c7/download/C3a2017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T15:07:56.088227,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 86c0160c-8493-4357-8c66-c443e642c69d,"C3b. Liczba miejscowych zagrożeń za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na kod obiektu",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/86c0160c-8493-4357-8c66-c443e642c69d/download/C3b2017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T15:08:17.104065,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 4522eb26-7c07-445e-b75b-18e93b4d7c3e,"C3c. Liczba miejscowych zagrożeń za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na rodzaj miejscowego zagrożenia",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/4522eb26-7c07-445e-b75b-18e93b4d7c3e/download/C3c2017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T15:08:50.366663,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 4723349c-2a17-4f47-a799-382f60c03697,"C4. Czas interwencji za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na rodzaj zdarzenia",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/4723349c-2a17-4f47-a799-382f60c03697/download/C42017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T15:09:16.577507,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej c03253a3-a0ae-4fcf-8912-402d691472e6,"C5. Liczba zdarzeń, czas interwencji, szacunkowe straty, wartość uratowanego mienie za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na rodzaj zdarzenia",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4a6ae85-7ba7-4b3a-80b8-936de6812779/resource/c03253a3-a0ae-4fcf-8912-402d691472e6/download/C52017.csv,CSV,tabela,,2018-01-31T15:09:46.720743,,statystyki-zdarzen-systemu-wspomagania-decyzji-panstwowej-strazy-pozarnej-swd-psp-za-rok-2017,Statystyki zdarzeń Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) za rok 2017,"Tabele z zestawieniami statystycznymi (za 2017 rok) dotyczącymi działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: pożary, inne zdarzenia niebędące pożarami (miejscowe zagrożenia), obiekty, rodzaj prowadzonych działań, poszkodowani, przypuszczalna przyczyna zdarzenia, szacunkowe straty i uratowane mienie, liczba zaangażowanych sił i środków...",administracja_publiczna,2018-01-31T13:07:52.476131,2018-01-31T14:30:46.619685,komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej,Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 2540c0e5-8557-4584-b52c-024f23020917,Klasy śródlądowych dróg wodnych,"Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych tylko wybrane odcinki śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym zakwalifikowano jako spełniające parametry eksploatacyjne odpowiednie dla co najmniej IV klasy drogi wodnej (o znaczeniu międzynarodowym):rzeka Odra od miejscowości Ognica do Przekopu Klucz-Ustowo i dalej jako rzeka Regalica do ujścia do jeziora Dąbie,rzeka Odra Zachodnia:- od jazu w miejscowości Widuchowa (km 704,1 rzeki Odry) do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi wraz z bocznymi odgałęzieniami,- Przekop Klucz-Ustowo łączący rzekę Odrę Wschodnią z rzeką Odrą Zachodnią,rzeka Parnica i Przekop Parnicki od rzeki Odry Zachodniej do granicy morskimi wodami wewnętrznymi,rzeka Wisła od miejscowości Płock do stopnia wodnego Włocławek,rzeka Martwa Wisła od rzeki Wisły w miejscowości Przegalina do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi.",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/d3a7b89d-480e-4da2-b277-9e15c80e4a58/resource/2540c0e5-8557-4584-b52c-024f23020917/download/1.-Inwentaryzacja-drog-wodnych---klasy-rodldowych-drog-wodnych.xlsx,XLSX,xlsx,,2018-01-24T16:55:47.792319,,inwentaryzacja-srodladowych-drog-wodnych-o-szczegolnym-znaczeniu-transportowym,Inwentaryzacja śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym,Inwentaryzacji części składowych śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym oraz elementów bezpośrednio z nimi związanych.,administracja_publiczna,2018-01-24T15:54:49.066997,2018-03-01T14:22:38.216519,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej f88fa56d-0d8c-4815-9c22-17841a96d2a2,Śluzy żeglugowe,"Na głównym szlaku żeglugowym Odrzańskiej Drogi Wodnej zlokalizowanych jest łącznie 47 śluz żeglugowych. Na Kanale Gliwicki znajduje się 6 śluz, a na 24 stopniach wodnych na rzece Odrze usytuowanych jest kolejne 41 śluz (26 pociągowych i 15 małych). W przypadku 17 stopni wodnych mamy do czynienia z dwoma śluzami, natomiast na 7 stopniach wodnych zlokalizowana jest tylko jedna śluza. |Na drodze wodnej rzeki Wisły zlokalizowanych jest łącznie 8 śluz żeglugowych. Na górnej Wiśle znajduje się 6 śluz, na dolnej Wiśle zlokalizowana jest 1 śluza i na Martwej Wiśle usytuowana jest również 1 śluza.|Na drodze wodnej Wisła-Odra zlokalizowane są łącznie 22 śluzy żeglugowe. Na Brdzie występują 2 budowle hydrotechniczne tego typu, na Kanale Bydgoskim funkcjonuje 5 śluz, a na Noteci zlokalizowanych jest 15 śluz. Z kolei na drodze wodnej Wisła-Zalew Wiślany zlokalizowanych jest łącznie 5 śluz żeglugowych. Na Nogacie występują 4 śluzy, natomiast na Szkarpawie usytuowana jest 1 śluza",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/d3a7b89d-480e-4da2-b277-9e15c80e4a58/resource/f88fa56d-0d8c-4815-9c22-17841a96d2a2/download/luzy-eglugowe-v-2.xlsx,XLSX,xlsx,,2018-01-24T16:56:25.170348,,inwentaryzacja-srodladowych-drog-wodnych-o-szczegolnym-znaczeniu-transportowym,Inwentaryzacja śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym,Inwentaryzacji części składowych śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym oraz elementów bezpośrednio z nimi związanych.,administracja_publiczna,2018-01-24T15:54:49.066997,2018-03-01T14:22:38.216519,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej b107c165-fb81-46a6-8433-f8497ef9cfed,Infrastruktura krzyżująca,"Infrastruktura krzyżująca się - dla co najmniej IV klasy drogi wodnej minimalny prześwit pod mostami ponad WWŻ (najwyższa woda żeglowna – ustalony stan wody, po którego przekroczeniu uprawianie żeglugi jest zabronione) dla przewozu kontenerów powinien wynosić:5,25 m dla statków przewożących kontenery w dwóch warstwach,7,00 m dla statków przewożących kontenery w trzech warstwach,przy czym 50% kontenerów może być pustych, w przeciwnym wypadku należy przewidywać balastowanie. Jednocześnie wymagane jest uwzględnienie bezpiecznej odległości, wynoszącej nie mniej niż 30 cm pomiędzy najwyższym punktem konstrukcji statku lub ładunku a dolną krawędzią konstrukcji mostu, rurociągu lub innego urządzenia krzyżującego się z drogą wodną.",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/d3a7b89d-480e-4da2-b277-9e15c80e4a58/resource/b107c165-fb81-46a6-8433-f8497ef9cfed/download/3.-Inwentaryzacja-drog-wodnych---infrastruktura-krzyujca.xlsx,XLSX,xlsx,,2018-01-24T16:56:48.910544,,inwentaryzacja-srodladowych-drog-wodnych-o-szczegolnym-znaczeniu-transportowym,Inwentaryzacja śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym,Inwentaryzacji części składowych śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym oraz elementów bezpośrednio z nimi związanych.,administracja_publiczna,2018-01-24T15:54:49.066997,2018-03-01T14:22:38.216519,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej d65877ef-c781-4928-bf1e-60f3f0988466,Miejsca limitujące,"Na Odrzańskiej Drodze Wodnej zidentyfikowano 49 miejsc limitujących głębokości tranzytowe – miejsca ograniczające parametry eksploatacyjne obowiązujące dla aktualnej klasy drogi wodnej. Mają one charakter zarówno punktowy, jak i liniowy. 44 wypłycenia utrudniają prowadzenie żeglugi śródlądowej na rzece Odrze, a pozostałe 5 „wąskich gardeł” znajduje się na Kanale Gliwickim. Najlepsze warunki nawigacyjne, umożliwiające bezpieczny transport śródlądowy wodny odnotowano na Odrze skanalizowanej oraz na dolnym odcinku Odry|Na drodze wodnej rzeki Wisły zidentyfikowano 64 miejsca limitujące głębokości tranzytowe – miejsca ograniczające parametry eksploatacyjne obowiązujące dla aktualnej klasy drogi wodnej. Mają one charakter zarówno punktowy, jak i liniowy. Najlepsze warunki nawigacyjne, umożliwiające bezpieczny transport śródlądowy wodny odnotowano na Zbiorniku Włocławski i Martwej Wiśle, czyli odcinkach spełniających parametry eksploatacyjne odpowiednie dla śródlądowej drogi wodnej o znaczeniu międzynarodowym.|Na drodze wodnej Wisła-Odra zidentyfikowano 19 miejsc limitujących głębokości tranzytowe – miejsca ograniczające parametry eksploatacyjne obowiązujące dla aktualnej klasy drogi wodnej. Mają one charakter zarówno punktowy, jak i liniowy. Najlepsze warunki nawigacyjne, umożliwiające bezpieczny transport śródlądowy wodny odnotowano na drogach wodnych Wisła-Zalew Wiślany, gdzie nie zarejestrowano „wąskich gardeł”._Należy wskazać, że przedstawione informacje mają charakter ogólny – miejsca wypłyceń są zmienne i zależą od wielu czynników, do których zaliczamy między innymi stany wody i związane z nimi przepływy oraz czas ich trwania. Trudno wskazać stały wykaz miejsc limitujących głębokości tranzytowe, tak aby był zawsze aktualny, jednak są lokalizacje, w których odtwarzają się cyklicznie",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/d3a7b89d-480e-4da2-b277-9e15c80e4a58/resource/d65877ef-c781-4928-bf1e-60f3f0988466/download/4.-Inwentaryzacja-drog-wodnych---miejsca-limitujce.xlsx,XLSX,xlsx,,2018-01-24T16:57:12.715982,,inwentaryzacja-srodladowych-drog-wodnych-o-szczegolnym-znaczeniu-transportowym,Inwentaryzacja śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym,Inwentaryzacji części składowych śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym oraz elementów bezpośrednio z nimi związanych.,administracja_publiczna,2018-01-24T15:54:49.066997,2018-03-01T14:22:38.216519,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej bb833754-19ea-417d-8a94-9cd401d60cf5,"Porty, przystanie i nadbrzeża","Na Odrzańskiej Drodze Wodnej zidentyfikowano infrastrukturę związaną funkcjonalnie ze śródlądową drogą wodną w postaci m.in. portów, nabrzeży przeładunkowych i przystani. Obecnie wiele obiektów nie jest wykorzystywanych w transporcie śródlądowym wodnym, a duża część spełnia funkcję jedynie turystyczną. Ponadto porty należą w większości do inwestorów prywatnych oraz jednostek samorządu terytorialnego.|Na drodze wodnej rzeki Wisły zidentyfikowano infrastrukturę związaną funkcjonalnie ze śródlądową drogą wodną w postaci m.in. portów, nabrzeży przeładunkowych i przystani. Obecnie wiele obiektów nie jest wykorzystywanych w transporcie śródlądowym wodnym, a duża część spełnia funkcję jedynie turystyczną. Ponadto porty należą w większości do inwestorów prywatnych oraz jednostek samorządu terytorialnego|Na drogach wodnych Wisła-Odra i Wisła-Zalew Wiślany zidentyfikowano infrastrukturę związaną funkcjonalnie ze śródlądową drogą wodną w postaci m.in. portów, nabrzeży przeładunkowych i przystani. Obecnie wiele obiektów nie jest wykorzystywanych w transporcie śródlądowym wodnym, a duża część spełnia funkcję jedynie turystyczną. Ponadto porty należą w większości do inwestorów prywatnych oraz jednostek samorządu terytorialnego.",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/d3a7b89d-480e-4da2-b277-9e15c80e4a58/resource/bb833754-19ea-417d-8a94-9cd401d60cf5/download/5.-Inwentaryzacja-drog-wodnych---porty-przystanie-i-nabrzea.xlsx,XLSX,xlsx,,2018-01-24T16:57:41.830156,,inwentaryzacja-srodladowych-drog-wodnych-o-szczegolnym-znaczeniu-transportowym,Inwentaryzacja śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym,Inwentaryzacji części składowych śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym oraz elementów bezpośrednio z nimi związanych.,administracja_publiczna,2018-01-24T15:54:49.066997,2018-03-01T14:22:38.216519,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 0f3e6eb2-bf3b-47d0-a2f3-e070e2c1097c,Elektrownie wodne,"Na Odrzańskiej Drodze Wodnej zlokalizowanych jest łącznie 17 elektrowni wodnych. Zainstalowana w nich moc jest zróżnicowana i wynosi od 0,35 MW do 9,72 MW. Łączna zainstalowana moc w elektrowniach wodnych na Odrzańskiej Drodze Wodnej wynosi 32,1 MW.|Na drodze wodnej rzeki Wisły zlokalizowanych jest łącznie 7 elektrowni wodnych – 6 w jej górnym biegu, a 1 na dolnym odcinku. Zainstalowana w nich moc jest zróżnicowana i wynosi od 0,75 MW do 160,20 MW. Łączna moc zainstalowana w elektrowniach wodnych na drodze wodnej rzeki Wisły wynosi 174,25 MW.",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/d3a7b89d-480e-4da2-b277-9e15c80e4a58/resource/0f3e6eb2-bf3b-47d0-a2f3-e070e2c1097c/download/6.-Inwentaryzacja-drog-wodnych---elektrownie-wodne.xlsx,XLSX,xlsx,,2018-01-24T16:58:04.886635,,inwentaryzacja-srodladowych-drog-wodnych-o-szczegolnym-znaczeniu-transportowym,Inwentaryzacja śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym,Inwentaryzacji części składowych śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym oraz elementów bezpośrednio z nimi związanych.,administracja_publiczna,2018-01-24T15:54:49.066997,2018-03-01T14:22:38.216519,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej e8fe04db-7f0e-4e4f-bd74-e85a4d80ddf4,Metodologia - tablica przejścia,Metodyka przygotowywania danych fiskalnych,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/28a5f2a1-07e5-4914-861a-19fb25f5b6e5/resource/e8fe04db-7f0e-4e4f-bd74-e85a4d80ddf4/download/DGLIIDocumentsPaulinaPublikacje-na-stronieBoena-BoreckaMetodologia.doc,DOC,dane statystyczne,,2018-01-24T13:26:50.590037,,dane-fiskalne-na-potrzeby-nadzoru-budzetowego-ue-zobowiazania-warunkowe-sektora-gg,Dane fiskalne na potrzeby nadzoru budżetowego UE - zobowiązania warunkowe sektora gg,Dział zawiera dane fiskalne dla potrzeb nadzoru budżetowego UE publikowane zgodnie z wymogami Dyrektywy Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich.,budzet_finanse_publiczne,2018-01-24T12:23:06.320446,2018-01-24T12:27:27.253964,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 0b22d0c2-634b-4c23-b896-a39c3a4cdf58,Zobowiązania warunkowe sektora gg,Dane fiskalne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/28a5f2a1-07e5-4914-861a-19fb25f5b6e5/resource/0b22d0c2-634b-4c23-b896-a39c3a4cdf58/download/DGLIIDesktopKopia-2017-12-dyrektywa-zobowizania-warunkowe-PL.xlsx,XLSX,dane statystyczne,,2018-01-24T13:24:30.150419,,dane-fiskalne-na-potrzeby-nadzoru-budzetowego-ue-zobowiazania-warunkowe-sektora-gg,Dane fiskalne na potrzeby nadzoru budżetowego UE - zobowiązania warunkowe sektora gg,Dział zawiera dane fiskalne dla potrzeb nadzoru budżetowego UE publikowane zgodnie z wymogami Dyrektywy Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich.,budzet_finanse_publiczne,2018-01-24T12:23:06.320446,2018-01-24T12:27:27.253964,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 61b0f63b-1149-4f61-aea6-b85e80385320,Metodologia - tablica przejścia,Metodyka przygotowywania danych fiskalnych,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/4430d2ad-1926-40e3-bcc3-749d8c889ae0/resource/61b0f63b-1149-4f61-aea6-b85e80385320/download/tablica-przejcia-dyrektywa-dla-2017-GUS.doc,DOC,dane statystyczne,,2018-01-24T12:54:20.654418,,dane-fiskalne-na-potrzeby-nadzoru-budzetowego-ue-kwartalne,Dane fiskalne na potrzeby nadzoru budżetowego UE - kwartalne,Dział zawiera dane fiskalne kwartalne dla potrzeb nadzoru budżetowego UE publikowane zgodnie z wymogami Dyrektywy Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich.,budzet_finanse_publiczne,2018-01-24T11:20:20.584149,2018-06-29T11:40:57.555268,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 82a66689-e8bc-41b5-accc-88571b60744d,Podsektor Lokalny,Dane kwartalne publikowane zgodnie z przepisami art. 3 pkt 2a Dyrektywy Rady 2011/85/UE.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/4430d2ad-1926-40e3-bcc3-749d8c889ae0/resource/82a66689-e8bc-41b5-accc-88571b60744d/download/Podsektor-instytucji-samorzdowych-na-szczeblu-lokalnym-I-kw.-2018-rok.xlsx,XLSX,dane statystyczne,,2018-01-24T12:25:47.280258,,dane-fiskalne-na-potrzeby-nadzoru-budzetowego-ue-kwartalne,Dane fiskalne na potrzeby nadzoru budżetowego UE - kwartalne,Dział zawiera dane fiskalne kwartalne dla potrzeb nadzoru budżetowego UE publikowane zgodnie z wymogami Dyrektywy Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich.,budzet_finanse_publiczne,2018-01-24T11:20:20.584149,2018-06-29T11:40:57.555268,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 8a715b1d-b700-4aae-86ad-9858fb9982ac,Wykaz podmiotów podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia ,Wykaz podmiotów podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia ,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/063764a7-9b9d-479a-bd2d-1f4e62e52717/resource/8a715b1d-b700-4aae-86ad-9858fb9982ac/download/Podmioty-podlege-i-nadzorowane-przez-MZ.csv,CSV,"wykaz,plik csv",,2018-01-24T09:05:17.003320,,wykaz-podmiotow-podleglych-lub-nadzorowanych-przez-ministra-zdrowia,Wykaz podmiotów podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia,Wykaz podmiotów podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia ,zdrowie,2018-01-24T08:04:25.927503,2018-08-01T13:08:02.398356,ministerstwo-zdrowia,Ministerstwo Zdrowia 37546b4f-8018-4fb0-9625-40a46d5b57ce,Plan działania POT na rok 2018,Plan działania POT wskazuje obszary realizacji działań instytucji w zakresie promocji walorów turystycznych Polski za granicą i w kraju w roku 2018.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/49fdba1e-e7c0-4bfa-8f2b-caa622344166/resource/37546b4f-8018-4fb0-9625-40a46d5b57ce/download/Plan-dziaania-POT-2018.pdf,PDF,plan działania,,2018-01-17T10:52:06.605417,,plan-dzialania-na-rok-2018,Plan działania na rok 2018,Plan działania POT wskazuje obszary realizacji działań instytucji w zakresie promocji walorów turystycznych Polski za granicą i w kraju w roku 2018.,administracja_publiczna,2018-01-17T09:51:05.418100,2018-01-17T09:52:11.750043,polska-organizacja-turystyczna,Polska Organizacja Turystyczna 63e614e4-c1f7-4d9d-b317-738f7ab84e87,SPRAWOZDANIE RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH ZA 2014 ROK,,https://rf.gov.pl/files/22005__5303__Sprawozdanie_Rzecznika_Ubezpieczonych_za_rok_2014.pdf,PDF,sprawozdanie roczne,,2018-01-16T15:15:07.369460,,sprawozdanie-rzecznika-ubezpieczonych,Sprawozdania Rzecznika Ubezpieczonych,,administracja_publiczna,2018-01-16T14:14:45.217923,2018-01-24T11:14:33.354207,rzecznik-finansowy,Rzecznik Finansowy 589d7876-070d-4483-90f2-42c7ca6aace7,SPRAWOZDANIE RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH ZA 2013 ROK,,https://rf.gov.pl/files/21672__5301__Sprawozdanie_Rzecznika_Ubezpieczonych_za_rok_2013.pdf,PDF,sprawozdanie roczne,,2018-01-24T12:10:49.946919,,sprawozdanie-rzecznika-ubezpieczonych,Sprawozdania Rzecznika Ubezpieczonych,,administracja_publiczna,2018-01-16T14:14:45.217923,2018-01-24T11:14:33.354207,rzecznik-finansowy,Rzecznik Finansowy 85c3141a-32af-4588-b741-484d446a994a,SPRAWOZDANIE RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH ZA 2012 ROK,,https://rf.gov.pl/files/21202__5287__Sprawozdanie_Rzecznika_Ubezpieczonych_za_rok_2012.pdf,PDF,sprawozdanie roczne,,2018-01-24T12:11:44.231550,,sprawozdanie-rzecznika-ubezpieczonych,Sprawozdania Rzecznika Ubezpieczonych,,administracja_publiczna,2018-01-16T14:14:45.217923,2018-01-24T11:14:33.354207,rzecznik-finansowy,Rzecznik Finansowy 109b1daf-34c5-4b76-b1f4-c1f6446d4a8c,SPRAWOZDANIE RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH ZA 2011 ROK,,https://rf.gov.pl/files/20735__5275__Sprawozdanie_Rzecznika_Ubezpieczonych_za_rok_2011.pdf,PDF,sprawozdanie roczne,,2018-01-24T12:13:00.499544,,sprawozdanie-rzecznika-ubezpieczonych,Sprawozdania Rzecznika Ubezpieczonych,,administracja_publiczna,2018-01-16T14:14:45.217923,2018-01-24T11:14:33.354207,rzecznik-finansowy,Rzecznik Finansowy 863bf93e-946e-4642-a00e-352238fa56df,Uzupełnienie Sprawozdania - Informacja dotycząca działalności Zakładów Ubezpieczeń działu II w 2011r. ,,https://rf.gov.pl/files/20755__5270__Uzupelnienie_Sprawozdania___Informacja_dotyczaca_dzialalnosci_Zakladow_Ubezpieczen_dzialu_II_w_2011r_.pdf,PDF,sprawozdanie roczne,,2018-01-24T12:13:34.669911,,sprawozdanie-rzecznika-ubezpieczonych,Sprawozdania Rzecznika Ubezpieczonych,,administracja_publiczna,2018-01-16T14:14:45.217923,2018-01-24T11:14:33.354207,rzecznik-finansowy,Rzecznik Finansowy 507bf9c9-667e-4e28-8494-532e0622219b,SPRAWOZDANIE RZECZNIKA FINANSOWEGO I JEGO BIURA Z DZIAŁALNOŚCI W 2016 R. ,,https://rf.gov.pl/files/22558__5312__Sprawozdanie_Rzecznika_Finansowego_za_2016_r__.pdf,PDF,sprawozdanie roczne,,2018-01-15T12:34:16.191174,,sprawozdania-rzecznika-finansowego,Sprawozdania Rzecznika Finansowego,"Wraz z dynamicznym rozwojem w Polsce rynku finansowego pojawiła się potrzebawzmocnienia ochrony jego klientów. Oferowanie coraz szerszego katalogu usług orazwprowadzanie nowych i bardziej skomplikowanych instrumentów finansowych sprawia, żeklienci często nabywają usługi i produkty finansowe nie identyfikując zagrożeń jakie z tym sięwiążą. Temat ten był przedmiotem licznych publikacji, zarówno na forach naukowych, jak i wmediach, oraz stał się przedmiotem zainteresowania nadzoru i państwowej kontrolifinansowej. Efektem wielu dyskusji na ten temat jest Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. orozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, któraweszła w życie 11 listopada 2015 r. Ustawa uregulowała jednolity tryb oraz terminyrozpatrywania przez podmioty rynku finansowego składanych przez ich klientów reklamacji wramach procedur skargowych. W poprzednim stanie prawnym brak było takichkompleksowych regulacji, a podmioty rynku finansowego – mając pełną swobodę - mogły defacto pomijać wszelkie składane przez klientów reklamacje. Ponadto Ustawa powołała nowypodmiot posiadający osobowość prawną jakim jest Rzecznik Finansowy, który przejąłobowiązki Rzecznika Ubezpieczonych, ale przy rozszerzonym zakresie jego zadań ikompetencji.Ustawa w pełnym zakresie zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2016r. Niniejszy dokumentstanowi zatem podsumowanie pierwszego roku działania Rzecznika Finansowego. ",administracja_publiczna,2018-01-15T11:33:08.568680,2018-01-24T11:05:08.405138,rzecznik-finansowy,Rzecznik Finansowy 10aeff1d-c545-4c8c-8e55-c6503def019e,Załącznik do SPRAWOZDANIA RZECZNIKA FINANSOWEGO I JEGO BIURA Z DZIAŁALNOŚCI W 2016 R. ,Tabele z danymi,https://rf.gov.pl/files/22560__5313__Sprawozdanie_Rzecznika_Finansowego_za_2016_r____tabele.pdf,PDF,tabela,,2018-01-15T12:37:48.131478,,sprawozdania-rzecznika-finansowego,Sprawozdania Rzecznika Finansowego,"Wraz z dynamicznym rozwojem w Polsce rynku finansowego pojawiła się potrzebawzmocnienia ochrony jego klientów. Oferowanie coraz szerszego katalogu usług orazwprowadzanie nowych i bardziej skomplikowanych instrumentów finansowych sprawia, żeklienci często nabywają usługi i produkty finansowe nie identyfikując zagrożeń jakie z tym sięwiążą. Temat ten był przedmiotem licznych publikacji, zarówno na forach naukowych, jak i wmediach, oraz stał się przedmiotem zainteresowania nadzoru i państwowej kontrolifinansowej. Efektem wielu dyskusji na ten temat jest Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. orozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, któraweszła w życie 11 listopada 2015 r. Ustawa uregulowała jednolity tryb oraz terminyrozpatrywania przez podmioty rynku finansowego składanych przez ich klientów reklamacji wramach procedur skargowych. W poprzednim stanie prawnym brak było takichkompleksowych regulacji, a podmioty rynku finansowego – mając pełną swobodę - mogły defacto pomijać wszelkie składane przez klientów reklamacje. Ponadto Ustawa powołała nowypodmiot posiadający osobowość prawną jakim jest Rzecznik Finansowy, który przejąłobowiązki Rzecznika Ubezpieczonych, ale przy rozszerzonym zakresie jego zadań ikompetencji.Ustawa w pełnym zakresie zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2016r. Niniejszy dokumentstanowi zatem podsumowanie pierwszego roku działania Rzecznika Finansowego. ",administracja_publiczna,2018-01-15T11:33:08.568680,2018-01-24T11:05:08.405138,rzecznik-finansowy,Rzecznik Finansowy b28cf72f-b188-44a5-ae47-d6c051399070,SPRAWOZDANIE RZECZNIKA FINANSOWEGO ZA 2015 ROK,,https://rf.gov.pl/files/22297__5306__Sprawozdanie_Rzecznika_Finansowego_za_rok_2015.pdf,PDF,sprawozdanie,,2018-01-24T12:04:25.599428,,sprawozdania-rzecznika-finansowego,Sprawozdania Rzecznika Finansowego,"Wraz z dynamicznym rozwojem w Polsce rynku finansowego pojawiła się potrzebawzmocnienia ochrony jego klientów. Oferowanie coraz szerszego katalogu usług orazwprowadzanie nowych i bardziej skomplikowanych instrumentów finansowych sprawia, żeklienci często nabywają usługi i produkty finansowe nie identyfikując zagrożeń jakie z tym sięwiążą. Temat ten był przedmiotem licznych publikacji, zarówno na forach naukowych, jak i wmediach, oraz stał się przedmiotem zainteresowania nadzoru i państwowej kontrolifinansowej. Efektem wielu dyskusji na ten temat jest Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. orozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, któraweszła w życie 11 listopada 2015 r. Ustawa uregulowała jednolity tryb oraz terminyrozpatrywania przez podmioty rynku finansowego składanych przez ich klientów reklamacji wramach procedur skargowych. W poprzednim stanie prawnym brak było takichkompleksowych regulacji, a podmioty rynku finansowego – mając pełną swobodę - mogły defacto pomijać wszelkie składane przez klientów reklamacje. Ponadto Ustawa powołała nowypodmiot posiadający osobowość prawną jakim jest Rzecznik Finansowy, który przejąłobowiązki Rzecznika Ubezpieczonych, ale przy rozszerzonym zakresie jego zadań ikompetencji.Ustawa w pełnym zakresie zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2016r. Niniejszy dokumentstanowi zatem podsumowanie pierwszego roku działania Rzecznika Finansowego. ",administracja_publiczna,2018-01-15T11:33:08.568680,2018-01-24T11:05:08.405138,rzecznik-finansowy,Rzecznik Finansowy 3bf07cea-5bd5-40ab-9df7-f4ae4c656487,Uzupelnienie Sprawozdania Rzecznika Finansowego za rok 2015,,https://rf.gov.pl/files/22366__5307__Uzupelnienie_Sprawozdania_Rzecznika_Finansowego_za_rok_2015.pdf,PDF,sprawozdanie,,2018-01-24T12:05:08.465140,,sprawozdania-rzecznika-finansowego,Sprawozdania Rzecznika Finansowego,"Wraz z dynamicznym rozwojem w Polsce rynku finansowego pojawiła się potrzebawzmocnienia ochrony jego klientów. Oferowanie coraz szerszego katalogu usług orazwprowadzanie nowych i bardziej skomplikowanych instrumentów finansowych sprawia, żeklienci często nabywają usługi i produkty finansowe nie identyfikując zagrożeń jakie z tym sięwiążą. Temat ten był przedmiotem licznych publikacji, zarówno na forach naukowych, jak i wmediach, oraz stał się przedmiotem zainteresowania nadzoru i państwowej kontrolifinansowej. Efektem wielu dyskusji na ten temat jest Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. orozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, któraweszła w życie 11 listopada 2015 r. Ustawa uregulowała jednolity tryb oraz terminyrozpatrywania przez podmioty rynku finansowego składanych przez ich klientów reklamacji wramach procedur skargowych. W poprzednim stanie prawnym brak było takichkompleksowych regulacji, a podmioty rynku finansowego – mając pełną swobodę - mogły defacto pomijać wszelkie składane przez klientów reklamacje. Ponadto Ustawa powołała nowypodmiot posiadający osobowość prawną jakim jest Rzecznik Finansowy, który przejąłobowiązki Rzecznika Ubezpieczonych, ale przy rozszerzonym zakresie jego zadań ikompetencji.Ustawa w pełnym zakresie zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2016r. Niniejszy dokumentstanowi zatem podsumowanie pierwszego roku działania Rzecznika Finansowego. ",administracja_publiczna,2018-01-15T11:33:08.568680,2018-01-24T11:05:08.405138,rzecznik-finansowy,Rzecznik Finansowy bd8606a5-2d42-4c83-88ba-a15bec83cf4b,"Ewidencja specjalistów uprawnionych do zbierania informacji na temat używania przez oskarżonego środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/b84117c0-4a92-4f05-8ebd-674f73a697df/resource/bd8606a5-2d42-4c83-88ba-a15bec83cf4b/download/EWIDENCJA-SPECJALISTOW---aktualizacja-z-dnia-3-stycznia-2018-roku.xls,XLS,raport,,2018-01-15T11:03:18.428499,,ewidencja-specjalistow,"Ewidencja specjalistów uprawnionych do zbierania informacji na temat używania przez oskarżonego środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych","Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dn. 1 kwietnia 2011 roku przyniosła nowe rozwiązanie prawne, które daje specjalistom terapii uzależnień z certyfikatem wydanym przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii możliwość współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości w zakresie opiniowania na temat używania nielegalnych substancji psychoaktywnych przez osoby podejrzane lub oskarżone. Jeśli prokurator lub sąd ma uzasadnione podejrzenie, że oskarżony może być uzależniony lub używa narkotyków szkodliwie jest zobowiązany zlecić specjaliście zebranie informacji na temat używania przez oskarżonego narkotyków. Na podstawie przygotowanych przez specjalistów ocen dotyczących charakteru używania substancji przez oskarżonego sąd lub prokuratura mogą podjąć decyzję o umorzeniu kary, bądź jej zawieszeniu na czas leczenia lub udziału w programie profilaktycznym.",administracja_publiczna,2018-01-15T09:39:31.183559,2018-01-15T14:23:54.600914,krajowe-biuro-ds-przeciwdzialania-narkomanii,Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii 50be17da-6c59-4c84-870e-9518acb77b59,"Lista koncesji na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie podziemne składowanie odpadów, rozpoznawanie oraz wydobywanie wód termalnych (stan na 31 grudnia 2017 r.)","Lista koncesji na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie podziemne składowanie odpadów, rozpoznawanie oraz wydobywanie wód termalnych (stan na 31 grudnia 2017 r.)",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/07e5cb66-1a5c-459d-94c9-817adfa5c668/resource/50be17da-6c59-4c84-870e-9518acb77b59/download/Lista-koncesji---magazyny-i-wody-termalne-stan-na-31-grudnia-2017-r..csv,CSV,Zestawienie,,2018-01-15T09:04:54.348215,,zestawienia-koncesji-udzielonych-przez-ministra-srodowiska,Zestawienia koncesji udzielonych przez Ministra Środowiska,"Zestawienia koncesji: na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie podziemne składowanie odpadów, rozpoznawanie oraz wydobywanie wód termalnych, na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów, na wydobywanie węglowodorów ze złóż oraz poszukiwawczych, rozpoznawczych i wydobywczych dotyczących kopalin stałych.",srodowisko,2018-01-15T08:03:49.054382,2018-07-23T13:43:44.221390,ministerstwo_srodowiska,Ministerstwo Środowiska 535f8388-d4a4-4eba-a517-ed66b0cd2db8,Lista koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów (stan na dzień 31 grudnia 2017 r.),Lista koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów (stan na dzień 31 grudnia 2017 r.),https://danepubliczne.gov.pl/dataset/07e5cb66-1a5c-459d-94c9-817adfa5c668/resource/535f8388-d4a4-4eba-a517-ed66b0cd2db8/download/Lista-koncesji-na-poszukiwanie-i-rozpoznawanie-zo-wglowodorow-stan-na-dzie-31-grudnia-2017-r..csv,CSV,Zestawienie,,2018-01-15T09:05:14.896380,,zestawienia-koncesji-udzielonych-przez-ministra-srodowiska,Zestawienia koncesji udzielonych przez Ministra Środowiska,"Zestawienia koncesji: na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie podziemne składowanie odpadów, rozpoznawanie oraz wydobywanie wód termalnych, na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów, na wydobywanie węglowodorów ze złóż oraz poszukiwawczych, rozpoznawczych i wydobywczych dotyczących kopalin stałych.",srodowisko,2018-01-15T08:03:49.054382,2018-07-23T13:43:44.221390,ministerstwo_srodowiska,Ministerstwo Środowiska d8744047-b485-4336-8ef4-89850beea7d6,Lista koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złóż (stan na dzień 31 grudnia 2017 r.),Lista koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złóż (stan na dzień 31 grudnia 2017 r.),https://danepubliczne.gov.pl/dataset/07e5cb66-1a5c-459d-94c9-817adfa5c668/resource/d8744047-b485-4336-8ef4-89850beea7d6/download/Listakoncesjinawydobywanieweglowodorowzezlozstannadzien31grudnia2017r..csv,CSV,zestawienie,,2018-01-15T09:05:36.623036,,zestawienia-koncesji-udzielonych-przez-ministra-srodowiska,Zestawienia koncesji udzielonych przez Ministra Środowiska,"Zestawienia koncesji: na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie podziemne składowanie odpadów, rozpoznawanie oraz wydobywanie wód termalnych, na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów, na wydobywanie węglowodorów ze złóż oraz poszukiwawczych, rozpoznawczych i wydobywczych dotyczących kopalin stałych.",srodowisko,2018-01-15T08:03:49.054382,2018-07-23T13:43:44.221390,ministerstwo_srodowiska,Ministerstwo Środowiska 89678740-d329-4b2e-be5d-da7d5c5b9b29,"Lista koncesji poszukiwawczych, rozpoznawczych oraz wydobywczych dot. kopalin stałych (stan na dzień 1 stycznia 2018 r.)","Lista koncesji poszukiwawczych, rozpoznawczych oraz wydobywczych dot. kopalin stałych (stan na dzień 1 stycznia 2018 r.)",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/07e5cb66-1a5c-459d-94c9-817adfa5c668/resource/89678740-d329-4b2e-be5d-da7d5c5b9b29/download/Lista-koncesji---kopaliny-stae-stan-na-dzie-1-stycznia-2018-r..csv,CSV,zestawienie,,2018-01-15T09:05:55.958140,,zestawienia-koncesji-udzielonych-przez-ministra-srodowiska,Zestawienia koncesji udzielonych przez Ministra Środowiska,"Zestawienia koncesji: na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie podziemne składowanie odpadów, rozpoznawanie oraz wydobywanie wód termalnych, na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów, na wydobywanie węglowodorów ze złóż oraz poszukiwawczych, rozpoznawczych i wydobywczych dotyczących kopalin stałych.",srodowisko,2018-01-15T08:03:49.054382,2018-07-23T13:43:44.221390,ministerstwo_srodowiska,Ministerstwo Środowiska 1d90e4f1-aab6-4ca6-b904-bcdeaa9a809e,"Lista koncesji na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie podziemne składowanie odpadów, rozpoznawanie oraz wydobywanie wód termalnych (stan na 31 stycznia 2018 r.)","Lista koncesji na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie podziemne składowanie odpadów, rozpoznawanie oraz wydobywanie wód termalnych (stan na 31 stycznia 2018 r.)",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/07e5cb66-1a5c-459d-94c9-817adfa5c668/resource/1d90e4f1-aab6-4ca6-b904-bcdeaa9a809e/download/Listakoncesji-magazynyiwodytermalnestanna31stycznia2018r..csv,CSV,zestawienie,,2018-02-09T13:15:29.266095,,zestawienia-koncesji-udzielonych-przez-ministra-srodowiska,Zestawienia koncesji udzielonych przez Ministra Środowiska,"Zestawienia koncesji: na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie podziemne składowanie odpadów, rozpoznawanie oraz wydobywanie wód termalnych, na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów, na wydobywanie węglowodorów ze złóż oraz poszukiwawczych, rozpoznawczych i wydobywczych dotyczących kopalin stałych.",srodowisko,2018-01-15T08:03:49.054382,2018-07-23T13:43:44.221390,ministerstwo_srodowiska,Ministerstwo Środowiska dccd81b7-f149-4443-bec5-59c07fb9ec39,"Lista koncesji poszukiwawczych, rozpoznawczych oraz wydobywczych dot. kopalin stałych (stan na dzień 31 stycznia 2018 r.)","Lista koncesji poszukiwawczych, rozpoznawczych oraz wydobywczych dot. kopalin stałych (stan na dzień 31 stycznia 2018 r.)",http://Listakoncesji-kopalinystalestannadzien31stycznia2018r..csv,CSV,zestawienie,,2018-02-09T13:16:55.602679,,zestawienia-koncesji-udzielonych-przez-ministra-srodowiska,Zestawienia koncesji udzielonych przez Ministra Środowiska,"Zestawienia koncesji: na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie podziemne składowanie odpadów, rozpoznawanie oraz wydobywanie wód termalnych, na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów, na wydobywanie węglowodorów ze złóż oraz poszukiwawczych, rozpoznawczych i wydobywczych dotyczących kopalin stałych.",srodowisko,2018-01-15T08:03:49.054382,2018-07-23T13:43:44.221390,ministerstwo_srodowiska,Ministerstwo Środowiska 3e7246bc-8b85-4d5e-866f-c6d801a8cf5b,Lista koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złóż (stan na dzień 31 stycznia 2018 r.),Lista koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złóż (stan na dzień 31 stycznia 2018 r.),https://danepubliczne.gov.pl/dataset/07e5cb66-1a5c-459d-94c9-817adfa5c668/resource/3e7246bc-8b85-4d5e-866f-c6d801a8cf5b/download/Listakoncesjinawydobywanieweglowodorowzezlozstannadzien31stycznia2018r..csv,CSV,zestawienie,,2018-02-09T13:22:15.410363,,zestawienia-koncesji-udzielonych-przez-ministra-srodowiska,Zestawienia koncesji udzielonych przez Ministra Środowiska,"Zestawienia koncesji: na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie podziemne składowanie odpadów, rozpoznawanie oraz wydobywanie wód termalnych, na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów, na wydobywanie węglowodorów ze złóż oraz poszukiwawczych, rozpoznawczych i wydobywczych dotyczących kopalin stałych.",srodowisko,2018-01-15T08:03:49.054382,2018-07-23T13:43:44.221390,ministerstwo_srodowiska,Ministerstwo Środowiska bdf70f5d-4935-4405-8de7-040539bc385a,Lista koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów (stan na dzień 31 stycznia 2018 r.),Lista koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów (stan na dzień 31 stycznia 2018 r.),https://danepubliczne.gov.pl/dataset/07e5cb66-1a5c-459d-94c9-817adfa5c668/resource/bdf70f5d-4935-4405-8de7-040539bc385a/download/Listakoncesjinaposzukiwanieirozpoznawaniezlozweglowodorowstannadzien31stycznia2018r..csv,CSV,zestawienie,,2018-02-09T13:23:09.020237,,zestawienia-koncesji-udzielonych-przez-ministra-srodowiska,Zestawienia koncesji udzielonych przez Ministra Środowiska,"Zestawienia koncesji: na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie podziemne składowanie odpadów, rozpoznawanie oraz wydobywanie wód termalnych, na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów, na wydobywanie węglowodorów ze złóż oraz poszukiwawczych, rozpoznawczych i wydobywczych dotyczących kopalin stałych.",srodowisko,2018-01-15T08:03:49.054382,2018-07-23T13:43:44.221390,ministerstwo_srodowiska,Ministerstwo Środowiska 21a38823-7400-4954-b5ca-95d42a554de1,"Lista koncesji na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie podziemne składowanie odpadów, rozpoznawanie oraz wydobywanie wód termalnych (stan na 28 lutego 2018 r.)",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/07e5cb66-1a5c-459d-94c9-817adfa5c668/resource/21a38823-7400-4954-b5ca-95d42a554de1/download/Listakoncesji-magazynyiwodytermalnestanna28luty2018r..csv,CSV,zestawienie,,2018-03-20T12:21:31.653829,,zestawienia-koncesji-udzielonych-przez-ministra-srodowiska,Zestawienia koncesji udzielonych przez Ministra Środowiska,"Zestawienia koncesji: na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie podziemne składowanie odpadów, rozpoznawanie oraz wydobywanie wód termalnych, na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów, na wydobywanie węglowodorów ze złóż oraz poszukiwawczych, rozpoznawczych i wydobywczych dotyczących kopalin stałych.",srodowisko,2018-01-15T08:03:49.054382,2018-07-23T13:43:44.221390,ministerstwo_srodowiska,Ministerstwo Środowiska 1ae2a13b-ea9b-4c95-a83b-82022cc1696c,"Lista koncesji poszukiwawczych, rozpoznawczych oraz wydobywczych dot. kopalin stałych (stan na dzień 28 lutego 2018 r.)",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/07e5cb66-1a5c-459d-94c9-817adfa5c668/resource/1ae2a13b-ea9b-4c95-a83b-82022cc1696c/download/Listakoncesji-kopalinystalestannadzien28luty2018r..csv,CSV,zestawienie,,2018-03-20T12:22:05.362705,,zestawienia-koncesji-udzielonych-przez-ministra-srodowiska,Zestawienia koncesji udzielonych przez Ministra Środowiska,"Zestawienia koncesji: na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie podziemne składowanie odpadów, rozpoznawanie oraz wydobywanie wód termalnych, na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów, na wydobywanie węglowodorów ze złóż oraz poszukiwawczych, rozpoznawczych i wydobywczych dotyczących kopalin stałych.",srodowisko,2018-01-15T08:03:49.054382,2018-07-23T13:43:44.221390,ministerstwo_srodowiska,Ministerstwo Środowiska 02b8eb0e-aa85-462b-9f60-26cd39c22eb9,Lista koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złóż (stan na dzień 28 lutego 2018 r.),,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/07e5cb66-1a5c-459d-94c9-817adfa5c668/resource/02b8eb0e-aa85-462b-9f60-26cd39c22eb9/download/Listakoncesjinawydobywanieweglowodorowzezlozstannadzien28lutego2018r..csv,CSV,zestawienie,,2018-03-20T12:22:35.568431,,zestawienia-koncesji-udzielonych-przez-ministra-srodowiska,Zestawienia koncesji udzielonych przez Ministra Środowiska,"Zestawienia koncesji: na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie podziemne składowanie odpadów, rozpoznawanie oraz wydobywanie wód termalnych, na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów, na wydobywanie węglowodorów ze złóż oraz poszukiwawczych, rozpoznawczych i wydobywczych dotyczących kopalin stałych.",srodowisko,2018-01-15T08:03:49.054382,2018-07-23T13:43:44.221390,ministerstwo_srodowiska,Ministerstwo Środowiska c38021bb-440d-41e9-8477-5d1d9a81c625,Lista koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów (stan na dzień 28 lutego 2018 r.),,http://Listakoncesjinaposzukiwanieirozpoznawaniezlozweglowodorowstannadzien28lutego2018r..csv,CSV,zestawienie,,2018-03-20T12:22:59.178651,,zestawienia-koncesji-udzielonych-przez-ministra-srodowiska,Zestawienia koncesji udzielonych przez Ministra Środowiska,"Zestawienia koncesji: na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie podziemne składowanie odpadów, rozpoznawanie oraz wydobywanie wód termalnych, na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów, na wydobywanie węglowodorów ze złóż oraz poszukiwawczych, rozpoznawczych i wydobywczych dotyczących kopalin stałych.",srodowisko,2018-01-15T08:03:49.054382,2018-07-23T13:43:44.221390,ministerstwo_srodowiska,Ministerstwo Środowiska 6938b4e7-db4d-4fbb-8c9f-a15957e2c5d3,"Lista koncesji na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie podziemne składowanie odpadów, rozpoznawanie oraz wydobywanie wód termalnych (stan na dzień 31 marca 2018 r.)","Lista koncesji na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie podziemne składowanie odpadów, rozpoznawanie oraz wydobywanie wód termalnych (stan na dzień 31 marca 2018 r.)",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/07e5cb66-1a5c-459d-94c9-817adfa5c668/resource/6938b4e7-db4d-4fbb-8c9f-a15957e2c5d3/download/Listakoncesji-magazynyiwodytermalnestanna31marca2018r..csv,CSV,zestawienie,,2018-04-11T12:30:21.258007,,zestawienia-koncesji-udzielonych-przez-ministra-srodowiska,Zestawienia koncesji udzielonych przez Ministra Środowiska,"Zestawienia koncesji: na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie podziemne składowanie odpadów, rozpoznawanie oraz wydobywanie wód termalnych, na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów, na wydobywanie węglowodorów ze złóż oraz poszukiwawczych, rozpoznawczych i wydobywczych dotyczących kopalin stałych.",srodowisko,2018-01-15T08:03:49.054382,2018-07-23T13:43:44.221390,ministerstwo_srodowiska,Ministerstwo Środowiska 2fc512a4-af66-41c5-a915-3f7b9c167c48,"Lista koncesji poszukiwawczych, rozpoznawczych oraz wydobywczych dot. kopalin stałych (stan na dzień 31 marca 2018 r.)","Lista koncesji poszukiwawczych, rozpoznawczych oraz wydobywczych dot. kopalin stałych (stan na dzień 31 marca 2018 r.)",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/07e5cb66-1a5c-459d-94c9-817adfa5c668/resource/2fc512a4-af66-41c5-a915-3f7b9c167c48/download/Listakoncesji-kopalinystalestannadzien31-marca2018r..csv,CSV,zestawienie,,2018-04-11T12:31:37.934486,,zestawienia-koncesji-udzielonych-przez-ministra-srodowiska,Zestawienia koncesji udzielonych przez Ministra Środowiska,"Zestawienia koncesji: na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie podziemne składowanie odpadów, rozpoznawanie oraz wydobywanie wód termalnych, na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów, na wydobywanie węglowodorów ze złóż oraz poszukiwawczych, rozpoznawczych i wydobywczych dotyczących kopalin stałych.",srodowisko,2018-01-15T08:03:49.054382,2018-07-23T13:43:44.221390,ministerstwo_srodowiska,Ministerstwo Środowiska 646fb6d7-2a8b-4ff0-bb65-86930ced964d,Lista koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów (stan na dzień 31 marca 2018 r.),Lista koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów (stan na dzień 31 marca 2018 r.),https://danepubliczne.gov.pl/dataset/07e5cb66-1a5c-459d-94c9-817adfa5c668/resource/646fb6d7-2a8b-4ff0-bb65-86930ced964d/download/Listakoncesjinaposzukiwanieirozpoznawaniezlozweglowodorowstannadzien31-marca2018r..csv,CSV,zestawienie,,2018-04-11T12:32:48.622604,,zestawienia-koncesji-udzielonych-przez-ministra-srodowiska,Zestawienia koncesji udzielonych przez Ministra Środowiska,"Zestawienia koncesji: na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie podziemne składowanie odpadów, rozpoznawanie oraz wydobywanie wód termalnych, na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów, na wydobywanie węglowodorów ze złóż oraz poszukiwawczych, rozpoznawczych i wydobywczych dotyczących kopalin stałych.",srodowisko,2018-01-15T08:03:49.054382,2018-07-23T13:43:44.221390,ministerstwo_srodowiska,Ministerstwo Środowiska 7a172a5b-2084-40c0-9859-11f4d6103ab3,Lista koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złóż (stan na dzień 31 marca 2018 r.),Lista koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złóż (stan na dzień 31 marca 2018 r.),https://danepubliczne.gov.pl/dataset/07e5cb66-1a5c-459d-94c9-817adfa5c668/resource/7a172a5b-2084-40c0-9859-11f4d6103ab3/download/Listakoncesjinawydobywanieweglowodorowzezlozstannadzien31-marca2018r..csv,CSV,zestawienie,,2018-04-11T12:33:22.053507,,zestawienia-koncesji-udzielonych-przez-ministra-srodowiska,Zestawienia koncesji udzielonych przez Ministra Środowiska,"Zestawienia koncesji: na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie podziemne składowanie odpadów, rozpoznawanie oraz wydobywanie wód termalnych, na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów, na wydobywanie węglowodorów ze złóż oraz poszukiwawczych, rozpoznawczych i wydobywczych dotyczących kopalin stałych.",srodowisko,2018-01-15T08:03:49.054382,2018-07-23T13:43:44.221390,ministerstwo_srodowiska,Ministerstwo Środowiska 220b680d-2479-49e5-b982-3fa60eee0e07,"Lista koncesji na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie podziemne składowanie odpadów, rozpoznawanie oraz wydobywanie wód termalnych (stan na 31 maja 2018 r.)","Lista koncesji na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie podziemne składowanie odpadów, rozpoznawanie oraz wydobywanie wód termalnych",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/07e5cb66-1a5c-459d-94c9-817adfa5c668/resource/220b680d-2479-49e5-b982-3fa60eee0e07/download/Listakoncesji-magazynyiwodytermalnestanna31-maja-2018r..csv,CSV,zestawienie,,2018-06-27T15:31:42.440180,,zestawienia-koncesji-udzielonych-przez-ministra-srodowiska,Zestawienia koncesji udzielonych przez Ministra Środowiska,"Zestawienia koncesji: na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie podziemne składowanie odpadów, rozpoznawanie oraz wydobywanie wód termalnych, na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów, na wydobywanie węglowodorów ze złóż oraz poszukiwawczych, rozpoznawczych i wydobywczych dotyczących kopalin stałych.",srodowisko,2018-01-15T08:03:49.054382,2018-07-23T13:43:44.221390,ministerstwo_srodowiska,Ministerstwo Środowiska d97c8a1e-d379-4230-8980-d18c6851252c,Lista koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów (stan na dzień 31 maja 2018 r.),Lista koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów ,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/07e5cb66-1a5c-459d-94c9-817adfa5c668/resource/d97c8a1e-d379-4230-8980-d18c6851252c/download/Listakoncesjinaposzukiwanieirozpoznawaniezlozweglowodorowstannadzien31maja2018r..csv,CSV,zestawienie,,2018-06-27T15:32:26.109005,,zestawienia-koncesji-udzielonych-przez-ministra-srodowiska,Zestawienia koncesji udzielonych przez Ministra Środowiska,"Zestawienia koncesji: na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie podziemne składowanie odpadów, rozpoznawanie oraz wydobywanie wód termalnych, na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów, na wydobywanie węglowodorów ze złóż oraz poszukiwawczych, rozpoznawczych i wydobywczych dotyczących kopalin stałych.",srodowisko,2018-01-15T08:03:49.054382,2018-07-23T13:43:44.221390,ministerstwo_srodowiska,Ministerstwo Środowiska 61186d6c-8d80-4f45-b7aa-9102b552ee52,Lista koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złóż (stan na dzień 31 maja 2018 r.),Lista koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złóż (stan na dzień 31 maja 2018 r.),https://danepubliczne.gov.pl/dataset/07e5cb66-1a5c-459d-94c9-817adfa5c668/resource/61186d6c-8d80-4f45-b7aa-9102b552ee52/download/Listakoncesjinawydobywanieweglowodorowzezlozstannadzien31maja2018r..csv,CSV,zestawienie,,2018-06-27T15:32:54.743025,,zestawienia-koncesji-udzielonych-przez-ministra-srodowiska,Zestawienia koncesji udzielonych przez Ministra Środowiska,"Zestawienia koncesji: na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie podziemne składowanie odpadów, rozpoznawanie oraz wydobywanie wód termalnych, na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów, na wydobywanie węglowodorów ze złóż oraz poszukiwawczych, rozpoznawczych i wydobywczych dotyczących kopalin stałych.",srodowisko,2018-01-15T08:03:49.054382,2018-07-23T13:43:44.221390,ministerstwo_srodowiska,Ministerstwo Środowiska 42bef3e1-92db-40c8-86f9-ec2559279440,"Lista koncesji poszukiwawczych, rozpoznawczych oraz wydobywczych dot. kopalin stałych (stan na dzień 31 maja 2018 r.)","Lista koncesji poszukiwawczych, rozpoznawczych oraz wydobywczych dot. kopalin stałych",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/07e5cb66-1a5c-459d-94c9-817adfa5c668/resource/42bef3e1-92db-40c8-86f9-ec2559279440/download/Listakoncesji-kopalinystalestannadzien31maja2018r..csv,CSV,zestawienie,,2018-06-27T15:33:31.327930,,zestawienia-koncesji-udzielonych-przez-ministra-srodowiska,Zestawienia koncesji udzielonych przez Ministra Środowiska,"Zestawienia koncesji: na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie podziemne składowanie odpadów, rozpoznawanie oraz wydobywanie wód termalnych, na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów, na wydobywanie węglowodorów ze złóż oraz poszukiwawczych, rozpoznawczych i wydobywczych dotyczących kopalin stałych.",srodowisko,2018-01-15T08:03:49.054382,2018-07-23T13:43:44.221390,ministerstwo_srodowiska,Ministerstwo Środowiska 79af2159-b3ad-43d2-957b-e48f609c87d5,"Lista koncesji na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie podziemne składowanie odpadów, rozpoznawanie oraz wydobywanie wód termalnych (stan na 30 czerwca 2018 r.)","Lista koncesji na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie podziemne składowanie odpadów, rozpoznawanie oraz wydobywanie wód termalnych (stan na 30 czerwca 2018 r.)",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/07e5cb66-1a5c-459d-94c9-817adfa5c668/resource/79af2159-b3ad-43d2-957b-e48f609c87d5/download/Listakoncesji-magazynyiwodytermalnestanna30-czerwca-2018r..csv,CSV,zestawienie,,2018-07-23T15:42:04.501031,,zestawienia-koncesji-udzielonych-przez-ministra-srodowiska,Zestawienia koncesji udzielonych przez Ministra Środowiska,"Zestawienia koncesji: na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie podziemne składowanie odpadów, rozpoznawanie oraz wydobywanie wód termalnych, na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów, na wydobywanie węglowodorów ze złóż oraz poszukiwawczych, rozpoznawczych i wydobywczych dotyczących kopalin stałych.",srodowisko,2018-01-15T08:03:49.054382,2018-07-23T13:43:44.221390,ministerstwo_srodowiska,Ministerstwo Środowiska b3938f27-d6c9-477e-b601-64637f90a74f,Lista koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów (stan na dzień 30 czerwca 2018 r.),Lista koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów (stan na dzień 30 czerwca 2018 r.),https://danepubliczne.gov.pl/dataset/07e5cb66-1a5c-459d-94c9-817adfa5c668/resource/b3938f27-d6c9-477e-b601-64637f90a74f/download/Listakoncesjinaposzukiwanieirozpoznawaniezlozweglowodorowstannadzien30-czerwca2018r..csv,CSV,zestawienie,,2018-07-23T15:42:37.400243,,zestawienia-koncesji-udzielonych-przez-ministra-srodowiska,Zestawienia koncesji udzielonych przez Ministra Środowiska,"Zestawienia koncesji: na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie podziemne składowanie odpadów, rozpoznawanie oraz wydobywanie wód termalnych, na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów, na wydobywanie węglowodorów ze złóż oraz poszukiwawczych, rozpoznawczych i wydobywczych dotyczących kopalin stałych.",srodowisko,2018-01-15T08:03:49.054382,2018-07-23T13:43:44.221390,ministerstwo_srodowiska,Ministerstwo Środowiska 53108737-bc55-4c81-96f7-a0a5cb20f7ca,Lista koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złóż (stan na dzień 30 czerwca 2018 r.),Lista koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złóż (stan na dzień 30 czerwca 2018 r.),https://danepubliczne.gov.pl/dataset/07e5cb66-1a5c-459d-94c9-817adfa5c668/resource/53108737-bc55-4c81-96f7-a0a5cb20f7ca/download/Listakoncesjinawydobywanieweglowodorowzezlozstannadzien30czerwca2018r..csv,CSV,zestawienie,,2018-07-23T15:43:09.761807,,zestawienia-koncesji-udzielonych-przez-ministra-srodowiska,Zestawienia koncesji udzielonych przez Ministra Środowiska,"Zestawienia koncesji: na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie podziemne składowanie odpadów, rozpoznawanie oraz wydobywanie wód termalnych, na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów, na wydobywanie węglowodorów ze złóż oraz poszukiwawczych, rozpoznawczych i wydobywczych dotyczących kopalin stałych.",srodowisko,2018-01-15T08:03:49.054382,2018-07-23T13:43:44.221390,ministerstwo_srodowiska,Ministerstwo Środowiska 7233b9a7-b588-4d0d-9c68-910d95f374dc,"Lista koncesji poszukiwawczych, rozpoznawczych oraz wydobywczych dot. kopalin stałych (stan na dzień 30 czerwca 2018 r.)","Lista koncesji poszukiwawczych, rozpoznawczych oraz wydobywczych dot. kopalin stałych (stan na dzień 30 czerwca 2018 r.)",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/07e5cb66-1a5c-459d-94c9-817adfa5c668/resource/7233b9a7-b588-4d0d-9c68-910d95f374dc/download/Listakoncesji-kopalinystalestannadzien30-czerwca2018r..csv,CSV,zestawienie,,2018-07-23T15:43:44.317443,,zestawienia-koncesji-udzielonych-przez-ministra-srodowiska,Zestawienia koncesji udzielonych przez Ministra Środowiska,"Zestawienia koncesji: na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie podziemne składowanie odpadów, rozpoznawanie oraz wydobywanie wód termalnych, na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów, na wydobywanie węglowodorów ze złóż oraz poszukiwawczych, rozpoznawczych i wydobywczych dotyczących kopalin stałych.",srodowisko,2018-01-15T08:03:49.054382,2018-07-23T13:43:44.221390,ministerstwo_srodowiska,Ministerstwo Środowiska ec3e3536-7f87-4af2-bdb3-e2adda69847b,NowyPort-Basen-Wladyslawa-IV-Nb.WOC-2-sondaz-2017-12-12,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/ec3e3536-7f87-4af2-bdb3-e2adda69847b/download/KGK-NowyPort-Basen-Wladyslawa-IV-Nb.WOC-2-sondaz-2017-12-12.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:14:19.536882,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 73514a00-2ff2-4b74-847f-baa50f263e63,NowyPort-Basen_Ostrawica-I-GSR-Nb.Ostrawica-II-sondaz-2016-06-16,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/73514a00-2ff2-4b74-847f-baa50f263e63/download/KGK-NowyPort-BasenOstrawica-I-GSR-Nb.Ostrawica-II-sondaz-2016-06-16.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:14:54.482496,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 185df69d-5663-4c4f-b018-81b4193b48e0,NowyPort-Basen_Ostrawica-I-GSR-Nb.Ostrawica-I-sondaz-2014-05-06,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/185df69d-5663-4c4f-b018-81b4193b48e0/download/KGK-NowyPort-BasenOstrawica-I-GSR-Nb.Ostrawica-I-sondaz-2014-05-06.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:15:34.703851,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 0c8d2b67-97b4-48ea-9b08-397078041a59,NowyPort-Basen-Gorniczy-Nb.Administracyjne-sondaz-2016-12-14,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/0c8d2b67-97b4-48ea-9b08-397078041a59/download/KGK-NowyPort-Basen-Gorniczy-Nb.Administracyjne-sondaz-2016-12-14.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:16:14.689552,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 6217a54f-adae-483f-955b-69a5bcb65a36,NowyPort-Basen-Gorniczy-Nb.Rudowe-sondaz-2016-12-14,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/6217a54f-adae-483f-955b-69a5bcb65a36/download/KGK-NowyPort-Basen-Gorniczy-Nb.Rudowe-sondaz-2016-12-14.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:16:39.632635,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 5df35de8-c0a2-4e06-9704-d42545bbdc8a,NowyPort-Basen-Gorniczy-Nb.Weglowe-sondaz-2016-12-14,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/5df35de8-c0a2-4e06-9704-d42545bbdc8a/download/KGK-NowyPort-Basen-Gorniczy-Nb.Weglowe-sondaz-2016-12-14.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:17:15.635760,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 3a538274-013b-48d3-af0d-a26e8918c34d,NowyPort-Basen-OstawicaIV-Nb.CN-101-sondaz-2016-04-04,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/3a538274-013b-48d3-af0d-a26e8918c34d/download/KGK-NowyPort-Basen-OstawicaIV-Nb.CN-101-sondaz-2016-04-04.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:17:36.780657,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 3c2750d8-25b8-46a0-8e15-672f3fc8187f,NowyPort-Basen-OstawicaIV-Nb.CN-103-sondaz-2016-04-04,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/3c2750d8-25b8-46a0-8e15-672f3fc8187f/download/KGK-NowyPort-Basen-OstawicaIV-Nb.CN-103-sondaz-2016-04-04.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:17:54.373103,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej b6fce19e-764f-4151-824a-bd7ab43b1225,NowyPort-Basen-OstawicaIV-Nb.Elewator-1-sondaz-2016-04-04,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/b6fce19e-764f-4151-824a-bd7ab43b1225/download/KGK-NowyPort-Basen-OstawicaIV-Nb.Elewator-1-sondaz-2016-04-04.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:18:28.677126,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 163787dc-71ef-4f1c-9a6c-fca1ba75449e,NowyPort-Basen-Wladyslawa-IV-Nb.WOC-1-sondaz-2017-12-12,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/163787dc-71ef-4f1c-9a6c-fca1ba75449e/download/KGK-NowyPort-Basen-Wladyslawa-IV-Nb.WOC-1-sondaz-2017-12-12.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:19:05.658959,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 5f8cc63d-b92c-4e3a-9279-5840d5a9916b,NowyPort-CPN2-sondaz-2017-11-03,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/5f8cc63d-b92c-4e3a-9279-5840d5a9916b/download/KGK-NowyPort-CPN2-sondaz-2017-11-03.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:19:33.425371,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 611ea52b-5184-4dfb-a2b7-596199763d08,NowyPort-CPN3-sondaz-2017-11-03,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/611ea52b-5184-4dfb-a2b7-596199763d08/download/KGK-NowyPort-CPN3-sondaz-2017-11-03.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:19:59.506898,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej d5313088-4f94-45dc-87d2-9ef4316dfedb,NowyPort-CPN4-sondaz-2017-12-28,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/d5313088-4f94-45dc-87d2-9ef4316dfedb/download/KGK-NowyPort-CPN4-sondaz-2017-12-28.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:20:30.477675,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 458d8182-dd01-410e-a18e-fcec316a6d74,NowyPort-GSR-Basen-Ostrawica-II-Nb.Ostrawica-IV-sondaz-2016-06-16,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/458d8182-dd01-410e-a18e-fcec316a6d74/download/KGK-NowyPort-GSR-Basen-Ostrawica-II-Nb.Ostrawica-IV-sondaz-2016-06-16.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:21:38.160317,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 00bfddf4-f601-4f7c-be31-1b23ccbd425f,NowyPort-GSR-Czolowe-sondaz-2007-04-23,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/00bfddf4-f601-4f7c-be31-1b23ccbd425f/download/KGK-NowyPort-GSR-Czolowe-sondaz-2007-04-23.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:22:33.336057,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 6af7862e-a70a-4a61-985a-fc37f0ba0cbc,NowyPort-GSR-Nb.Ostrawica-V-sondaz-2010-03-22,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/6af7862e-a70a-4a61-985a-fc37f0ba0cbc/download/KGK-NowyPort-GSR-Nb.Ostrawica-V-sondaz-2010-03-22.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:22:59.181089,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 6d6d5ef3-de09-42e1-8116-b90acb28d3b7,NowyPort-GSR-Nb.Pirs-Remontowy-sondaz-2010-03-22,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/6d6d5ef3-de09-42e1-8116-b90acb28d3b7/download/KGK-NowyPort-GSR-Nb.Pirs-Remontowy-sondaz-2010-03-22.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:23:38.309665,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 0189f907-f482-4194-8850-19c6db6ee687,NowyPort-GSR-Nb.Remontowe-sondaz-2015-03-19,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/0189f907-f482-4194-8850-19c6db6ee687/download/KGK-NowyPort-GSR-Nb.Remontowe-sondaz-2015-03-19.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:24:18.850228,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej e2787d11-cd2d-4e51-9a13-062761d4f709,NowyPort-GSR-Nb.Zdobywcow-Kolobrzegu-sondaz-2015-07-31,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/e2787d11-cd2d-4e51-9a13-062761d4f709/download/KGK-NowyPort-GSR-Nb.Zdobywcow-Kolobrzegu-sondaz-2015-07-31.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:24:43.995928,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 6cc14ef2-3dfc-4098-af9b-4ae31ebf09d8,NowyPort-Nb.Barkowe-sondaz-2017-07-11,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/6cc14ef2-3dfc-4098-af9b-4ae31ebf09d8/download/KGK-NowyPort-Nb.Barkowe-sondaz-2017-07-11.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:25:17.497352,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 6a6bce8f-e34d-4b23-82ab-01c0b07eb35d,NowyPort-Nb.Bazy-Barek-sondaz-2017-07-11,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/6a6bce8f-e34d-4b23-82ab-01c0b07eb35d/download/KGK-NowyPort-Nb.Bazy-Barek-sondaz-2017-07-11.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:25:40.268911,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 2e4f3493-a7dd-45ab-bd68-45b3e21454ed,NowyPort-Nb.Bytomskie-sondaz-2017-12-08,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/2e4f3493-a7dd-45ab-bd68-45b3e21454ed/download/KGK-NowyPort-Nb.Bytomskie-sondaz-2017-12-08.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:26:12.499217,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej e2ac4418-a8ee-415b-8cae-857325f8249c,NowyPort-Nb.Chemikow-sondaz-2017-05-17,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/e2ac4418-a8ee-415b-8cae-857325f8249c/download/KGK-NowyPort-Nb.Chemikow-sondaz-2017-05-17.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:26:36.286671,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 438f4a61-dcf6-4297-8e35-84ded2d89bc3,NowyPort-Nb.Flisakow-sondaz-2017-07-03,,http://KGK-NowyPort-Nb.Flisakow-sondaz-2017-07-03.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:27:00.928271,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 246e371d-beeb-4006-ac6a-448295dfc461,NowyPort-Nb.Krakowskie-Maritim-sondaz-2017-07-26,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/246e371d-beeb-4006-ac6a-448295dfc461/download/KGK-NowyPort-Nb.Krakowskie-Maritim-sondaz-2017-07-26.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:27:28.831208,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 3803d503-aec9-4c06-aca5-032170610d84,NowyPort-Nb.Krakowskie-PRCiP-sondaz-2015-04-16,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/3803d503-aec9-4c06-aca5-032170610d84/download/KGK-NowyPort-Nb.Krakowskie-PRCiP-sondaz-2015-04-16.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:27:51.802917,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 003b1207-1ead-4e05-9943-2fa4e63be67b,NowyPort-Nb.Mew-sondaz-2017-07-11,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/003b1207-1ead-4e05-9943-2fa4e63be67b/download/KGK-NowyPort-Nb.Mew-sondaz-2017-07-11.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:28:12.134933,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 8bcff492-f2ac-493a-9dfc-c54f4d539241,NowyPort-Nb.Obroncow-Poczty-Polskiej-sondaz-2017-08-09,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/8bcff492-f2ac-493a-9dfc-c54f4d539241/download/KGK-NowyPort-Nb.Obroncow-Poczty-Polskiej-sondaz-2017-08-09.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:28:35.234715,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ce4fec56-a75a-495a-af72-1f6a94401055,NowyPort-Nb.Obroncow-Westerplatte-sondaz-2017-07-11,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/ce4fec56-a75a-495a-af72-1f6a94401055/download/KGK-NowyPort-Nb.Obroncow-Westerplatte-sondaz-2017-07-11.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:29:01.201334,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej b4d59ef4-de27-4817-b4e4-4744a00b32b1,NowyPort-Nb.Oliwskie-sondaz-2017-07-12,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/b4d59ef4-de27-4817-b4e4-4744a00b32b1/download/KGK-NowyPort-Nb.Oliwskie-sondaz-2017-07-12.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:29:29.877888,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 89e4ed1a-18dd-4842-a63c-57db03058bd8,NowyPort-Nb.Polaczeniowe-sondaz-2017-02-02,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/89e4ed1a-18dd-4842-a63c-57db03058bd8/download/KGK-NowyPort-Nb.Polaczeniowe-sondaz-2017-02-02.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:30:00.563428,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 10f63fd6-f498-454c-b098-88035fa90dd5,NowyPort-Nb.Przemysłowe-sondaz-2017-11-03,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/10f63fd6-f498-454c-b098-88035fa90dd5/download/KGK-NowyPort-Nb.Przemysowe-sondaz-2017-11-03.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:30:21.466609,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej b9d6b3d3-838b-4702-9c97-77c80184ac83,NowyPort-Nb.Szczecinskie-sondaz-2017-12-28,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/b9d6b3d3-838b-4702-9c97-77c80184ac83/download/KGK-NowyPort-Nb.Szczecinskie-sondaz-2017-12-28.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:30:44.266733,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej befab4a9-65b5-461a-9d3f-dfadc30bb54d,NowyPort-Nb.Wislane-sondaz-2016-11-25,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/befab4a9-65b5-461a-9d3f-dfadc30bb54d/download/KGK-NowyPort-Nb.Wislane-sondaz-2016-11-25.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:31:07.497688,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 47653e62-7584-4227-817c-f0aed79f9be8,NowyPort-Nb.Zachodnie-sondaz-2017-12-12,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/47653e62-7584-4227-817c-f0aed79f9be8/download/KGK-NowyPort-Nb.Zachodnie-sondaz-2017-12-12.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:31:31.563864,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej d7fefffa-afc6-4a66-b0c2-51439114e558,NowyPort-Nb.Zakret-5-ciu-gwizdkow-sondaz-2017-07-11,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/d7fefffa-afc6-4a66-b0c2-51439114e558/download/KGK-NowyPort-Nb.Zakret-5-ciu-gwizdkow-sondaz-2017-07-11.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:32:03.457338,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej c9471a8f-0d60-4b2c-98f3-552996b37f21,NowyPort-Nb.Zbozowe-Elewator-3-4-sondaz-2017-07-11,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/c9471a8f-0d60-4b2c-98f3-552996b37f21/download/KGK-NowyPort-Nb.Zbozowe-Elewator-3-4-sondaz-2017-07-11.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:32:34.422438,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 47a757b7-48fd-4a85-a9e4-e6cbcbc744ba,NowyPort-Nb.Zbozowe-sondaz-2017-07-11,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/47a757b7-48fd-4a85-a9e4-e6cbcbc744ba/download/KGK-NowyPort-Nb.Zbozowe-sondaz-2017-07-11.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:33:07.436877,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej fd3e0e97-97be-4b49-a00e-471d04f45319,NowyPort-Nb.Zbozowe-sondaz-2017-07-11,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/fd3e0e97-97be-4b49-a00e-471d04f45319/download/KGK-NowyPort-Nb.Ziolkowskiego-sondaz-2017-07-12.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:33:45.683185,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej e70d9b54-2f0b-4176-b9ed-38ac6de41778,NowyPort-Remontowa-Shipbuilding-Nb.CN-100-sondaz-2016-04-04,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/e70d9b54-2f0b-4176-b9ed-38ac6de41778/download/KGK-NowyPort-Remontowa-Shipbuilding-Nb.CN-100-sondaz-2016-04-04.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:34:40.480937,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 1fb52dfc-efa1-49a9-8764-c09539e59254,NowyPort-Remontowa-Shipbuilding-Pochylnia-sondaz-CP1A-2016-04-04,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/1fb52dfc-efa1-49a9-8764-c09539e59254/download/KGK-NowyPort-Remontowa-Shipbuilding-Pochylnia-sondaz-CP1A-2016-04-04.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:35:17.171453,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej dcf38b3e-47be-4341-b219-da6cd63f8280,NowyPort-Stn-Gdanska-Nb.Drewnica-sondaz-2016-05-16,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/dcf38b3e-47be-4341-b219-da6cd63f8280/download/KGK-NowyPort-Stn-Gdanska-Nb.Drewnica-sondaz-2016-05-16.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:35:53.718378,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej eaf945b1-e1fe-4099-b266-f54b9b26834e,NowyPort-Stn-Gdanska-Nb.Kaszubskie-sondaz-2015-04-30,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/eaf945b1-e1fe-4099-b266-f54b9b26834e/download/KGK-NowyPort-Stn-Gdanska-Nb.Kaszubskie-sondaz-2015-04-30.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:36:43.121908,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej bc3539c6-5160-4cf8-9ba1-f8f21cf474e7,NowyPort-Stn-Gdanska-Nb.Nowe-17A-sondaz-2017-03-28,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/bc3539c6-5160-4cf8-9ba1-f8f21cf474e7/download/KGK-NowyPort-Stn-Gdanska-Nb.Nowe-17A-sondaz-2017-03-28.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:37:16.307274,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 489f5009-4395-4051-886b-eae4564763c9,NowyPort-Stn-Gdanska-Nb.Pirs-sondaz-2016-05-16,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/489f5009-4395-4051-886b-eae4564763c9/download/KGK-NowyPort-Stn-Gdanska-Nb.Pirs-sondaz-2016-05-16.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:37:47.763917,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 06aea211-0605-4c28-8fbf-04d7e17538fa,NowyPort-Stn-Gdanska-Nb.Remontowe-19A-sondaz-2017-03-28,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/06aea211-0605-4c28-8fbf-04d7e17538fa/download/KGK-NowyPort-Stn-Gdanska-Nb.Remontowe-19A-sondaz-2017-03-28.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:38:14.566453,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej be088caf-9b52-4a55-9e4e-6503968190f9,NowyPort-Stn-Gdanska-Nb.Trawlerowe-sondaz-2016-05-04,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/be088caf-9b52-4a55-9e4e-6503968190f9/download/KGK-NowyPort-Stn-Gdanska-Nb.Trawlerowe-sondaz-2016-05-04.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:38:40.870387,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 408f84b3-54f4-4f0c-b139-723fe7aa2e96,NowyPort-Stn-Gdanska-PochylniaC-sondaz-2016-05-10,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/408f84b3-54f4-4f0c-b139-723fe7aa2e96/download/KGK-NowyPort-Stn-Gdanska-PochylniaC-sondaz-2016-05-10.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:39:14.469623,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 142efd2d-dc00-405d-87bc-adac06bf85ff,NowyPort-Stn-Gdanska-Stanowisko-K2-sondaz-2017-03-28,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/142efd2d-dc00-405d-87bc-adac06bf85ff/download/KGK-NowyPort-Stn-Gdanska-Stanowisko-K2-sondaz-2017-03-28.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:39:47.609081,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 0dd1b21e-c94d-47cd-83d4-8e2ff3471f0e,PortPolnocny-BasenPaliw-1-stanowisko-O-sondaz-2017-04-27,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/0dd1b21e-c94d-47cd-83d4-8e2ff3471f0e/download/KGK-PortPolnocny-BasenPaliw-1-stanowisko-O-sondaz-2017-04-27.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:40:24.152776,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 537e3a45-bef5-4d24-a222-8bacb02cad25,PortPolnocny-BasenPaliw-1-stanowisko-P-sondaz-2017-04-27,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/537e3a45-bef5-4d24-a222-8bacb02cad25/download/KGK-PortPolnocny-BasenPaliw-1-stanowisko-P-sondaz-2017-04-27.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:40:49.810495,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 217a5dab-d291-4782-95f7-bb4c145b863b,PortPolnocny-BasenPaliw-2-stanowisko-R-sondaz-2017-11-09,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/217a5dab-d291-4782-95f7-bb4c145b863b/download/KGK-PortPolnocny-BasenPaliw-2-stanowisko-R-sondaz-2017-11-09.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:41:14.291714,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ad9353e4-0f6d-4667-a9b9-37fc901765a5,PortPolnocny-BasenPaliw-2-stanowisko-T-sondaz-2017-03-24,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/ad9353e4-0f6d-4667-a9b9-37fc901765a5/download/KGK-PortPolnocny-BasenPaliw-2-stanowisko-T-sondaz-2017-03-24.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:41:39.023579,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ff797fd2-d0b0-4973-bf59-fdab53f5172e,PortPolnocny-Basen-Wewnetrzny-Nb.Kapitanatu-sondaz-2016-11-02,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/ff797fd2-d0b0-4973-bf59-fdab53f5172e/download/KGK-PortPolnocny-Basen-Wewnetrzny-Nb.Kapitanatu-sondaz-2016-11-02.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:42:26.130276,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 427af938-cef8-43e8-aa5e-f45e6dac9b75,PortPolnocny-Basen-Wewnetrzny-Nb.Polnocne-sondaz-2016-11-02,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/427af938-cef8-43e8-aa5e-f45e6dac9b75/download/KGK-PortPolnocny-Basen-Wewnetrzny-Nb.Polnocne-sondaz-2016-11-02.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:42:57.394819,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 73b204b0-0c7b-41b2-9a9d-090db83dcf9e,PortPolnocny-Basen-Wewnetrzny-Nb.Poludniowe-sondaz-2016-11-02,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/73b204b0-0c7b-41b2-9a9d-090db83dcf9e/download/KGK-PortPolnocny-Basen-Wewnetrzny-Nb.Poludniowe-sondaz-2016-11-02.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:43:23.052466,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ba4580ec-82fc-498c-aeca-63fa65d3ef59,PortPolnocny-Basen-Wewnetrzny-Nb.Zachodnie-sondaz-2016-11-02,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/ba4580ec-82fc-498c-aeca-63fa65d3ef59/download/KGK-PortPolnocny-Basen-Wewnetrzny-Nb.Zachodnie-sondaz-2016-11-02.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:43:46.478244,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 297a54ef-5b5d-4a7c-a573-c19162cfed69,PortPolnocny-Pirs-DCT1-sondaz-2017-07-04,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/297a54ef-5b5d-4a7c-a573-c19162cfed69/download/KGK-PortPolnocny-Pirs-DCT1-sondaz-2017-07-04.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:44:16.722433,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 22bc9821-0f0c-46b3-ba5c-bdc76e5095ad,PortPolnocny-Pirs-DCT2-2017-07-18,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/22bc9821-0f0c-46b3-ba5c-bdc76e5095ad/download/KGK-PortPolnocny-Pirs-DCT2-2017-07-18.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:44:42.613555,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 72a34ec1-05c9-4599-aa82-52d90f582308,PortPolnocny-Pirs-Gaspol-sondaz-2017-02-10,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/72a34ec1-05c9-4599-aa82-52d90f582308/download/KGK-PortPolnocny-Pirs-Gaspol-sondaz-2017-02-10.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:45:12.080485,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 4d3d3fb0-9e08-48d5-ae45-0ccacc2dae1d,PortPolnocny-Pirs-Rudowy-sondaz-2017-07-04,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/4d3d3fb0-9e08-48d5-ae45-0ccacc2dae1d/download/KGK-PortPolnocny-Pirs-Rudowy-sondaz-2017-07-04.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:45:48.416852,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej fdb5d622-c120-4053-9156-8a0ec7e0231a,PortPolnocny-Pirs-Weglowy-sondaz-2017-04-13,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/fdb5d622-c120-4053-9156-8a0ec7e0231a/download/KGK-PortPolnocny-Pirs-Weglowy-sondaz-2017-04-13.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:46:13.247089,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 22c1b75b-ff6b-45da-87b3-1f2bf96a5134,PortPolnocny-stanowisko-T1-sondaz-2017-10-23,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/76accc6d-ef6f-4749-87b8-dbcc9defcedf/resource/22c1b75b-ff6b-45da-87b3-1f2bf96a5134/download/KGK-PortPolnocny-stanowisko-T1-sondaz-2017-10-23.xls,XLS,xlsx,,2018-01-12T16:46:54.743735,,atlas-zanurzen-kapitanatu-w-porcie-gdansk,Atlas zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk,Atlas dopuszczalnych zanurzeń w kanałach i basenach Portu Morskiego w Gdańsku,administracja_publiczna,2018-01-12T15:11:35.723369,2018-01-12T15:47:02.729180,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 3084f50a-b708-458d-b197-1ea204491163,Przestrzenne dane geologiczne w formie danych połączonych (Linked Open Data) – pełen zasób,"Dane połączone (Linked Open Data) z wykorzystaniem modelu RDF w serializacji N-TRIPLES. Pełen zasób metadanych RDF został udostępniony w postaci jednego pliku. Ze względu na cotygodniową synchronizację danych z bazą źródłową plik został udostępniony w postaci linku. Plik zawiera metadane o geologicznych danych przestrzennych powiązane z zasobami baz danych Państwowego Instytutu Geologicznego, zasobami Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych, z geograficzną bazą danych Geonames, co ułatwia wyszukiwanie i korzystanie z danych geologicznych.",http://metadane.pgi.gov.pl/semantic-metadata/dataset.nt,,"RDF,N-Triples,Linked Open Data,LOD",,2018-01-12T09:01:34.989701,,przestrzenne-dane-geologiczne-semantyczne-metadane,Przestrzenne dane geologiczne - semantyczne metadane,"Semantyczne metadane w formie danych połączonych (Linked Open Data) umożliwiają łatwe wyszukanie przestrzennych danych geologicznych przy użyciu popularnych wyszukiwarek internetowych, a w konsekwencji ich przyszłe wykorzystanie. Za pomocą metadanych możliwy jest dostęp do ponad 5000 map geologicznych, hydrogeologicznych, środowiskowych: seryjnych, nieseryjnych, regionalnych oraz danych przestrzennych dotyczących otworów wiertniczych obiektów hydrogeologicznych, badań geofizycznych, jaskiń, geostanowisk i innych danych. Metadane zostały połączone z bazą skanów map geologicznych, bazą danych geograficznych GeoNames i zasobem Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych.",srodowisko,2018-01-12T07:57:13.351047,2018-01-12T08:47:55.247682,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy b8587dc8-27e1-4a1b-8b9f-79de40509796,Przestrzenne dane geologiczne w formie danych połączonych (Linked Open Data) - indeks plików RDF,"Dane połączone (Linked Open Data) z wykorzystaniem modelu RDF w postaci indeksu plików. Indeks zawiera metadane o geologicznych danych przestrzennych powiązane z zasobami baz danych Państwowego Instytutu Geologicznego, zasobami Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych, z geograficzną bazą danych Geonames, co ułatwia wyszukiwanie i korzystanie z danych geologicznych.",http://metadane.pgi.gov.pl/semantic-metadata/indexrdf.html,HTML,"RDF, Linked Open Data, LOD",,2018-01-12T09:45:39.115752,,przestrzenne-dane-geologiczne-semantyczne-metadane,Przestrzenne dane geologiczne - semantyczne metadane,"Semantyczne metadane w formie danych połączonych (Linked Open Data) umożliwiają łatwe wyszukanie przestrzennych danych geologicznych przy użyciu popularnych wyszukiwarek internetowych, a w konsekwencji ich przyszłe wykorzystanie. Za pomocą metadanych możliwy jest dostęp do ponad 5000 map geologicznych, hydrogeologicznych, środowiskowych: seryjnych, nieseryjnych, regionalnych oraz danych przestrzennych dotyczących otworów wiertniczych obiektów hydrogeologicznych, badań geofizycznych, jaskiń, geostanowisk i innych danych. Metadane zostały połączone z bazą skanów map geologicznych, bazą danych geograficznych GeoNames i zasobem Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych.",srodowisko,2018-01-12T07:57:13.351047,2018-01-12T08:47:55.247682,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy e85ccb95-c187-4af0-ac0c-cca1af8a2041,Akty prawne dotyczące uznawania wykształcenia - aktualnie obowiązujące,,http://umowy-midzynarodowe---obowizujce.xlsx,XLSX,excel tabela,,2018-01-11T12:44:52.325410,,akty-prawne-dotyczace-uznawania-wyksztalcenia-aktualnie-obowiazujace,Akty prawne dotyczące uznawania wykształcenia,"Dokumenty o wykształceniu mogą zostać uznane w Polsce na podstawie umów międzynarodowych lub - w przypadku ich braku - na podstawie przepisów krajowych (ustaw lub rozporządzeń o nostryfikacji).Uwaga: Jeżeli dyplom nie jest objęty żadną umową międzynarodową (tzn. nie spełnia zapisów danej umowy lub pochodzi z kraju, z którym Polska takiej umowy nie podpisała), ale uprawnia do kontynuacji kształcenia na studiach wyższego stopnia lub otwarcia przewodu doktorskiego w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która ten dyplom wydała, uprawnia on również do kontynuacji kształcenia na odpowiednim poziomie (studiach drugiego stopnia, studiach podyplomowych lub studiach doktoranckich) lub otwarcia przewodu doktorskiego w Polsce. Podstawę prawną do uznania dyplomu stanowi wtedy art. 191a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.).",administracja_publiczna,2018-01-11T11:41:14.231964,2018-01-11T11:46:48.888059,ministerstwo_nauki_i_szkolnictwa_wyzszego,Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego fd31b43a-4971-4567-a0d5-f5e3b9e22285,Akty prawne dotyczące uznawania wykształcenia - wypowiedziane,"Umowy międzynarodowe wypowiedziane, ale dyplomy uzyskane w czasie ich obowiązywania nadal są uznawane na ich podstawie.",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/258d7521-fd06-4c35-8fd2-a6af9b2b9fb2/resource/fd31b43a-4971-4567-a0d5-f5e3b9e22285/download/umowy-midzynarodowe--wypowiedziane.xlsx,XLSX,tabela excel,,2018-01-11T12:46:29.433219,,akty-prawne-dotyczace-uznawania-wyksztalcenia-aktualnie-obowiazujace,Akty prawne dotyczące uznawania wykształcenia,"Dokumenty o wykształceniu mogą zostać uznane w Polsce na podstawie umów międzynarodowych lub - w przypadku ich braku - na podstawie przepisów krajowych (ustaw lub rozporządzeń o nostryfikacji).Uwaga: Jeżeli dyplom nie jest objęty żadną umową międzynarodową (tzn. nie spełnia zapisów danej umowy lub pochodzi z kraju, z którym Polska takiej umowy nie podpisała), ale uprawnia do kontynuacji kształcenia na studiach wyższego stopnia lub otwarcia przewodu doktorskiego w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która ten dyplom wydała, uprawnia on również do kontynuacji kształcenia na odpowiednim poziomie (studiach drugiego stopnia, studiach podyplomowych lub studiach doktoranckich) lub otwarcia przewodu doktorskiego w Polsce. Podstawę prawną do uznania dyplomu stanowi wtedy art. 191a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.).",administracja_publiczna,2018-01-11T11:41:14.231964,2018-01-11T11:46:48.888059,ministerstwo_nauki_i_szkolnictwa_wyzszego,Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 6567d052-0b64-4d1a-81ba-f49a373e01e6,Zachorowania na nowotwory według powiatów,"Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce w latach 1999-2015 według powiatów, płci i lokalizacji nowotworu (ICD-10 C00-D09)",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/296a5e8e-2ed3-4d9a-8e48-5c6550fe6e47/resource/6567d052-0b64-4d1a-81ba-f49a373e01e6/download/Zachorowanianowotwory1999-2015powiaty.csv,CSV,.csv,,2018-01-11T12:18:48.505190,,zachorowania-nowotwory-powiaty,Zachorowania na nowotwory złośliwe według powiatów,"Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce w latach 1999-2015 według powiatów, płci i lokalizacji nowotworu (ICD-10 C00-D09)",nauka_oswiata,2018-01-11T11:16:40.995062,2018-01-11T11:37:08.619188,centrum-onkologii-instytut-im-marii-sklodowskiej-curie,Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie 15c5aeb3-4494-4fa2-8abf-8cae46f4ee9e,Zachorowania_według województw,Zachorowania na nowotwory złośliwe w Polsce według województw,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/3f529d98-43c3-4aee-a09e-16bc1121c662/resource/15c5aeb3-4494-4fa2-8abf-8cae46f4ee9e/download/Zachorowania1999-2015wojewodztwo.csv,CSV,pliki w formatach CSV i XLSX,,2018-04-11T14:15:54.371967,,zachorowania-na-nowotwory-zlosliwe-w-polsce-wedlug-wojewodztw,Zachorowania na nowotwory złośliwe w Polsce według województw,"Liczba zgłoszonych do KRN zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce w latach 1999-2015 według płci, wieku, województwa zamieszkania i lokalizacji nowotworu (ICD-10 C00-D09)",nauka_oswiata,2018-01-11T11:06:34.688373,2018-04-11T12:16:34.844683,centrum-onkologii-instytut-im-marii-sklodowskiej-curie,Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie 68216842-abf4-444b-922d-8a987fa94168,Liczba osób zameldowanych na pobyt stały,"Liczba osób zameldowanych na pobyt stały według gminy, płci oraz wieku - stan na 31.12.2017 r.",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/a85baada-d943-4157-8a53-83e94fc2a141/resource/68216842-abf4-444b-922d-8a987fa94168/download/zameldowaninapobytstay2017.csv,CSV,"wykaz,lista,zestawienie",,2018-01-10T13:22:39.676703,,liczba-osob-zameldowanych-na-pobyt-staly,Liczba osób zameldowanych na pobyt stały,"Liczba osób zameldowanych na pobyt stały w podziale na poszczególne gminy – stan na 31.12.2017 r. Przedmiotowe dane zostały opracowane na podstawie informacji zgromadzonych w rejestrze PESEL, dot. osób zameldowanych na pobyt stały (tj. osób, które w rejestrze PESEL nie mają zarejestrowanej daty zgonu lub daty znalezienia zwłok).",spoleczenstwo,2018-01-10T12:20:32.373312,2018-01-15T07:57:16.446773,ministerstwo-administracji-i-cyfryzacji,Ministerstwo Cyfryzacji 67a6e14d-83a1-4f2f-b931-a887c8e7883a,Liczba osób zameldowanych na pobyt stały,"Liczba osób zameldowanych na pobyt stały według gminy, płci oraz wieku - stan na 31.12.2017 r.",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/a85baada-d943-4157-8a53-83e94fc2a141/resource/67a6e14d-83a1-4f2f-b931-a887c8e7883a/download/zameldowaninapobytstay2017.xlsx,XLSX,"wykaz,lista,zestawienie",,2018-01-10T13:23:18.302017,,liczba-osob-zameldowanych-na-pobyt-staly,Liczba osób zameldowanych na pobyt stały,"Liczba osób zameldowanych na pobyt stały w podziale na poszczególne gminy – stan na 31.12.2017 r. Przedmiotowe dane zostały opracowane na podstawie informacji zgromadzonych w rejestrze PESEL, dot. osób zameldowanych na pobyt stały (tj. osób, które w rejestrze PESEL nie mają zarejestrowanej daty zgonu lub daty znalezienia zwłok).",spoleczenstwo,2018-01-10T12:20:32.373312,2018-01-15T07:57:16.446773,ministerstwo-administracji-i-cyfryzacji,Ministerstwo Cyfryzacji b66fa5f8-e193-4c1b-8fa0-9ede456a4ac0,Wykaz przedsiębiorstw państwowych 31-12-2017,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/50683c40-3ebf-42a3-8619-8b4ff57d187d/resource/b66fa5f8-e193-4c1b-8fa0-9ede456a4ac0/download/Wykaz-przedsibiorstw-pastwowych-31.12.2017-r.-dp.xls,XLS,ewidencja,,2018-04-27T13:00:06.922175,,wykaz-przedsiebiorstw-panstwowych-31-12-2017,Wykaz przedsiębiorstw państwowych,"Artykuł 43 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym, zgodnie z którym „Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej prowadzi ewidencję podmiotów, w szczególności państwowych jednostek organizacyjnych, którym przysługuje prawo wykonywania uprawnień wynikających z praw majątkowych Skarbu Państwa lub do działania w imieniu Skarbu Państwa (Dz.U. z 2016 r., poz. 2259).",administracja_publiczna,2018-01-08T09:10:52.976893,2018-04-27T13:22:11.448249,prokuratoria-generalna-rzeczypospolitej-polskiej,Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej 6d8aab45-721e-430d-965e-da07cb3c4529,Wykaz przedsiębiorstw państwowych 30-09-2017,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/50683c40-3ebf-42a3-8619-8b4ff57d187d/resource/6d8aab45-721e-430d-965e-da07cb3c4529/download/Wykaz-przedsibiorstw-pastwowych-30092017--dp.xls,XLS,ewidencja,,2018-01-08T10:11:37.732098,,wykaz-przedsiebiorstw-panstwowych-31-12-2017,Wykaz przedsiębiorstw państwowych,"Artykuł 43 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym, zgodnie z którym „Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej prowadzi ewidencję podmiotów, w szczególności państwowych jednostek organizacyjnych, którym przysługuje prawo wykonywania uprawnień wynikających z praw majątkowych Skarbu Państwa lub do działania w imieniu Skarbu Państwa (Dz.U. z 2016 r., poz. 2259).",administracja_publiczna,2018-01-08T09:10:52.976893,2018-04-27T13:22:11.448249,prokuratoria-generalna-rzeczypospolitej-polskiej,Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej 73fd9bac-6060-46d8-831e-0edf0353bd5a,Wykaz spółek z udziałem Skarbu Państwa 31-12-2017,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/037162ea-08da-4e23-8219-c33fb89bb2f3/resource/73fd9bac-6060-46d8-831e-0edf0353bd5a/download/Wykaz-spoek-z-udziaem-SP-31.12.2017-r.-dp.xls,XLS,ewidencja,,2018-04-27T12:55:32.597109,,wykaz-spolek-z-udzialem-skarbu-panstwa-31-12-2017-r,Wykaz spółek z udziałem Skarbu Państwa,"Artykuł 43 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym, zgodnie z którym „Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej prowadzi ewidencję podmiotów, w szczególności państwowych jednostek organizacyjnych, którym przysługuje prawo wykonywania uprawnień wynikających z praw majątkowych Skarbu Państwa lub do działania w imieniu Skarbu Państwa (Dz.U. z 2016 r., poz. 2259). ",administracja_publiczna,2018-01-08T09:07:18.215942,2018-04-27T13:20:58.410654,prokuratoria-generalna-rzeczypospolitej-polskiej,Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej 3597f350-c538-4db2-b98a-6cfb10023c61,Wykaz spółek z udziałem Skarbu Państwa 30-09-2017,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/037162ea-08da-4e23-8219-c33fb89bb2f3/resource/3597f350-c538-4db2-b98a-6cfb10023c61/download/Wykaz-spoek-z-udziaem-SP-30092017-dp.xls,XLS,ewidencja,,2018-01-08T10:08:20.766744,,wykaz-spolek-z-udzialem-skarbu-panstwa-31-12-2017-r,Wykaz spółek z udziałem Skarbu Państwa,"Artykuł 43 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym, zgodnie z którym „Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej prowadzi ewidencję podmiotów, w szczególności państwowych jednostek organizacyjnych, którym przysługuje prawo wykonywania uprawnień wynikających z praw majątkowych Skarbu Państwa lub do działania w imieniu Skarbu Państwa (Dz.U. z 2016 r., poz. 2259). ",administracja_publiczna,2018-01-08T09:07:18.215942,2018-04-27T13:20:58.410654,prokuratoria-generalna-rzeczypospolitej-polskiej,Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej 2ebaba1e-784a-4eb2-864a-5eca9fd349c1,Wykaz państwowych jednostek organizacyjnych 31.12.2017 r.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/7be1a8de-1d4a-4327-86f8-b09f9043cc6c/resource/2ebaba1e-784a-4eb2-864a-5eca9fd349c1/download/Wykaz-PJO-31.12.2017-r.-dp.xls,XLS,ewidencja,,2018-04-27T12:51:39.893614,,wykaz-panstwowych-jednostek-organizacyjnych,"Wykaz państwowych jednostek organizacyjnych, którym przysługuje prawo wykonywania uprawnień wynikających z praw majątkowych lub do działania w imieniu Skarbu Państwa","Artykuł 43 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym, zgodnie z którym „Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej prowadzi ewidencję podmiotów, w szczególności państwowych jednostek organizacyjnych, którym przysługuje prawo wykonywania uprawnień wynikających z praw majątkowych Skarbu Państwa lub do działania w imieniu Skarbu Państwa (Dz.U. z 2016 r., poz. 2259). ",administracja_publiczna,2018-01-08T08:37:40.168335,2018-04-27T13:23:34.384716,prokuratoria-generalna-rzeczypospolitej-polskiej,Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej d2315ae3-ab77-4953-b572-6f1382ff7284,Wykaz państwowych jednostek organizacyjnych 30.09.2017 r.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/7be1a8de-1d4a-4327-86f8-b09f9043cc6c/resource/d2315ae3-ab77-4953-b572-6f1382ff7284/download/Wykaz-pastwowych-jednostek-organizacyjnych-30.09.2017-r.--dp.xls,XLS,ewidencja,,2018-01-08T09:38:56.746743,,wykaz-panstwowych-jednostek-organizacyjnych,"Wykaz państwowych jednostek organizacyjnych, którym przysługuje prawo wykonywania uprawnień wynikających z praw majątkowych lub do działania w imieniu Skarbu Państwa","Artykuł 43 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym, zgodnie z którym „Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej prowadzi ewidencję podmiotów, w szczególności państwowych jednostek organizacyjnych, którym przysługuje prawo wykonywania uprawnień wynikających z praw majątkowych Skarbu Państwa lub do działania w imieniu Skarbu Państwa (Dz.U. z 2016 r., poz. 2259). ",administracja_publiczna,2018-01-08T08:37:40.168335,2018-04-27T13:23:34.384716,prokuratoria-generalna-rzeczypospolitej-polskiej,Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej 73628da9-9831-4caf-a776-da57dcc39631,Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c349aaf6-0e83-49c2-9674-867841959fbf/resource/73628da9-9831-4caf-a776-da57dcc39631/download/Sprawozdanie-o-stanie-mienia-Skarbu-Pastwa-31-12-2016-r-dp.pdf,PDF,sprawozdanie roczne,,2018-01-08T09:29:56.681912,,sprawozdanie-o-stanie-mienia-skarbu-panstwa-2016-r,Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.,"Artykuł 43 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym, zgodnie z którym „Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej przygotowuje i przedkłada Sejmowi coroczne sprawozdania o stanie mienia Skarbu Państwa” (Dz.U. z 2016 r., poz. 2259). ",administracja_publiczna,2018-01-08T08:27:10.336715,2018-01-08T08:40:10.119407,prokuratoria-generalna-rzeczypospolitej-polskiej,Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej d46e1d6d-1575-40e5-873a-fcfa84f067c9,Statystyki rejestru nazw domeny .pl (html) ,Dane dotyczące liczby nazw w domenie .pl prezentowane w formie tabel i wykresów na stronie rejestru pod adresem www.dns.pl.,https://www.dns.pl/statystyki.html,HTML,"html,statystyki",,2018-01-08T08:19:46.316332,,statystyki-rejestru-domeny-pl,Statystyki rejestru domeny .pl,,nauka_oswiata,2018-01-08T06:49:50.687977,2018-01-09T08:00:32.350498,naukowa-i-akademicka-siec-komputerowa-panstwowy-instytut-badawczy,Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy a11d4c98-78a4-4156-a07b-9d5b6b8984cf,Liczba aktywnych w DNS nazw domeny .pl,"Skrypt zwraca dane z rejestru domeny .pl w formacie JSON. W parametrach wysyłanego zapytania należy określić rodzaj żądanej statystyki i okres jakiego mają dotyczyć dane. Skrypty zwraca znaki w kodowaniu UTF-8.

URL: https://www.dns.pl/cgi-bin/statystyki.pl

Metoda: GET


Parametry:
- Parametr definiujący zakres czasowy [wymagany jeden]:
* month : int – zakres miesięczny, definiujący z ilu ostatnich miesięcy będę prezentowane dane (opcjonalny)
* year : int – zakres roczny, definiujący z ilu ostatnich lat będę prezentowane dane (opcjonalny)
- Parametry definiujący rodzaj danych
* stat : < adomenypl | aktidn | dnssec> string – rodzaj statystyki [wymagany]


Znaczenie wartości parametru ""stat"" :
- adomenypl – Liczba aktywnych w DNS nazw domeny .pl
- aktidn – Liczba aktywnych w DNS nazw IDN
- dnssec – Liczba nazw domeny .pl zabezpieczonych DNSSEC
",https://www.dns.pl/cgi-bin/statystyki.pl?year=10&stat=adomenypl,JSON,"json,statystyki",,2018-01-08T08:07:45.574640,,statystyki-rejestru-domeny-pl,Statystyki rejestru domeny .pl,,nauka_oswiata,2018-01-08T06:49:50.687977,2018-01-09T08:00:32.350498,naukowa-i-akademicka-siec-komputerowa-panstwowy-instytut-badawczy,Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy aad15949-7200-4047-a3bc-51f6bc022479,Liczba aktywnych w DNS nazw IDN,"Skrypt zwraca dane z rejestru domeny .pl w formacie JSON. W parametrach wysyłanego zapytania należy określić rodzaj żądanej statystyki i okres jakiego mają dotyczyć dane. Skrypty zwraca znaki w kodowaniu UTF-8.


URL: https://www.dns.pl/cgi-bin/statystyki.pl

Metoda: GET


Parametry:
- Parametr definiujący zakres czasowy [wymagany jeden]:
* month : int – zakres miesięczny, definiujący z ilu ostatnich miesięcy będę prezentowane dane (opcjonalny)
* year : int – zakres roczny, definiujący z ilu ostatnich lat będę prezentowane dane (opcjonalny)
- Parametry definiujący rodzaj danych
* stat : < adomenypl | aktidn | dnssec> string – rodzaj statystyki [wymagany]


Znaczenie wartości parametru ""stat"" :1. adomenypl – Liczba aktywnych w DNS nazw domeny .pl2. aktidn – Liczba aktywnych w DNS nazw IDN3. dnssec – Liczba nazw domeny .pl zabezpieczonych DNSSEC",https://www.dns.pl/cgi-bin/statystyki.pl?year=10&stat=aktidn,JSON,json,,2018-01-08T12:16:16.782403,,statystyki-rejestru-domeny-pl,Statystyki rejestru domeny .pl,,nauka_oswiata,2018-01-08T06:49:50.687977,2018-01-09T08:00:32.350498,naukowa-i-akademicka-siec-komputerowa-panstwowy-instytut-badawczy,Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy 87cd7420-7628-4585-851a-e5c1541261a8, Liczba nazw domeny .pl zabezpieczonych DNSSEC,"Skrypt zwraca dane z rejestru domeny .pl w formacie JSON. W parametrach wysyłanego zapytania należy określić rodzaj żądanej statystyki i okres jakiego mają dotyczyć dane. Skrypty zwraca znaki w kodowaniu UTF-8.

URL: https://www.dns.pl/cgi-bin/statystyki.pl

Metoda: GET


Parametry:
- Parametr definiujący zakres czasowy [wymagany jeden]:
* month : int – zakres miesięczny, definiujący z ilu ostatnich miesięcy będę prezentowane dane (opcjonalny)
* year : int – zakres roczny, definiujący z ilu ostatnich lat będę prezentowane dane (opcjonalny)
- Parametry definiujący rodzaj danych
* stat : < adomenypl | aktidn | dnssec> string – rodzaj statystyki [wymagany]


Znaczenie wartości parametru ""stat"" :
- adomenypl – Liczba aktywnych w DNS nazw domeny .pl
- aktidn – Liczba aktywnych w DNS nazw IDN
- dnssec – Liczba nazw domeny .pl zabezpieczonych DNSSEC
",https://www.dns.pl/cgi-bin/statystyki.pl?year=10&stat=dnssec,JSON,"json,statystyki",,2018-01-08T12:18:41.843170,,statystyki-rejestru-domeny-pl,Statystyki rejestru domeny .pl,,nauka_oswiata,2018-01-08T06:49:50.687977,2018-01-09T08:00:32.350498,naukowa-i-akademicka-siec-komputerowa-panstwowy-instytut-badawczy,Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy 95f73c9a-3930-4460-bbca-d53ff649c63d,Rzeczoznawcy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,Lista rzeczoznawców MKiDN (stan na 02.02.2017 r.).,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/33f48fbd-4cc6-47e5-9aa0-a1ea3c31f87e/resource/95f73c9a-3930-4460-bbca-d53ff649c63d/download/Lista-rzeczoznawcow-MKiDN-stan-na-02.02.2017-r..xlsx,XLSX,Lista,,2018-01-05T15:45:11.056649,,rzeczoznawcy-ministra-kultury-i-dziedzictwa-narodowego,Rzeczoznawcy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,"Na podstawie art. 100 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nadaje uprawnienia rzeczoznawcy w określonej dziedzinie opieki nad zabytkami.Powołany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego rzeczoznawca ma prawo do wydawania merytorycznych ocen i opinii w sprawach związanych z ochroną zabytków na rzecz organów ochrony zabytków, organów wymiaru sprawiedliwości, prokuratury, Policji, organów administracji celnej, Straży Granicznej, organów kontroli skarbowej, Najwyższej Izby Kontroli oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.",administracja_publiczna,2018-01-05T14:43:36.270475,2018-01-05T14:45:13.685730,ministerstwo-kultury-i-dziedzictwa-narodowego,Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 7887aca9-ef5b-4aa6-87f6-948a28773577,Lista stypendystów MKiDN - 2014 r.,"Lista osób, które otrzymały stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2014 r.",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f6ad5f01-9acf-4794-a0b9-4b4c344f9753/resource/7887aca9-ef5b-4aa6-87f6-948a28773577/download/Lista-stypendystow-MKiDN-na-2014-r.---I-nabor.xls,XLS,zestawienie danych,,2018-01-05T15:40:20.800719,,lista-stypendystow-mkidn-2014-r,Lista stypendystów MKiDN - 2014 r.,"Lista osób, które otrzymały stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2014 r.",administracja_publiczna,2018-01-05T14:39:40.661828,2018-01-05T14:40:26.222159,ministerstwo-kultury-i-dziedzictwa-narodowego,Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2bead0d6-4ecf-4f22-8d41-9c103ae5321d,Lista stypendystów MKiDN - 2014 r. - II nabór,"Lista osób, które otrzymały stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2014 r. - II nabór",http://Lista-stypendystow-MKiDN-na-2014-r.---II-nabor.xls,XLS,zestawienie danych,,2018-01-05T15:38:28.772635,,lista-stypendystow-mkidn-2014-r-ii-nabor,Lista stypendystów MKiDN - 2014 r. - II nabór,"Lista osób, które otrzymały stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2014 r. - II nabór",administracja_publiczna,2018-01-05T14:37:36.878723,2018-01-05T14:38:33.890520,ministerstwo-kultury-i-dziedzictwa-narodowego,Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 87604803-6fd2-4c8d-bbed-f1c993ed28fb,Lista stypendystów MKiDN - 2015 r.,"Lista osób, które otrzymały stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2015 r.",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/66dd5ead-efb1-4d13-bbc3-26b8cae9c356/resource/87604803-6fd2-4c8d-bbed-f1c993ed28fb/download/Lista-stypendystow-MKiDN-na-2015-r..xls,XLS,zestawienie danych,,2018-01-05T15:36:05.943673,,lista-stypendystow-mkidn-2015-r,Lista stypendystów MKiDN - 2015 r.,"Lista osób, które otrzymały stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2015 r.",administracja_publiczna,2018-01-05T14:35:26.709979,2018-01-05T14:36:11.836536,ministerstwo-kultury-i-dziedzictwa-narodowego,Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 51482d5e-548b-48a5-8d55-5e194061b806,Lista stypendystów MKiDN - 2016 r.,"Lista osób, które otrzymały stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2016 r.",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/0ef9792e-e198-4c01-8082-381e81ec9851/resource/51482d5e-548b-48a5-8d55-5e194061b806/download/Lista-stypendystow-MKiDN-na-2016-r..xls,XLS,zestawienie danych,,2018-01-05T15:33:11.921354,,lista-stypendystow-mkidn-2016-r,Lista stypendystów MKiDN - 2016 r.,"Lista osób, które otrzymały stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2016 r.",administracja_publiczna,2018-01-05T14:32:30.346719,2018-01-05T14:33:14.722820,ministerstwo-kultury-i-dziedzictwa-narodowego,Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 9ed41573-3e59-4055-a773-39ce884f7e1b,Lista stypendystów MKiDN - 2016 r. - II nabór,"Lista osób, które otrzymały stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2016 r. - II nabór",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/aa025153-36cb-4118-8e90-5825be79bd85/resource/9ed41573-3e59-4055-a773-39ce884f7e1b/download/Lista-stypendystow-MKiDN-na-2016-r.---II-nabor.xls,XLS,zestawienie danych,,2018-01-05T15:31:00.648799,,lista-stypendystow-mkidn-2016-r-ii-nabor,Lista stypendystów MKiDN - 2016 r. - II nabór,"Lista osób, które otrzymały stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2016 r. - II nabór",administracja_publiczna,2018-01-05T14:30:11.656616,2018-01-05T14:31:03.007173,ministerstwo-kultury-i-dziedzictwa-narodowego,Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego f13cd676-a823-43df-a1e3-d34e7c07a1dc,Lista stypendystów MKiDN - 2017 r.,"Lista osób, które otrzymały stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2017 r.",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/1dee112b-3fec-43bb-b98d-f4a72e9a56c0/resource/f13cd676-a823-43df-a1e3-d34e7c07a1dc/download/Lista-stypendystow-MKiDN-na-2017-r..xls,XLS,zestawienie danych,,2018-01-05T15:28:31.164883,,danepubliczne-gov-pl-dataset-dataset,Lista stypendystów MKiDN - 2017 r.,"Lista osób, które otrzymały stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2017 r.",administracja_publiczna,2018-01-05T14:27:51.812500,2018-01-05T14:28:33.917072,ministerstwo-kultury-i-dziedzictwa-narodowego,Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2d346533-16f3-4108-b949-a2d00a662ee0,Lista stypendystów MKiDN - 2017 r. - II nabór,"Lista osób, które otrzymały stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2017 r. - II nabór",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/db4f7ef3-e61a-46a0-b3d7-d565c602547a/resource/2d346533-16f3-4108-b949-a2d00a662ee0/download/Lista-stypendystow-MKiDN-na-2017-r.---II-nabor.xls,XLS,zestawienie danych,,2018-01-05T15:24:51.600687,,lista-stypendystow-mkidn-2017-r,Lista stypendystów MKiDN - 2017 r. - II nabór,"Lista osób, które otrzymały stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2017 r. - II nabór",administracja_publiczna,2018-01-05T14:23:12.914739,2018-01-05T14:24:53.382642,ministerstwo-kultury-i-dziedzictwa-narodowego,Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 4ce98e31-177f-4ff6-9a54-2a6cfe82bf20,Wyniki naboru do Programów MKiDN - 2014 r.,Wyniki naboru wniosków do Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2014 r.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/9d6e6ee7-022f-4e8b-95b0-f0cb77d9e492/resource/4ce98e31-177f-4ff6-9a54-2a6cfe82bf20/download/Wyniki-naborow---Programy-MKiDN-2014.xls,XLS,zestawienie danych,,2018-01-05T15:20:14.192864,,wyniki-naboru-do-programow-mkidn-2014-r,Wyniki naboru do Programów MKiDN - 2014 r.,Wyniki naboru wniosków do Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2014 r.,administracja_publiczna,2018-01-05T14:19:26.478973,2018-01-05T14:20:16.286462,ministerstwo-kultury-i-dziedzictwa-narodowego,Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 52b761ba-6a46-43ea-9ed6-76082198a6c3,Wyniki naboru do Programów MKiDN - 2015 r.,Wyniki naboru wniosków do Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2015 r.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c27b3b2f-40d2-43ac-9b7e-ebbb57e1a8af/resource/52b761ba-6a46-43ea-9ed6-76082198a6c3/download/Wyniki-naborow---Programy-MKiDN-2015.xls,XLS,zestawienie danych,,2018-01-05T15:14:47.349462,,wyniki-naboru-do-programow-mkidn-2015-r,Wyniki naboru do Programów MKiDN - 2015 r.,Wyniki naboru wniosków do Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2015 r.,administracja_publiczna,2018-01-05T14:13:44.598339,2018-01-05T14:14:52.594021,ministerstwo-kultury-i-dziedzictwa-narodowego,Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 6fe50286-a6b8-4604-b1a8-53763249f6e5,Wyniki naboru do Programów MKiDN - 2016 r.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/9a43bd89-b04f-4bdb-afbd-818651c11f02/resource/6fe50286-a6b8-4604-b1a8-53763249f6e5/download/Wyniki-naborow---Programy-MKiDN-2016.xls,XLS,zestawienie danych,,2018-01-05T15:10:28.355218,,wyniki-naboru-do-programow-mkidn-2016-r,Wyniki naboru do Programów MKiDN - 2016 r.,Wyniki naboru wniosków do Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2016 r.,administracja_publiczna,2018-01-05T14:09:30.716880,2018-01-05T14:49:42.011527,ministerstwo-kultury-i-dziedzictwa-narodowego,Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 8e44d491-1118-4745-ae93-8d493d36f374,Wyniki naboru do Programów MKiDN - 2017 r.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/0f11e9b6-757a-4f0f-b333-979bd2e5ff0a/resource/8e44d491-1118-4745-ae93-8d493d36f374/download/Wyniki-naborow---Programy-MKiDN-2017.xls,XLS,zestawienie danych,,2018-01-05T15:06:46.761529,,wyniki-naboru-do-programow-mkidn-2017-r,Wyniki naboru do Programów MKiDN - 2017 r.,Wyniki naboru wniosków do Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2017 r.,administracja_publiczna,2018-01-05T14:05:24.131236,2018-01-05T14:06:48.635634,ministerstwo-kultury-i-dziedzictwa-narodowego,Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego aa083761-3fec-45cd-83c1-4ab27582b1c6,Wykaz umów,Wykaz umów cywilnoprawnych zawartych przez Instytut Łączności w 2017 r. ,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/aab04b7a-db0f-4009-8b42-5baf89be2bab/resource/aa083761-3fec-45cd-83c1-4ab27582b1c6/download/Wykazumow2017.xls,XLS,xls,,2018-01-03T12:57:27.478176,,wykaz-umow-2017,Wykaz umów 2017,Wykaz umów cywilnoprawnych zawartych przez Instytut Łączności w 2017 r.,nauka_oswiata,2018-01-03T11:54:19.985851,2018-01-25T12:15:23.581006,instytut-lacznosci-panstwowy-instytut-badawczy,Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy 558081b6-5e8b-4c65-9c13-e7061e00bfca,Katalog prac magisterskich,Katalog prac magisterskich za lata 2010-2017,http://www.wspol.edu.pl/biblioteka/pliki/katalog_prac.xls,XLS,"wykaz,prace magisterskie",,2018-01-03T10:50:04.483816,,katalog-prac-magisterskich,Katalogi prac magisterskich i rozpraw doktorskich,Katalog prac magisterskich za okres 2010 - 2017 oraz rozpraw doktorskich Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie ,administracja_publiczna,2018-01-03T09:44:50.361089,2018-01-03T13:09:48.300278,wyzsza-szkola-policji-w-szczytnie,Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie 0333db3b-6c51-4504-b205-c29c5f9bb039,Baza rozpraw doktorskich,Dostęp do wykazu rozpraw doktorskich za lata 2012-2017 w bazie katalogu ALEPH Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,http://www.wspol.edu.pl/biblioteka/index.php/prace-dyplomowe,HTML,"wykaz,rozprawy doktorskie,katalog ALEPH",,2018-01-03T14:05:56.311969,,katalog-prac-magisterskich,Katalogi prac magisterskich i rozpraw doktorskich,Katalog prac magisterskich za okres 2010 - 2017 oraz rozpraw doktorskich Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie ,administracja_publiczna,2018-01-03T09:44:50.361089,2018-01-03T13:09:48.300278,wyzsza-szkola-policji-w-szczytnie,Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie 656e8285-2ac5-456f-9cb6-79287d1a6edc,Informacja Prezesa URE nr 36_2018.xlsx,Wykaz Odbiorców Przemysłowych na 2018 r. ,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/3cb1ba6d-26ca-4511-ad9b-39819d112da9/resource/656e8285-2ac5-456f-9cb6-79287d1a6edc/download/Informacja-Prezesa-URE-nr-362018.xlsx,PDF,baza danych,,2018-01-02T13:07:44.127309,,wykaz-odbiorcow-przemyslowych-na-2018-r,Wykaz Odbiorców Przemysłowych na 2018 r.,Wykaz Odbiorców Przemysłowych na 2018 r. ,administracja_publiczna,2018-01-02T12:05:47.620316,2018-05-07T08:09:53.080805,urzad-regulacji-energetyki,Urząd Regulacji Energetyki e40de792-c4c5-4451-8597-0d43451194b0,Rejestr umów zawartych z osobami fizycznymi przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2017 r.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/729f0509-98a1-41d2-bfcd-661f344ec06f/resource/e40de792-c4c5-4451-8597-0d43451194b0/download/Rejestr-umowcywilnych2017MRiRW.xlsx,XLSX,"tekst, raport, tabela",,2018-01-02T10:51:28.259132,,rejestr-umow-cywilnych-2017-r,Rejestr umów cywilnych - 2017 r.,Rejestr umów cywilnych zawartych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2017 r.,administracja_publiczna,2018-01-02T09:37:47.723868,2018-01-02T09:51:28.233625,ministerstwo_rolnictwa_i_rozwoju_wsi,Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 3d7d1c81-5d12-4bec-a7ed-0a0c495512e9,Rejestr umów prawnych zawartych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2017 r.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/ae7cb5ed-30cd-46cd-ab96-2aaed08cbfae/resource/3d7d1c81-5d12-4bec-a7ed-0a0c495512e9/download/Rejestrumowprawnych2017MRiRW.xls,XLS,"tekst, raport, tabela",,2018-01-02T10:35:38.246361,,rejestr-umow-prawnych-2017-r,Rejestr umów prawnych - 2017 r.,Rejestr umów prawnych zawartych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2017 r.,administracja_publiczna,2018-01-02T09:29:40.055336,2018-01-02T09:39:18.034277,ministerstwo_rolnictwa_i_rozwoju_wsi,Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 4977a106-5698-44b8-9988-cad1fe43fb49,Dostawcy-2016,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/0ce2ce09-7a3b-4373-af79-e96277eb9f70/resource/4977a106-5698-44b8-9988-cad1fe43fb49/download/dostawcy2016.xlsx,XLSX,lista adresowa,,2018-01-01T10:08:23.467334,,dostawcy-za-2016,dostawcy za 2016,Lista dostawców za 2016 rok.,administracja_publiczna,2018-01-01T09:07:53.633135,2018-01-01T09:08:25.204613,instytut-ochrony-srodowiska-panstwowy-instytut-badawczy,Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy 5ec0537c-dc60-43c4-b762-c0619919f01c,Dostawcy-2015,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/fe78ca8d-8c8b-4e2c-8157-086ea02ed357/resource/5ec0537c-dc60-43c4-b762-c0619919f01c/download/dostawcy2015.xlsx,XLSX,lista,,2018-01-01T10:06:02.496046,,dostawcy-za-2015,dostawcy za 2015,Lista dostawców za 2015 rok.,budzet_finanse_publiczne,2018-01-01T09:04:34.966617,2018-01-01T09:06:09.399022,instytut-ochrony-srodowiska-panstwowy-instytut-badawczy,Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy 77af880d-4c76-4c98-b859-486e7dcd1ac1,Brenna pył PM10 listopad 2017,uśrednione dane godzinowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/1f0f6fde-021f-4e04-afde-b583268ca52b/resource/77af880d-4c76-4c98-b859-486e7dcd1ac1/download/brennaPM10201711.csv,CSV,plik csv,,2017-12-31T18:55:59.642584,,stezenia-pylu-zawieszonego-pm10-w-brennej,Steżenia pyłu zawieszonego PM10 w Brennej,Stacja znajduje się na stoku Starego Gronia w Brennej i jest jednym z elementów Multipoligonu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych,srodowisko,2017-12-31T17:54:57.581661,2018-03-30T11:19:45.536646,instytut-ekologii-terenow-uprzemyslowionych,Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 67aa30ec-65bf-4719-a985-1b4d98d97cf3,Brenna pył PM10 grudzień 2017,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/1f0f6fde-021f-4e04-afde-b583268ca52b/resource/67aa30ec-65bf-4719-a985-1b4d98d97cf3/download/brennaPM10201712.csv,CSV,csv,,2018-03-30T13:18:45.736074,,stezenia-pylu-zawieszonego-pm10-w-brennej,Steżenia pyłu zawieszonego PM10 w Brennej,Stacja znajduje się na stoku Starego Gronia w Brennej i jest jednym z elementów Multipoligonu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych,srodowisko,2017-12-31T17:54:57.581661,2018-03-30T11:19:45.536646,instytut-ekologii-terenow-uprzemyslowionych,Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych a6092a93-285f-41ac-9ff6-6b664a9e2567,Brenna pył PM10 styczeń 2018,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/1f0f6fde-021f-4e04-afde-b583268ca52b/resource/a6092a93-285f-41ac-9ff6-6b664a9e2567/download/brennaPM10201801.csv,CSV,csv,,2018-03-30T13:19:14.384170,,stezenia-pylu-zawieszonego-pm10-w-brennej,Steżenia pyłu zawieszonego PM10 w Brennej,Stacja znajduje się na stoku Starego Gronia w Brennej i jest jednym z elementów Multipoligonu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych,srodowisko,2017-12-31T17:54:57.581661,2018-03-30T11:19:45.536646,instytut-ekologii-terenow-uprzemyslowionych,Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych a6d3208c-1a81-431c-b603-e35152d7c00a,Brenna pył PM10 luty 2018,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/1f0f6fde-021f-4e04-afde-b583268ca52b/resource/a6d3208c-1a81-431c-b603-e35152d7c00a/download/brennaPM10201802.csv,CSV,csv,,2018-03-30T13:19:45.632434,,stezenia-pylu-zawieszonego-pm10-w-brennej,Steżenia pyłu zawieszonego PM10 w Brennej,Stacja znajduje się na stoku Starego Gronia w Brennej i jest jednym z elementów Multipoligonu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych,srodowisko,2017-12-31T17:54:57.581661,2018-03-30T11:19:45.536646,instytut-ekologii-terenow-uprzemyslowionych,Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 9dbfd70f-d8e6-4056-8da1-ef2fb851369a,Liczba dłużników podatkowych,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/6243132c-c130-4698-9268-2b15713cf5bf/resource/9dbfd70f-d8e6-4056-8da1-ef2fb851369a/download/Liczba-dunikow-podatkowych.xlsx,XLSX,raport,,2017-12-29T15:28:57.146838,,liczba-dluznikow-podatkowych,Liczba dłużników podatkowych,Liczba dłużników podatkowych zalegających we wpłatach wobec budżetu państwa powyżej 1 mln zł,budzet_finanse_publiczne,2017-12-29T14:27:48.646928,2018-06-29T12:23:15.420014,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 602f3f19-55a1-4083-a16b-db435624af4f,Liczba dłużników podatkowych raport csv,raport csv,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/6243132c-c130-4698-9268-2b15713cf5bf/resource/602f3f19-55a1-4083-a16b-db435624af4f/download/Liczba-dunikow-podatkowych.csv,CSV,raport csv,,2017-12-29T15:30:04.103278,,liczba-dluznikow-podatkowych,Liczba dłużników podatkowych,Liczba dłużników podatkowych zalegających we wpłatach wobec budżetu państwa powyżej 1 mln zł,budzet_finanse_publiczne,2017-12-29T14:27:48.646928,2018-06-29T12:23:15.420014,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów b2d90173-d7ad-4953-9d73-503967d171e1,Dane z Polski do programu SUSTREE,Dane z Polski przekazane do utworzenia bazy danych programu SUSTREE,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/0d07d465-d7b9-4b54-8279-0758c1a7c0e8/resource/b2d90173-d7ad-4953-9d73-503967d171e1/download/SUSTREE-PL.xlsx,XLSX,Raport,,2017-12-29T14:40:58.302988,,wyciag-z-krlmp-do-programu-sustree,Wyciąg z KRLMP do programu SUSTREE,Plik z danymi dotyczącymi Krajowego Rejestru Leśnego Materiału Podstawowego przekazanymi do utworzenia rejestru SUSTREE w ramach programu INTERREG.,srodowisko,2017-12-29T13:34:59.517684,2017-12-29T13:40:59.867498,biuro-nasiennictwa-lesnego,Biuro Nasiennictwa Leśnego 1d70941a-79d7-4ed1-8bbd-cf135983551c,Wspólnotowa skrócona lista leśnego materiału podstawowego,Rejestr zawiera skrócone dane dotyczące leśnego materiału podstawowego w krajach Unii Europejskiej.,http://ec.europa.eu/forematis/,,Raport,,2017-12-29T14:25:21.586534,,skrocona-wspolnotowa-lista-lesnego-materialu-podstawowego,Skrócona wspólnotowa lista leśnego materiału podstawowego,Skrócona lista leśnego materiału podstawowego w Unii Europejskiej,srodowisko,2017-12-29T13:24:04.483855,2017-12-29T13:25:23.088318,biuro-nasiennictwa-lesnego,Biuro Nasiennictwa Leśnego 3fd0bdf9-a322-4415-9752-b6fc206bb8b7,Raport: Ilość zebranego lmr,Zestawienie pozyskanego leśnego materiału rozmnożeniowego wg gatunków w poszczególnych latach.,http://semen.bnl.gov.pl/jawne/?poz=menu/raport_lmr,,Raport,,2017-12-29T14:18:52.950602,,raport-lmr-ilosc-zebranego-lmr-wg-gatunkow,Raport LMR: Ilość zebranego lmr wg gatunków,Zestawienie pozyskanego leśnego materiału rozmnożeniowego wg gatunków w poszczególnych latach,srodowisko,2017-12-29T13:16:35.976838,2017-12-29T13:18:52.912277,biuro-nasiennictwa-lesnego,Biuro Nasiennictwa Leśnego 82fbaee9-5ddc-43a8-90b7-bba27caa16b3,wyniki za rok 2016,Wyniki za rok 2016,http://wyniki.xls,XLS,Wyniki,,2017-12-29T12:46:02.263239,,wyniki-wspolzawodnictwa-sportowego,Wyniki współzawodnictwa sportowego,"Wyniki współzawodnictwawojewództw, powiatów, gmin, klubóww kategoriach:młodzieżowcy, juniorzy, juniorzy młodsi, młodzicy",administracja_publiczna,2017-12-29T11:45:05.967153,2017-12-29T11:46:04.115369,ministerstwo_sportu_i_turystyki,Ministerstwo Sportu i Turystyki 84efebd3-61cb-451c-a6dd-b5271fdef6a8,Rejestr instalacji posiadających pozwolenie zintegrowane - aktualny na dzień 1 grudnia 2017 r.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/015e0812-3939-473a-81a3-edb83c53b94a/resource/84efebd3-61cb-451c-a6dd-b5271fdef6a8/download/Rejestr-pozwole-zintegrowanych-12.2017.xlsx,XLSX,dane tabelaryczne,,2017-12-29T12:30:15.270100,,rejestr-instalacji-posiadajacych-pozwolenie-zintegrowane,Rejestr instalacji posiadających pozwolenie zintegrowane,Klasyfikacja branżowa jest zgodna z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.,srodowisko,2017-12-29T11:26:53.767697,2018-07-26T09:52:39.994199,ministerstwo_srodowiska,Ministerstwo Środowiska cdf5fa3b-4f28-4d9a-896d-cdf10bb92b90,Rejestr instalacji posiadających pozwolenie zintegrowane - aktualny na dzień 30 czerwca 2018 r.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/015e0812-3939-473a-81a3-edb83c53b94a/resource/cdf5fa3b-4f28-4d9a-896d-cdf10bb92b90/download/Rejestr-instalacji-posiadajcych-pozwolenie-zintegrowane---aktualny-na-dzie-30-czerwca-2018-r..xlsx,XLSX,dane tabelaryczne,,2018-07-26T11:52:40.064603,,rejestr-instalacji-posiadajacych-pozwolenie-zintegrowane,Rejestr instalacji posiadających pozwolenie zintegrowane,Klasyfikacja branżowa jest zgodna z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.,srodowisko,2017-12-29T11:26:53.767697,2018-07-26T09:52:39.994199,ministerstwo_srodowiska,Ministerstwo Środowiska ec783523-5070-4d89-a05a-7edd37e8b55e,Wizy wydane oraz zastąpione w okresie styczeń-wrzesień 2017 r.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/b9de2733-68d9-485f-a151-bfc67866b917/resource/ec783523-5070-4d89-a05a-7edd37e8b55e/download/Wizywydanezast-I-IX-2017.csv,CSV,statystyki,,2017-12-28T10:57:33.521553,,dane-statystyczne-dotyczace-wiz-wydanych-zastapionych-uniewaznionych-oraz-cofnietych,"Dane statystyczne dotyczące wiz wydanych, zastapionych, unieważnionych oraz cofniętych",,administracja_publiczna,2017-12-28T09:56:11.907480,2018-08-10T10:32:57.261930,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej ecccf2a4-28f9-4e9c-aa8c-18eaaacaca14,Wizy cofnięte oraz unieważnione w okresie styczeń-wrzesień 2017 r.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/b9de2733-68d9-485f-a151-bfc67866b917/resource/ecccf2a4-28f9-4e9c-aa8c-18eaaacaca14/download/Wizycofnieteuniew-I-IX-2017.csv,CSV,statystyki,,2017-12-28T10:58:25.930934,,dane-statystyczne-dotyczace-wiz-wydanych-zastapionych-uniewaznionych-oraz-cofnietych,"Dane statystyczne dotyczące wiz wydanych, zastapionych, unieważnionych oraz cofniętych",,administracja_publiczna,2017-12-28T09:56:11.907480,2018-08-10T10:32:57.261930,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej bef7399e-5361-45ef-a8a4-2d05f2ab0c88,Wizy wydane oraz zastąpione w okresie październik-grudzień 2017 r.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/b9de2733-68d9-485f-a151-bfc67866b917/resource/bef7399e-5361-45ef-a8a4-2d05f2ab0c88/download/Wizywydanezast-I-IV-2017.csv,CSV,statystyki,,2018-02-05T16:07:59.884419,,dane-statystyczne-dotyczace-wiz-wydanych-zastapionych-uniewaznionych-oraz-cofnietych,"Dane statystyczne dotyczące wiz wydanych, zastapionych, unieważnionych oraz cofniętych",,administracja_publiczna,2017-12-28T09:56:11.907480,2018-08-10T10:32:57.261930,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej e40774cc-543d-4c3d-a609-7efe46eeb164,Wizy cofnięte oraz unieważnione w okresie październik-grudzień 2017 r.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/b9de2733-68d9-485f-a151-bfc67866b917/resource/e40774cc-543d-4c3d-a609-7efe46eeb164/download/Wizycofnieteuniew-I-IV-2017.csv,CSV,statystyki,,2018-02-05T16:08:19.212190,,dane-statystyczne-dotyczace-wiz-wydanych-zastapionych-uniewaznionych-oraz-cofnietych,"Dane statystyczne dotyczące wiz wydanych, zastapionych, unieważnionych oraz cofniętych",,administracja_publiczna,2017-12-28T09:56:11.907480,2018-08-10T10:32:57.261930,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej 2649e491-af9b-445b-a18c-288c9385d1f1,Wizy wydane oraz zastąpione w okresie styczeń-marzec 2018 roku ,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/b9de2733-68d9-485f-a151-bfc67866b917/resource/2649e491-af9b-445b-a18c-288c9385d1f1/download/Wizywydanezast-I-III-2018.csv,CSV,statystyki,,2018-05-22T13:15:04.227440,,dane-statystyczne-dotyczace-wiz-wydanych-zastapionych-uniewaznionych-oraz-cofnietych,"Dane statystyczne dotyczące wiz wydanych, zastapionych, unieważnionych oraz cofniętych",,administracja_publiczna,2017-12-28T09:56:11.907480,2018-08-10T10:32:57.261930,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej b40e0421-d211-4807-bcb7-bec570e6fae1,Wizy cofnięte oraz unieważnione w okresie styczeń-marzec 2018 roku,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/b9de2733-68d9-485f-a151-bfc67866b917/resource/b40e0421-d211-4807-bcb7-bec570e6fae1/download/Wizycofnieteuniew-I-III-2018.csv,CSV,statystyki,,2018-05-22T13:15:25.687783,,dane-statystyczne-dotyczace-wiz-wydanych-zastapionych-uniewaznionych-oraz-cofnietych,"Dane statystyczne dotyczące wiz wydanych, zastapionych, unieważnionych oraz cofniętych",,administracja_publiczna,2017-12-28T09:56:11.907480,2018-08-10T10:32:57.261930,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej 81f095d9-dec0-4bbe-9e5d-e7011feb2a2f,Wizy wydane oraz zastąpione w I półroczu 2018 roku ,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/b9de2733-68d9-485f-a151-bfc67866b917/resource/81f095d9-dec0-4bbe-9e5d-e7011feb2a2f/download/Wizywydanezast-II-2018.csv,CSV,statystyki,,2018-08-10T12:32:30.345360,,dane-statystyczne-dotyczace-wiz-wydanych-zastapionych-uniewaznionych-oraz-cofnietych,"Dane statystyczne dotyczące wiz wydanych, zastapionych, unieważnionych oraz cofniętych",,administracja_publiczna,2017-12-28T09:56:11.907480,2018-08-10T10:32:57.261930,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej 7f23dad9-55b9-4b7b-ad2f-93fc4284875a,Wizy cofnięte oraz unieważnione w I półroczu 2018 roku,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/b9de2733-68d9-485f-a151-bfc67866b917/resource/7f23dad9-55b9-4b7b-ad2f-93fc4284875a/download/Wizycofnieteuniew-II-2018.csv,CSV,statystyki,,2018-08-10T12:32:57.293188,,dane-statystyczne-dotyczace-wiz-wydanych-zastapionych-uniewaznionych-oraz-cofnietych,"Dane statystyczne dotyczące wiz wydanych, zastapionych, unieważnionych oraz cofniętych",,administracja_publiczna,2017-12-28T09:56:11.907480,2018-08-10T10:32:57.261930,komenda-glowna-strazy-granicznej,Komenda Główna Straży Granicznej 857bc6cf-802c-4432-be3e-2ab2fec2ff46,Umowy / Porozumienia o dofinansowanie w ramach POPC,Aktualne Umowy / Porozumienia o dofinansowanie zawarte w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/e6477d93-93d2-4fa6-8d46-76ef0e5288f4/resource/857bc6cf-802c-4432-be3e-2ab2fec2ff46/download/Aktualne-UmowyPorozumienia-o-dofinansowanie-POPC.xlsx,XLSX,"raport,tabelka,excel",,2017-12-27T11:48:40.492044,,umowy-porozumienia-o-dofinansowanie-w-ramach-popc,Umowy / Porozumienia o dofinansowanie w ramach POPC,Aktualne Umowy / Porozumienia o dofinansowanie zawarte w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020,administracja_publiczna,2017-12-27T10:47:18.521517,2017-12-27T10:48:42.174487,centrum-projektow-polska-cyfrowa,Centrum Projektów Polska Cyfrowa c596cda1-d674-4bbb-84ef-0dd6e8b71ece,Listy obszarów ze wskazaniem projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach działania 1.1,Listy obszarów ze wskazaniem projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” POPC,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/bbe0696e-3901-491b-bd4f-ad2ddf9aec30/resource/c596cda1-d674-4bbb-84ef-0dd6e8b71ece/download/Listy-obszarow.xlsx,XLSX,raport,,2017-12-27T11:40:32.569097,,lista-obszarow-ze-wskazaniem-projektow-rekomendowanych-do-dofinansowania-w-ramach-dzialania-1-1-popc,lista obszarów ze wskazaniem projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach działania 1.1 POPC,Lista obszarów ze wskazaniem projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” POPC,administracja_publiczna,2017-12-27T10:40:05.078069,2018-01-18T09:24:46.999438,centrum-projektow-polska-cyfrowa,Centrum Projektów Polska Cyfrowa f4022d52-9627-45c0-8df6-8314528db16d,Projekty rekomendowane do dofinansowania w ramach w działania 2.1,Projekty rekomendowane do dofinansowania w ramach w działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c77f4527-21c7-44a4-bb8f-c002b1c47870/resource/f4022d52-9627-45c0-8df6-8314528db16d/download/Rekomenedowane-projekty-w-ramach2.1.XLSX,XLSX,raport,,2017-12-27T11:34:19.300203,,projekty-rekomendowane-do-dofinansowania-w-ramach-dzialania-2-1,Projekty rekomendowane do dofinansowania w ramach Działania 2.1,"Projekty rekomendowane do dofinansowania w ramach Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”,",administracja_publiczna,2017-12-27T10:32:09.813690,2017-12-27T10:34:21.722640,centrum-projektow-polska-cyfrowa,Centrum Projektów Polska Cyfrowa 5469b2ec-577a-4e29-b914-983fe49537cf,Projekty w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu,Lista projektów w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/b6cae7be-b919-4ba8-9c0c-766a69deaaee/resource/5469b2ec-577a-4e29-b914-983fe49537cf/download/lista-projektow-sppw.xlsx,XLSX,raport,,2017-12-27T11:01:56.227737,,projekty-w-ramach-szwajcarsko-polskiego-programu,Projekty w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu,Projekty w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu,administracja_publiczna,2017-12-27T09:51:29.061111,2017-12-27T10:01:57.806734,centrum-projektow-polska-cyfrowa,Centrum Projektów Polska Cyfrowa 69088d23-2166-4c24-af49-a1c4c5b7e166,Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Działania 3.1,"Wykaz kandydatów na ekspertów Działanie 3.1 ""Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych""",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/93131457-648c-41bd-9210-3ca45db9a2e7/resource/69088d23-2166-4c24-af49-a1c4c5b7e166/download/Wykazkandydatownaekspertow3.1POPC.xlsx,XLSX,"raport,działanie",,2018-01-18T10:15:16.099878,,wykaz-kandydatow-na-ekspertow-w-ramach-dzialania-3-1-popc,Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Działania 3.1 POPC,"Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Działania 3.1 ""Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych""Program Operacyjny Polska Cyfrowa",administracja_publiczna,2017-12-27T09:45:16.053407,2018-01-18T09:17:24.159099,centrum-projektow-polska-cyfrowa,Centrum Projektów Polska Cyfrowa 7b5592bf-557b-45c8-9d9e-7bab0ab2ae6f,Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Działania 3.1,"Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Działania 3.1 ""Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych""Program Operacyjny Polska Cyfrowa_III nabor",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/a3460e94-8873-4aba-bb2d-df45b5811d8a/resource/7b5592bf-557b-45c8-9d9e-7bab0ab2ae6f/download/Wykazkandydatownaekspertow3.1POPCIII-nabor.xlsx,XLSX,raport,,2017-12-27T10:41:43.598334,,wykaz-kandydatow-na-ekspertow-w-ramach-dzialania-3-1,Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Działania 3.1,"Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Działania 3.1 ""Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych""Program Operacyjny Polska Cyfrowa_III nabor",administracja_publiczna,2017-12-27T09:41:07.186185,2018-01-15T14:11:33.976104,centrum-projektow-polska-cyfrowa,Centrum Projektów Polska Cyfrowa 22c8f18f-d037-47c5-a206-0c3bd0d50450,Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Działanie 3.2,"Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Działanie 3.2 ""Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej"" Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/696fee9a-0a43-415d-9b26-7e97a1b68032/resource/22c8f18f-d037-47c5-a206-0c3bd0d50450/download/Wykazkandydatownaekspertow3.2POPC.xlsx,XLSX,raport,,2017-12-27T10:36:31.517848,,wykaz-kandydatow-na-ekspertow-w-ramach-dzialania-3-2,Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Działania 3.2,"Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Działanie 3.2 ""Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej"" Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa",administracja_publiczna,2017-12-27T09:35:53.371743,2017-12-27T09:36:33.392693,centrum-projektow-polska-cyfrowa,Centrum Projektów Polska Cyfrowa a324dc70-010b-48d3-8eb8-7db784817a33,Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Działania 3.3,"Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Działanie 3.3 ""e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych""",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/69442722-a7c9-444d-94f1-b5efab6ec7d8/resource/a324dc70-010b-48d3-8eb8-7db784817a33/download/Wykazkandydatownaekspertow3.3POPC.xlsx,XLSX,raport,,2017-12-27T10:29:15.492900,,wykaz-kandydatow-na-ekspertow-w-ramach-dzialania-3-3,Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Działania 3.3,"Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Działania 3.3 ""e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych"" Program Operacyjny Polska Cyfrowa",administracja_publiczna,2017-12-27T09:26:01.516908,2017-12-27T09:30:46.151070,centrum-projektow-polska-cyfrowa,Centrum Projektów Polska Cyfrowa e4d104be-5abc-461a-b89b-5602fc447a1d,Skład Komisji Oceny Projektu,"Skład Komisji Oceny Projektu_Działanie 3.4 ""Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych""_Nr naboru: POPC.03.04.00-IP.01-00-002/17_Tryb pozakonkursowy",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/a60f4f5b-e965-4e26-8218-3b6abb3d3850/resource/e4d104be-5abc-461a-b89b-5602fc447a1d/download/34POPCSkladKOP.xlsx,XLSX,raport,,2017-12-27T09:52:14.448924,,sklad-komisji-oceny-projektu,Wykaz ekspertów oraz Skład Komisji Oceny Projektu 3.4,"Wykaz ekspertów Skład Komisji Oceny Projektu Działanie 3.4 ""Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych""_Nr naboru: POPC.03.04.00-IP.01-00-002/17_Tryb pozakonkursowy",administracja_publiczna,2017-12-27T08:42:12.477477,2018-01-18T07:48:10.357717,centrum-projektow-polska-cyfrowa,Centrum Projektów Polska Cyfrowa 06524d02-08d1-4796-a215-6728879ff80e,Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Działania 2.1,"Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Działania 2.1 ""Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych""",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f701b2ed-03e2-451f-bff0-b5918d615a06/resource/06524d02-08d1-4796-a215-6728879ff80e/download/Wykaz-kandydatow-na-ekspertowDziaanie-2.1-POPC.xlsx,XLSX,raport,,2017-12-27T09:31:57.679777,,wykaz-kandydatow-na-ekspertow-w-ramach-dzialania-2-1,wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Działania 2.1,"Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Działania 2.1 ""Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych"" ",administracja_publiczna,2017-12-27T08:28:46.142241,2017-12-27T08:31:59.180212,centrum-projektow-polska-cyfrowa,Centrum Projektów Polska Cyfrowa 7e97bb74-7631-45a9-a4c9-1980534f9773,"Wykaz ekspertów - Działanie 2.1 ""Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych"" oraz 2.2 ""Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej"" ","wykaz ekspertów - Działanie 2.1 ""Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych"" oraz 2.2 ""Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej"" (dziedzina: analiza finansowa i ekonomiczna oraz teleinformatyka/zarządzanie projektami teleinformatycznymi)",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/86a0377a-c550-4cde-b730-b45d5676129a/resource/7e97bb74-7631-45a9-a4c9-1980534f9773/download/wykaz-ekspertow-na-stron-21-i-22.xlsx,XLSX,raport,,2017-12-27T09:25:48.493693,,wykaz-kandydatow-na-ekspertow-w-ramach-dzialania-2-1-oraz-2-2,wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Działania 2.1 oraz 2.2_dziedzina analiza finansowa i ekonomiczna,"wykaz ekspertów - Działanie 2.1 ""Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych"" oraz 2.2 ""Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej"" (dziedzina: analiza finansowa i ekonomiczna oraz teleinformatyka/zarządzanie projektami teleinformatycznymi",administracja_publiczna,2017-12-27T08:24:17.617405,2017-12-27T08:25:50.029299,centrum-projektow-polska-cyfrowa,Centrum Projektów Polska Cyfrowa e91b341c-39d8-499a-a27c-334c0f86f62a,Wykaz kandydatów na ekspertów wyznaczonych przez Ministra Cyfryzacji ,"Wykaz kandydatów na ekspertów wyznaczonych przez Ministra Cyfryzacji w ramach Działania 2.1 ""Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych"" oraz Działania 2.2 ""Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej""_dziedzina analiza finansowa i ekonomiczna oraz teleinformatyka/zarządzanie projektami teleinformatycznymi",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/9e223e55-3b94-4828-ad88-5e866948ba6b/resource/e91b341c-39d8-499a-a27c-334c0f86f62a/download/wykaz-ekspertow-COI-na-stron.xlsx,XLSX,raport,,2017-12-27T09:14:11.777479,,wykaz-kandydatow-na-ekspertow-wyznaczonych-przez-ministra-cyfryzacji,Wykaz kandydatów na ekspertów wyznaczonych przez Ministra Cyfryzacji,"Wykaz kandydatów na ekspertów wyznaczonych przez Ministra Cyfryzacji w ramach Działania 2.1 ""Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych"" oraz Działania 2.2 ""Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej""_dziedzina analiza finansowa i ekonomiczna oraz teleinformatyka/zarządzanie projektami teleinformatycznymi",administracja_publiczna,2017-12-27T08:12:44.482298,2017-12-27T08:14:13.384825,centrum-projektow-polska-cyfrowa,Centrum Projektów Polska Cyfrowa 8d4af572-55b4-4be1-bb94-a9e86113ccc0,Wykaz kandydatów na ekspertów Działanie 2.1 oraz Działanie 2.2,"Wykaz kandydatów na ekspertów Działanie 2.1 ""Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych"" oraz Działanie 2.2 ""Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej"" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa- dziedzina ligislacja oraz dziedzina partnerstwo",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/4de0aa84-8d2b-45a1-b8e9-1f928f6745c2/resource/8d4af572-55b4-4be1-bb94-a9e86113ccc0/download/Wykaz-kandydatow-na-ekspertow.xlsx,XLSX,raport,,2017-12-27T09:03:54.792206,,wykaz-ekspertow-dzialanie-2-1-oraz-2-2,wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Działania 2.1 oraz 2.2,"wykaz ekspertów - Działanie 2.1 ""Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych"" oraz 2.2 ""Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej"" (dziedzina legislacja oraz dziedzina partnerstwo)",administracja_publiczna,2017-12-27T07:48:43.516586,2017-12-27T08:10:10.045590,centrum-projektow-polska-cyfrowa,Centrum Projektów Polska Cyfrowa 8116ea24-4b65-41f1-8e12-4a4ea728b4cd,Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Działania 2.3 ,Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/d3aa9611-d425-493c-8937-b802dc910d13/resource/8116ea24-4b65-41f1-8e12-4a4ea728b4cd/download/Wykaz-kandydatow-na-eksp.-2.3.xls,XLS,raport,,2017-12-27T10:13:47.883511,,wykaz-kandydatow-na-ekspertow-w-ramach-dzialania-2-3,Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Działania 2.3,Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Działania 2.3 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,administracja_publiczna,2017-12-27T06:50:55.261019,2017-12-27T09:13:47.773532,centrum-projektow-polska-cyfrowa,Centrum Projektów Polska Cyfrowa a57091fa-69f7-4c98-96ce-694226a0cb57,Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa _I stopnia_II stopnia,"Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Działania 1.1 ""Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach"" Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Kandydaci na ekspertów dokonujący oceny merytorycznej I stopnia oraz kandydaci na ekspertów dokonujący oceny merytorycznej II stopnia",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c3433198-73ed-42f5-9d07-2d97c7fd8dc5/resource/a57091fa-69f7-4c98-96ce-694226a0cb57/download/Wykaz-kandydatow-I-i-II-stopnia.xlsx,XLSX,raport,,2017-12-27T07:49:15.729181,,wykaz-kandydatow-na-ekspertow-w-ramach-dzialania-1-1-i-stopnia-ii-stopnia,"Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Działania 1.1 - I stopnia, II stopnia","Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Działania 1.1 ""Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach"" Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Kandydaci na ekspertów dokonujący oceny merytorycznej I stopnia oraz kandydaci na ekspertów dokonujący oceny merytorycznej II stopnia",administracja_publiczna,2017-12-27T06:47:53.476674,2018-01-16T09:23:11.154181,centrum-projektow-polska-cyfrowa,Centrum Projektów Polska Cyfrowa 227f59a6-5ccc-4884-a6dd-df841fe65a64,Wykaz kandydatow na ekspertow 1.1,"Wykaz kandydatów na ekspertów 1.1 w ramach Działania 1.1 ""Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach"" Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/3557df3d-cde4-4eb7-a4e3-3ea03f4af657/resource/227f59a6-5ccc-4884-a6dd-df841fe65a64/download/Wykaz-kandydatow-na-ekspertow-1.1.xlsx,XLSX,raport,,2017-12-27T07:41:18.754728,,wykaz-kandydatow-na-ekspertow,Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Działania 1.1,"Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Działania 1.1 ""Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach"" Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa",administracja_publiczna,2017-12-27T06:39:10.021186,2017-12-27T06:42:33.351432,centrum-projektow-polska-cyfrowa,Centrum Projektów Polska Cyfrowa 4d301c04-1419-4405-976c-3f173dd9b5a4,Lista szkół objętych wsparciem w ramach konkursu 3.2 (I nabór),Lista szkół objętych wsparciem w ramach konkursu 3.2 (I nabór),https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8a8dad3c-32f6-47a9-8b64-85b7ccf9daa3/resource/4d301c04-1419-4405-976c-3f173dd9b5a4/download/Lista-szko-objtych-wsparciem-w-ramach-konkursu-3.2-I-nabor.xlsx,XLSX,raport,,2017-12-27T07:29:39.828200,,lista-szkol,Lista szkół,Lista szkół objętych wsparciem w ramach konkursu 3.2 (I nabór),administracja_publiczna,2017-12-27T06:28:55.699657,2017-12-27T06:30:08.529127,centrum-projektow-polska-cyfrowa,Centrum Projektów Polska Cyfrowa 4afef649-f097-4fbb-9914-f3524b6415b0,Ustawa budżetowa na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r.,Załączniki do ustawy budżetowej na 2018 r. Pliki w formacie (xlsx) skompresowane w archiwum ZIP.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/ad382952-0e60-4565-b468-4e97181b569a/resource/4afef649-f097-4fbb-9914-f3524b6415b0/download/MBP2MONITORINGPORTALDanePubliczne.gov.plCzc-tabelaryczna-ustaw-budetowych2018Zaaczniki-do-Ustawy-Bud,,dane tabelaryczne,,2018-02-26T11:37:01.184710,,czesc-tabelaryczna-ustaw-budzetowych,Część tabelaryczna ustaw budżetowych,"Ustawa budżetowa jest podstawą gospodarki finansowej państwa w danym roku budżetowym. W części tabelarycznej do ustawy budżetowej zawarte są m.in.: prognozowane dochody, planowane wydatki, źródła pokrycia deficytu, budżet środków europejskich oraz plany finansowe państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej i państwowych osób prawnych. (Format kompresji pliku archiwum ZIP - pliki źródłowe format XLSX)",biznes_gospodarka,2017-12-22T12:05:13.209978,2018-02-26T10:39:13.704867,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów dd4ed7d3-53a3-4b6f-9c9c-13abe1b326d1,Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2017,Załączniki do ustawy o zmianie ustawy budżetowej na 2017 r. Pliki w formacie XLS(X) skompresowane w archiwum ZIP.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/ad382952-0e60-4565-b468-4e97181b569a/resource/dd4ed7d3-53a3-4b6f-9c9c-13abe1b326d1/download/MBP2MONITORINGPORTALDanePubliczne.gov.plCzc-tabelaryczna-ustaw-budetowych2017Nowelizacja-UB-2017.zip,,"dane tabelaryczne,dane xlsx",,2018-01-04T14:02:45.579372,,czesc-tabelaryczna-ustaw-budzetowych,Część tabelaryczna ustaw budżetowych,"Ustawa budżetowa jest podstawą gospodarki finansowej państwa w danym roku budżetowym. W części tabelarycznej do ustawy budżetowej zawarte są m.in.: prognozowane dochody, planowane wydatki, źródła pokrycia deficytu, budżet środków europejskich oraz plany finansowe państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej i państwowych osób prawnych. (Format kompresji pliku archiwum ZIP - pliki źródłowe format XLSX)",biznes_gospodarka,2017-12-22T12:05:13.209978,2018-02-26T10:39:13.704867,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 7b0435b4-d200-4d7b-9447-38273061529b,Ustawa budżetowa na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 r.,Załączniki do ustawy budżetowej na 2017 r. Pliki w formacie XLS(X) skompresowane w archiwum ZIP.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/ad382952-0e60-4565-b468-4e97181b569a/resource/7b0435b4-d200-4d7b-9447-38273061529b/download/MBP2MONITORING-Czesc-tabelaryczna-ustaw-budzetowych-Ustawa-Budzetowa-2017.zip,ZIP,dane tabelaryczne,,2017-12-22T13:10:08.885556,,czesc-tabelaryczna-ustaw-budzetowych,Część tabelaryczna ustaw budżetowych,"Ustawa budżetowa jest podstawą gospodarki finansowej państwa w danym roku budżetowym. W części tabelarycznej do ustawy budżetowej zawarte są m.in.: prognozowane dochody, planowane wydatki, źródła pokrycia deficytu, budżet środków europejskich oraz plany finansowe państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej i państwowych osób prawnych. (Format kompresji pliku archiwum ZIP - pliki źródłowe format XLSX)",biznes_gospodarka,2017-12-22T12:05:13.209978,2018-02-26T10:39:13.704867,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 01fd2c07-3e14-4e0a-b79c-391244f0d7b4,produkcja i zużycie energii elektrycznej za 2016 r. [MWh],wolumen produkcji i zużycia energii elektrycznej ,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/45f4bb59-1fde-465c-9656-6b377d13b2d7/resource/01fd2c07-3e14-4e0a-b79c-391244f0d7b4/download/produkcja-i-zuzycie-ee-2016.xlsx,XLSX,baza danych xls,,2017-12-20T16:51:14.493265,,produkcja-i-zuzycie-energii-elektrycznej-za-2016-r-mwh,Produkcja i zużycie energii elektrycznej za 2016 r.,Produkcja i zużycie energii elektrycznej za 2016 r. [MWh],administracja_publiczna,2017-12-20T15:50:20.715721,2017-12-27T10:48:57.855886,urzad-regulacji-energetyki,Urząd Regulacji Energetyki 3412bf6b-4344-4029-bfb3-1ef09b3c5879,Ceny i wolumen RDN24 za 2016 r.,Średnie miesięczne ceny energii elektrycznej SPOT mierzone indeksem IRDN24 oraz wolumen obrotu energią elektryczną RDN ,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/11483b99-ef2f-4d28-8a54-a72d88db58bc/resource/3412bf6b-4344-4029-bfb3-1ef09b3c5879/download/ceny-i-wolumen-RDN24-za-2016--2.xls,XLS,baza danych,,2017-12-20T16:48:55.458413,,srednie-miesieczne-ceny-energii-elektrycznej-spot-irdn24-wolumen-obrotu-energia-elektryczna-rdn,"Średnie miesięczne ceny energii elektrycznej w transakcjach SPOT, wolumen obrotu energią elektryczną na rynku RDN",Średnie miesięczne ceny energii elektrycznej w transakcjach SPOT mierzone indeksem IRDN24 [zł/MWh] oraz wolumen obrotu energią elektryczną na rynku RDN [MWh],administracja_publiczna,2017-12-20T15:45:36.973874,2017-12-27T10:46:56.877847,urzad-regulacji-energetyki,Urząd Regulacji Energetyki 5ae630b3-f4e8-4e4b-8074-0b4abd5191bb,Wykaz spółek w nadzorze MR,Wykaz spółek w nadzorze MR,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/ef294e69-25e8-485c-925b-1b6e0500cb73/resource/5ae630b3-f4e8-4e4b-8074-0b4abd5191bb/download/20171031WykazspolekwnadzorzeMR.csv,CSV,wykaz,,2017-12-20T15:13:38.469963,,spolki-nadzorowane-przez-mr,Spółki nadzorowane przez MR,Wykaz spólek nadzorowanych przez MR,administracja_publiczna,2017-12-20T14:13:02.940740,2017-12-20T14:15:51.864405,ministerstwo-rozwoju,Ministerstwo Rozwoju a1d19e7c-8fc0-4842-99b0-711874de7e87,Wykaz spółek w nadzorze MR,Wykaz spółek w nadzorze MR,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/ef294e69-25e8-485c-925b-1b6e0500cb73/resource/a1d19e7c-8fc0-4842-99b0-711874de7e87/download/20171031WykazspolekwnadzorzeMR.xls,XLS,wykaz,,2017-12-20T15:14:05.409300,,spolki-nadzorowane-przez-mr,Spółki nadzorowane przez MR,Wykaz spólek nadzorowanych przez MR,administracja_publiczna,2017-12-20T14:13:02.940740,2017-12-20T14:15:51.864405,ministerstwo-rozwoju,Ministerstwo Rozwoju 3625cf43-9acb-4246-8ed3-90a64d67076c,Zestawienie akredytowanych ośrodków innowacji,"Akredytowane Ośrodki Innowacji świadczące specjalistyczne:-usługi doradcze w zakresie innowacji oznaczające doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone;- usługi wsparcia innowacji, oznaczające udostępnienie przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, znakowanie, testowanie i certyfikację jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów procesów i usług.",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/69b88eb0-c5a9-4920-a387-dc22efe737be/resource/3625cf43-9acb-4246-8ed3-90a64d67076c/download/Zestawienieakredytowanychosrodkowinnowacji22112017.xlsx,XLSX,Zestawienie danych adresowych,,2017-12-20T14:59:42.134863,,http-www-mpit-gov-pl-strony-aktualnosci-akredytowane-osrodki-innowacji-w-bazie-uslug-rozwojowych,Akredytowane ośrodki innowacji,"Akredytowane Ośrodki Innowacji świadczące specjalistyczne:-usługi doradcze w zakresie innowacji oznaczające doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone;- usługi wsparcia innowacji, oznaczające udostępnienie przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, znakowanie, testowanie i certyfikację jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów procesów i usług.",administracja_publiczna,2017-12-20T13:57:39.963650,2018-05-11T12:09:36.927301,ministerstwo-przedsiebiorczosci-i-technologii,Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii 7c239575-9c8e-4266-a5e2-1f08ee98fe92,Zestawienie akredytowanych ośrodków innowacji,"Akredytowane Ośrodki Innowacji świadczące specjalistyczne:-usługi doradcze w zakresie innowacji oznaczające doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone;- usługi wsparcia innowacji, oznaczające udostępnienie przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, znakowanie, testowanie i certyfikację jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów procesów i usług.",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/69b88eb0-c5a9-4920-a387-dc22efe737be/resource/7c239575-9c8e-4266-a5e2-1f08ee98fe92/download/Zestawienieakredytowanychosrodkowinnowacji22112017.csv,CSV,Zestawienie danych adresowych,,2017-12-20T15:01:41.307211,,http-www-mpit-gov-pl-strony-aktualnosci-akredytowane-osrodki-innowacji-w-bazie-uslug-rozwojowych,Akredytowane ośrodki innowacji,"Akredytowane Ośrodki Innowacji świadczące specjalistyczne:-usługi doradcze w zakresie innowacji oznaczające doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone;- usługi wsparcia innowacji, oznaczające udostępnienie przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, znakowanie, testowanie i certyfikację jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów procesów i usług.",administracja_publiczna,2017-12-20T13:57:39.963650,2018-05-11T12:09:36.927301,ministerstwo-przedsiebiorczosci-i-technologii,Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii 68eb613d-903a-476f-9251-d75d6985923a,Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 2012 r.,Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 2012 r.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8a6194a2-bede-4a63-9dc7-03a5d9a11c86/resource/68eb613d-903a-476f-9251-d75d6985923a/download/Wykaz-danych-o-dokumentach-zawierajcych-informacje-o-rodowisku-i-jego-ochronie-2012-r..csv,CSV,csv,,2017-12-20T14:17:30.333424,,wykaz-danych-o-srodowisku,Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,administracja_publiczna,2017-12-20T13:16:43.803618,2018-03-13T14:38:36.925580,panstwowa-agencja-atomistyki,Państwowa Agencja Atomistyki 69c73962-b7ca-4b41-9cb2-cc4a50d780b9,Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 2013 r.,Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 2013 r.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8a6194a2-bede-4a63-9dc7-03a5d9a11c86/resource/69c73962-b7ca-4b41-9cb2-cc4a50d780b9/download/Wykaz-danych-o-dokumentach-zawierajcych-informacje-o-rodowisku-i-jego-ochronie-2013-r..csv,CSV,csv,,2017-12-20T14:18:03.136117,,wykaz-danych-o-srodowisku,Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,administracja_publiczna,2017-12-20T13:16:43.803618,2018-03-13T14:38:36.925580,panstwowa-agencja-atomistyki,Państwowa Agencja Atomistyki bf1236c3-a869-4b8b-bfce-a7ff666ff6bd,Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 2014 r.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8a6194a2-bede-4a63-9dc7-03a5d9a11c86/resource/bf1236c3-a869-4b8b-bfce-a7ff666ff6bd/download/Wykaz-danych-o-dokumentach-zawierajcych-informacje-o-rodowisku-i-jego-ochronie-2014-r..csv,CSV,csv,,2018-03-13T15:37:42.906817,,wykaz-danych-o-srodowisku,Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,administracja_publiczna,2017-12-20T13:16:43.803618,2018-03-13T14:38:36.925580,panstwowa-agencja-atomistyki,Państwowa Agencja Atomistyki d5c4b669-5f8b-4fac-b79c-c9ef3fded046,Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 2015 r.,Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 2015 r.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8a6194a2-bede-4a63-9dc7-03a5d9a11c86/resource/d5c4b669-5f8b-4fac-b79c-c9ef3fded046/download/Wykaz-danych-o-dokumentach-zawierajcych-informacje-o-rodowisku-i-jego-ochronie-2015-r..csv,CSV,csv,,2018-03-13T15:38:36.951860,,wykaz-danych-o-srodowisku,Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,administracja_publiczna,2017-12-20T13:16:43.803618,2018-03-13T14:38:36.925580,panstwowa-agencja-atomistyki,Państwowa Agencja Atomistyki 4e66c5ae-c48c-4169-bd82-4c4a64a8bd05,wykaz spółek,"Wykaz zgodny z treścią załącznika do rozporządzenie z dnia 3 stycznia 2017 r. Rady Ministrów w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne (Dz.U. z 2017 r. poz. 10 z późn. zm.)",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/00d7cb79-f642-48cd-8255-36a58bccb7ea/resource/4e66c5ae-c48c-4169-bd82-4c4a64a8bd05/download/Wykaz-spolek---stan-na-20.12.2017.docx,DOCX,raport lista,,2017-12-20T12:33:08.408571,,wykaz-spolek-rozporzadzenie-rady-ministrow-z-3-stycznia-2017-r-z-pozn-zm,Wykaz spółek - rozporządzenie Rady Ministrów z 3 stycznia 2017 r. (z późn.zm.),"Wykaz zgodny z treścią załącznika do rozporządzenie z dnia 3 stycznia 2017 r. Rady Ministrów w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne (Dz.U. z 2017 r. poz. 10 z późn. zm.)",administracja_publiczna,2017-12-20T11:26:50.630547,2017-12-20T13:22:21.297581,kancelaria-prezesa-rady-ministrow,Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 39be9111-73ab-4ae3-9086-5e893c24d451,wykaz spółek,"Wykaz zgodny z treścią załącznika do rozporządzenie z dnia 3 stycznia 2017 r. Rady Ministrów w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne (Dz.U. z 2017 r. poz. 10 z późn. zm.)",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/00d7cb79-f642-48cd-8255-36a58bccb7ea/resource/39be9111-73ab-4ae3-9086-5e893c24d451/download/Wykaz-spolek---stan-na-20.12.2017.csv,CSV,raport csv,,2017-12-20T12:33:58.428801,,wykaz-spolek-rozporzadzenie-rady-ministrow-z-3-stycznia-2017-r-z-pozn-zm,Wykaz spółek - rozporządzenie Rady Ministrów z 3 stycznia 2017 r. (z późn.zm.),"Wykaz zgodny z treścią załącznika do rozporządzenie z dnia 3 stycznia 2017 r. Rady Ministrów w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne (Dz.U. z 2017 r. poz. 10 z późn. zm.)",administracja_publiczna,2017-12-20T11:26:50.630547,2017-12-20T13:22:21.297581,kancelaria-prezesa-rady-ministrow,Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 3d9d1b41-d5f9-44d4-acfc-779aa83953b4,wykaz-spolek-rozporzadzenie-rady-ministrow-z-3-stycznia-2017-r-z-pozn-zm,"Wykaz zgodny z treścią załącznika do rozporządzenie z dnia 3 stycznia 2017 r. Rady Ministrów w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne (Dz.U. z 2017 r. poz. 10 z późn. zm.)",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/00d7cb79-f642-48cd-8255-36a58bccb7ea/resource/3d9d1b41-d5f9-44d4-acfc-779aa83953b4/download/Wykaz-spolek---stan-na-20.12.2017.xlsx,XLSX,raport xls,,2017-12-20T14:02:46.669210,,wykaz-spolek-rozporzadzenie-rady-ministrow-z-3-stycznia-2017-r-z-pozn-zm,Wykaz spółek - rozporządzenie Rady Ministrów z 3 stycznia 2017 r. (z późn.zm.),"Wykaz zgodny z treścią załącznika do rozporządzenie z dnia 3 stycznia 2017 r. Rady Ministrów w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne (Dz.U. z 2017 r. poz. 10 z późn. zm.)",administracja_publiczna,2017-12-20T11:26:50.630547,2017-12-20T13:22:21.297581,kancelaria-prezesa-rady-ministrow,Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 1ee10a6e-cce8-4015-83f9-fa4cfbf656e1,WIBP-SGSP,"Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego - Wykaz prowadzonych kierunków studiów, organizowanych konferencji naukowych i uprawnień jednostki do nadawania stopni naukowych w poszczególnych dziedzinach nauki i sztuki.",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/cc372fef-7c9f-4734-a93f-ce130ef8701d/resource/1ee10a6e-cce8-4015-83f9-fa4cfbf656e1/download/WIBP-dane.xlsx,XLSX,arusz danych,,2017-12-19T16:02:33.859093,,wibp-sgsp,"Wykaz prowadzonych kierunków studiów, organizowanych konferencji naukowych i uprawnień jednostki do nadawania stopni naukowych w poszczególnych dziedzinach nauki i sztuki","Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego - Wykaz prowadzonych kierunków studiów, organizowanych konferencji naukowych i uprawnień jednostki do nadawania stopni naukowych w poszczególnych dziedzinach nauki i sztuki.",nauka_oswiata,2017-12-19T15:01:26.573701,2017-12-19T15:02:45.030730,szkola-glowna-sluzby-pozarniczej,Szkoła Główna Służby Pożarniczej b4163ac8-16d6-4a48-9919-80178ebfc684,Zobowiązania ogółem Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej wg. województw-stan na 2017-06-30,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/2be19fe3-0393-49a7-876c-32caef3bf6f0/resource/b4163ac8-16d6-4a48-9919-80178ebfc684/download/2017-10-31zobowizania-ogoem-spzoz-wedug-wojewodztw-dane-statystyczne.csv,CSV,raport csv,,2017-12-19T15:28:21.800245,,zadluzenie-spzoz,Zadłużenie SPZOZ,,budzet_finanse_publiczne,2017-12-19T14:21:45.212485,2018-02-08T13:57:04.126254,ministerstwo-zdrowia,Ministerstwo Zdrowia 159b766c-2ae7-48c3-be19-813ce470640c,Zobowiązania Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Rb-Z stan na 2017-06-30,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/2be19fe3-0393-49a7-876c-32caef3bf6f0/resource/159b766c-2ae7-48c3-be19-813ce470640c/download/2017-10-31zobowizania-spzoz-Rb-Z.csv,CSV,raport csv,,2017-12-19T15:29:04.479097,,zadluzenie-spzoz,Zadłużenie SPZOZ,,budzet_finanse_publiczne,2017-12-19T14:21:45.212485,2018-02-08T13:57:04.126254,ministerstwo-zdrowia,Ministerstwo Zdrowia 9a3194eb-95a9-437e-8ea8-342b6154f1bd,Zobowiązania wymagalne Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej wg. województw- stan na 2017-06-30,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/2be19fe3-0393-49a7-876c-32caef3bf6f0/resource/9a3194eb-95a9-437e-8ea8-342b6154f1bd/download/2017-10-31zobowizania-wymagalne-spzoz-wedug-wojewodztw-dane-statystyczne.csv,CSV,raport csv,,2017-12-19T15:29:36.806107,,zadluzenie-spzoz,Zadłużenie SPZOZ,,budzet_finanse_publiczne,2017-12-19T14:21:45.212485,2018-02-08T13:57:04.126254,ministerstwo-zdrowia,Ministerstwo Zdrowia 3b701b61-e7a5-4e00-bae3-288e37299278,Zobowiązania Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej -dane statystyczne stan na 2017-06-30,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/2be19fe3-0393-49a7-876c-32caef3bf6f0/resource/3b701b61-e7a5-4e00-bae3-288e37299278/download/2017-10-31zobowiazania-spzoz-dane-statystyczne.csv,CSV,raport csv,,2017-12-20T12:15:43.353318,,zadluzenie-spzoz,Zadłużenie SPZOZ,,budzet_finanse_publiczne,2017-12-19T14:21:45.212485,2018-02-08T13:57:04.126254,ministerstwo-zdrowia,Ministerstwo Zdrowia 7797a650-c492-4d70-bfbf-5173ef9d4566,Zobowiązania ogółem Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej wg. województw-stan na 2017-09-30,Zobowiązania ogółem Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej wg. województw-stan na 2017-09-30,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/2be19fe3-0393-49a7-876c-32caef3bf6f0/resource/7797a650-c492-4d70-bfbf-5173ef9d4566/download/Zobowizania-ogoem-spzoz-wedug-wojewodztw-dane-statystyczne.csv,CSV,"raport,csv",,2018-02-08T13:24:23.349938,,zadluzenie-spzoz,Zadłużenie SPZOZ,,budzet_finanse_publiczne,2017-12-19T14:21:45.212485,2018-02-08T13:57:04.126254,ministerstwo-zdrowia,Ministerstwo Zdrowia 49c40625-3579-47f9-b3c7-c24f01285808,Zobowiązania wymagalne Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej wg. województw- stan na 2017-09-30,Zobowiązania wymagalne Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej wg. województw- stan na 2017-09-30,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/2be19fe3-0393-49a7-876c-32caef3bf6f0/resource/49c40625-3579-47f9-b3c7-c24f01285808/download/Zobowizania-wymagalne-spzoz-wedug-wojewodztw-dane-statystyczne.csv,CSV,"dane,raport,csv",,2018-02-08T13:27:31.206728,,zadluzenie-spzoz,Zadłużenie SPZOZ,,budzet_finanse_publiczne,2017-12-19T14:21:45.212485,2018-02-08T13:57:04.126254,ministerstwo-zdrowia,Ministerstwo Zdrowia 9487a21e-5717-4e1b-8961-4efcd7fdd866,Zobowiązania Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej -dane statystyczne stan na 2017-09-30,Zobowiązania Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej -dane statystyczne stan na 2017-09-30,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/2be19fe3-0393-49a7-876c-32caef3bf6f0/resource/9487a21e-5717-4e1b-8961-4efcd7fdd866/download/Zobowiazania-spzoz-dane-statystyczne.csv,CSV,"raport,csv,tabela",,2018-02-08T13:29:14.004800,,zadluzenie-spzoz,Zadłużenie SPZOZ,,budzet_finanse_publiczne,2017-12-19T14:21:45.212485,2018-02-08T13:57:04.126254,ministerstwo-zdrowia,Ministerstwo Zdrowia 567896a3-2574-4e6c-ba4d-aea42f7dc201,Zobowiązania Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Rb-Z stan na 2017-09-30,Zobowiązania Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Rb-Z stan na 2017-09-30,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/2be19fe3-0393-49a7-876c-32caef3bf6f0/resource/567896a3-2574-4e6c-ba4d-aea42f7dc201/download/Zobowizania-spzoz-Rb-Z.csv,CSV,"raport csv,csv,tabela",,2018-02-08T13:30:52.000243,,zadluzenie-spzoz,Zadłużenie SPZOZ,,budzet_finanse_publiczne,2017-12-19T14:21:45.212485,2018-02-08T13:57:04.126254,ministerstwo-zdrowia,Ministerstwo Zdrowia af3ce509-5d3a-48b4-aacd-807b7d5fd8cd,Wykaz instytutów badawczych - stan na grudzień 2017 r.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/4a60b394-644f-4e7c-af9d-787c5de15e33/resource/af3ce509-5d3a-48b4-aacd-807b7d5fd8cd/download/Wykazinstytutowbadawczych.xls,XLS,zestawienie,,2017-12-19T11:59:53.724839,,wykaz-instytutow-badawczych,Wykaz instytutów badawczych,Lista instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra Rozwoju wraz z danymi teleadresowymi.,administracja_publiczna,2017-12-19T10:59:16.020025,2018-05-11T12:11:17.905082,ministerstwo-przedsiebiorczosci-i-technologii,Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii d5030164-2ff4-453e-bbcf-bf3daddef5af,Wykaz instytutów badawczych - stan na grudzień 2017 r.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/4a60b394-644f-4e7c-af9d-787c5de15e33/resource/d5030164-2ff4-453e-bbcf-bf3daddef5af/download/Wykazinstytutowbadawczych.csv,CSV,zestawienie,,2017-12-19T12:00:40.836438,,wykaz-instytutow-badawczych,Wykaz instytutów badawczych,Lista instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra Rozwoju wraz z danymi teleadresowymi.,administracja_publiczna,2017-12-19T10:59:16.020025,2018-05-11T12:11:17.905082,ministerstwo-przedsiebiorczosci-i-technologii,Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii 206fff55-03f3-4a8f-be58-650c6a46d2de,Wykaz centrów badawczych - stan na grudzień 2017 r.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/09ba1257-31fb-4730-8091-c9eeb240d73b/resource/206fff55-03f3-4a8f-be58-650c6a46d2de/download/Wykazcentrowbadawczych.xls,XLS,zestawienie,,2017-12-19T11:54:43.725721,,wykaz-centrow-badawczych,Wykaz centrów badawczych,Lista przedsiębiorców posiadających status centrum badawczo-rozwojowego(CBR) wraz z danymi teleadresowymi.,administracja_publiczna,2017-12-19T10:50:40.245958,2018-05-11T12:10:39.430346,ministerstwo-przedsiebiorczosci-i-technologii,Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii 2e3ba973-671a-4102-8c29-984493f47a4f,Wykaz centrów badawczych - stan na grudzień 2017 r.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/09ba1257-31fb-4730-8091-c9eeb240d73b/resource/2e3ba973-671a-4102-8c29-984493f47a4f/download/Wykazcentrowbadawczych.csv,CSV,zestawienie danych,,2017-12-19T11:55:56.266859,,wykaz-centrow-badawczych,Wykaz centrów badawczych,Lista przedsiębiorców posiadających status centrum badawczo-rozwojowego(CBR) wraz z danymi teleadresowymi.,administracja_publiczna,2017-12-19T10:50:40.245958,2018-05-11T12:10:39.430346,ministerstwo-przedsiebiorczosci-i-technologii,Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii 483a06a8-2003-46f9-a00b-c0312d6236f8,WIBC-SGSP,"Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego - Wykaz prowadzonych kierunków studiów, organizowanych konferencji naukowych i uprawnień jednostki do nadawania stopni naukowych w poszczególnych dziedzinach nauki i sztuki.",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8e325b2d-ab95-4f7e-8d4d-26c49c3ee57c/resource/483a06a8-2003-46f9-a00b-c0312d6236f8/download/WIBC-dane.xlsx,XLSX,"DANE,WIBC",,2017-12-18T16:33:38.075851,,wibc-sgsp,"Wykaz prowadzonych kierunków studiów, organizowanych konferencji naukowych i uprawnień jednostki do nadawania stopni naukowych w poszczególnych dziedzinach nauki i sztuki","Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego - Wykaz prowadzonych kierunków studiów, organizowanych konferencji naukowych i uprawnień jednostki do nadawania stopni naukowych w poszczególnych dziedzinach nauki i sztuki.",nauka_oswiata,2017-12-18T15:30:01.913589,2017-12-18T15:33:38.049640,szkola-glowna-sluzby-pozarniczej,Szkoła Główna Służby Pożarniczej 955918c0-59f3-4022-abd8-03e1586a0705,Wykaz realizowanych projektów badawczych,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/f062d127-bbf6-45bc-98e5-1a38e07d2154/resource/955918c0-59f3-4022-abd8-03e1586a0705/download/Wykaz-realizowanych-projektow-badawczych.xlsx,XLSX,zestawienie danych,,2017-12-15T14:34:44.308100,,wykaz-realizowanych-projektow-badawczych,Wykaz realizowanych projektów badawczych,Wykaz realizowanych projektów badawczych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w roku 2017,administracja_publiczna,2017-12-14T13:40:43.435439,2017-12-15T13:40:02.923884,szkola-glowna-sluzby-pozarniczej,Szkoła Główna Służby Pożarniczej 92d1c16e-257d-4b88-904c-5fae9d4083ce,lista podmiotów uprawnionych do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego,Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.nauka.gov.pl,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c243ec75-ed6a-4a0b-82f6-82f8a25d8eae/resource/92d1c16e-257d-4b88-904c-5fae9d4083ce/download/Jzyk-polski-jako-obcy---podmioty-egzaminujce-.xlsx,XLSX,excel tabela,,2017-12-14T09:32:56.789097,,lista-podmiotow-uprawnionych-do-egzaminowania-ze-znajomosci-jezyka-polskiego-jako-obcego,Lista podmiotów uprawnionych do egzaminowania ze znajomości języka polskiego jako obcego,Minister nauki i szkolnictwa wyższego nadał uwzględnionym w tabeli podmiotom dwuletnie uprawnienia do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego na określonym poziomie biegłości [zgodnie z § 11 b ust.1 ustawyz dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. nr 43 poz. 224 z późn. zm.)].,nauka_oswiata,2017-12-13T12:35:08.743694,2018-01-11T12:51:28.184256,ministerstwo_nauki_i_szkolnictwa_wyzszego,Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 4583bdca-0c6f-4498-bebc-6f68202e5570,Lista podmiotów uprawnionych do egzaminowania ze znajomości języka polskiego jako obcego,Stan na dzień:11-01-2018,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c243ec75-ed6a-4a0b-82f6-82f8a25d8eae/resource/4583bdca-0c6f-4498-bebc-6f68202e5570/download/Jzyk-polski-jako-obcy---podmioty-egzaminujce---11012018-.xlsx,XLSX,excel tabela,,2018-01-11T13:51:28.210640,,lista-podmiotow-uprawnionych-do-egzaminowania-ze-znajomosci-jezyka-polskiego-jako-obcego,Lista podmiotów uprawnionych do egzaminowania ze znajomości języka polskiego jako obcego,Minister nauki i szkolnictwa wyższego nadał uwzględnionym w tabeli podmiotom dwuletnie uprawnienia do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego na określonym poziomie biegłości [zgodnie z § 11 b ust.1 ustawyz dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. nr 43 poz. 224 z późn. zm.)].,nauka_oswiata,2017-12-13T12:35:08.743694,2018-01-11T12:51:28.184256,ministerstwo_nauki_i_szkolnictwa_wyzszego,Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 8ac25026-466e-4061-a6d0-3feacf269633,Liczba odbiorców korzystających z prawa wyboru sprzedawcy,Dane za 2016 r.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/22b00655-47ba-444d-9c19-7702243fa35b/resource/8ac25026-466e-4061-a6d0-3feacf269633/download/Dane-dot.-liczby-odb-za-2016-r..xlsx,XLSX,baza danych,,2018-05-07T10:46:33.985428,,liczba-odbiorcow-korzystajacych-z-prawa-wyboru-sprzedawcy,Liczba odbiorców korzystających z prawa wyboru sprzedawcy,Liczba odbiorców korzystających z prawa wyboru sprzedawcy,administracja_publiczna,2017-12-13T10:52:35.680638,2018-05-07T08:46:33.953947,urzad-regulacji-energetyki,Urząd Regulacji Energetyki 357c6dc4-1ef2-45a9-b958-dc3a4ee3e54b,Sprzedaż gazu do odbiorców końcowych w 2016 r.,Struktura sprzedaży gazu ziemnego do odbiorców końcowych w 2016 r. (dane w MWh),https://danepubliczne.gov.pl/dataset/b52416bd-bbb1-4b65-b269-d6bef8b2d01e/resource/357c6dc4-1ef2-45a9-b958-dc3a4ee3e54b/download/Sprzedaz-gazu-do-odb.-kon.xlsx,XLSX,raport xls,,2017-12-13T11:26:55.366198,,sprzedaz-gazu-do-odbiorcow-koncowych,Sprzedaż gazu ziemnego do odbiorców końcowych w 2016 r. (dane w MWh),Sprzedaż gazu do odbiorców końcowych,administracja_publiczna,2017-12-13T10:25:19.992553,2017-12-14T06:09:20.854734,urzad-regulacji-energetyki,Urząd Regulacji Energetyki 8d9163ac-fe89-4438-b66e-7f83090076ec,Migracje,,https://migracje.gov.pl/,HTML,"raport,grafika,wykres",,2017-12-12T15:55:55.065500,,wnioski-decyzje-oraz-liczba-aktualnych-dokumentow-pobytowych-z-zakresu-migracji-cudzoziemcow,Wnioski decyzje oraz liczba aktualnych dokumentów pobytowych z zakresu migracji cudzoziemców,"Liczba osób objętych wnioskami, decyzjami oraz liczba aktualnych dokumentów pobytowych z zakresu migracji cudzoziemców - w tym osób starających się o ochronę międzynarodową",administracja_publiczna,2017-12-12T14:54:11.783696,2017-12-13T07:38:13.637701,urzad-do-spraw-cudzoziemcow,Urząd do Spraw Cudzoziemców e65f8f0c-f365-4478-a3a5-0ebce5c6e277,"Rejestr przedsiębiorców posiadających koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym",,"https://bip.mswia.gov.pl/bip/form/159,Rejestr-przedsiebiorcow-posiadajacych-koncesje-na-wykonywanie-dzialalnosci-gospo.html",HTML,rejestr,,2017-12-12T10:32:54.644883,,rejestr-przedsiebiorcow-posiadajacych-koncesje,"Rejestr przedsiębiorców posiadających koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym",,spoleczenstwo,2017-12-08T11:14:02.792846,2017-12-12T09:35:57.149678,ministerstwo-spraw-wewnetrznych,Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 6bea1df3-3511-43b8-856b-884e9deb16fd,"Zestwienie reklamacji, skarg pasażerów, dot. podróżowania drogą wodną morską i drogą wodną śródlądową",Liczba skarg złożonych do przewoźników z terytorialnego zakresu działania Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie i Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/0040582c-a8d9-4ae3-a0e1-f29cb2327d1d/resource/6bea1df3-3511-43b8-856b-884e9deb16fd/download/LiczbaskargzlozonychdoprzewoznikowzterytorialnegozakresudzialaniaUMSiUMSL.xlsx,XLSX,xlsx,,2017-12-07T10:44:53.521037,,zestawienie-reklamacji-dot-podrozowania-drogmi-wodnymi,Zestawienie reklamacji dot. podróżowania drogami wodnymi,Na podstawie art. 26 Rozporządzenia PE i RADY (UE) NR 117712010 z dnia 24 listopada2Ol0 r. o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą Śródlądową oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Dyrektor Urzędu Morskiego podaje do wiadomości sprawozdanie za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r..,administracja_publiczna,2017-12-07T09:42:36.311284,2017-12-12T08:36:31.056083,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 61c940d2-cff7-4009-82d5-f3b049efa200,Liczba skarg złożonych do Urzędu Morskiego w Szczecinie jako organu odwoławczego,Liczba skarg złożonych do Urzędu Morskiego w Szczecinie jako organu odwoławczego,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/0040582c-a8d9-4ae3-a0e1-f29cb2327d1d/resource/61c940d2-cff7-4009-82d5-f3b049efa200/download/LiczbaskargzlozonychdoUMSjakoorganuodwolawczego.xlsx,XLSX,xlsx,,2017-12-12T09:36:31.086522,,zestawienie-reklamacji-dot-podrozowania-drogmi-wodnymi,Zestawienie reklamacji dot. podróżowania drogami wodnymi,Na podstawie art. 26 Rozporządzenia PE i RADY (UE) NR 117712010 z dnia 24 listopada2Ol0 r. o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą Śródlądową oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Dyrektor Urzędu Morskiego podaje do wiadomości sprawozdanie za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r..,administracja_publiczna,2017-12-07T09:42:36.311284,2017-12-12T08:36:31.056083,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 36bff4ad-8c48-439a-add1-eb535b8a47e0,Rejestr uznanych organizacji międzybranżowych,"Rejestr Organizacji Międzybranżowych, o którym mowa w art. 24 ust. 4 ustawy o organizacji rynku rybnego (Dz.U.2015.1267).",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/24f6c4f6-57a5-4b98-ac75-b9ddadfa1efa/resource/36bff4ad-8c48-439a-add1-eb535b8a47e0/download/Rejestr-Uznanych-Organizacji-Miedzybranzowych.xlsx,XLSX,xlsx,,2017-12-06T13:21:53.295903,,rejestr-uznanych-organizacji-miedzybranzowych,Rejestr uznanych organizacji międzybranżowych,"Rejestr Organizacji Międzybranżowych, o którym mowa w art. 24 ust. 4 ustawy o organizacji rynku rybnego (Dz.U.2015.1267).",administracja_publiczna,2017-12-06T12:21:08.556677,2018-03-01T14:28:27.028822,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej a8c475d3-40ff-45cd-9165-3d8ca718eb7d,Opracowanie dotyczące opinii Polaków na temat bezpieczeństwa i zagrożenia przestępczością – na podstawie komunikatu CBOS z kwietnia 2017 roku,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/9de3f648-6a01-4842-9c36-123c479d2761/resource/a8c475d3-40ff-45cd-9165-3d8ca718eb7d/download/poczuciebezpzieczenstwa.pdf,PDF,opracowanie,,2017-12-05T09:26:31.127996,,badania-opinii-publicznej-dotyczace-policji,Badania opinii publicznej dotyczące Policji,,administracja_publiczna,2017-12-05T08:25:24.043770,2017-12-05T08:33:31.997592,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji ffb06dc0-0b52-4568-8b80-8a9e379d964c,Opracowanie dotyczące opinii Polaków na temat bezpieczeństwa i zagrożenia przestępczością – na podstawie komunikatu CBOS z kwietnia 2017 roku,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/9de3f648-6a01-4842-9c36-123c479d2761/resource/ffb06dc0-0b52-4568-8b80-8a9e379d964c/download/poczuciebezpieczenstwa.docx,DOCX,opracowanie,,2017-12-05T09:27:15.301603,,badania-opinii-publicznej-dotyczace-policji,Badania opinii publicznej dotyczące Policji,,administracja_publiczna,2017-12-05T08:25:24.043770,2017-12-05T08:33:31.997592,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji 0fdc547a-6016-4753-b936-592aac78073d,POLSKIE BADANIE PRZESTĘPCZOŚCI – 2017 ROK,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/9de3f648-6a01-4842-9c36-123c479d2761/resource/0fdc547a-6016-4753-b936-592aac78073d/download/pbp.pdf,PDF,opracowanie,,2017-12-05T09:29:34.457331,,badania-opinii-publicznej-dotyczace-policji,Badania opinii publicznej dotyczące Policji,,administracja_publiczna,2017-12-05T08:25:24.043770,2017-12-05T08:33:31.997592,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji 0c9e1d01-303e-4ec5-b5ea-6999e08fc9b6,POLSKIE BADANIE PRZESTĘPCZOŚCI – 2017 ROK,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/9de3f648-6a01-4842-9c36-123c479d2761/resource/0c9e1d01-303e-4ec5-b5ea-6999e08fc9b6/download/pbp.docx,DOCX,opracowanie,,2017-12-05T09:30:03.802516,,badania-opinii-publicznej-dotyczace-policji,Badania opinii publicznej dotyczące Policji,,administracja_publiczna,2017-12-05T08:25:24.043770,2017-12-05T08:33:31.997592,komenda-glowna-policji,Komenda Główna Policji bb5d9678-ac05-46ed-959e-da294adfb76f,"Lista Beneficjentów Fundusz Azylu, Migracji i Integracji w ramach konkursów otwartych",,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/63baede1-ff13-444d-ba5a-a5ca605e7cb8/resource/bb5d9678-ac05-46ed-959e-da294adfb76f/download/Dane-2017-12-01-FAMIpodpisanedo-publikacji-KW61025COPEPLIK2.xlsx,XLSX,lista,,2017-12-06T11:18:05.759816,,fundusz-azylu-migracji-i-integracji-fami,"Fundusz Azylu, Migracji i Integracji (FAMI)","Celem FAMI jest przyczynianie się do skutecznego zarządzania przepływami migracyjnymi i do realizacji, wzmacniania i rozwoju wspólnej polityki w zakresie azylu, ochrony uzupełniającej i ochrony czasowej oraz wspólnej polityki imigracyjnej z pełnym poszanowaniem praw i zasad zapisanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.Środki funduszu przyznawane są w ramach konkursów otwartych i zamkniętych (ogłoszenie o konkursach i ich wyniki ukazują się pod adresem: fundusze.mswia.gov.pl) oraz bez konkursu w przypadku dofinansowania dla instytucji publicznych posiadających monopol prawny w danym obszarze.",administracja_publiczna,2017-12-01T14:34:09.182143,2017-12-06T10:42:33.077356,centrum-obslugi-projektow-europejskich-ministerstwa-spraw-wewnetrznych-i-administracji,Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 6a9f3102-bfbe-4351-b460-21bf395ef04c,Lista Beneficjentów Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/0d931948-ae38-4a51-93ab-e05a7bef91be/resource/6a9f3102-bfbe-4351-b460-21bf395ef04c/download/Dane-2017-12-01-FBWpodpisanedo-publikacji-KW61024COPEPLIK2.xlsx,XLSX,lista,,2017-12-06T11:48:25.393214,,fundusz-bezpieczenstwa-wewnetrznego-fbw-2014-2020,"Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego (FBW), 2014-2020","__Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego (FBW) na lata 2014-2020 obejmuje dwa podstawowe komponenty:__*1.Instrument na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz oraz**2.Instrument na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego.*__Instrument na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz__Celem ogólnym Instrumentu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 515/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiającym, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, instrument na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz oraz uchylającym decyzję nr 574/2007/WE, jest przyczynianie się do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa w Unii Europejskiej przy jednoczesnym ułatwieniu legalnego podróżowania dzięki jednolitej i prowadzonej na wysokim poziomie kontroli granic zewnętrznych oraz dzięki skutecznemu rozpatrywaniu wniosków wizowych Schengen, zgodnie ze zobowiązaniem Unii do poszanowania podstawowych wolności i praw człowieka.W ramach celu ogólnego Instrument przyczynia się do realizacji następujących celów szczegółowych:*•wspierania wspólnej polityki wizowej w celu ułatwienia legalnego podróżowania, zapewnienia ubiegającym się o wizę usług wysokiej jakości, równego traktowania obywateli państw trzecich oraz przeciwdziałania nielegalnej imigracji;**•wspierania zintegrowanego zarządzania granicami, w tym promowania dalszej harmonizacji środków związanych z zarządzaniem granicami zgodnie ze wspólnymi standardami unijnymi i poprzez przekazywanie informacji między państwami członkowskimi oraz między państwami członkowskimi a Frontexem, aby z jednej strony zapewnić jednolity i wysoki poziom kontroli i ochrony granic zewnętrznych, w tym poprzez przeciwdziałanie nielegalnej imigracji, a z drugiej strony – sprawne przekraczanie granic zewnętrznych zgodnie z dorobkiem Schengen, przy jednoczesnym zagwarantowaniu osobom potrzebującym międzynarodowej ochrony dostępu do niej zgodnie ze zobowiązaniami zaciągniętymi przez państwa członkowskie w dziedzinie praw człowieka, łącznie z zasadą non- refoulement.*__Instrument na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego__Celem ogólnym Instrumentu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 513/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiającym, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, instrument na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego oraz uchylającym decyzję Rady 2007/125/WSiSW, jest przyczynianie się do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa w Unii Europejskiej.W ramach Instrumentu wskazano następujące cele szczegółowe:*•zapobieganie przestępczości, zwalczanie przestępczości transgranicznej, poważnej i zorganizowanej, w tym terroryzmu, oraz wzmacnianie koordynacji i zacieśniania współpracy organów ścigania i innych organów krajowych państw członkowskich, w tym z Europolem lub innymi odpowiednimi organami Unii, oraz z odpowiednimi państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi.**•zwiększanie zdolności państw członkowskich i Unii do skutecznego zarządzania ryzykami związanymi z bezpieczeństwem i zarządzania kryzysowego oraz przygotowanie i ochrona ludzi i infrastruktury krytycznej przed atakami terrorystycznymi i innymi zdarzeniami związanymi z zagrożeniem dla bezpieczeństwa.*",administracja_publiczna,2017-12-01T14:18:25.858104,2017-12-06T10:48:51.919933,centrum-obslugi-projektow-europejskich-ministerstwa-spraw-wewnetrznych-i-administracji,Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 8c90ddb0-0dd0-43f4-95d4-055cbb6a4dc3,Aplikacja Jaskinie Polski - wyszukiwanie,Po wyszukaniu jaskini/jaskiń można otrzymać raport w formacie xls lub xml,http://jaskiniepolski.pgi.gov.pl/,,"raport xls,raport xml,spis literatury,szczegółowy opis",,2017-12-01T12:14:35.179962,,jaskinie-polski,Jaskinie Polski,"Baza zawiera zestandaryzowane dane lokalizacyjne, morfometryczne, bibliograficzne, przyrodnicze (geologia, hydrologia, biologia, archeologia, klimatologia i ochrona środowiska), opisowe (historia badań, eksploracji i dokumentowania) oraz załączniki graficzne (plany, przekroje i zdjęcia) według stanu wiedzy na rok, w którym je opracowano lub zaktualizowano. ",srodowisko,2017-12-01T11:04:25.223039,2018-01-03T09:24:29.513074,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 7206ee38-ee1f-4cf7-ad0e-471a05de1113,Jaskinie Polski - usługa WFS,Jaskinie Polski - adres usługi WFS: http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/jaskinie/MapServer/WFSServer,http://geoportal.pgi.gov.pl/uslugi_gis,,WFS,,2017-12-01T12:28:46.946667,,jaskinie-polski,Jaskinie Polski,"Baza zawiera zestandaryzowane dane lokalizacyjne, morfometryczne, bibliograficzne, przyrodnicze (geologia, hydrologia, biologia, archeologia, klimatologia i ochrona środowiska), opisowe (historia badań, eksploracji i dokumentowania) oraz załączniki graficzne (plany, przekroje i zdjęcia) według stanu wiedzy na rok, w którym je opracowano lub zaktualizowano. ",srodowisko,2017-12-01T11:04:25.223039,2018-01-03T09:24:29.513074,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 61854f6c-6550-43e0-8dcd-6c0f94a9b3f1,Jaskinie Polski - usługa WMS,Jaskinie Polski - adres usługi WMS: http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/jaskinie/MapServer/WMSServer,http://geoportal.pgi.gov.pl/uslugi_gis,,WMS,,2017-12-01T12:29:48.716070,,jaskinie-polski,Jaskinie Polski,"Baza zawiera zestandaryzowane dane lokalizacyjne, morfometryczne, bibliograficzne, przyrodnicze (geologia, hydrologia, biologia, archeologia, klimatologia i ochrona środowiska), opisowe (historia badań, eksploracji i dokumentowania) oraz załączniki graficzne (plany, przekroje i zdjęcia) według stanu wiedzy na rok, w którym je opracowano lub zaktualizowano. ",srodowisko,2017-12-01T11:04:25.223039,2018-01-03T09:24:29.513074,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 3bd3ff2c-da49-4010-8922-fb22c34f87b9,Jaskinie Polski w przeglądace mobilnej GeoLOG,,https://geolog.pgi.gov.pl/#url=https://bazadata.pgi.gov.pl/app/geolog_conf/jaskinie.json,JSON,dane przestrzenne,,2017-12-01T12:31:05.207318,,jaskinie-polski,Jaskinie Polski,"Baza zawiera zestandaryzowane dane lokalizacyjne, morfometryczne, bibliograficzne, przyrodnicze (geologia, hydrologia, biologia, archeologia, klimatologia i ochrona środowiska), opisowe (historia badań, eksploracji i dokumentowania) oraz załączniki graficzne (plany, przekroje i zdjęcia) według stanu wiedzy na rok, w którym je opracowano lub zaktualizowano. ",srodowisko,2017-12-01T11:04:25.223039,2018-01-03T09:24:29.513074,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 7c4fead6-e4db-414a-ac20-92ead82f3c83,Środowisko - jaskinie,Przy pomocy aplikacji CBDG Menedżer pobierania można pobrać plik w formacie Shape.,http://dm.pgi.gov.pl/,,plik shp,,2017-12-01T12:37:00.312092,,jaskinie-polski,Jaskinie Polski,"Baza zawiera zestandaryzowane dane lokalizacyjne, morfometryczne, bibliograficzne, przyrodnicze (geologia, hydrologia, biologia, archeologia, klimatologia i ochrona środowiska), opisowe (historia badań, eksploracji i dokumentowania) oraz załączniki graficzne (plany, przekroje i zdjęcia) według stanu wiedzy na rok, w którym je opracowano lub zaktualizowano. ",srodowisko,2017-12-01T11:04:25.223039,2018-01-03T09:24:29.513074,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 188607e8-56b3-4286-b994-71d0ad353485,Hydrogeologia – Jednolite części wód podziemnych (161) podział obowiązujący do 2015 r.,Przy pomocy aplikacji Menedżer pobierania można pobrać plik w formacie Shape.,http://dm.pgi.gov.pl/,HTML,plik shp,,2017-12-01T11:43:48.465156,,jednolite-czesci-wod-podziemnych-jcwpd,Jednolite części wód podziemnych (JCWPd),"Zgodnie z definicją podaną w Ramowej Dyrektywie Wodnej, jednolite części wód podziemnych - (groundwater bodies) obejmują te wody podziemne, które występują w warstwach wodonośnych o porowatości i przepuszczalności, umożliwiających pobór znaczący w zaopatrzeniu ludności w wodę lub przepływ o natężeniu znaczącym dla kształtowania pożądanego stanu wód powierzchniowych i ekosystemów lądowych. ",srodowisko,2017-12-01T10:23:24.343203,2017-12-02T11:27:36.644883,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 19c9c63d-e542-42eb-be06-950470454d5a,Hydrogeologia – Jednolite części wód podziemnych (172) podział obowiązujący w latach 2016-2021 r.,Przy pomocy aplikacji Menedżer pobierania można pobrać plik w formacie Shape z JCWPd.,http://dm.pgi.gov.pl/,HTML,plik shp,,2017-12-01T11:44:35.334070,,jednolite-czesci-wod-podziemnych-jcwpd,Jednolite części wód podziemnych (JCWPd),"Zgodnie z definicją podaną w Ramowej Dyrektywie Wodnej, jednolite części wód podziemnych - (groundwater bodies) obejmują te wody podziemne, które występują w warstwach wodonośnych o porowatości i przepuszczalności, umożliwiających pobór znaczący w zaopatrzeniu ludności w wodę lub przepływ o natężeniu znaczącym dla kształtowania pożądanego stanu wód powierzchniowych i ekosystemów lądowych. ",srodowisko,2017-12-01T10:23:24.343203,2017-12-02T11:27:36.644883,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 1a788c57-4201-4830-9123-0768ed3fd5c2,Hydrogeologia - Jednolite Części Wód Podziemnych w podziale obowiązującym do 2015 r. (161) i na lata 2016-2021 (172),JCWPd - adres usługi WFS: http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/hydrogeologia/jcwpd/MapServer/WFSServer,http://geoportal.pgi.gov.pl/uslugi_gis,,WFS,,2017-12-01T11:47:20.682670,,jednolite-czesci-wod-podziemnych-jcwpd,Jednolite części wód podziemnych (JCWPd),"Zgodnie z definicją podaną w Ramowej Dyrektywie Wodnej, jednolite części wód podziemnych - (groundwater bodies) obejmują te wody podziemne, które występują w warstwach wodonośnych o porowatości i przepuszczalności, umożliwiających pobór znaczący w zaopatrzeniu ludności w wodę lub przepływ o natężeniu znaczącym dla kształtowania pożądanego stanu wód powierzchniowych i ekosystemów lądowych. ",srodowisko,2017-12-01T10:23:24.343203,2017-12-02T11:27:36.644883,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy d38bcf06-dd73-4e51-8c25-cc5360132b00,Hydrogeologia - Jednolite Części Wód Podziemnych w podziale obowiązującym do 2015 r. (161) i na lata 2016-2021 (172),JCWPd - adres usługi WMS: http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/hydrogeologia/jcwpd/MapServer/WMSServer,http://geoportal.pgi.gov.pl/uslugi_gis,,WMS,,2017-12-01T11:49:33.771460,,jednolite-czesci-wod-podziemnych-jcwpd,Jednolite części wód podziemnych (JCWPd),"Zgodnie z definicją podaną w Ramowej Dyrektywie Wodnej, jednolite części wód podziemnych - (groundwater bodies) obejmują te wody podziemne, które występują w warstwach wodonośnych o porowatości i przepuszczalności, umożliwiających pobór znaczący w zaopatrzeniu ludności w wodę lub przepływ o natężeniu znaczącym dla kształtowania pożądanego stanu wód powierzchniowych i ekosystemów lądowych. ",srodowisko,2017-12-01T10:23:24.343203,2017-12-02T11:27:36.644883,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy ebb6e2fc-35b4-4ba5-b234-d7ff1a48dd9e,JCWPd w przeglądarce mobilnej GeoLOG,,https://geolog.pgi.gov.pl/#name=19mvaoemxx,,dane przestrzenne,,2017-12-01T11:51:36.049842,,jednolite-czesci-wod-podziemnych-jcwpd,Jednolite części wód podziemnych (JCWPd),"Zgodnie z definicją podaną w Ramowej Dyrektywie Wodnej, jednolite części wód podziemnych - (groundwater bodies) obejmują te wody podziemne, które występują w warstwach wodonośnych o porowatości i przepuszczalności, umożliwiających pobór znaczący w zaopatrzeniu ludności w wodę lub przepływ o natężeniu znaczącym dla kształtowania pożądanego stanu wód powierzchniowych i ekosystemów lądowych. ",srodowisko,2017-12-01T10:23:24.343203,2017-12-02T11:27:36.644883,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 79b4b10e-9bb0-4945-b120-41b9b78e8163,Wykaz decyzji zmieniających zezwolenia: 02.05.2018 r.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/6c581c01-57f7-4411-9c71-39e35f5df09d/resource/79b4b10e-9bb0-4945-b120-41b9b78e8163/download/Wykaz-decyzji-zmieniajcych020518.xls,XLS,"tekst,raport,tabela",,2017-12-01T10:26:49.618324,,wykaz-decyzji-zmieniajacych-sor,Wykaz decyzji zmieniających zezwolenia,Środki Ochrony Roślin,rolnictwo,2017-12-01T09:22:47.165418,2018-07-11T10:17:06.058280,ministerstwo_rolnictwa_i_rozwoju_wsi,Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 668fa546-3ed4-4e1d-99c8-e6c55463344b,Komputerowa Mapa Podziału Hydrograficznego Polski,Część 1 z 4,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/04e2511d-3b12-47e5-a1a4-324cd7b3448d/resource/668fa546-3ed4-4e1d-99c8-e6c55463344b/download/MPHP.zip.001,,Dane hydrograficzne,,2017-12-01T10:42:11.641771,,komputerowa-mapa-podzialu-hydrograficznego-polski,Komputerowa Mapa Podziału Hydrograficznego Polski,"Komputerowa Mapa Podziału Hydrograficznego Polski w skali 1:50 000, obejmująca zasięgiem cały obszar Polski, łącznie z częściami dorzecza Wisły i Odry położonymi poza granicami kraju.",srodowisko,2017-12-01T08:58:18.925100,2017-12-05T13:36:29.505526,krajowy-zarzad-gospodarki-wodnej,Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie c87d698d-cac3-403b-894a-a12856d1bc51,Komputerowa Mapa Podziału Hydrograficznego Polski,Część 2 z 4,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/04e2511d-3b12-47e5-a1a4-324cd7b3448d/resource/c87d698d-cac3-403b-894a-a12856d1bc51/download/MPHP.zip.002,,Dane hydrograficzne,,2017-12-01T10:43:12.773088,,komputerowa-mapa-podzialu-hydrograficznego-polski,Komputerowa Mapa Podziału Hydrograficznego Polski,"Komputerowa Mapa Podziału Hydrograficznego Polski w skali 1:50 000, obejmująca zasięgiem cały obszar Polski, łącznie z częściami dorzecza Wisły i Odry położonymi poza granicami kraju.",srodowisko,2017-12-01T08:58:18.925100,2017-12-05T13:36:29.505526,krajowy-zarzad-gospodarki-wodnej,Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 4f1d2df7-87e9-4de2-85b6-e4c96747f1a0,Komputerowa Mapa Podziału Hydrograficznego Polski,Część 3 z 4,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/04e2511d-3b12-47e5-a1a4-324cd7b3448d/resource/4f1d2df7-87e9-4de2-85b6-e4c96747f1a0/download/MPHP.zip.003,,Dane hydrograficzne,,2017-12-01T10:44:47.093428,,komputerowa-mapa-podzialu-hydrograficznego-polski,Komputerowa Mapa Podziału Hydrograficznego Polski,"Komputerowa Mapa Podziału Hydrograficznego Polski w skali 1:50 000, obejmująca zasięgiem cały obszar Polski, łącznie z częściami dorzecza Wisły i Odry położonymi poza granicami kraju.",srodowisko,2017-12-01T08:58:18.925100,2017-12-05T13:36:29.505526,krajowy-zarzad-gospodarki-wodnej,Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 2210a76d-eec5-41db-afa2-e8269a8bb46a,Komputerowa Mapa Podziału Hydrograficznego Polski,Część 4 z 4,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/04e2511d-3b12-47e5-a1a4-324cd7b3448d/resource/2210a76d-eec5-41db-afa2-e8269a8bb46a/download/MPHP.zip.004,,Dane hydrograficzne,,2017-12-01T11:19:36.412459,,komputerowa-mapa-podzialu-hydrograficznego-polski,Komputerowa Mapa Podziału Hydrograficznego Polski,"Komputerowa Mapa Podziału Hydrograficznego Polski w skali 1:50 000, obejmująca zasięgiem cały obszar Polski, łącznie z częściami dorzecza Wisły i Odry położonymi poza granicami kraju.",srodowisko,2017-12-01T08:58:18.925100,2017-12-05T13:36:29.505526,krajowy-zarzad-gospodarki-wodnej,Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie e1b94e7e-a8ff-4c20-8001-e0a95965fa3c,Dokumentacja do MPHP,1. Poradnik użytkownika2. Struktura udostępnianych danych,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/04e2511d-3b12-47e5-a1a4-324cd7b3448d/resource/e1b94e7e-a8ff-4c20-8001-e0a95965fa3c/download/Dokumentacja-do-MPHP.zip,ZIP,Dokumenty tekstowe,,2017-12-01T12:22:40.665129,,komputerowa-mapa-podzialu-hydrograficznego-polski,Komputerowa Mapa Podziału Hydrograficznego Polski,"Komputerowa Mapa Podziału Hydrograficznego Polski w skali 1:50 000, obejmująca zasięgiem cały obszar Polski, łącznie z częściami dorzecza Wisły i Odry położonymi poza granicami kraju.",srodowisko,2017-12-01T08:58:18.925100,2017-12-05T13:36:29.505526,krajowy-zarzad-gospodarki-wodnej,Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 669f7f2f-d8c7-4176-8246-af3f1f6d8b51,Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami w Polsce,Mapa dostępna na geoportal.gov.pl,http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/?locale=pl&gui=new&sessionID=370445,HTML,dane przestrzenne,,2017-11-30T16:00:13.935587,,mapa-obszarow-zagrozonych-podtopieniami,Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami,"Scalona warstwa wynikowa obszarów zagrożonych podtopieniami, udostępniona w formie serwisu WMS (INSPIRE)",srodowisko,2017-11-30T14:56:35.336509,2017-12-01T09:33:34.992318,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 77d8527c-59b1-4074-80fa-011bb7e869a0,Hydrogeologia - obszary zagrożone podtopieniami,Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami w Polsce - adres usługi WMS http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/hydrogeologia/podtopienia/MapServer/WMSServer,http://geoportal.pgi.gov.pl/uslugi_gis,,WMS,,2017-12-01T10:24:22.445677,,mapa-obszarow-zagrozonych-podtopieniami,Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami,"Scalona warstwa wynikowa obszarów zagrożonych podtopieniami, udostępniona w formie serwisu WMS (INSPIRE)",srodowisko,2017-11-30T14:56:35.336509,2017-12-01T09:33:34.992318,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 09ed9d04-b0bc-44fa-911e-e5652fdda13f,Obszary zagrożone podtopieniami w przeglądarce mobilnej GeoLOG,Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami w Polsce,https://geolog.pgi.gov.pl/#url=https://bazadata.pgi.gov.pl/app/geolog_conf/hydro_podtopienia.json,JSON,dane przestrzenne,,2017-12-01T10:31:15.743352,,mapa-obszarow-zagrozonych-podtopieniami,Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami,"Scalona warstwa wynikowa obszarów zagrożonych podtopieniami, udostępniona w formie serwisu WMS (INSPIRE)",srodowisko,2017-11-30T14:56:35.336509,2017-12-01T09:33:34.992318,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy a8b73782-a819-45af-b272-7802c372c947,Centralny Rejestr Geostanowisk Polski - wyszukiwarka,"Internetowa aplikacja obsługująca zbiór danych CRGP pozwala wyszukać geostanowiska zgodnie z zadanymi kryteriami, np. według regionu administracyjnego (województwa), typu czy rangi stanowiska. Użytkownik otrzymuje podstawowe informacje o obiekcie, od lokalizacji (również współrzędne GPS) i określenia możliwości dojazdu, poprzez charakterystykę geologiczną obiektu, galerię zdjęć i ilustracji objaśniających, po bibliografię dotyczącą obiektu.",http://geostanowiska.pgi.gov.pl/gsapp_v2/,HTML,"zdjęcia,ilustracje,karta rejestracyjna geostanowiska",,2017-11-30T15:44:53.994519,,centralny-rejestr-geostanowisk-polski-crgp,Centralny Rejestr Geostanowisk Polski (CRGP),"Centralny rejestr geostanowisk Polski zawiera informacje o najcenniejszych obiektach przyrody nieożywionej w naszym kraju - odsłonięciach, skałkach, głazach narzutowych, formach krasowych i wietrzeniowych oraz innych obiektach geologicznych.",srodowisko,2017-11-30T14:39:45.316713,2017-12-01T10:36:19.960412,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 1cd5f87e-34cc-4311-8544-6d85cfb6cd5e,Geostanowiska - usługa WFS,Geostanowiska - adres usługi WFS: http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geosrodowisko/geostanowiska/MapServer/WFSServer,http://geoportal.pgi.gov.pl/uslugi_gis,,WFS,,2017-12-01T10:37:56.475983,,centralny-rejestr-geostanowisk-polski-crgp,Centralny Rejestr Geostanowisk Polski (CRGP),"Centralny rejestr geostanowisk Polski zawiera informacje o najcenniejszych obiektach przyrody nieożywionej w naszym kraju - odsłonięciach, skałkach, głazach narzutowych, formach krasowych i wietrzeniowych oraz innych obiektach geologicznych.",srodowisko,2017-11-30T14:39:45.316713,2017-12-01T10:36:19.960412,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy be7466f5-6342-4aa7-a090-ab0cceff6cd7,Geostanowiska - usługa WMS,Geostanowiska - adres usługi WMS: http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geosrodowisko/geostanowiska/MapServer/WMSServer,http://geoportal.pgi.gov.pl/uslugi_gis,,WMS,,2017-12-01T10:39:54.287677,,centralny-rejestr-geostanowisk-polski-crgp,Centralny Rejestr Geostanowisk Polski (CRGP),"Centralny rejestr geostanowisk Polski zawiera informacje o najcenniejszych obiektach przyrody nieożywionej w naszym kraju - odsłonięciach, skałkach, głazach narzutowych, formach krasowych i wietrzeniowych oraz innych obiektach geologicznych.",srodowisko,2017-11-30T14:39:45.316713,2017-12-01T10:36:19.960412,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy b36a9b57-d7de-4e80-a165-3a58208c21ae,Geostanowiska w przeglądarce mobilnej GeoLOG,,https://geolog.pgi.gov.pl/#url=https://bazadata.pgi.gov.pl/app/geolog_conf/geostanowiska.json,JSON,dane przestrzenne,,2017-12-01T11:06:20.116577,,centralny-rejestr-geostanowisk-polski-crgp,Centralny Rejestr Geostanowisk Polski (CRGP),"Centralny rejestr geostanowisk Polski zawiera informacje o najcenniejszych obiektach przyrody nieożywionej w naszym kraju - odsłonięciach, skałkach, głazach narzutowych, formach krasowych i wietrzeniowych oraz innych obiektach geologicznych.",srodowisko,2017-11-30T14:39:45.316713,2017-12-01T10:36:19.960412,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 851bb78b-3207-4813-ba55-03e307942c35,Wykaz zezwoleń: maj 2018 r.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/cb4d360e-da7d-4ebb-9b3a-92b71b8f24ec/resource/851bb78b-3207-4813-ba55-03e307942c35/download/Wykaz-zezwole020518.xls,XLS,"tekst,raport,tabela",,2017-11-30T11:03:38.238553,,zezwolenia-na-wprowadzenie-do-obrotu-srodka-ochrony-roslin,Zezwolenia na wprowadzenie do obrotu środka ochrony roślin,Środki Ochrony Roślin,rolnictwo,2017-11-30T10:01:55.812591,2018-07-11T10:17:47.075461,ministerstwo_rolnictwa_i_rozwoju_wsi,Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 73e1fe80-f598-445b-afdf-8fec5b7e0526,Rejestr ś.o.r. - 09.08.2018 r.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/d0877960-5498-4205-9c4c-12e7b94b9d8d/resource/73e1fe80-f598-445b-afdf-8fec5b7e0526/download/rejestrsor09.08.2018.xls,XLS,"tekst,raport,tabela",,2017-11-30T10:35:03.861126,,rejestr-srodkow-ochrony-roslin,Rejestr środków ochrony roślin,Rejestr środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.,rolnictwo,2017-11-30T08:59:35.774765,2018-08-10T06:02:48.925856,ministerstwo_rolnictwa_i_rozwoju_wsi,Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi f0abce0c-fec5-4811-ab34-48fc59d21d20,Wykaz stymulatorów wzrostu - lipiec 2018 r.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/08a1dbf8-dbef-405a-8632-216e260b27cc/resource/f0abce0c-fec5-4811-ab34-48fc59d21d20/download/Wykaz-stymulatorow-wzrostu160718.xls,XLS,"tekst,raport,tabela",,2017-11-30T09:53:15.455687,,wykaz-srodkow-wspomagajacych-uprawe-roslin,Wykaz środków wspomagających uprawę roślin,"Wykaz środków wspomagających uprawę roślin, które można wprowadzać do obrotu na podstawie pozwoleń ministra właściwego do spraw rolnictwa, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2015 r., poz. 625).",rolnictwo,2017-11-30T08:52:00.592299,2018-08-08T08:16:17.451950,ministerstwo_rolnictwa_i_rozwoju_wsi,Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi a2503796-bd73-45e8-b1f5-021ba0ec569e,Wykaz nawozów - lipiec 2018 r.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/29475a7e-a246-438a-97ff-49dabcda5a25/resource/a2503796-bd73-45e8-b1f5-021ba0ec569e/download/nawozy160718.xls,XLS,"tekst,raport,tabela",,2017-11-30T09:43:36.659578,,wykaz-nawozow,Wykaz nawozów,"Wykaz nawozów, które można wprowadzać do obrotu na podstawie pozwoleń ministra właściwego do spraw rolnictwa, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2015 r., poz. 625)",rolnictwo,2017-11-30T08:41:51.501554,2018-08-08T08:06:47.926948,ministerstwo_rolnictwa_i_rozwoju_wsi,Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 74207115-2b7b-434b-8db9-ad8aab14aeae,Wykaz Centrów Pierwszej Sprzedaży Ryb,Wykaz Centrów Pierwszej Sprzedaży Ryb,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/0cfb9731-a7fd-4e86-9676-c3f579426ae3/resource/74207115-2b7b-434b-8db9-ad8aab14aeae/download/Wykaz-Centrow-Pierwszej-Sprzeday-Ryb.xlsx,XLSX,xlsx,,2017-11-29T16:52:06.887486,,rejestr-centrow-pierwszej-sprzedazy-ryb,Wykaz Centrów Pierwszej Sprzedaży Ryb,dane adresowe Centrów Pierwszej Sprzedaży Ryb,administracja_publiczna,2017-11-29T15:51:26.755124,2018-03-01T14:26:13.246767,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej a8ca533b-b706-4d59-bc5c-45381baf9ad5,Wykaz cen progowych z tytułu stosowania mechanizmu składowania w 2017 r,"Ceny progowe oraz rekompensata z tytułu stosowania mechanizmu składowania w 2017 r., o których mowa w art. 31 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 oraz w art. 6 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 1419/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. dotyczącego uznawania organizacji producentów i organizacji międzybranżowych, rozszerzenia zasad dotyczących organizacji producentów i organizacji międzybranżowych, a także publikacji cen progowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury.",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/5370bf2f-eebb-4bbb-a144-fd22fd9cf562/resource/a8ca533b-b706-4d59-bc5c-45381baf9ad5/download/Wykaz-cen-progowych-z-tytuu-stosowania-mechanizmu-skadowania-w-2017-r.xlsx,XLSX,xlsx,,2017-11-29T16:39:57.399485,,wykaz-cen-progowych-z-tytulu-stosowania-mechanizmu-skladowania-w-2017-r,Ceny progowe oraz rekompensata z tytułu stosowania mechanizmu składowania w 2017 r.,"Ceny progowe oraz rekompensata z tytułu stosowania mechanizmu składowania w 2017 r., o których mowa w art. 31 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 oraz w art. 6 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 1419/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. dotyczącego uznawania organizacji producentów i organizacji międzybranżowych, rozszerzenia zasad dotyczących organizacji producentów i organizacji międzybranżowych, a także publikacji cen progowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury.",administracja_publiczna,2017-11-29T15:39:16.671947,2018-03-01T14:27:36.150564,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 8a4f934d-d508-43e6-b91c-551069ebeddf,Wykaz rekompensat z tytułu stosowania mechanizmu składowania w 2017 r,"Ceny progowe oraz rekompensata z tytułu stosowania mechanizmu składowania w 2017 r., o których mowa w art. 31 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 oraz w art. 6 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 1419/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. dotyczącego uznawania organizacji producentów i organizacji międzybranżowych, rozszerzenia zasad dotyczących organizacji producentów i organizacji międzybranżowych, a także publikacji cen progowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury.",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/5370bf2f-eebb-4bbb-a144-fd22fd9cf562/resource/8a4f934d-d508-43e6-b91c-551069ebeddf/download/Wykaz-rekompensat-z-tytuu-stosowania-mechanizmu-skadowania-w-2017-r.xlsx,XLSX,xlsx,,2017-11-29T16:46:27.357080,,wykaz-cen-progowych-z-tytulu-stosowania-mechanizmu-skladowania-w-2017-r,Ceny progowe oraz rekompensata z tytułu stosowania mechanizmu składowania w 2017 r.,"Ceny progowe oraz rekompensata z tytułu stosowania mechanizmu składowania w 2017 r., o których mowa w art. 31 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 oraz w art. 6 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 1419/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. dotyczącego uznawania organizacji producentów i organizacji międzybranżowych, rozszerzenia zasad dotyczących organizacji producentów i organizacji międzybranżowych, a także publikacji cen progowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury.",administracja_publiczna,2017-11-29T15:39:16.671947,2018-03-01T14:27:36.150564,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ccabf138-ed86-479f-9cf3-5a1401fe525b,Rejestr NCW - API,Link do API systemu,https://api.ure.gov.pl/api/NCWRegistry,,wykaz,,2018-08-20T15:52:33.766011,,wykaz-podmiotow-zobowiazanych-do-realizacji-narodowego-celu-wskaznikowego,Wykaz podmiotów zobowiązanych do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego,"Wykaz podmiotów, które są zobowiązane do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego, sporządzony na podstawie ustawy z dnia 25.08.2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 285, z późn. zm.)",administracja_publiczna,2017-11-28T07:24:40.133198,2018-08-20T14:06:00.703903,urzad-regulacji-energetyki,Urząd Regulacji Energetyki da45353c-6615-4a33-a698-74adac5af5ab,Instrukcja obsługi API,,http://INSTRUKCJA-OBSUGI-API.pdf,PDF,Instrukcja,,2018-08-20T16:06:00.762340,,wykaz-podmiotow-zobowiazanych-do-realizacji-narodowego-celu-wskaznikowego,Wykaz podmiotów zobowiązanych do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego,"Wykaz podmiotów, które są zobowiązane do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego, sporządzony na podstawie ustawy z dnia 25.08.2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 285, z późn. zm.)",administracja_publiczna,2017-11-28T07:24:40.133198,2018-08-20T14:06:00.703903,urzad-regulacji-energetyki,Urząd Regulacji Energetyki a8701238-b72c-416c-9aef-5d800e2de672,Rejestr zawartych umów z kontrahentami - CPPC,Rejestr zawartych umów z kontrahentami przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w okresie od 01.01.2017 r. do 31.10.2017 r.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/a8117330-54ea-4ec6-824a-14eaacf5b951/resource/a8701238-b72c-416c-9aef-5d800e2de672/download/Rejestr-umow-zawartych-przez-Centrum-Projektow-Polska-Cyfrowa-od-01.01.2017-do-31.10.217.xlsx,XLSX,raport,,2017-11-27T13:14:16.205827,,rejestr-zawartych-umow-cppc,Rejestr zawartych umów CPPC,Rejestr zawartych umów z kontrahentami przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w 2017 r.,administracja_publiczna,2017-11-27T11:18:10.694086,2018-06-20T12:21:41.071028,centrum-projektow-polska-cyfrowa,Centrum Projektów Polska Cyfrowa 9e823a6a-72c0-4e9b-8ab2-86cbb62010a6,Informacja Prezesa URE,,"http://bip.ure.gov.pl/bip/taryfy-i-inne-decyzje-b/paliwa-ciekle/3624,Informacje-opublikowane-w-2017-r.html",HTML,Informacja Prezesa URE,,2017-11-27T09:05:10.635997,,ogloszenie-pure-ilosci-paliw,Ogłoszenie całkowitych wielkości produkcji i przywozu paliw ciekłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w III kwartale 2017 r.,Ogłoszenie całkowitych wielkości produkcji i przywozu paliw ciekłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w III kwartale 2017 r.,administracja_publiczna,2017-11-27T08:00:15.571239,2018-01-11T14:48:14.967459,urzad-regulacji-energetyki,Urząd Regulacji Energetyki 33a72c35-642f-44fc-a88a-d4ef5ea546a9,Całkowite wielkości produkcji i przywozu paliw ciekłych w III kw. 2017 r.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/e50249cc-6fc5-473a-89c3-81217195a754/resource/33a72c35-642f-44fc-a88a-d4ef5ea546a9/download/Iloci-paliw.xlsx,XLSX,raport,,2018-01-11T15:48:14.995652,,ogloszenie-pure-ilosci-paliw,Ogłoszenie całkowitych wielkości produkcji i przywozu paliw ciekłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w III kwartale 2017 r.,Ogłoszenie całkowitych wielkości produkcji i przywozu paliw ciekłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w III kwartale 2017 r.,administracja_publiczna,2017-11-27T08:00:15.571239,2018-01-11T14:48:14.967459,urzad-regulacji-energetyki,Urząd Regulacji Energetyki 4f133b5b-9e78-4ff5-9ed2-431ee683da21,ZER MSWiA Struktura świadczeń 06-2017,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/b8fd1e9c-49f6-438c-ba1f-843574662d01/resource/4f133b5b-9e78-4ff5-9ed2-431ee683da21/download/ZER-MSWiA---Struktura-wiadcze.xlsx,XLSX,statystyka,,2017-11-27T08:59:26.776213,,struktura-swiadczen,Struktura świadczeń Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA,"Struktura wypłacanych świadczeń według wysokości świadczenia. Wysokość świadczenia obejmuje należne świadczenie przed potrąceniami zaliczki na podatek, składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz przed innymi potrąceniami i ograniczeniami.",administracja_publiczna,2017-11-27T07:58:41.664701,2018-01-26T14:40:22.016959,zaklad-emerytalno-rentowy-ministerstwa-spraw-wewnetrznych-i-administracji,Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji f09b6bbc-632b-49c1-9748-4c595f9c6232,ZER MSWiA Struktura świadczeń 12-2017,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/b8fd1e9c-49f6-438c-ba1f-843574662d01/resource/f09b6bbc-632b-49c1-9748-4c595f9c6232/download/ZER-MSWiA-Struktura-swiadczen-Wysokosc-12-2017.xlsx,XLSX,statystyka,,2018-01-26T15:36:24.468328,,struktura-swiadczen,Struktura świadczeń Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA,"Struktura wypłacanych świadczeń według wysokości świadczenia. Wysokość świadczenia obejmuje należne świadczenie przed potrąceniami zaliczki na podatek, składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz przed innymi potrąceniami i ograniczeniami.",administracja_publiczna,2017-11-27T07:58:41.664701,2018-01-26T14:40:22.016959,zaklad-emerytalno-rentowy-ministerstwa-spraw-wewnetrznych-i-administracji,Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 731acff4-0837-4ec6-a59e-a9a8f818293a,ZER MSWiA Wysokość i liczba świadczeń 2005-2016,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/45d45bad-dc53-4bed-8674-6490d41e89ab/resource/731acff4-0837-4ec6-a59e-a9a8f818293a/download/ZER-MSWiA---Wysoko-i-liczba-wiadcze-2005-2016.xlsx,XLSX,"statystyka,zestawienie danych",,2017-11-27T08:56:02.981002,,swiadczenia-zakladu-emerytalno-rentowego-mswia,Świadczenia Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA,"Liczba świadczeń emerytalno-rentowych oraz przeciętna wysokość świadczenia wypłacanego przez ZER MSWiA.*) przeciętna wysokość świadczenia obejmuje: należne świadczenie przed potrąceniem zaliczki na podatek, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz przed innymi potraceniami i ograniczeniami wraz z dodatkiem pielęgnacyjnym i dodatkiem dla sierot zupełnych.",administracja_publiczna,2017-11-27T07:48:58.508131,2018-01-26T14:39:52.739659,zaklad-emerytalno-rentowy-ministerstwa-spraw-wewnetrznych-i-administracji,Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 97c2f084-f957-44ac-8acc-861cdcc0a87a,ZER MSWiA Wysokość i liczba świadczeń 2005-2017,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/45d45bad-dc53-4bed-8674-6490d41e89ab/resource/97c2f084-f957-44ac-8acc-861cdcc0a87a/download/ZER-MSWiA-Wysokosc-i-liczba-swiadczen-2005-2017.xlsx,XLSX,"statystyka,zestawienie danych",,2018-01-26T15:37:25.046958,,swiadczenia-zakladu-emerytalno-rentowego-mswia,Świadczenia Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA,"Liczba świadczeń emerytalno-rentowych oraz przeciętna wysokość świadczenia wypłacanego przez ZER MSWiA.*) przeciętna wysokość świadczenia obejmuje: należne świadczenie przed potrąceniem zaliczki na podatek, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz przed innymi potraceniami i ograniczeniami wraz z dodatkiem pielęgnacyjnym i dodatkiem dla sierot zupełnych.",administracja_publiczna,2017-11-27T07:48:58.508131,2018-01-26T14:39:52.739659,zaklad-emerytalno-rentowy-ministerstwa-spraw-wewnetrznych-i-administracji,Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 4da4abf0-c69a-4f3b-82ea-699ce3cb65b5,Siatki skorowidzowe w formacie shapefile,Siatki skorowidzowe map topograficznych i niestandardowych opracowań topograficznych w formacie shapefile spakowane do archiwum rar,ftp://91.223.135.109/siatki/siatki_skorowidzowe.rar,RAR,"shapefile,siatki,mapy topograficzne,GUGiK",,2017-11-27T07:58:47.652158,,siatki-map-topograficznych,Siatki map topograficznych,Siatki skorowidzowe do map topograficznych i niestandardowych opracowań topograficznych,administracja_publiczna,2017-11-27T06:55:59.819020,2017-11-27T07:01:30.041191,glowny-urzad-geodezji-i-kartografii,Główny Urząd Geodezji i Kartografii 734b7aa6-9d5c-42a9-9191-571fb4ce8bdd,"Siatki NMT, PL-1992, skale 1: 1250, 1:2500, 1:5000, 1:10000","Siatki arkuszy numerycznego modelu terenu (NMT) w układzie PL-1992, w skalach 1: 1250, 1:2500, 1:5000, 1:10000 w formacie shapefile ",ftp://91.223.135.109/siatki_nmt_isok/Nmt_PL1992_1250-10000.zip,ZIP,"NMT,shapefile,GUGiK,siatki",,2017-11-27T08:06:54.900622,,siatki-podzialu-na-arkusze,Siatki podziału na arkusze,Siatki podziału na arkusze dla numerycznego modelu terenu (NMT) i ortofotomapy w układzie PL-1992 i PL-2000,administracja_publiczna,2017-11-27T06:53:17.361457,2017-12-04T11:56:12.129327,glowny-urzad-geodezji-i-kartografii,Główny Urząd Geodezji i Kartografii 0cdc1325-8d67-4c7b-a846-25579b169726,"Siatki NMT, PL-2000, skale 1: 1000, 1:2000, 1:5000","Siatki arkuszy numerycznego modelu terenu (NMT) w układzie PL-2000, w skalach 1: 1000, 1:2000, 1:5000 w formacie shapefile ",ftp://91.223.135.109/siatki_nmt_isok/Nmt_PL2000_1000-5000.zip,ZIP,"NMT,siatki,gugik",,2017-12-04T12:51:52.921911,,siatki-podzialu-na-arkusze,Siatki podziału na arkusze,Siatki podziału na arkusze dla numerycznego modelu terenu (NMT) i ortofotomapy w układzie PL-1992 i PL-2000,administracja_publiczna,2017-11-27T06:53:17.361457,2017-12-04T11:56:12.129327,glowny-urzad-geodezji-i-kartografii,Główny Urząd Geodezji i Kartografii 9524699a-f645-4a6c-92e2-79172359d244,"Siatki ortofotomapy, PL-1992 skale 1:2500, 1:5000, 1:10000 dla wielkości piksela 5,7,10,25 i 50 cm","Siatki arkuszy ortofotomapy w układzie PL-1992, w skalach 1:2500, 1:5000, 1:10000 dla wielkości piksela 5,7,10,25 i 50 cm w formacie shapefile ",ftp://91.223.135.109/siatki_nmt_isok/Orto_PL1992_piksel5-50cm.zip,ZIP,"siatki,ortofotomapa,GUGiK",,2017-12-04T12:54:48.737934,,siatki-podzialu-na-arkusze,Siatki podziału na arkusze,Siatki podziału na arkusze dla numerycznego modelu terenu (NMT) i ortofotomapy w układzie PL-1992 i PL-2000,administracja_publiczna,2017-11-27T06:53:17.361457,2017-12-04T11:56:12.129327,glowny-urzad-geodezji-i-kartografii,Główny Urząd Geodezji i Kartografii 51b32485-3072-4d9b-a517-66f3b9cc1cc7,"Ortofotomapa, PL-2000 skale 1:1000, 1:2000, 1:5000","Siatki arkuszy ortofotomapy w układzie PL-2000, w skalach 1:1000, 1:2000, 1:5000 d w formacie shapefile ",ftp://91.223.135.109/siatki_nmt_isok/Orto_PL2000_1000-5000.zip,ZIP,"siatki,ortofotomapa,gugik",,2017-12-04T12:56:12.153131,,siatki-podzialu-na-arkusze,Siatki podziału na arkusze,Siatki podziału na arkusze dla numerycznego modelu terenu (NMT) i ortofotomapy w układzie PL-1992 i PL-2000,administracja_publiczna,2017-11-27T06:53:17.361457,2017-12-04T11:56:12.129327,glowny-urzad-geodezji-i-kartografii,Główny Urząd Geodezji i Kartografii dbb8cf44-2cd3-40fa-9be6-48447a8027b4,Struktura zbiorów,"Plik zawiera informacje opisowe dotyczące poszczególnych pól w plikach z danymi. W arkuszu ""plik csv"" umieszczony został opis, w jaki sposób można wczytać plik csv do arkusza kalkulacyjnego.",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/039e0476-13c4-4e19-8e18-0383b55032f6/resource/dbb8cf44-2cd3-40fa-9be6-48447a8027b4/download/01P01SInformacjastrukturazbioruplikcsv20122017.xlsx,XLSX,plik xlsx,,2018-01-08T09:03:11.814043,,dane-jednostkowe-szkol-i-placowek-oswiatowych-w-latach-2012-2016,"Dane jednostkowe przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w latach 2012-2017",Zbiór danych zawiera dane z systemu informacji oświatowej (SIO).,administracja_publiczna,2017-11-24T12:50:51.539074,2018-06-08T12:16:59.475979,ministerstwo_edukacji_narodowej,Ministerstwo Edukacji Narodowej 138a8f08-e282-45d8-8422-b2f4c33afff9,Wychowankowie przedszkoli w latach 2012-2017,Dane statystyczne dotyczące wychowanków przedszkoli w latach 2012-2017 w formacie pliku csv. Archiwum skompresowane w formacie RAR.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/039e0476-13c4-4e19-8e18-0383b55032f6/resource/138a8f08-e282-45d8-8422-b2f4c33afff9/download/01Pprzdziecioddzwiekzam20122017CSV.rar,CSV,dane tabelaryczne,,2018-01-08T09:08:58.580635,,dane-jednostkowe-szkol-i-placowek-oswiatowych-w-latach-2012-2016,"Dane jednostkowe przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w latach 2012-2017",Zbiór danych zawiera dane z systemu informacji oświatowej (SIO).,administracja_publiczna,2017-11-24T12:50:51.539074,2018-06-08T12:16:59.475979,ministerstwo_edukacji_narodowej,Ministerstwo Edukacji Narodowej fcb54869-554c-4db6-a15a-7737f13f1016,Wychowankowie przedszkoli w roku 2012,Dane statystyczne o wychowankach przedszkoli w roku 2012.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/039e0476-13c4-4e19-8e18-0383b55032f6/resource/fcb54869-554c-4db6-a15a-7737f13f1016/download/01PPrzedszkolaDzieciOddziayWiekMiejscezamieszkania2012.xlsx,XLSX,pliki xls,,2018-01-08T09:12:01.097372,,dane-jednostkowe-szkol-i-placowek-oswiatowych-w-latach-2012-2016,"Dane jednostkowe przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w latach 2012-2017",Zbiór danych zawiera dane z systemu informacji oświatowej (SIO).,administracja_publiczna,2017-11-24T12:50:51.539074,2018-06-08T12:16:59.475979,ministerstwo_edukacji_narodowej,Ministerstwo Edukacji Narodowej 9f913a78-5913-4b45-88e7-d64ab6bdbec6,Wychowankowie przedszkoli w roku 2013,Dane statystyczne o wychowankach przedszkoli w roku 2013.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/039e0476-13c4-4e19-8e18-0383b55032f6/resource/9f913a78-5913-4b45-88e7-d64ab6bdbec6/download/01PPrzedszkolaDzieciOddziayWiekMiejscezamieszkania2013.xlsx,XLSX,pliki xls,,2018-01-08T09:14:37.626236,,dane-jednostkowe-szkol-i-placowek-oswiatowych-w-latach-2012-2016,"Dane jednostkowe przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w latach 2012-2017",Zbiór danych zawiera dane z systemu informacji oświatowej (SIO).,administracja_publiczna,2017-11-24T12:50:51.539074,2018-06-08T12:16:59.475979,ministerstwo_edukacji_narodowej,Ministerstwo Edukacji Narodowej 6f1e426c-7da2-431e-861b-066f7ca38cdc,Wychowankowie przedszkoli w roku 2014,Dane statystyczne o wychowankach przedszkoli w roku 2014.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/039e0476-13c4-4e19-8e18-0383b55032f6/resource/6f1e426c-7da2-431e-861b-066f7ca38cdc/download/01PPrzedszkolaDzieciOddziayWiekMiejscezamieszkania2014.xlsx,XLSX,xls,,2018-01-08T09:19:09.736039,,dane-jednostkowe-szkol-i-placowek-oswiatowych-w-latach-2012-2016,"Dane jednostkowe przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w latach 2012-2017",Zbiór danych zawiera dane z systemu informacji oświatowej (SIO).,administracja_publiczna,2017-11-24T12:50:51.539074,2018-06-08T12:16:59.475979,ministerstwo_edukacji_narodowej,Ministerstwo Edukacji Narodowej 8b75c3d4-2e59-4ba0-bc3e-2dcb6b377182,Wychowankowie przedszkoli w roku 2015,Dane statystyczne o wychowankach przedszkoli w roku 2015.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/039e0476-13c4-4e19-8e18-0383b55032f6/resource/8b75c3d4-2e59-4ba0-bc3e-2dcb6b377182/download/01PPrzedszkolaDzieciOddziayWiekMiejscezamieszkania2015.xlsx,XLSX,xls,,2018-01-08T09:21:16.429501,,dane-jednostkowe-szkol-i-placowek-oswiatowych-w-latach-2012-2016,"Dane jednostkowe przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w latach 2012-2017",Zbiór danych zawiera dane z systemu informacji oświatowej (SIO).,administracja_publiczna,2017-11-24T12:50:51.539074,2018-06-08T12:16:59.475979,ministerstwo_edukacji_narodowej,Ministerstwo Edukacji Narodowej ceb08caf-8f9a-43ec-9572-4073919d2b75,Wychowankowie przedszkoli w roku 2016,Dane statystyczne o wychowankach przedszkoli w roku 2016.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/039e0476-13c4-4e19-8e18-0383b55032f6/resource/ceb08caf-8f9a-43ec-9572-4073919d2b75/download/01PPrzedszkolaDzieciOddziayWiekMiejscezamieszkania2016.xlsx,XLSX,xls,,2018-01-08T09:24:58.369783,,dane-jednostkowe-szkol-i-placowek-oswiatowych-w-latach-2012-2016,"Dane jednostkowe przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w latach 2012-2017",Zbiór danych zawiera dane z systemu informacji oświatowej (SIO).,administracja_publiczna,2017-11-24T12:50:51.539074,2018-06-08T12:16:59.475979,ministerstwo_edukacji_narodowej,Ministerstwo Edukacji Narodowej b6f97991-3945-4023-9123-71a1440eca7e,Uczniowie szkół w latach 2012-2017,Dane statystyczne dotyczące uczniów szkół w latach 2012-2017 w formacie pliku csv. Archiwum skompresowane w formacie RAR.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/039e0476-13c4-4e19-8e18-0383b55032f6/resource/b6f97991-3945-4023-9123-71a1440eca7e/download/01Sszkuczklasywiekzam20122017CSV.rar,CSV,dane tabelaryczne,,2018-01-08T09:29:10.178668,,dane-jednostkowe-szkol-i-placowek-oswiatowych-w-latach-2012-2016,"Dane jednostkowe przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w latach 2012-2017",Zbiór danych zawiera dane z systemu informacji oświatowej (SIO).,administracja_publiczna,2017-11-24T12:50:51.539074,2018-06-08T12:16:59.475979,ministerstwo_edukacji_narodowej,Ministerstwo Edukacji Narodowej aa312536-8697-4ddf-a1e7-df17240e1228,Uczniowie szkół w roku 2012,Dane statystyczne dotyczące uczniów szkół w roku 2012.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/039e0476-13c4-4e19-8e18-0383b55032f6/resource/aa312536-8697-4ddf-a1e7-df17240e1228/download/01SSzkolyUczniowieKlasyWiekMiejscezamieszkania2012.xlsx,XLSX,xls,,2018-01-08T09:31:06.145528,,dane-jednostkowe-szkol-i-placowek-oswiatowych-w-latach-2012-2016,"Dane jednostkowe przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w latach 2012-2017",Zbiór danych zawiera dane z systemu informacji oświatowej (SIO).,administracja_publiczna,2017-11-24T12:50:51.539074,2018-06-08T12:16:59.475979,ministerstwo_edukacji_narodowej,Ministerstwo Edukacji Narodowej 669033fa-87a3-426a-b04b-1955188543d2,Uczniowie szkół w roku 2013,Dane statystyczne dotyczące uczniów szkół w roku 2013.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/039e0476-13c4-4e19-8e18-0383b55032f6/resource/669033fa-87a3-426a-b04b-1955188543d2/download/01SSzkolyUczniowieKlasyWiekMiejscezamieszkania2013.xlsx,XLSX,xls,,2018-01-08T09:32:17.132669,,dane-jednostkowe-szkol-i-placowek-oswiatowych-w-latach-2012-2016,"Dane jednostkowe przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w latach 2012-2017",Zbiór danych zawiera dane z systemu informacji oświatowej (SIO).,administracja_publiczna,2017-11-24T12:50:51.539074,2018-06-08T12:16:59.475979,ministerstwo_edukacji_narodowej,Ministerstwo Edukacji Narodowej ddf5b222-56a4-42e5-8ac5-e4cd91c0fc8d,Uczniowie szkół w roku 2014,Dane statystyczne dotyczące uczniów szkół w roku 2014.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/039e0476-13c4-4e19-8e18-0383b55032f6/resource/ddf5b222-56a4-42e5-8ac5-e4cd91c0fc8d/download/01SSzkolyUczniowieKlasyWiekMiejscezamieszkania2014.xlsx,XLSX,xls,,2018-01-08T09:33:22.649692,,dane-jednostkowe-szkol-i-placowek-oswiatowych-w-latach-2012-2016,"Dane jednostkowe przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w latach 2012-2017",Zbiór danych zawiera dane z systemu informacji oświatowej (SIO).,administracja_publiczna,2017-11-24T12:50:51.539074,2018-06-08T12:16:59.475979,ministerstwo_edukacji_narodowej,Ministerstwo Edukacji Narodowej aa7ad38b-d893-49a2-9e82-a8d290c3cf9b,Uczniowie szkół w roku 2015,Dane statystyczne dotyczące uczniów szkół w roku 2015.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/039e0476-13c4-4e19-8e18-0383b55032f6/resource/aa7ad38b-d893-49a2-9e82-a8d290c3cf9b/download/01SSzkolyUczniowieKlasyWiekMiejscezamieszkania2015.xlsx,XLSX,xls,,2018-01-08T09:34:42.506742,,dane-jednostkowe-szkol-i-placowek-oswiatowych-w-latach-2012-2016,"Dane jednostkowe przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w latach 2012-2017",Zbiór danych zawiera dane z systemu informacji oświatowej (SIO).,administracja_publiczna,2017-11-24T12:50:51.539074,2018-06-08T12:16:59.475979,ministerstwo_edukacji_narodowej,Ministerstwo Edukacji Narodowej 368b4027-7dbf-4c71-9243-42b70f9395a8,Uczniowie szkół w roku 2016,Dane statystyczne dotyczące uczniów szkół w roku 2016.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/039e0476-13c4-4e19-8e18-0383b55032f6/resource/368b4027-7dbf-4c71-9243-42b70f9395a8/download/01SSzkolyUczniowieKlasyWiekMiejscezamieszkania2016.xlsx,XLSX,xls,,2018-01-08T09:35:54.427726,,dane-jednostkowe-szkol-i-placowek-oswiatowych-w-latach-2012-2016,"Dane jednostkowe przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w latach 2012-2017",Zbiór danych zawiera dane z systemu informacji oświatowej (SIO).,administracja_publiczna,2017-11-24T12:50:51.539074,2018-06-08T12:16:59.475979,ministerstwo_edukacji_narodowej,Ministerstwo Edukacji Narodowej 168bada8-18a5-40a4-aae2-f9a9375048bb,Wychowankowie przedszkoli w roku 2017,Dane statystyczne o wychowankach przedszkoli w roku 2017,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/039e0476-13c4-4e19-8e18-0383b55032f6/resource/168bada8-18a5-40a4-aae2-f9a9375048bb/download/01PPrzedszkolaDzieciOddziayWiekMiejscezamieszkania2017.xlsx,XLSX,plik xlsx,,2018-03-21T15:38:18.080205,,dane-jednostkowe-szkol-i-placowek-oswiatowych-w-latach-2012-2016,"Dane jednostkowe przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w latach 2012-2017",Zbiór danych zawiera dane z systemu informacji oświatowej (SIO).,administracja_publiczna,2017-11-24T12:50:51.539074,2018-06-08T12:16:59.475979,ministerstwo_edukacji_narodowej,Ministerstwo Edukacji Narodowej d6b0d4e2-fa9c-4ef3-9b3c-a625486bd4d2,Uczniowie szkół w roku 2017,Dane statystyczne dotyczące uczniów szkół w roku 2017,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/039e0476-13c4-4e19-8e18-0383b55032f6/resource/d6b0d4e2-fa9c-4ef3-9b3c-a625486bd4d2/download/01SSzkolyUczniowieKlasyWiekMiejscezamieszkania2017.xlsx,XLSX,plik xlsx,,2018-03-21T15:42:49.510055,,dane-jednostkowe-szkol-i-placowek-oswiatowych-w-latach-2012-2016,"Dane jednostkowe przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w latach 2012-2017",Zbiór danych zawiera dane z systemu informacji oświatowej (SIO).,administracja_publiczna,2017-11-24T12:50:51.539074,2018-06-08T12:16:59.475979,ministerstwo_edukacji_narodowej,Ministerstwo Edukacji Narodowej 09983e6d-d6c9-4bb6-90e3-a9ff660a120f,Średnie ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy (art. 49c ustawy - Prawo energetyczne). I kwartał 2018r.,Średnie ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy (art. 49c ustawy - Prawo energetyczne). I kwartał 2018r. ,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/70b3dd97-6b7a-4800-8736-a1f3d446081e/resource/09983e6d-d6c9-4bb6-90e3-a9ff660a120f/download/rednie-ceny-zakupu-gazu-ziemnego-z-zagranicy-art.-49c-ustawy---Prawo-energetyczne.xlsx,XLSX,"raport,49c,średnie ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy",,2018-05-17T15:23:08.264746,,tabela,Średnie ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy (art. 49c ustawy - Prawo energetyczne),,administracja_publiczna,2017-11-23T14:10:37.569305,2018-05-17T13:23:08.228571,urzad-regulacji-energetyki,Urząd Regulacji Energetyki 725176ff-3112-4caf-8593-11db99f4b4d6,Rejestr podmiotów przywożących,,https://api.ure.gov.pl/api/RPPRegistry/xml,XML,xml,,2017-11-23T10:55:21.487169,,rejestr-podmiotow-przywozacych,Rejestr podmiotów przywożących,Dane aktualizowane w każdy dzień roboczy,administracja_publiczna,2017-11-23T09:54:50.433919,2018-08-14T10:37:09.650333,urzad-regulacji-energetyki,Urząd Regulacji Energetyki 41ee32b8-e066-45aa-a159-e16cb3d1eefd,Wygaśnięcia koncesji,"Wykaz przedsiębiorstw energetycznych, którym wygasła koncesja",https://api.ure.gov.pl/api/ConcessionExpiry/xml,XML,xml,,2017-11-23T10:52:41.839917,,wygasniecia-koncesji-energia-gaz-cieplo-paliwa-ciekle,"Wygaśnięcia koncesji: energia, gaz, ciepło, paliwa ciekłe","Wykaz przedsiębiorstw energetycznych, którym wygasła koncesja. Dane aktualizowane każdego dnia roboczego",administracja_publiczna,2017-11-23T09:51:59.203121,2018-08-14T10:35:30.469652,urzad-regulacji-energetyki,Urząd Regulacji Energetyki 9b3c5a4d-860d-4f28-9985-944050961371,Cofnięcia koncesji,"Wykaz przedsiębiorstw energetycznych, którym w okresie ostatnich 3 lat została cofnięta koncesja",https://api.ure.gov.pl/api/ConcessionWidthdrawn/xml,XML,xml,,2017-11-23T10:49:08.767678,,cofniecia-koncesji-energia-gaz-cieplo-paliwa-ciekle,"Cofnięcia koncesji: energia, gaz, ciepło, paliwa ciekłe","Wykaz przedsiębiorstw energetycznych, którym w okresie ostatnich 3 lat została cofnięta koncesja. Dane aktualizowane w każdy dzień roboczy",administracja_publiczna,2017-11-23T09:48:25.210723,2018-08-14T10:39:56.480459,urzad-regulacji-energetyki,Urząd Regulacji Energetyki b2392a85-d96c-4686-a665-1394d202f42b,Umorzenia udzielenia koncesji,"Wykaz podmiotów, wobec których toczyło się postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia koncesji, zakończone umorzeniem postępowania administracyjnego",https://api.ure.gov.pl/api/ConcessionAdministrativeProceedingRemitted/xml?sposobZakonczenia=umorzono,XML,xml,,2017-11-23T10:43:53.400413,,umorzenia-odmowy-udzielenia-koncesji-energia-gaz-cieplo-paliwa-ciekle,"Umorzenia udzielenia koncesji: energia, gaz, ciepło, paliwa ciekłe","Wykaz podmiotów, wobec których toczyło się postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia koncesji, zakończone umorzeniem postępowania administracyjnego. Dane aktualizowane w każdy dzień roboczy",administracja_publiczna,2017-11-23T09:42:49.264787,2018-08-14T10:30:24.447793,urzad-regulacji-energetyki,Urząd Regulacji Energetyki b43734be-0c1a-4cf5-a1f4-39d8eedf9200,Promesy koncesji,Wykaz podmiotów posiadających promesę koncesji,https://api.ure.gov.pl/api/ConcessionPromise/xml,XML,xml,,2017-11-23T09:50:15.620282,,promesy-koncesji-energia-gaz-cieplo-paliwa-ciekle,"Promesy koncesji: energia, gaz, ciepło, paliwa ciekłe",Wykaz podmiotów posiadających promesę koncesji.Dane aktualizowane w każdy dzień roboczy,administracja_publiczna,2017-11-23T08:49:00.999567,2018-08-14T10:13:48.337709,urzad-regulacji-energetyki,Urząd Regulacji Energetyki c407e704-aeea-49be-8545-359e34a6f65b,"Wnioski w sprawie koncesji: energia, gaz, ciepło, paliwa ciekłe","Wykaz podmiotów, które złożyły wnioski o udzielenie, zmianę lub cofnięcie koncesji albo o udzielenie lub zmianę promesy koncesji do czasu ich rozpatrzenia",https://api.ure.gov.pl/api/ConcessionApplication/xml,XML,xml,,2017-11-23T09:41:51.962466,,wnioski-w-sprawie-koncesji-energia-gaz-cieplo-paliwa-ciekle,"Wnioski w sprawie koncesji: energia, gaz, ciepło, paliwa ciekłe",Wnioski o udzielenie/zmianę/cofnięcie koncesji albo o udzielenie/zmianę promesy koncesji do czasu ich rozpatrzenia. Dane aktualizowane w każdy dzień roboczy,administracja_publiczna,2017-11-23T08:40:42.590302,2018-08-14T10:17:32.082347,urzad-regulacji-energetyki,Urząd Regulacji Energetyki ff13258e-b4aa-4417-be23-02551826a6a7,Koncesje w zakresie innym niż paliwa ciekłe,Rejestr przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesję w zakresie innym niż paliwa ciekłe,https://api.ure.gov.pl/api/ConcessionOtherFuel/xml,XML,xml,,2017-11-23T09:27:39.321727,,koncesje-w-zakresie-innym-niz-paliwa-ciekle,Koncesje w zakresie innym niż paliwa ciekłe,Rejestr przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesję w zakresie innym niż paliwa ciekłe.Dane aktualizowane w każdy dzień roboczy,administracja_publiczna,2017-11-23T08:26:01.331463,2018-08-14T10:12:22.359989,urzad-regulacji-energetyki,Urząd Regulacji Energetyki 8471add5-79b3-47b5-b79f-624f94d2a902,Koncesje w zakresie paliw ciekłych,Rejestr przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesję w zakresie paliw ciekłych,https://api.ure.gov.pl/api/ConcessionFuel/xml,XML,xml,,2017-11-23T09:20:35.627378,,koncesje-w-zakresie-paliw-cieklych,Koncesje w zakresie paliw ciekłych,Rejestr przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesję w zakresie paliw ciekłych.Dane aktualizowane w każdy dzień roboczy,administracja_publiczna,2017-11-23T08:18:21.037191,2018-08-14T10:06:43.021692,urzad-regulacji-energetyki,Urząd Regulacji Energetyki d262d817-26e3-4f57-a781-90790aafa0de,Zmiana sprzedawcy gazu ziemnego przez odbiorców końcowych ,Liczba zmian sprzedawcy gazu ziemnego przez odbiorców końcowych - stan na koniec III kwartału 2017 r. ,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/c4b278de-d141-47dd-9971-35ca109185b9/resource/d262d817-26e3-4f57-a781-90790aafa0de/download/TPA-gaz-za-III-kw.-2017-r.xlsx,XLSX,"raport,pliki xlsx",,2017-11-17T12:30:39.407980,,liczba-zmian-sprzedawcy-gazu-ziemnego-przez-odbiorcow-koncowych,Zmiana sprzedawcy gazu ziemnego przez odbiorców końcowych,Liczba zmian sprzedawcy gazu ziemnego przez odbiorców końcowych - stan na koniec III kwartału 2017 r.,administracja_publiczna,2017-11-17T10:15:58.998898,2017-11-23T13:25:23.889712,urzad-regulacji-energetyki,Urząd Regulacji Energetyki 8a422d97-8378-4059-b649-be3cb52b642d,Taryfy dla paliw gazowych - 2017,Decyzje w sprawie taryf dla paliw gazowych w 2017 r.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/96fa7f20-892b-4924-a3b7-0f16bd2c405c/resource/8a422d97-8378-4059-b649-be3cb52b642d/download/Taryfy-dla-paliw-gazowych.xlsx,XLSX,Baza danych w formacie .xlsx,,2017-11-15T10:07:30.860862,,taryfy-dla-paliw-gazowych-2017,Taryfy dla paliw gazowych - 2017,Decyzje w sprawie taryf dla paliw gazowych w 2017 r.,administracja_publiczna,2017-11-15T09:06:47.732261,2018-02-12T13:58:24.083544,urzad-regulacji-energetyki,Urząd Regulacji Energetyki 15e39482-c24f-4b42-9641-497314929a6d,Taryfy dla energii elektrycznej - 2017,Decyzje w sprawie taryf dla energii elektrycznej - 2017 r.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/827bba65-e637-450b-a92a-1e2c7197a39b/resource/15e39482-c24f-4b42-9641-497314929a6d/download/Taryfy-dla-energii-elektrycznej.xlsx,XLSX,Baza danych w formacie .xlsx,,2017-11-14T15:49:50.508553,,taryfy-dla-energii-elektrycznej,Taryfy dla energii elektrycznej - 2017,Decyzje w sprawie taryf dla energii elektrycznej w 2017 r.,administracja_publiczna,2017-11-14T14:40:11.185231,2018-02-12T13:59:31.484357,urzad-regulacji-energetyki,Urząd Regulacji Energetyki ef179839-cd0c-40da-ab3c-a30e4cf8ac9d,Eksmisje komornicze w latach 1999 - 2016 oraz w I półroczu 2017 roku,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/35e5051e-cd3a-443f-ac5a-98120624b152/resource/ef179839-cd0c-40da-ab3c-a30e4cf8ac9d/download/Eksmisje---czynnoci-komornika-w-latach-1999---I-p.-2017.csv,CSV,dane tabelaryczne,,2017-11-08T11:36:51.200148,,ekmisje-komornicze-i-cywilne-w-latach-1995-2016-oraz-w-i-polroczu-2017-roku,Ekmisje komornicze i cywilne w latach 1995-2016 oraz w I półroczu 2017 roku,,administracja_publiczna,2017-11-08T10:35:55.128761,2017-11-08T10:38:17.625819,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości c5067841-7ab1-407b-a8f9-6c273e5fe346,Eksmisje - orzeczenia w sprawach cywilnych w latch 1995-2016 oraz w I półroczu 2017 roku,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/35e5051e-cd3a-443f-ac5a-98120624b152/resource/c5067841-7ab1-407b-a8f9-6c273e5fe346/download/Eksmisje---orzeczenia-SR-w-sprawach-cywilnych-w-latach-1995---I-p.-2017.csv,CSV,dane tabelaryczne,,2017-11-08T11:37:46.848205,,ekmisje-komornicze-i-cywilne-w-latach-1995-2016-oraz-w-i-polroczu-2017-roku,Ekmisje komornicze i cywilne w latach 1995-2016 oraz w I półroczu 2017 roku,,administracja_publiczna,2017-11-08T10:35:55.128761,2017-11-08T10:38:17.625819,ministerstwo-sprawiedliwosci,Ministerstwo Sprawiedliwości 80b2d7e8-281a-46ae-a9ff-397860299fdc,CBDG Menedżer pobierania,"Menedżer pobierania plików pozwala bezpłatnie pobrać geologiczne dane przestrzenne w formacie SHP. Pobieranie plików możliwe jest dla tematycznych warstw informacyjnych, które przygotowano w Państwowym Instytucie Geologicznym-PIB. Do pobrania ""Otwory wiertnicze"" i ""Otwory wiertnicze z wynikami badań w CBDG"".",http://dm.pgi.gov.pl/,,pliki shp,,2017-10-30T10:53:44.116241,,centralna-baza-danych-geologicznych-podsystem-otwory,Centralna Baza Danych Geologicznych - podsystem Otwory,"CBDG - podsystem OTWORY jest bazą, w której gromadzone są dane o otworach wiertniczych z obszaru całej Polski. Baza danych zawiera informacje o około 140 tysiącach obiektów. Zakres informacji przechowywanych w podsystemie OTWORY obejmuje: dane lokalizacyjne, profile stratygraficzne i litologiczne otworów wiertniczych, w tym dane o strukturach sedymentacyjnych i tektonicznych, dane paleontologiczne, dane o wystąpieniach bituminów. ",srodowisko,2017-10-30T09:36:18.423671,2018-02-23T11:26:15.081767,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 4275aae6-9111-4598-84f4-b9cdfb268917,Otwory wiertnicze w przeglądarce mobilnej GeoLOG,,https://geolog.pgi.gov.pl/#url=https://bazadata.pgi.gov.pl/app/geolog_conf/otwory.json,JSON,dane przestrzenne,,2017-10-30T11:00:54.641026,,centralna-baza-danych-geologicznych-podsystem-otwory,Centralna Baza Danych Geologicznych - podsystem Otwory,"CBDG - podsystem OTWORY jest bazą, w której gromadzone są dane o otworach wiertniczych z obszaru całej Polski. Baza danych zawiera informacje o około 140 tysiącach obiektów. Zakres informacji przechowywanych w podsystemie OTWORY obejmuje: dane lokalizacyjne, profile stratygraficzne i litologiczne otworów wiertniczych, w tym dane o strukturach sedymentacyjnych i tektonicznych, dane paleontologiczne, dane o wystąpieniach bituminów. ",srodowisko,2017-10-30T09:36:18.423671,2018-02-23T11:26:15.081767,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 96c55344-d9a3-49f1-8ecf-f92466c52efa,Otwory wiertnicze - usługa pobierania WFS,Otwory wiertnicze. Adres usługi WFS: http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/cbdg_otwory/MapServer/WFSServer,http://geoportal.pgi.gov.pl/uslugi_gis,,WFS,,2017-10-30T10:46:25.480645,,centralna-baza-danych-geologicznych-podsystem-otwory,Centralna Baza Danych Geologicznych - podsystem Otwory,"CBDG - podsystem OTWORY jest bazą, w której gromadzone są dane o otworach wiertniczych z obszaru całej Polski. Baza danych zawiera informacje o około 140 tysiącach obiektów. Zakres informacji przechowywanych w podsystemie OTWORY obejmuje: dane lokalizacyjne, profile stratygraficzne i litologiczne otworów wiertniczych, w tym dane o strukturach sedymentacyjnych i tektonicznych, dane paleontologiczne, dane o wystąpieniach bituminów. ",srodowisko,2017-10-30T09:36:18.423671,2018-02-23T11:26:15.081767,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 55b372ff-0e0e-47eb-8b63-526a24161653,Otwory wiertnicze - usługa przeglądania WMS,Otwory wiertnicze. Adres usługi WMS: http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/cbdg_otwory/MapServer/WMSServer,http://geoportal.pgi.gov.pl/uslugi_gis,,WMS,,2017-10-30T10:48:10.521411,,centralna-baza-danych-geologicznych-podsystem-otwory,Centralna Baza Danych Geologicznych - podsystem Otwory,"CBDG - podsystem OTWORY jest bazą, w której gromadzone są dane o otworach wiertniczych z obszaru całej Polski. Baza danych zawiera informacje o około 140 tysiącach obiektów. Zakres informacji przechowywanych w podsystemie OTWORY obejmuje: dane lokalizacyjne, profile stratygraficzne i litologiczne otworów wiertniczych, w tym dane o strukturach sedymentacyjnych i tektonicznych, dane paleontologiczne, dane o wystąpieniach bituminów. ",srodowisko,2017-10-30T09:36:18.423671,2018-02-23T11:26:15.081767,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 09b9f2b3-4005-4d7a-8c57-0c0fc8a079e4,mechanizmy-rynkowe-przejete-przez-arimr-z-arr-wg-stanu-na-30.06.2018 r.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/1d218ba0-3eed-460d-a42d-003f27d4962d/resource/09b9f2b3-4005-4d7a-8c57-0c0fc8a079e4/download/MechanizmyrynkoweprzejtezARRwgstanuna30.06.2018-r..xlsx,XLSX,raport,,2018-07-24T12:52:11.439959,,mechanizmy-rynkowe-przejete-przez-arimr-z-arr-wg-stanu-na-30-wrzesnia-2017-r,Mechanizmy Rynkowe przejęte przez ARiMR z ARR,"Od 1 września 2017 r. ARiMR przejęła zadania ARR związane z obsługą następujących instrumentów pomocowych:-nadzwyczajną pomoc dostosowawczą dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych,-wsparcie dla producentów owoców i warzyw związane z embargiem,-tymczasową nadzwyczajną pomoc dla rolników w sektorach hodowlanych,uznawanie i kontrolowanie grup i organizacji producentów oraz ich zrzeszeń w sektorze owoców i warzyw, organizacji producentów oraz ich zrzeszeń w sektorze mleka, organizacji producentów w sektorach innych niż owoce i warzywa oraz mleko, grup i producentów rolnych i ich związków,-obsługę programów operacyjnych uznanych organizacji producentów owoców i warzyw,-administrowanie rozdysponowaniem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży .",administracja_publiczna,2017-10-27T07:06:40.083751,2018-07-24T10:53:05.965134,agencja-restrukturyzacji-i-modernizacji-rolnictwa,Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 55390163-e433-4c2d-a91b-42f9bcd816f7,mechanizmy-rynkowe-przejete-przez-arimr-z-arr-wg-stanu-na-31.05.2018 r.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/1d218ba0-3eed-460d-a42d-003f27d4962d/resource/55390163-e433-4c2d-a91b-42f9bcd816f7/download/MechanizmyrynkoweprzejtezARRwgstanuna31.05.2018-r..xlsx,XLSX,raport,,2018-06-28T10:07:58.100456,,mechanizmy-rynkowe-przejete-przez-arimr-z-arr-wg-stanu-na-30-wrzesnia-2017-r,Mechanizmy Rynkowe przejęte przez ARiMR z ARR,"Od 1 września 2017 r. ARiMR przejęła zadania ARR związane z obsługą następujących instrumentów pomocowych:-nadzwyczajną pomoc dostosowawczą dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych,-wsparcie dla producentów owoców i warzyw związane z embargiem,-tymczasową nadzwyczajną pomoc dla rolników w sektorach hodowlanych,uznawanie i kontrolowanie grup i organizacji producentów oraz ich zrzeszeń w sektorze owoców i warzyw, organizacji producentów oraz ich zrzeszeń w sektorze mleka, organizacji producentów w sektorach innych niż owoce i warzywa oraz mleko, grup i producentów rolnych i ich związków,-obsługę programów operacyjnych uznanych organizacji producentów owoców i warzyw,-administrowanie rozdysponowaniem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży .",administracja_publiczna,2017-10-27T07:06:40.083751,2018-07-24T10:53:05.965134,agencja-restrukturyzacji-i-modernizacji-rolnictwa,Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 2e66634d-4f7c-424d-bca5-3f47efa17053,mechanizmy-rynkowe-przejete-przez-arimr-z-arr-wg-stanu-na-30.04.2018 r.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/1d218ba0-3eed-460d-a42d-003f27d4962d/resource/2e66634d-4f7c-424d-bca5-3f47efa17053/download/MechanizmyrynkoweprzejtezARRwgstanuna30.04.2018-r..xlsx,XLSX,raport,,2018-05-23T14:57:49.945209,,mechanizmy-rynkowe-przejete-przez-arimr-z-arr-wg-stanu-na-30-wrzesnia-2017-r,Mechanizmy Rynkowe przejęte przez ARiMR z ARR,"Od 1 września 2017 r. ARiMR przejęła zadania ARR związane z obsługą następujących instrumentów pomocowych:-nadzwyczajną pomoc dostosowawczą dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych,-wsparcie dla producentów owoców i warzyw związane z embargiem,-tymczasową nadzwyczajną pomoc dla rolników w sektorach hodowlanych,uznawanie i kontrolowanie grup i organizacji producentów oraz ich zrzeszeń w sektorze owoców i warzyw, organizacji producentów oraz ich zrzeszeń w sektorze mleka, organizacji producentów w sektorach innych niż owoce i warzywa oraz mleko, grup i producentów rolnych i ich związków,-obsługę programów operacyjnych uznanych organizacji producentów owoców i warzyw,-administrowanie rozdysponowaniem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży .",administracja_publiczna,2017-10-27T07:06:40.083751,2018-07-24T10:53:05.965134,agencja-restrukturyzacji-i-modernizacji-rolnictwa,Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 89521ca0-d551-4a40-97cc-3f4c0bb0af2d,mechanizmy-rynkowe-przejete-przez-arimr-z-arr-wg-stanu-na-31.03.2018 r.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/1d218ba0-3eed-460d-a42d-003f27d4962d/resource/89521ca0-d551-4a40-97cc-3f4c0bb0af2d/download/MechanizmyrynkoweprzejtezARRwgstanuna31.03.2018-r..xlsx,XLSX,raport,,2018-04-30T10:11:51.448879,,mechanizmy-rynkowe-przejete-przez-arimr-z-arr-wg-stanu-na-30-wrzesnia-2017-r,Mechanizmy Rynkowe przejęte przez ARiMR z ARR,"Od 1 września 2017 r. ARiMR przejęła zadania ARR związane z obsługą następujących instrumentów pomocowych:-nadzwyczajną pomoc dostosowawczą dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych,-wsparcie dla producentów owoców i warzyw związane z embargiem,-tymczasową nadzwyczajną pomoc dla rolników w sektorach hodowlanych,uznawanie i kontrolowanie grup i organizacji producentów oraz ich zrzeszeń w sektorze owoców i warzyw, organizacji producentów oraz ich zrzeszeń w sektorze mleka, organizacji producentów w sektorach innych niż owoce i warzywa oraz mleko, grup i producentów rolnych i ich związków,-obsługę programów operacyjnych uznanych organizacji producentów owoców i warzyw,-administrowanie rozdysponowaniem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży .",administracja_publiczna,2017-10-27T07:06:40.083751,2018-07-24T10:53:05.965134,agencja-restrukturyzacji-i-modernizacji-rolnictwa,Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa e34d6f6d-e588-45d5-8366-3e3b151793c5,mechanizmy-rynkowe-przejete-przez-arimr-z-arr-wg-stanu-na-28.02.2018 r.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/1d218ba0-3eed-460d-a42d-003f27d4962d/resource/e34d6f6d-e588-45d5-8366-3e3b151793c5/download/MechanizmyrynkoweprzejtezARRwgstanuna28.02.2018-r..xlsx,XLSX,raport,,2018-04-03T13:17:20.468573,,mechanizmy-rynkowe-przejete-przez-arimr-z-arr-wg-stanu-na-30-wrzesnia-2017-r,Mechanizmy Rynkowe przejęte przez ARiMR z ARR,"Od 1 września 2017 r. ARiMR przejęła zadania ARR związane z obsługą następujących instrumentów pomocowych:-nadzwyczajną pomoc dostosowawczą dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych,-wsparcie dla producentów owoców i warzyw związane z embargiem,-tymczasową nadzwyczajną pomoc dla rolników w sektorach hodowlanych,uznawanie i kontrolowanie grup i organizacji producentów oraz ich zrzeszeń w sektorze owoców i warzyw, organizacji producentów oraz ich zrzeszeń w sektorze mleka, organizacji producentów w sektorach innych niż owoce i warzywa oraz mleko, grup i producentów rolnych i ich związków,-obsługę programów operacyjnych uznanych organizacji producentów owoców i warzyw,-administrowanie rozdysponowaniem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży .",administracja_publiczna,2017-10-27T07:06:40.083751,2018-07-24T10:53:05.965134,agencja-restrukturyzacji-i-modernizacji-rolnictwa,Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 49b1e5c8-ba82-4ee9-bd0e-1fcb6f5a6d23,mechanizmy-rynkowe-przejete-przez-arimr-z-arr-wg-stanu-na-31.01.2018 r.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/1d218ba0-3eed-460d-a42d-003f27d4962d/resource/49b1e5c8-ba82-4ee9-bd0e-1fcb6f5a6d23/download/MechanizmyrynkoweprzejtezARRwgstanuna31012018-r..xlsx,XLSX,raporty,,2018-02-23T10:57:35.567241,,mechanizmy-rynkowe-przejete-przez-arimr-z-arr-wg-stanu-na-30-wrzesnia-2017-r,Mechanizmy Rynkowe przejęte przez ARiMR z ARR,"Od 1 września 2017 r. ARiMR przejęła zadania ARR związane z obsługą następujących instrumentów pomocowych:-nadzwyczajną pomoc dostosowawczą dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych,-wsparcie dla producentów owoców i warzyw związane z embargiem,-tymczasową nadzwyczajną pomoc dla rolników w sektorach hodowlanych,uznawanie i kontrolowanie grup i organizacji producentów oraz ich zrzeszeń w sektorze owoców i warzyw, organizacji producentów oraz ich zrzeszeń w sektorze mleka, organizacji producentów w sektorach innych niż owoce i warzywa oraz mleko, grup i producentów rolnych i ich związków,-obsługę programów operacyjnych uznanych organizacji producentów owoców i warzyw,-administrowanie rozdysponowaniem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży .",administracja_publiczna,2017-10-27T07:06:40.083751,2018-07-24T10:53:05.965134,agencja-restrukturyzacji-i-modernizacji-rolnictwa,Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 38d414d3-cb40-4d56-a1e1-938fc3c14990,mechanizmy-rynkowe-przejete-przez-arimr-z-arr-wg-stanu-na-31.12.2017 r.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/1d218ba0-3eed-460d-a42d-003f27d4962d/resource/38d414d3-cb40-4d56-a1e1-938fc3c14990/download/MechanizmyrynkoweprzejtezARRwgstanuna30112017-r..xlsx,XLSX,raport,,2018-01-30T14:37:02.676498,,mechanizmy-rynkowe-przejete-przez-arimr-z-arr-wg-stanu-na-30-wrzesnia-2017-r,Mechanizmy Rynkowe przejęte przez ARiMR z ARR,"Od 1 września 2017 r. ARiMR przejęła zadania ARR związane z obsługą następujących instrumentów pomocowych:-nadzwyczajną pomoc dostosowawczą dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych,-wsparcie dla producentów owoców i warzyw związane z embargiem,-tymczasową nadzwyczajną pomoc dla rolników w sektorach hodowlanych,uznawanie i kontrolowanie grup i organizacji producentów oraz ich zrzeszeń w sektorze owoców i warzyw, organizacji producentów oraz ich zrzeszeń w sektorze mleka, organizacji producentów w sektorach innych niż owoce i warzywa oraz mleko, grup i producentów rolnych i ich związków,-obsługę programów operacyjnych uznanych organizacji producentów owoców i warzyw,-administrowanie rozdysponowaniem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży .",administracja_publiczna,2017-10-27T07:06:40.083751,2018-07-24T10:53:05.965134,agencja-restrukturyzacji-i-modernizacji-rolnictwa,Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa c1c99cfc-e06f-41d0-96a6-039c535f7583,mechanizmy-rynkowe-przejete-przez-arimr-z-arr-wg-stanu-na 30-11-2017 r.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/1d218ba0-3eed-460d-a42d-003f27d4962d/resource/c1c99cfc-e06f-41d0-96a6-039c535f7583/download/MechanizmyrynkoweprzejtezARRwgstanuna30112017-r..xlsx,XLSX,raport,,2017-12-29T09:23:52.933268,,mechanizmy-rynkowe-przejete-przez-arimr-z-arr-wg-stanu-na-30-wrzesnia-2017-r,Mechanizmy Rynkowe przejęte przez ARiMR z ARR,"Od 1 września 2017 r. ARiMR przejęła zadania ARR związane z obsługą następujących instrumentów pomocowych:-nadzwyczajną pomoc dostosowawczą dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych,-wsparcie dla producentów owoców i warzyw związane z embargiem,-tymczasową nadzwyczajną pomoc dla rolników w sektorach hodowlanych,uznawanie i kontrolowanie grup i organizacji producentów oraz ich zrzeszeń w sektorze owoców i warzyw, organizacji producentów oraz ich zrzeszeń w sektorze mleka, organizacji producentów w sektorach innych niż owoce i warzywa oraz mleko, grup i producentów rolnych i ich związków,-obsługę programów operacyjnych uznanych organizacji producentów owoców i warzyw,-administrowanie rozdysponowaniem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży .",administracja_publiczna,2017-10-27T07:06:40.083751,2018-07-24T10:53:05.965134,agencja-restrukturyzacji-i-modernizacji-rolnictwa,Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 7f4ce106-2b49-4b3c-9da5-48c6126756d0,mechanizmy-rynkowe-przejete-przez-arimr-z-arr-wg-stanu-na-31-października-2017-r,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/1d218ba0-3eed-460d-a42d-003f27d4962d/resource/7f4ce106-2b49-4b3c-9da5-48c6126756d0/download/MechanizmyrynkoweprzejtezARRwgstanuna31padziernika2017-r..xlsx,XLSX,raport,,2017-11-28T14:13:32.179371,,mechanizmy-rynkowe-przejete-przez-arimr-z-arr-wg-stanu-na-30-wrzesnia-2017-r,Mechanizmy Rynkowe przejęte przez ARiMR z ARR,"Od 1 września 2017 r. ARiMR przejęła zadania ARR związane z obsługą następujących instrumentów pomocowych:-nadzwyczajną pomoc dostosowawczą dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych,-wsparcie dla producentów owoców i warzyw związane z embargiem,-tymczasową nadzwyczajną pomoc dla rolników w sektorach hodowlanych,uznawanie i kontrolowanie grup i organizacji producentów oraz ich zrzeszeń w sektorze owoców i warzyw, organizacji producentów oraz ich zrzeszeń w sektorze mleka, organizacji producentów w sektorach innych niż owoce i warzywa oraz mleko, grup i producentów rolnych i ich związków,-obsługę programów operacyjnych uznanych organizacji producentów owoców i warzyw,-administrowanie rozdysponowaniem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży .",administracja_publiczna,2017-10-27T07:06:40.083751,2018-07-24T10:53:05.965134,agencja-restrukturyzacji-i-modernizacji-rolnictwa,Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa c8409885-c089-42ad-8476-11679a21b05f,mechanizmy-rynkowe-przejete-przez-arimr-z-arr-wg-stanu-na-30-wrzesnia-2017-r,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/1d218ba0-3eed-460d-a42d-003f27d4962d/resource/c8409885-c089-42ad-8476-11679a21b05f/download/MechanizmyrynkoweprzejtezARRwgstanuna30wrzenia2017-r..xlsx,XLSX,raport,,2017-10-27T09:22:03.969289,,mechanizmy-rynkowe-przejete-przez-arimr-z-arr-wg-stanu-na-30-wrzesnia-2017-r,Mechanizmy Rynkowe przejęte przez ARiMR z ARR,"Od 1 września 2017 r. ARiMR przejęła zadania ARR związane z obsługą następujących instrumentów pomocowych:-nadzwyczajną pomoc dostosowawczą dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych,-wsparcie dla producentów owoców i warzyw związane z embargiem,-tymczasową nadzwyczajną pomoc dla rolników w sektorach hodowlanych,uznawanie i kontrolowanie grup i organizacji producentów oraz ich zrzeszeń w sektorze owoców i warzyw, organizacji producentów oraz ich zrzeszeń w sektorze mleka, organizacji producentów w sektorach innych niż owoce i warzywa oraz mleko, grup i producentów rolnych i ich związków,-obsługę programów operacyjnych uznanych organizacji producentów owoców i warzyw,-administrowanie rozdysponowaniem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży .",administracja_publiczna,2017-10-27T07:06:40.083751,2018-07-24T10:53:05.965134,agencja-restrukturyzacji-i-modernizacji-rolnictwa,Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 669920c4-ca1e-4fc7-af61-0c2975ac3fed,Odziały terenowe URE,"Dane teleadresowe oddziałów terenowych URE, zasięg działania",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/fac991f4-788c-4e66-a391-86f6c80173b6/resource/669920c4-ca1e-4fc7-af61-0c2975ac3fed/download/Oddziay-terenowe-URE.xlsx,XLSX,pliki xlsx,,2017-10-23T15:23:32.710985,,dane-teleadresowe-oddzialow-ternowych-ure,Dane teleadresowe oddziałów terenowych URE,"Dane teleadresowe oddziałów terenowych URE, zasięg działania",administracja_publiczna,2017-10-23T13:21:47.684345,2017-11-17T10:20:19.870841,urzad-regulacji-energetyki,Urząd Regulacji Energetyki 68e3cd19-9f8f-45e1-a8a4-5a11e08b2fa7,Rejestr umów zawartych w 2017 r. z osobami prawnymi,Rejestr umów zawartych w 2017 r. z osobami prawnymi - stan na 31.12.2017,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/13e219e8-13ac-4f86-a643-d3e1fa67e453/resource/68e3cd19-9f8f-45e1-a8a4-5a11e08b2fa7/download/rejestr-umow-zawartych-w-2017-r.-z-osobami-prawnymi-31.12.xlsx,XLSX,xlsx,,2017-10-17T13:54:10.763616,,rejestr-zawartych-umow-mgmizs,Rejestr zawartych umów MGMiŻŚ,Rejestr zawartych umów cywilno-prawnych i zamówień złożonych przez MGMiŻŚ,administracja_publiczna,2017-10-17T11:50:15.987989,2018-07-13T13:24:27.844557,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 9f74f7ba-44e6-409a-937a-941340aab40e,Rejestr umów zawartych w 2017 r. z osobami fizycznymi,Rejestr umów zawartych w 2017 r. z osobami fizycznymi - stan na 31.12.2017,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/13e219e8-13ac-4f86-a643-d3e1fa67e453/resource/9f74f7ba-44e6-409a-937a-941340aab40e/download/rejestr-umow-zawartych-w-2017-r.-z-osobami-fizycznymi-31.12.2017.xlsx,XLSX,xlsx,,2017-10-17T13:54:52.055014,,rejestr-zawartych-umow-mgmizs,Rejestr zawartych umów MGMiŻŚ,Rejestr zawartych umów cywilno-prawnych i zamówień złożonych przez MGMiŻŚ,administracja_publiczna,2017-10-17T11:50:15.987989,2018-07-13T13:24:27.844557,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 4b46fb18-1cd9-4481-a544-ba5589923cf2,Rejestr umów zawartych w 2018 r. z osobami prawnymi,Rejestr umów zawartych w 2018 r. z osobami prawnymi - stan na 30.06.2018,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/13e219e8-13ac-4f86-a643-d3e1fa67e453/resource/4b46fb18-1cd9-4481-a544-ba5589923cf2/download/Rejestr-umow-zawartych-w-2018-r.-z-osobami-prawnymi-stan-na-30.06.2018.xlsx,XLSX,xlsx,,2018-02-19T11:30:55.187183,,rejestr-zawartych-umow-mgmizs,Rejestr zawartych umów MGMiŻŚ,Rejestr zawartych umów cywilno-prawnych i zamówień złożonych przez MGMiŻŚ,administracja_publiczna,2017-10-17T11:50:15.987989,2018-07-13T13:24:27.844557,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 5c214056-b5f4-4322-b403-b79af4219556,Rejestr umów zawartych w 2018 r. z osobami fizycznymi,Rejestr umów zawartych w 2018 r. z osobami fizycznymi - stan na 30.06.2018,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/13e219e8-13ac-4f86-a643-d3e1fa67e453/resource/5c214056-b5f4-4322-b403-b79af4219556/download/rejestr-umow-zawartych-w-2018-r.-z-osobami-fizycznymi-stan-na-30.06.2018.xlsx,XLSX,xlsx,,2018-03-15T16:18:58.427396,,rejestr-zawartych-umow-mgmizs,Rejestr zawartych umów MGMiŻŚ,Rejestr zawartych umów cywilno-prawnych i zamówień złożonych przez MGMiŻŚ,administracja_publiczna,2017-10-17T11:50:15.987989,2018-07-13T13:24:27.844557,ministerstwo-gospodarki-morskiej-i-zeglugi-srodladowej,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 08231abd-5dfe-4be2-86af-69c25d5acf76,Wykaz wydanych świadectw pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego,Treść wydanych świadectw pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego,http://semen.bnl.gov.pl/jawne/?poz=menu/LMR,,Wykaz,,2017-10-16T13:44:44.973611,,wykaz-wydanych-swiadectw-pochodzenia-lesnego-materialu-rozmnozeniowego,Wykaz wydanych świadectw pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego,Treść wydanych świadectw pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego,srodowisko,2017-10-16T11:43:28.495585,2017-10-16T11:44:45.671050,biuro-nasiennictwa-lesnego,Biuro Nasiennictwa Leśnego ed4a4842-93c9-4763-8f03-d0bab78afcf8,Krajowy Rejestr Leśnego Materiału Podstawowego,Dane prezentują jawne informacje (także położenie geograficzne) o Leśnym Materiale Podstawowym.,http://semen.bnl.gov.pl/jawne/?poz=menu/LMP,,Rejestr,,2017-10-16T13:40:06.790611,,krajowy-rejestr-lesnego-materialu-podstawowego,Krajowy Rejestr Leśnego Materiału Podstawowego,Rejestr umożliwia przeglądanie jawnych danych dotyczących Leśnego Materiału Podstawowego,srodowisko,2017-10-16T11:37:38.163101,2017-10-16T11:48:40.488737,biuro-nasiennictwa-lesnego,Biuro Nasiennictwa Leśnego 542cb46b-c02d-438f-8e02-cafdff48bce5,Rejestr dostawców leśnego materiału rozmnożeniowego,Dane adresowe dotyczące dostawców leśnego materiału rozmnożeniowego,http://semen.bnl.gov.pl/jawne/?poz=menu/RD,,Rejestr,,2017-10-16T13:32:02.308679,,rejestr-dostawcow-lesnego-materialu-rozmnozeniowego,Rejestr dostawców leśnego materiału rozmnożeniowego,Rejestr umożliwiający przeglądanie danych adresowych dostawców leśnego materiału rozmnożeniowego,srodowisko,2017-10-16T11:29:59.992761,2017-10-16T11:32:06.616560,biuro-nasiennictwa-lesnego,Biuro Nasiennictwa Leśnego db2994e3-aadc-42e9-a24c-83bc6aecf8b5,Archiwalne dane Pomiarowo obserwacyjne,Skompresowane dane zawierają pliki csv z miesięcznym zestawieniem pomiarów dla stacji pomiarowych,https://dane.imgw.pl/data/dane_pomiarowo_obserwacyjne/,CSV,"plik csv,pliki archiwum",,2017-10-05T14:21:50.949065,,archiwalne-dane-pomiarowo-obserwacyjne,Archiwalne dane pomiarowo obserwacyjne,Skompresowane dane zawierają pliki csv z miesięcznym zestawieniem pomiarów dla stacji pomiarowych.,administracja_publiczna,2017-10-05T12:20:08.025355,2018-02-05T15:14:43.464647,instytut-meteorologii-i-gospodarki-wodnej-panstwowy-instytut-badawczy,Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy 528d685d-050e-4948-aad6-d77f92b89d7f,Meteorologiczne ostrzeżenia archiwalne,Meteorologiczne ostrzeżenia archiwalne. Dane TXT skompresowane w archiwum ZIP.,https://dane.imgw.pl/data/arch/ost_meteo/2017/09.zip,TXT,archiwum ZIP,,2017-10-05T14:13:23.168229,,ostrzezenia-archiwalne,Ostrzeżenia archiwalne,Ostrzeżenia archiwalne,administracja_publiczna,2017-10-05T12:12:02.040627,2017-10-05T15:06:19.138703,instytut-meteorologii-i-gospodarki-wodnej-panstwowy-instytut-badawczy,Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy d86ca23b-e071-4726-888e-49084b3081b2,Hydrologiczne ostrzeżenia archiwalne,Hydrologiczne ostrzeżenia archiwalne,https://dane.imgw.pl/data/arch/ost_hydro,,archiwum ZIP,,2017-10-05T14:14:13.135854,,ostrzezenia-archiwalne,Ostrzeżenia archiwalne,Ostrzeżenia archiwalne,administracja_publiczna,2017-10-05T12:12:02.040627,2017-10-05T15:06:19.138703,instytut-meteorologii-i-gospodarki-wodnej-panstwowy-instytut-badawczy,Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy 1ee475b2-a800-4123-983e-6186b35b1a1e,Ostrzeżenia meteorologiczne,Ostrzeżenia meteorologiczne,https://dane.imgw.pl/data/current/ost_meteo,,plik TXT,,2017-10-05T13:49:38.736010,,ostrzezenia,Ostrzeżenia,Ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne,administracja_publiczna,2017-10-05T11:47:41.900607,2017-10-05T11:52:16.342400,instytut-meteorologii-i-gospodarki-wodnej-panstwowy-instytut-badawczy,Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy 966fbb87-f8ca-480f-9320-70ecde288ff9,Ostrzeżenia hydrologiczne,Ostrzeżenia hydrologiczne,https://dane.imgw.pl/data/current/ost_hydro,,plik TXT,,2017-10-05T13:50:31.795679,,ostrzezenia,Ostrzeżenia,Ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne,administracja_publiczna,2017-10-05T11:47:41.900607,2017-10-05T11:52:16.342400,instytut-meteorologii-i-gospodarki-wodnej-panstwowy-instytut-badawczy,Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy 0790c61e-e311-4954-8705-81df166c4d73,Mapa Geologiczna Polski w skali 1:500 000,Mapa Geologiczna Polski w skali 1:500 000 w aplikacji mobilnej GeoLOG.,http://m.bazagis.pgi.gov.pl/cbdg/#/main?config=http:%2F%2Fm.bazagis.pgi.gov.pl%2Fgeolog_conf%2Fmgp500k.json,JSON,"mapa,mapa interaktywna",,2017-10-03T14:13:40.705047,,mapa-geologiczna-polski-w-skali-1-500-000,Mapa Geologiczna Polski w skali 1:500 000,"Mapa przedstawia obraz powierzchniowej budowy geologicznej Polski w skali 1:500 000, w układzie 1992. Obejmuje następujące warstwy tematyczne: wydzielenia geologiczne, tektonika, zasięgi zlodowaceń, ciągi drobnych form rzeźby terenu (ozy, drumliny, moreny czołowe), linie przekrojów geologicznych oraz podstawowe warstwy topograficzne (granice administracyjne, rzeki, miejscowości). Mapa dostępna jest również w formie wydruku.",srodowisko,2017-10-03T12:10:48.832850,2017-12-01T08:26:31.372493,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy e278d755-95e6-4c08-a61f-2daef97c94cb,Mapa Geologiczna Polski w skali 1:500 000 - usługa przeglądania WMS,Mapa Geologiczna Polski w skali 1:500 000 - usługa WMS: http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/kartografia/mgp500k/MapServer/WMSServer,http://geoportal.pgi.gov.pl/uslugi_gis,WMS,WMS,,2017-10-03T14:25:17.412259,,mapa-geologiczna-polski-w-skali-1-500-000,Mapa Geologiczna Polski w skali 1:500 000,"Mapa przedstawia obraz powierzchniowej budowy geologicznej Polski w skali 1:500 000, w układzie 1992. Obejmuje następujące warstwy tematyczne: wydzielenia geologiczne, tektonika, zasięgi zlodowaceń, ciągi drobnych form rzeźby terenu (ozy, drumliny, moreny czołowe), linie przekrojów geologicznych oraz podstawowe warstwy topograficzne (granice administracyjne, rzeki, miejscowości). Mapa dostępna jest również w formie wydruku.",srodowisko,2017-10-03T12:10:48.832850,2017-12-01T08:26:31.372493,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 05cc3e02-afc6-4b6c-b248-0a47b3a75567,Mapa Geologiczna Polski w skali 1:500 000 - JPEG,Mapa Geologiczna Polski w skali 1:500 000 - JPEG: część północno-zachodnia.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/189b9d13-8d83-496d-99b6-dcdcb0bb5b9f/resource/05cc3e02-afc6-4b6c-b248-0a47b3a75567/download/mgp5001.jpg,JPEG,JPEG,,2017-10-03T14:29:29.822371,,mapa-geologiczna-polski-w-skali-1-500-000,Mapa Geologiczna Polski w skali 1:500 000,"Mapa przedstawia obraz powierzchniowej budowy geologicznej Polski w skali 1:500 000, w układzie 1992. Obejmuje następujące warstwy tematyczne: wydzielenia geologiczne, tektonika, zasięgi zlodowaceń, ciągi drobnych form rzeźby terenu (ozy, drumliny, moreny czołowe), linie przekrojów geologicznych oraz podstawowe warstwy topograficzne (granice administracyjne, rzeki, miejscowości). Mapa dostępna jest również w formie wydruku.",srodowisko,2017-10-03T12:10:48.832850,2017-12-01T08:26:31.372493,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy c9b82d09-a7f6-4190-83c1-01841854a851,Mapa Geologiczna Polski w skali 1:500 000 - JPEG,Mapa Geologiczna Polski w skali 1:500 000 - JPEG: część północno-wschodnia.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/189b9d13-8d83-496d-99b6-dcdcb0bb5b9f/resource/c9b82d09-a7f6-4190-83c1-01841854a851/download/mgp5002.jpg,JPEG,JPEG,,2017-10-03T14:31:12.053202,,mapa-geologiczna-polski-w-skali-1-500-000,Mapa Geologiczna Polski w skali 1:500 000,"Mapa przedstawia obraz powierzchniowej budowy geologicznej Polski w skali 1:500 000, w układzie 1992. Obejmuje następujące warstwy tematyczne: wydzielenia geologiczne, tektonika, zasięgi zlodowaceń, ciągi drobnych form rzeźby terenu (ozy, drumliny, moreny czołowe), linie przekrojów geologicznych oraz podstawowe warstwy topograficzne (granice administracyjne, rzeki, miejscowości). Mapa dostępna jest również w formie wydruku.",srodowisko,2017-10-03T12:10:48.832850,2017-12-01T08:26:31.372493,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy fa56dc40-2ac4-40cd-bf4b-4275e836b2b5,Mapa Geologiczna Polski w skali 1:500 000 - JPEG,Mapa Geologiczna Polski w skali 1:500 000 - JPEG: część południowo-zachodnia.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/189b9d13-8d83-496d-99b6-dcdcb0bb5b9f/resource/fa56dc40-2ac4-40cd-bf4b-4275e836b2b5/download/mgp5003.jpg,JPEG,JPEG,,2017-10-03T14:32:27.170045,,mapa-geologiczna-polski-w-skali-1-500-000,Mapa Geologiczna Polski w skali 1:500 000,"Mapa przedstawia obraz powierzchniowej budowy geologicznej Polski w skali 1:500 000, w układzie 1992. Obejmuje następujące warstwy tematyczne: wydzielenia geologiczne, tektonika, zasięgi zlodowaceń, ciągi drobnych form rzeźby terenu (ozy, drumliny, moreny czołowe), linie przekrojów geologicznych oraz podstawowe warstwy topograficzne (granice administracyjne, rzeki, miejscowości). Mapa dostępna jest również w formie wydruku.",srodowisko,2017-10-03T12:10:48.832850,2017-12-01T08:26:31.372493,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 7064d107-fa5e-4918-ba53-1b173f75758c,Mapa Geologiczna Polski w skali 1:500 000 - JPEG,Mapa Geologiczna Polski w skali 1:500 000 - JPEG: część południowo-wschodnia.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/189b9d13-8d83-496d-99b6-dcdcb0bb5b9f/resource/7064d107-fa5e-4918-ba53-1b173f75758c/download/mpg5004.jpg,JPEG,JPEG,,2017-10-03T14:33:56.247132,,mapa-geologiczna-polski-w-skali-1-500-000,Mapa Geologiczna Polski w skali 1:500 000,"Mapa przedstawia obraz powierzchniowej budowy geologicznej Polski w skali 1:500 000, w układzie 1992. Obejmuje następujące warstwy tematyczne: wydzielenia geologiczne, tektonika, zasięgi zlodowaceń, ciągi drobnych form rzeźby terenu (ozy, drumliny, moreny czołowe), linie przekrojów geologicznych oraz podstawowe warstwy topograficzne (granice administracyjne, rzeki, miejscowości). Mapa dostępna jest również w formie wydruku.",srodowisko,2017-10-03T12:10:48.832850,2017-12-01T08:26:31.372493,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 53bff7f2-b3fe-4531-a77b-bd0f838930f2,Mapa Geologiczna Polski w skali 1:500 000 - JPEG,Mapa Geologiczna Polski w skali 1:500 000 - JPEG: przekroje geologiczne.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/189b9d13-8d83-496d-99b6-dcdcb0bb5b9f/resource/53bff7f2-b3fe-4531-a77b-bd0f838930f2/download/mgp500przekroje.jpg,JPEG,JPEG,,2017-10-03T14:35:06.149714,,mapa-geologiczna-polski-w-skali-1-500-000,Mapa Geologiczna Polski w skali 1:500 000,"Mapa przedstawia obraz powierzchniowej budowy geologicznej Polski w skali 1:500 000, w układzie 1992. Obejmuje następujące warstwy tematyczne: wydzielenia geologiczne, tektonika, zasięgi zlodowaceń, ciągi drobnych form rzeźby terenu (ozy, drumliny, moreny czołowe), linie przekrojów geologicznych oraz podstawowe warstwy topograficzne (granice administracyjne, rzeki, miejscowości). Mapa dostępna jest również w formie wydruku.",srodowisko,2017-10-03T12:10:48.832850,2017-12-01T08:26:31.372493,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy fd73b02d-1a12-472c-8ad4-e7a7b6f40f1b,Strumień meteorologia sierpień 2017,dane godzinowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/955faf07-54d6-4d90-858b-22b18999d179/resource/fd73b02d-1a12-472c-8ad4-e7a7b6f40f1b/download/strumenmeteo082017.xlsx,XLSX,arkusz kalkulacyjny,,2017-09-30T14:27:38.744398,,stacja-meteo-strumien,Stacja Meteo Strumień,Stacja meteo znajduje się s Strumieniu (powiat cieszyński) i jest jednym z elementów Multipoligonu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych,srodowisko,2017-09-30T12:26:26.105543,2018-03-30T11:15:13.533573,instytut-ekologii-terenow-uprzemyslowionych,Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych bee64fbe-2376-4908-9036-246eecde4a17,Strumień meteorologia listopad 2017,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/955faf07-54d6-4d90-858b-22b18999d179/resource/bee64fbe-2376-4908-9036-246eecde4a17/download/strumien201711.csv,CSV,plik csv,,2017-12-31T18:47:44.470993,,stacja-meteo-strumien,Stacja Meteo Strumień,Stacja meteo znajduje się s Strumieniu (powiat cieszyński) i jest jednym z elementów Multipoligonu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych,srodowisko,2017-09-30T12:26:26.105543,2018-03-30T11:15:13.533573,instytut-ekologii-terenow-uprzemyslowionych,Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych d73354b9-98d4-4f81-ba0a-d3d488e635bb,Strumień meteorologia październik 2017,uśrednione dane godzinowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/955faf07-54d6-4d90-858b-22b18999d179/resource/d73354b9-98d4-4f81-ba0a-d3d488e635bb/download/strumien201710.csv,CSV,plik csv,,2017-12-31T18:48:42.404094,,stacja-meteo-strumien,Stacja Meteo Strumień,Stacja meteo znajduje się s Strumieniu (powiat cieszyński) i jest jednym z elementów Multipoligonu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych,srodowisko,2017-09-30T12:26:26.105543,2018-03-30T11:15:13.533573,instytut-ekologii-terenow-uprzemyslowionych,Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych e58394b2-4c38-4fc2-b3f3-5cb493f7dbc0,Strumień meteorologia wrzesień 2017,uśrednione dane godzinowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/955faf07-54d6-4d90-858b-22b18999d179/resource/e58394b2-4c38-4fc2-b3f3-5cb493f7dbc0/download/strumien201709.csv,CSV,plik csv,,2017-12-31T18:49:24.639576,,stacja-meteo-strumien,Stacja Meteo Strumień,Stacja meteo znajduje się s Strumieniu (powiat cieszyński) i jest jednym z elementów Multipoligonu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych,srodowisko,2017-09-30T12:26:26.105543,2018-03-30T11:15:13.533573,instytut-ekologii-terenow-uprzemyslowionych,Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych d91b4492-259e-4474-9a8d-29df1a1878c7,Strumień meteorologia grudzień 2017,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/955faf07-54d6-4d90-858b-22b18999d179/resource/d91b4492-259e-4474-9a8d-29df1a1878c7/download/strumien201712.csv,CSV,csv,,2018-03-30T13:13:59.523849,,stacja-meteo-strumien,Stacja Meteo Strumień,Stacja meteo znajduje się s Strumieniu (powiat cieszyński) i jest jednym z elementów Multipoligonu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych,srodowisko,2017-09-30T12:26:26.105543,2018-03-30T11:15:13.533573,instytut-ekologii-terenow-uprzemyslowionych,Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 45ab4f38-dc2c-4908-8078-1896fcc16432,Strumień meteorologia styczeń 2018,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/955faf07-54d6-4d90-858b-22b18999d179/resource/45ab4f38-dc2c-4908-8078-1896fcc16432/download/strumien201801.csv,CSV,csv,,2018-03-30T13:14:38.531432,,stacja-meteo-strumien,Stacja Meteo Strumień,Stacja meteo znajduje się s Strumieniu (powiat cieszyński) i jest jednym z elementów Multipoligonu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych,srodowisko,2017-09-30T12:26:26.105543,2018-03-30T11:15:13.533573,instytut-ekologii-terenow-uprzemyslowionych,Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 200c9d48-2730-4c75-aa55-5cc36797da10,Strumień meteorologia luty 2018,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/955faf07-54d6-4d90-858b-22b18999d179/resource/200c9d48-2730-4c75-aa55-5cc36797da10/download/strumien201802.csv,CSV,csv,,2018-03-30T13:15:13.638927,,stacja-meteo-strumien,Stacja Meteo Strumień,Stacja meteo znajduje się s Strumieniu (powiat cieszyński) i jest jednym z elementów Multipoligonu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych,srodowisko,2017-09-30T12:26:26.105543,2018-03-30T11:15:13.533573,instytut-ekologii-terenow-uprzemyslowionych,Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 59e82e98-ca17-42d6-84c7-3965bd0c0445,Stężenia ozonu w Brennej - kwiecień 2016,dane godzinowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/eaf7c076-87fa-46cb-ab58-4992ec573086/resource/59e82e98-ca17-42d6-84c7-3965bd0c0445/download/brennaozon042016.xlsx,XLSX,arkusz kalkulacyjny,,2017-09-30T14:20:45.157193,,stezenia-ozonu-w-brennej,Stężenia ozonu w Brennej,Stacja znajduje się na stoku Starego Gronia w Brennej i jest jednym z elementów Multipoligonu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych,srodowisko,2017-09-30T12:19:43.335703,2018-03-30T11:17:06.242010,instytut-ekologii-terenow-uprzemyslowionych,Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych a88d7ee2-fc08-41d9-a1c5-befd15c02ea7,Stężenia ozonu w Brennej - listopad 2017,uśrednione dane godzinowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/eaf7c076-87fa-46cb-ab58-4992ec573086/resource/a88d7ee2-fc08-41d9-a1c5-befd15c02ea7/download/brennaO311.csv,CSV,plik csv,,2017-12-31T18:50:32.546923,,stezenia-ozonu-w-brennej,Stężenia ozonu w Brennej,Stacja znajduje się na stoku Starego Gronia w Brennej i jest jednym z elementów Multipoligonu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych,srodowisko,2017-09-30T12:19:43.335703,2018-03-30T11:17:06.242010,instytut-ekologii-terenow-uprzemyslowionych,Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 14452aa6-603f-4c02-9f04-3b004620cf3e,Stężenia ozonu w Brennej - grudzień 2017,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/eaf7c076-87fa-46cb-ab58-4992ec573086/resource/14452aa6-603f-4c02-9f04-3b004620cf3e/download/brennaO3201712.csv,CSV,csv,,2018-03-30T13:16:08.738565,,stezenia-ozonu-w-brennej,Stężenia ozonu w Brennej,Stacja znajduje się na stoku Starego Gronia w Brennej i jest jednym z elementów Multipoligonu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych,srodowisko,2017-09-30T12:19:43.335703,2018-03-30T11:17:06.242010,instytut-ekologii-terenow-uprzemyslowionych,Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 44f3ae2d-3f52-4066-a86a-905a87c3ffdf,Stężenia ozonu w Brennej - styczeń 2018,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/eaf7c076-87fa-46cb-ab58-4992ec573086/resource/44f3ae2d-3f52-4066-a86a-905a87c3ffdf/download/brennaO3201801.csv,CSV,csv,,2018-03-30T13:16:38.514309,,stezenia-ozonu-w-brennej,Stężenia ozonu w Brennej,Stacja znajduje się na stoku Starego Gronia w Brennej i jest jednym z elementów Multipoligonu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych,srodowisko,2017-09-30T12:19:43.335703,2018-03-30T11:17:06.242010,instytut-ekologii-terenow-uprzemyslowionych,Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 5d7b773f-cd18-4428-9720-4d21ea082afe,Stężenia ozonu w Brennej - luty 2018,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/eaf7c076-87fa-46cb-ab58-4992ec573086/resource/5d7b773f-cd18-4428-9720-4d21ea082afe/download/brennaO3201802.csv,CSV,csv,,2018-03-30T13:17:06.276822,,stezenia-ozonu-w-brennej,Stężenia ozonu w Brennej,Stacja znajduje się na stoku Starego Gronia w Brennej i jest jednym z elementów Multipoligonu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych,srodowisko,2017-09-30T12:19:43.335703,2018-03-30T11:17:06.242010,instytut-ekologii-terenow-uprzemyslowionych,Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych d385ee78-00b8-44ce-97b3-f54dc338b374,wykaz-polskich-zwiazkow-sportowych-wraz-z-danymi-teleadresowymi,Wykaz polskich związków sportowych wraz z danymi teleadresowymi,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/cfd17a9a-57c3-442f-bc49-c75c24ba2680/resource/d385ee78-00b8-44ce-97b3-f54dc338b374/download/Baza-adresowa-Polskich-Zwizkow-Sportowych.xlsx,XLSX,wykaz,,2017-09-28T13:07:55.886500,,wykaz-polskich-zwiazkow-sportowych-wraz-z-danymi-teleadresowymi,Wykaz polskich związków sportowych wraz z danymi teleadresowymi,Wykaz polskich związków sportowych wraz z danymi teleadresowymi,sport_turystyka,2017-09-28T11:07:09.659885,2017-09-29T06:08:07.945182,ministerstwo_sportu_i_turystyki,Ministerstwo Sportu i Turystyki 88aae39d-bca9-492a-a1ea-ae5cf57ab0d3,Rejestr jednostek organizacyjnych Uprawnionych przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki do prowadzenia szkoleń dla osób ubiegających się o uprawnienia do zatrudnienia na stanowiskach mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w 2017 r.,Rejestr jednostek organizacyjnych Uprawnionych przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki do prowadzenia szkoleń dla osób ubiegających się o uprawnienia do zatrudnienia na stanowiskach mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej:,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/fb80f2fe-a64a-4105-bae8-a32870d55c84/resource/88aae39d-bca9-492a-a1ea-ae5cf57ab0d3/download/Rejestr-jednostek-szkolacych---istotne-znaczenie-dla-BJ.csv,CSV,.csv,,2017-09-12T13:23:57.073583,,jednostki-uprawnione-do-szkolenia-ubiegajacych-sie-o-uprawnienia-na-stanowiska-istotne-dla-bjior,Jednostki uprawnione do szkolenia ubiegających się o uprawnienia na stanowiska istotne dla BJiOR,Rejestr jednostek organizacyjnych Uprawnionych przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki do prowadzenia szkoleń dla osób ubiegających się o uprawnienia do zatrudnienia na stanowiskach mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.,administracja_publiczna,2017-09-12T11:22:17.437819,2017-09-12T11:24:02.183468,panstwowa-agencja-atomistyki,Państwowa Agencja Atomistyki 01014281-0e2a-4adf-ab21-6aa406ecfe0d,Rejestr jednostek organizacyjnych uprawnionych przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki do prowadzenia szkoleń dla osób ubiegających się o uprawnienia do zatrudnienia na stanowisku inspektora ochrony radiologicznej w roku 2017,Rejestr jednostek organizacyjnych uprawnionych przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki do prowadzenia szkoleń dla osób ubiegających się o uprawnienia do zatrudnienia na stanowisku inspektora ochrony radiologicznej,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/ec20a042-81c7-4f3e-8869-38a87d130d7c/resource/01014281-0e2a-4adf-ab21-6aa406ecfe0d/download/Rejestr-jednostek-szkolacych---inspektorzy-OR.csv,CSV,csv,,2017-09-12T12:14:00.270293,,jednostki-uprawnione-do-szkolenia-ubiegajacych-sie-o-uprawnienia-inspektora-ochrony-radiologicznej,Jednostki uprawnione do szkolenia ubiegających się o uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej,Rejestr jednostek organizacyjnych uprawnionych przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki do prowadzenia szkoleń dla osób ubiegających się o uprawnienia do zatrudnienia na stanowisku inspektora ochrony radiologicznej,administracja_publiczna,2017-09-12T10:13:00.676931,2017-09-12T10:14:01.825637,panstwowa-agencja-atomistyki,Państwowa Agencja Atomistyki f0aa010a-a028-48a6-b618-4e72a8cfd4a9,Metodologia - tablica przejścia,Metodyka przygotowywania danych fiskalnych,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/3662fb8a-26a2-4022-8c39-5400c55a0e05/resource/f0aa010a-a028-48a6-b618-4e72a8cfd4a9/download/tablica-przejcia-dyrektywa-dla-2017-GUS.doc,DOC,dane statystyczne,,2017-09-12T10:53:07.189700,,dane-fiskalne-na-potrzeby-nadzoru-budzetowego-ue,Dane fiskalne na potrzeby nadzoru budżetowego UE - miesięczne,Dział zawiera dane fiskalne miesięczne dla potrzeb nadzoru budżetowego UE publikowane zgodnie z wymogami Dyrektywy Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich.,budzet_finanse_publiczne,2017-09-12T08:36:41.905414,2018-07-31T13:03:07.964822,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów cc441b9b-e6cd-4170-a1a7-8cbda75671b5,Podsektor centralny,Dane miesięczne publikowane zgodnie z przepisami art. 3 pkt 2a Dyrektywy Rady 2011/85/UE.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/3662fb8a-26a2-4022-8c39-5400c55a0e05/resource/cc441b9b-e6cd-4170-a1a7-8cbda75671b5/download/Podsektor-centralny-PL-06.2018.xlsx,XLSX,dane statystyczne,,2017-09-12T10:48:08.560869,,dane-fiskalne-na-potrzeby-nadzoru-budzetowego-ue,Dane fiskalne na potrzeby nadzoru budżetowego UE - miesięczne,Dział zawiera dane fiskalne miesięczne dla potrzeb nadzoru budżetowego UE publikowane zgodnie z wymogami Dyrektywy Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich.,budzet_finanse_publiczne,2017-09-12T08:36:41.905414,2018-07-31T13:03:07.964822,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów cb29ec80-fe73-49e6-a141-52a9af60c7d2,Ubezbieczenia społeczne,Dane miesięczne publikowane zgodnie z przepisami art. 3 pkt 2a Dyrektywy Rady 2011/85/UE.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/3662fb8a-26a2-4022-8c39-5400c55a0e05/resource/cb29ec80-fe73-49e6-a141-52a9af60c7d2/download/Ubezpieczenia-spoeczne-PL-06.2018.xlsx,XLSX,dane statystyczne,,2017-09-12T10:49:23.369781,,dane-fiskalne-na-potrzeby-nadzoru-budzetowego-ue,Dane fiskalne na potrzeby nadzoru budżetowego UE - miesięczne,Dział zawiera dane fiskalne miesięczne dla potrzeb nadzoru budżetowego UE publikowane zgodnie z wymogami Dyrektywy Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich.,budzet_finanse_publiczne,2017-09-12T08:36:41.905414,2018-07-31T13:03:07.964822,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 3215b674-8d6f-4ce0-b7c4-0884fda1bc33,Wykaz podmiotów kwalifikowanych - Członkowie konsorcjum,"Wykaz podmiotów kwalifikowanych mogących ubiegać się o udzielenie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie węglowodorów. ",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/42dfeb57-d25d-4fa2-ad56-887fd492d62f/resource/3215b674-8d6f-4ce0-b7c4-0884fda1bc33/download/Wykaz-podmiotow-kwalifikowanych---czonkowie-konsorcjum.csv,CSV,Wykaz,,2017-10-13T09:57:21.039063,,wykaz-podmiotow-kwalifikowanych,Wykaz podmiotów kwalifikowanych,"Wykaz podmiotów kwalifikowanych, prowadzony przez ministra właściwego do spraw środowiska, obejmujący listę podmiotów uprawnionych do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym o udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża lub koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża.",srodowisko,2017-09-11T11:31:40.685204,2018-07-23T13:38:22.689719,ministerstwo_srodowiska,Ministerstwo Środowiska 3e9f4a72-6908-47b2-a368-25929c1d5079,Wykaz podmiotów kwalifikowanych - Operatorzy,"Wykaz podmiotów kwalifikowanych mogących ubiegać się o udzielenie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie węglowodorów.",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/42dfeb57-d25d-4fa2-ad56-887fd492d62f/resource/3e9f4a72-6908-47b2-a368-25929c1d5079/download/Wykaz-podmiotow-kwalifikowanych-operatorzy.csv,CSV,wykaz,,2017-10-13T09:58:08.952144,,wykaz-podmiotow-kwalifikowanych,Wykaz podmiotów kwalifikowanych,"Wykaz podmiotów kwalifikowanych, prowadzony przez ministra właściwego do spraw środowiska, obejmujący listę podmiotów uprawnionych do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym o udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża lub koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża.",srodowisko,2017-09-11T11:31:40.685204,2018-07-23T13:38:22.689719,ministerstwo_srodowiska,Ministerstwo Środowiska f0214916-4f40-4cfe-90c1-0a0e5cee22dc,Adresy m.st. Warszawy - format SHP,Dane w formacie SHP.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/59610e79-38a0-43f8-9483-c1e22aa9e293/resource/f0214916-4f40-4cfe-90c1-0a0e5cee22dc/download/adresy.zip,ZIP,plik SHP,,2017-09-04T13:08:35.689831,,adresy-m-st-warszawy,Adresy m.st. Warszawy,"Zbiór danych zawiera ponad 112 000 adresów pochodzących z bazy danych ewidencji miejscowości ulic i adresów prowadzonej dla m.st. Warszawy przez Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy. Dane udostępniane są w formatach: - __SHP__ (ulica, numer, dzielnica, aktualność danych, adres, id punktu adresowego, nazwa skrócona ulicy, kod pocztowy), - __CSV__ (dzielnica, ulica, nazwa skrócona ulicy, numer, x, y, id punktu adresowego, kod pocztowy), - __GML__ (ulica: id ulicy, wersja id, początek wersji obiektu, geometria, nazwa, id TERYT, podstawa prawna, typ obiektu, ważny od; adres: id punktu adresowego, lokalny id, wersja id, numer, kod pocztowy, id ulicy, status adresu, x, y, początek wersji obiektu, element budynku, usytuowanie budynku, ważny od).",administracja_publiczna,2017-09-04T10:43:03.029938,2018-08-07T09:02:42.354823,miasto-stoleczne-warszawa,Miasto stołeczne Warszawa 2bec6259-263d-4a33-9a87-08c0f0ba3386,Adresy m.st. Warszawy - format CSV,"Dane w formacie CSV, wartości rozdzielone średnikiem.",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/59610e79-38a0-43f8-9483-c1e22aa9e293/resource/2bec6259-263d-4a33-9a87-08c0f0ba3386/download/adresy-m.st.-Warszawa.csv,CSV,plik CSV,,2017-09-04T12:52:39.107026,,adresy-m-st-warszawy,Adresy m.st. Warszawy,"Zbiór danych zawiera ponad 112 000 adresów pochodzących z bazy danych ewidencji miejscowości ulic i adresów prowadzonej dla m.st. Warszawy przez Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy. Dane udostępniane są w formatach: - __SHP__ (ulica, numer, dzielnica, aktualność danych, adres, id punktu adresowego, nazwa skrócona ulicy, kod pocztowy), - __CSV__ (dzielnica, ulica, nazwa skrócona ulicy, numer, x, y, id punktu adresowego, kod pocztowy), - __GML__ (ulica: id ulicy, wersja id, początek wersji obiektu, geometria, nazwa, id TERYT, podstawa prawna, typ obiektu, ważny od; adres: id punktu adresowego, lokalny id, wersja id, numer, kod pocztowy, id ulicy, status adresu, x, y, początek wersji obiektu, element budynku, usytuowanie budynku, ważny od).",administracja_publiczna,2017-09-04T10:43:03.029938,2018-08-07T09:02:42.354823,miasto-stoleczne-warszawa,Miasto stołeczne Warszawa 5fa105ab-104c-46ca-a3d8-2a1901bfdc58,Adresy m.st. Warszawy - format GML,Dane w formacie GML.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/59610e79-38a0-43f8-9483-c1e22aa9e293/resource/5fa105ab-104c-46ca-a3d8-2a1901bfdc58/download/adresywarszawa20180807104249.zip,ZIP,plik GML,,2017-09-04T13:33:37.449152,,adresy-m-st-warszawy,Adresy m.st. Warszawy,"Zbiór danych zawiera ponad 112 000 adresów pochodzących z bazy danych ewidencji miejscowości ulic i adresów prowadzonej dla m.st. Warszawy przez Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy. Dane udostępniane są w formatach: - __SHP__ (ulica, numer, dzielnica, aktualność danych, adres, id punktu adresowego, nazwa skrócona ulicy, kod pocztowy), - __CSV__ (dzielnica, ulica, nazwa skrócona ulicy, numer, x, y, id punktu adresowego, kod pocztowy), - __GML__ (ulica: id ulicy, wersja id, początek wersji obiektu, geometria, nazwa, id TERYT, podstawa prawna, typ obiektu, ważny od; adres: id punktu adresowego, lokalny id, wersja id, numer, kod pocztowy, id ulicy, status adresu, x, y, początek wersji obiektu, element budynku, usytuowanie budynku, ważny od).",administracja_publiczna,2017-09-04T10:43:03.029938,2018-08-07T09:02:42.354823,miasto-stoleczne-warszawa,Miasto stołeczne Warszawa ae56c61b-3be6-4ddc-b812-c88d26142144,Dane dotyczące liczby składanych deklaracji w podziale na elektroniczne i papierowe,Dane statystyczne dotyczące deklaracji podatkowych,http://www.epodatki.mf.gov.pl/projekt-e-deklaracje-2/statystyka,HTML,zestawienie statystyczne,,2017-09-01T11:55:17.888669,,statystyki-dotyczace-ilosci-deklaracji-zlozonych-przez-podatnikow,Dane dotyczące liczby składanych deklaracji w podziale na elektroniczne i papierowe,Dane statystyczne dotyczące deklaracji podatkowych,administracja_publiczna,2017-09-01T09:47:18.463651,2018-07-03T13:12:16.863369,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 91c7be62-0f85-4b27-a156-cb616f8c3380,Dane statystyczne dotyczące deklaracji podatkowych - lipiec 2017,Dane statystyczne dotyczące deklaracji podatkowych złożonych w okresie od 1 stycznia do 31 lipca 2017 r.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/3baa5e4b-b1f7-4910-ae6f-5b820479d11e/resource/91c7be62-0f85-4b27-a156-cb616f8c3380/download/Statystykadeklaracjilipiec2017.xls,XLS,zestawienie tabelaryczne,,2017-09-06T16:07:52.189205,,statystyki-dotyczace-ilosci-deklaracji-zlozonych-przez-podatnikow,Dane dotyczące liczby składanych deklaracji w podziale na elektroniczne i papierowe,Dane statystyczne dotyczące deklaracji podatkowych,administracja_publiczna,2017-09-01T09:47:18.463651,2018-07-03T13:12:16.863369,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów b3cd7789-c0ea-4680-a04e-aecd294331ee,Dane statystyczne dotyczące deklaracji podatkowych - sierpień 2017,Dane statystyczne dotyczące deklaracji podatkowych złożonych w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2017 r.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/3baa5e4b-b1f7-4910-ae6f-5b820479d11e/resource/b3cd7789-c0ea-4680-a04e-aecd294331ee/download/Statystyka-deklaracji-2017---eDekpapier---sierpien.xls,XLS,zestawienie tabelaryczne,,2017-09-11T13:02:13.646300,,statystyki-dotyczace-ilosci-deklaracji-zlozonych-przez-podatnikow,Dane dotyczące liczby składanych deklaracji w podziale na elektroniczne i papierowe,Dane statystyczne dotyczące deklaracji podatkowych,administracja_publiczna,2017-09-01T09:47:18.463651,2018-07-03T13:12:16.863369,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 3101ca27-41dc-45d9-9a39-47815b22fc69,Dane statystyczne dotyczące deklaracji podatkowych - wrzesień 2017,Dane statystyczne dotyczące deklaracji podatkowych złożonych w okresie od 1 stycznia do 30 września 2017 r.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/3baa5e4b-b1f7-4910-ae6f-5b820479d11e/resource/3101ca27-41dc-45d9-9a39-47815b22fc69/download/Statystyka-deklaracji-2017---eDekpapier---wrzesien.xls,XLS,zestawienie tabelaryczne,,2017-10-17T13:01:16.072458,,statystyki-dotyczace-ilosci-deklaracji-zlozonych-przez-podatnikow,Dane dotyczące liczby składanych deklaracji w podziale na elektroniczne i papierowe,Dane statystyczne dotyczące deklaracji podatkowych,administracja_publiczna,2017-09-01T09:47:18.463651,2018-07-03T13:12:16.863369,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 9ace01ee-381f-45ac-8a1d-469f30af1016,Dane statystyczne dotyczące deklaracji podatkowych - październik 2017,Dane statystyczne dotyczące deklaracji podatkowych złożonych w okresie od 1 stycznia do 31 października 2017 r.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/3baa5e4b-b1f7-4910-ae6f-5b820479d11e/resource/9ace01ee-381f-45ac-8a1d-469f30af1016/download/Statystyka-deklaracji-2017---eDekpapier---pazdziernik.xls,XLS,zestawienie tabelaryczne,,2017-11-06T13:58:43.563731,,statystyki-dotyczace-ilosci-deklaracji-zlozonych-przez-podatnikow,Dane dotyczące liczby składanych deklaracji w podziale na elektroniczne i papierowe,Dane statystyczne dotyczące deklaracji podatkowych,administracja_publiczna,2017-09-01T09:47:18.463651,2018-07-03T13:12:16.863369,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 27e8d8dc-b35f-4a66-bc3f-245c35c30dd6,Dane statystyczne dotyczące deklaracji podatkowych - listopad 2017,Dane statystyczne dotyczące deklaracji podatkowych złożonych w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2017 r.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/3baa5e4b-b1f7-4910-ae6f-5b820479d11e/resource/27e8d8dc-b35f-4a66-bc3f-245c35c30dd6/download/Statystyka-deklaracji-2017---eDekpapier---listopad.xls,XLS,zestawienie tabelaryczne,,2017-12-12T10:41:58.641507,,statystyki-dotyczace-ilosci-deklaracji-zlozonych-przez-podatnikow,Dane dotyczące liczby składanych deklaracji w podziale na elektroniczne i papierowe,Dane statystyczne dotyczące deklaracji podatkowych,administracja_publiczna,2017-09-01T09:47:18.463651,2018-07-03T13:12:16.863369,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów b5c153dd-6c90-41de-87c9-2a471cd99962,Dane statystyczne dotyczące deklaracji podatkowych - grudzień 2017,Dane statystyczne dotyczące deklaracji podatkowych złożonych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/3baa5e4b-b1f7-4910-ae6f-5b820479d11e/resource/b5c153dd-6c90-41de-87c9-2a471cd99962/download/Statystyka-deklaracji-2017---eDekpapier---grudzien.xls,XLS,zestawienie danych,,2018-01-10T12:18:13.888357,,statystyki-dotyczace-ilosci-deklaracji-zlozonych-przez-podatnikow,Dane dotyczące liczby składanych deklaracji w podziale na elektroniczne i papierowe,Dane statystyczne dotyczące deklaracji podatkowych,administracja_publiczna,2017-09-01T09:47:18.463651,2018-07-03T13:12:16.863369,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 6770d604-71c9-402a-b586-5b5e8cf58ed8,Dane statystyczne dotyczące deklaracji podatkowych - styczeń 2018,Dane statystyczne dotyczące deklaracji podatkowych złożonych w okresie od 1 stycznia do 31 stycznia 2018 r.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/3baa5e4b-b1f7-4910-ae6f-5b820479d11e/resource/6770d604-71c9-402a-b586-5b5e8cf58ed8/download/Statystyka-deklaracji-2018---eDekpapier---styczen.xls,XLS,zestawienie tabelaryczne,,2018-02-05T15:27:36.461626,,statystyki-dotyczace-ilosci-deklaracji-zlozonych-przez-podatnikow,Dane dotyczące liczby składanych deklaracji w podziale na elektroniczne i papierowe,Dane statystyczne dotyczące deklaracji podatkowych,administracja_publiczna,2017-09-01T09:47:18.463651,2018-07-03T13:12:16.863369,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów ae00e0ab-838e-4e71-8a45-ead29a95fa9e,Dane statystyczne dotyczące deklaracji podatkowych - luty 2018,Dane statystyczne dotyczące deklaracji podatkowych złożonych w okresie od 1 stycznia do 28 lutego 2018 r.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/3baa5e4b-b1f7-4910-ae6f-5b820479d11e/resource/ae00e0ab-838e-4e71-8a45-ead29a95fa9e/download/Statystyka-deklaracji-2018---eDekpapier---luty.xls,XLS,zestawienie danych,,2018-03-13T11:12:14.860128,,statystyki-dotyczace-ilosci-deklaracji-zlozonych-przez-podatnikow,Dane dotyczące liczby składanych deklaracji w podziale na elektroniczne i papierowe,Dane statystyczne dotyczące deklaracji podatkowych,administracja_publiczna,2017-09-01T09:47:18.463651,2018-07-03T13:12:16.863369,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 64d38838-98e7-4357-84c0-afc559f1258a,Dane statystyczne dotyczące deklaracji podatkowych - marzec 2018,Dane statystyczne dotyczące deklaracji podatkowych złożonych w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2018 r.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/3baa5e4b-b1f7-4910-ae6f-5b820479d11e/resource/64d38838-98e7-4357-84c0-afc559f1258a/download/Statystyka-deklaracji-2018---eDekpapier---marzec.xls,XLS,zestawienie danych,,2018-04-05T14:42:42.921521,,statystyki-dotyczace-ilosci-deklaracji-zlozonych-przez-podatnikow,Dane dotyczące liczby składanych deklaracji w podziale na elektroniczne i papierowe,Dane statystyczne dotyczące deklaracji podatkowych,administracja_publiczna,2017-09-01T09:47:18.463651,2018-07-03T13:12:16.863369,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 1d844149-4170-4237-873e-6d44881d18e1,Dane statystyczne dotyczące deklaracji podatkowych - kwiecień 2018,Dane statystyczne dotyczące deklaracji podatkowych złożonych w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2018 r.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/3baa5e4b-b1f7-4910-ae6f-5b820479d11e/resource/1d844149-4170-4237-873e-6d44881d18e1/download/Statystyka-deklaracji-2018---eDekpapier---kwiecien.xls,XLS,zestawienie danych,,2018-05-10T11:20:48.889626,,statystyki-dotyczace-ilosci-deklaracji-zlozonych-przez-podatnikow,Dane dotyczące liczby składanych deklaracji w podziale na elektroniczne i papierowe,Dane statystyczne dotyczące deklaracji podatkowych,administracja_publiczna,2017-09-01T09:47:18.463651,2018-07-03T13:12:16.863369,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 1b406d09-8eae-4eeb-bfac-0dfe6e357864,Dane statystyczne dotyczące deklaracji podatkowych - maj 2018,Dane statystyczne dotyczące deklaracji podatkowych złożonych w okresie od 1 stycznia do 31 maja 2018 r.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/3baa5e4b-b1f7-4910-ae6f-5b820479d11e/resource/1b406d09-8eae-4eeb-bfac-0dfe6e357864/download/Statystyka-deklaracji-2018---eDekpapier---maj.xls,XLS,zestawienie danych,,2018-06-05T14:35:48.380726,,statystyki-dotyczace-ilosci-deklaracji-zlozonych-przez-podatnikow,Dane dotyczące liczby składanych deklaracji w podziale na elektroniczne i papierowe,Dane statystyczne dotyczące deklaracji podatkowych,administracja_publiczna,2017-09-01T09:47:18.463651,2018-07-03T13:12:16.863369,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów e692ef25-8767-419e-b7f8-6ba41a771f07,Dane statystyczne dotyczące deklaracji podatkowych - czerwiec 2018,Dane statystyczne dotyczące deklaracji podatkowych złożonych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/3baa5e4b-b1f7-4910-ae6f-5b820479d11e/resource/e692ef25-8767-419e-b7f8-6ba41a771f07/download/Statystyka-deklaracji-2018---eDekpapier---czerwiec.xls,XLS,zestawienie danych,,2018-07-03T15:12:17.014759,,statystyki-dotyczace-ilosci-deklaracji-zlozonych-przez-podatnikow,Dane dotyczące liczby składanych deklaracji w podziale na elektroniczne i papierowe,Dane statystyczne dotyczące deklaracji podatkowych,administracja_publiczna,2017-09-01T09:47:18.463651,2018-07-03T13:12:16.863369,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 18090c46-7996-4efb-addd-b3fee67d7398,Webowa mapa cyfrowa,"Webowa mapa cyfrowa zawiera informacje z zakresów tematycznych:# Różnorodność biologiczna - fauna:#### Motyle:__Czerwończyk nieparek__ _poligony_, __Czerwończyk fioletek__ _poligony_, __Przeplatka maturna__ _poligony_.#### Ważki: __Zalotka większa__ _poligony_#### Chrząszcze: __Pachnica__ _poligony___Zgniotek cynobrowy__ _poligony_, __Zgniotek szkarłatny__ _poligony_, __Ponurek Schneidera__ _poligony_, __Odłowy do pułapek Barbera__ _punkty_, __SBO Biegaczowate [mg]__, #### Płazy: __Traszka grzebieniasta__, __Kumak nizinny__. #### Ptaki: __Dzięcioł trójpalczasty__ _dziuple_ _poligony_, __Dzięcioł trójpaczasty__ _obs. pol__, __Bielik__ _poligony_, __Orlik krzykliwy__ _poligony_, __Bocian czarny__ _poligony_, __Żuraw__ _poligony_, __Muchołówka mała__, __Muchołówka białoszyja__, __Muchołówki__ _transekty_, __Sóweczka__ _dziuple_ _poligony_, __Sóweczka__ _obserwacje_ _poligony_, __Włochatka__ _dziuple_ _poligony_, __Włochatka__ _obserwacje_ _poligony_. #### Nietoperze: __Mopek__ _odłowy do sieci_, __Mopek__ _budynki_, __Mopek__. # Różnorodność biologiczna - flora: __Zdjęcia fitosocjologiczne__, __Fatunki chronione _poligony_, __Siedliska Natura 2000__. # Dziedzictwo kulturowe: __Potencjalne obiekty archeologiczne__, __Zweryfikowane obiekty archeologiczne__, __Zweryfikowane liniowe obiekty archeologiczne__. # Dane dendrometryczne: __Pomiary dendrometryczne__ _powierzchnie kołowe_, __Zasobność drzew żywych__, __Zasobność drzew martwych__, __Analizy - drzewa martwe__. # Wyniki analiz glebowych: __Zawartość węgla w glebie [mg/ha]__.# Multimedia: __Lok. powierzchni inwentaryzacyjnych__. ",https://www.puszcza-bialowieska.lasy.gov.pl/,HTML,"raport z inwentaryzacji,mapa interaktywna,ortofotomapa,filmy,zdjęcia,HTML",,2017-09-15T12:19:35.291097,,portal-przyrodniczo-kulturowy-lasow-panstwowych,Portal przyrodniczo-kulturowy Lasów Państwowych,"Dane prezentowane w tym serwisie webowym powstały w wyniku prac prowadzonych w ramach inwentaryzacji bogactwa przyrodniczego na terenie Puszczy Białowieskiej, prowadzonej na podstawie:- ZARZĄDZENIA NR 29 DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie (1) oceny procesu stanowienia obszarów Natura 2000 obejmujących grunty w zarządzie Lasów Państwowych oraz oceny planów zadań ochronnych dla tych obszarów, (2) sporządzania planów urządzenia lasu pełniących również funkcje planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 oraz (3) ustalenia systemu okresowej powszechnej inwentaryzacji gatunków roślin, zwierząt i innych organizmów oraz parametryzacji wybranych cech biotopów, mających znaczenie dla oceny stanu lasów oraz prognozowania zmian w ekosystemach leśnych (ZP.720.3.2016);- DECYZJI NR 336 DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie prowadzenia okresowej powszechnej inwentaryzacji gatunków roślin, zwierząt i innych organizmów oraz parametryzacji wybranych cech biotopów na terenie Puszczy Białowieskiej (ZP.722.15.2016);- DECYZJI NR 453 DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie prowadzenia okresowej powszechnej inwentaryzacji gatunków rośli, zwierząt i innych organizmów oraz parametryzacji cech biotopów na terenie Puszczy Białowieskiej (ZP.722.15.2016), których tekst dostępny jest na stronach BIP PGL LP http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/uregulowania_wewnetrzne.",srodowisko,2017-08-28T10:29:42.991295,2017-09-15T13:57:41.999681,dyrekcja-generalna-lasow-panstwowych,Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych c77cfc34-a497-47fc-9574-6e37d8dd2b54,Usługa przeglądania (WMS) danych Banku Danych o Lasach,"##### Portal Banku Danych o Lasachoferuje usługę przeglądania danych geometrycznych przy pomocy serwisów WMS (Web Map Serwice). Rozwiązanie to umożliwia wyświetlenie udostępnionych danych w aplikacjach GIS typu desktop oraz w geoportalach: - Usługa OGC - **RDLP**, - Usługa OGC - **Nadleśnictwa**, - Usługa OGC - **Oddziały PGL LP**, - Usługa OGC - **Oddziały poza PGL LP wg PUL**, - Usługa OGC - **Wydzielenia PGL LP**, - Usługa OGC - **Wydzielenia poza PGL LP wg PUL**. ##### Adres usługi WMS: http://mapserver.bdl.lasy.gov.pl/ArcGIS/services/WMS_BDL/mapserver/WMSServer",https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/usluga-ogc,WMS,WMS,,2017-09-15T10:19:33.187861,,bank-danych-o-lasach,Bank Danych o Lasach,"Banu Danych o Lasach, którego głównym celem jest dostarczanie informacji o gospodarce leśnej, stanie lasu oraz jego zmianach. Informacje te powiązane są z danymi z zakresu ochrony przyrody i stanu środowiska przyrodniczego. Potencjalnymi beneficjentami Banku Danych o Lasach są różne szczeble organizacji i zarządzania w leśnictwie, ochrona środowiska, nauka jak i społeczeństwo. Bank dostarcza informacji na potrzeby statystyki publicznej, krajowej jak międzynarodowej, a także planowania przestrzennego.",srodowisko,2017-08-28T10:18:35.993142,2017-09-18T13:44:45.100937,dyrekcja-generalna-lasow-panstwowych,Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych ac63a0d7-4918-443e-af45-f0e8bf077fe7,Usługa przeglądania (WMS) danych Banku Danych o Lasach wg kategorii własności,"##### Portal Banku Danych o Lasach oferuje usługę przeglądania danych geometrycznych przy pomocy serwisów WMS (Web Map Serwice). Rozwiązanie to umożliwia wyświetlenie udostępnionych danych w aplikacjach GIS typu desktop oraz w geoportalach: - Usługa OGC - **RDLP**, - Usługa OGC - **Nadleśnictwa**, - Usługa OGC - **Oddziały PGL LP**, - Usługa OGC - **Oddziały poza PGL LP wg PUL**, - Usługa OGC - **Wydzielenia PGL LP**, - Usługa OGC - **Wydzielenia poza PGL LP wg kategorii własności**. ##### Adres usługi WMS: http://mapserver.bdl.lasy.gov.pl/ArcGIS/services/WMS_BDL_kat_wlasnosci/MapServer/WMSServer",https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/usluga-ogc,WMS,WMS,,2017-09-15T10:37:52.234945,,bank-danych-o-lasach,Bank Danych o Lasach,"Banu Danych o Lasach, którego głównym celem jest dostarczanie informacji o gospodarce leśnej, stanie lasu oraz jego zmianach. Informacje te powiązane są z danymi z zakresu ochrony przyrody i stanu środowiska przyrodniczego. Potencjalnymi beneficjentami Banku Danych o Lasach są różne szczeble organizacji i zarządzania w leśnictwie, ochrona środowiska, nauka jak i społeczeństwo. Bank dostarcza informacji na potrzeby statystyki publicznej, krajowej jak międzynarodowej, a także planowania przestrzennego.",srodowisko,2017-08-28T10:18:35.993142,2017-09-18T13:44:45.100937,dyrekcja-generalna-lasow-panstwowych,Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych 667688b3-e8fa-4ca7-8d12-41142e6055c1,SWDL - Standard wymiany danych o lasach,Standard Wymiany Danych o Lasach (__SWDL__) jest to specyfikacja określająca strukturę wymiany danych o lasach pomiędzy bazami numerycznymi. Pozwala na reprezentację atrybutów przestrzennych i opisowych lasów (obiektów leśnych) w postaci pliku danych. Umożliwia przekazanie opisu modelu danych użytego do transferu oraz informacji o utworzeniu i przeznaczeniu danych zawartych w pliku transferu. ##### Dokumentacja SWDL w formacie PDF - Opis ogólny https://www.buligl.pl/swdl/2.0/doc/pdf/Dokumentacja%20SWDL%202.0%20-%20opis%20ogolny.pdf##### Dokumentacja SWDL w formacie PDF - Załącznik technicznyhttps://www.buligl.pl/swdl/2.0/doc/pdf/Dokumentacja%20SWDL%202.0%20-%20zalacznik%20techniczny.pdf##### Dokumentacja w formacie HTMLhttps://www.buligl.pl/swdl/2.0/doc/html/##### Schemahttps://www.buligl.pl/swdl/2.0/schema/,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/3db7aea4-735b-4f22-8946-4430c790486d/resource/667688b3-e8fa-4ca7-8d12-41142e6055c1/download/Dokumentacja-SWDL-2.0---opis-ogolny.pdf,PDF,"SWDL,XML,PDF",,2017-09-15T11:05:36.894311,,bank-danych-o-lasach,Bank Danych o Lasach,"Banu Danych o Lasach, którego głównym celem jest dostarczanie informacji o gospodarce leśnej, stanie lasu oraz jego zmianach. Informacje te powiązane są z danymi z zakresu ochrony przyrody i stanu środowiska przyrodniczego. Potencjalnymi beneficjentami Banku Danych o Lasach są różne szczeble organizacji i zarządzania w leśnictwie, ochrona środowiska, nauka jak i społeczeństwo. Bank dostarcza informacji na potrzeby statystyki publicznej, krajowej jak międzynarodowej, a także planowania przestrzennego.",srodowisko,2017-08-28T10:18:35.993142,2017-09-18T13:44:45.100937,dyrekcja-generalna-lasow-panstwowych,Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych b0540fe3-b8fa-48ea-a255-4fdc7c02654c,Baza Polonia ,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/bb436247-4f66-4a5e-aaee-f67cdda848c3/resource/b0540fe3-b8fa-48ea-a255-4fdc7c02654c/download/bazapolonia.xlsx,XLSX,"baza,xlsx",,2017-08-17T09:35:35.106573,,baza-organizacji-i-instytucji-polskich-i-polonijnych-za-granica,Baza organizacji i instytucji polskich i polonijnych za granicą,"Baza organizacji oraz instytucji polskich i polonijnych za granicą dokumentuje organizacyjny oraz instytucjonalny aspekt obecności i aktywności Polonii i Polaków poza granicami kraju, ze szczególnym uwzględnieniem działalności o charakterze społecznym, kulturalnym i religijnym. Stanowi usystematyzowane, funkcjonalne, łatwo dostępne, a docelowo względnie wyczerpujące narzędzie o charakterze informacyjno-porządkującym. W obecnym kształcie służy przede wszystkim do łatwej lokalizacji podmiotu, bądź wybranej grupy podmiotów w oparciu o określone cechy terytorialne, chronologiczne i rzeczowe. Należy jednak zaznaczyć, że baza nie może być traktowana jako pełny i aktualny „spis” organizacji oraz instytucji polskich i polonijnych za granicą. Dynamiczny charakter oraz skala badanego zjawiska wykluczają osiągnięcie stanu wynikowego w pełni odzwierciedlającego liczebność organizacji oraz instytucji polskich i polonijnych za granicą faktycznie funkcjonujących w określonej jednostce lub cezurze czasu.",spoleczenstwo,2017-08-17T07:00:39.618197,2017-08-17T11:38:14.782235,glowny-urzad-statystyczny,Główny Urząd Statystyczny 14645727-10d2-41b7-b0bd-a71eae6e58cb,Baza Polonia klucz kategoryzacyjny symbolizacja,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/bb436247-4f66-4a5e-aaee-f67cdda848c3/resource/14645727-10d2-41b7-b0bd-a71eae6e58cb/download/bazapoloniakluczkategoryzacyjnysymbolizacja.xlsx,XLSX,opis zbioru,,2017-08-17T09:36:17.569695,,baza-organizacji-i-instytucji-polskich-i-polonijnych-za-granica,Baza organizacji i instytucji polskich i polonijnych za granicą,"Baza organizacji oraz instytucji polskich i polonijnych za granicą dokumentuje organizacyjny oraz instytucjonalny aspekt obecności i aktywności Polonii i Polaków poza granicami kraju, ze szczególnym uwzględnieniem działalności o charakterze społecznym, kulturalnym i religijnym. Stanowi usystematyzowane, funkcjonalne, łatwo dostępne, a docelowo względnie wyczerpujące narzędzie o charakterze informacyjno-porządkującym. W obecnym kształcie służy przede wszystkim do łatwej lokalizacji podmiotu, bądź wybranej grupy podmiotów w oparciu o określone cechy terytorialne, chronologiczne i rzeczowe. Należy jednak zaznaczyć, że baza nie może być traktowana jako pełny i aktualny „spis” organizacji oraz instytucji polskich i polonijnych za granicą. Dynamiczny charakter oraz skala badanego zjawiska wykluczają osiągnięcie stanu wynikowego w pełni odzwierciedlającego liczebność organizacji oraz instytucji polskich i polonijnych za granicą faktycznie funkcjonujących w określonej jednostce lub cezurze czasu.",spoleczenstwo,2017-08-17T07:00:39.618197,2017-08-17T11:38:14.782235,glowny-urzad-statystyczny,Główny Urząd Statystyczny 7d70741a-db50-4c6a-b206-ff10ed3db82f,Stawki podatku akcyzowego - stan na 1 stycznia 2018 r.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/b318fcce-dc60-4fbd-bc72-4deb7898e6f2/resource/7d70741a-db50-4c6a-b206-ff10ed3db82f/download/dASITDesktopStawki-podatku-akcyzowego---stan-na-1-stycznia-2018-r..xlsx,XLSX,"tabela,zestawienie",,2018-03-22T09:59:24.004426,,stawki-akcyzy,Stawki akcyzy,"Przepisy systemu podatkowego Unii Europejskiej wymagają, aby państwa członkowskie w zakresie struktury i stawek podatku akcyzowego dla wyrobów akcyzowych, stosowały określony dla poszczególnych wyrobów poziom minimalny wysokości podatku. Państwa członkowskie mogą jednak zawsze ustalić i stosować w oparciu o własną politykę fiskalną wyższe stawki akcyzy. Takie rozwiązanie kwestii kształtowania poziomu stawek podatku akcyzowego powoduje, że w Unii Europejskiej występuje duże zróżnicowanie wysokości obciążeń fiskalnych dla poszczególnych wyrobów akcyzowych. Dodatkowo, w celu wypełnienia kryterium minimalnego poziomu opodatkowania, Polska podobnie jak inne państwa członkowskie, które nie przyjęły wspólnej waluty, zmuszona jest do corocznego przeglądu poziomu opodatkowania wyrobów akcyzowych w zależności od obowiązującego na dany rok kursu euro w stosunku do waluty krajowej i ewentualnej korekty stawek akcyzy.",budzet_finanse_publiczne,2017-08-11T12:00:06.488861,2018-03-22T09:12:30.068785,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 3837b95e-27d3-496b-840f-892ec59d0080,Stawki podatku akcyzowego - stan na 1 stycznia 2017 r.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/b318fcce-dc60-4fbd-bc72-4deb7898e6f2/resource/3837b95e-27d3-496b-840f-892ec59d0080/download/dASITDesktopStawki-podatku-akcyzowego---stan-na-1-stycznia-2017-r..xlsx,XLSX,"tabela,zestawienie",,2018-03-22T09:58:13.111811,,stawki-akcyzy,Stawki akcyzy,"Przepisy systemu podatkowego Unii Europejskiej wymagają, aby państwa członkowskie w zakresie struktury i stawek podatku akcyzowego dla wyrobów akcyzowych, stosowały określony dla poszczególnych wyrobów poziom minimalny wysokości podatku. Państwa członkowskie mogą jednak zawsze ustalić i stosować w oparciu o własną politykę fiskalną wyższe stawki akcyzy. Takie rozwiązanie kwestii kształtowania poziomu stawek podatku akcyzowego powoduje, że w Unii Europejskiej występuje duże zróżnicowanie wysokości obciążeń fiskalnych dla poszczególnych wyrobów akcyzowych. Dodatkowo, w celu wypełnienia kryterium minimalnego poziomu opodatkowania, Polska podobnie jak inne państwa członkowskie, które nie przyjęły wspólnej waluty, zmuszona jest do corocznego przeglądu poziomu opodatkowania wyrobów akcyzowych w zależności od obowiązującego na dany rok kursu euro w stosunku do waluty krajowej i ewentualnej korekty stawek akcyzy.",budzet_finanse_publiczne,2017-08-11T12:00:06.488861,2018-03-22T09:12:30.068785,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 6441232b-3385-4476-a75d-b33f8b2ef939,Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2017-2020 (plik pdf 1592 KB),Obowiązek przygotowywania WPFP wynika z art. 104 ustawy o finansach publicznych.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/21e23b64-364a-45b0-a403-87333ef37bf9/resource/6441232b-3385-4476-a75d-b33f8b2ef939/download/WPFP-2017-2020.pdf,PDF,dokument strategiczny,,2017-08-16T10:13:55.497643,,wieloletni-plan-finansowy-panstwa,Wieloletni Plan Finansowy Państwa,"Obowiązek przygotowywania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa (WPFP) wynika z art. 104 ustawy o finansach publicznych. Począwszy od 2014 r. WPFP jest opracowywany w nowym układzie i składa się z:1. Programu konwergencji, do którego przygotowania Polska jest zobowiązana zgodnie z art. 7 rozporządzenia Rady UE 1466/97,2. określenia celów głównych funkcji państwa wraz z miernikami stopnia ich realizacji.",budzet_finanse_publiczne,2017-08-11T11:11:55.832116,2017-08-17T08:00:42.296746,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów dd50c166-2bd4-45c3-9736-03e61f325c65,Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2017-2020 (plik docx 2800 KB),Obowiązek przygotowywania WPFP wynika z art. 104 ustawy o finansach publicznych.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/21e23b64-364a-45b0-a403-87333ef37bf9/resource/dd50c166-2bd4-45c3-9736-03e61f325c65/download/WPFP-2017-2020.docx,DOCX,dokument strategiczny,,2017-08-16T09:55:22.528517,,wieloletni-plan-finansowy-panstwa,Wieloletni Plan Finansowy Państwa,"Obowiązek przygotowywania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa (WPFP) wynika z art. 104 ustawy o finansach publicznych. Począwszy od 2014 r. WPFP jest opracowywany w nowym układzie i składa się z:1. Programu konwergencji, do którego przygotowania Polska jest zobowiązana zgodnie z art. 7 rozporządzenia Rady UE 1466/97,2. określenia celów głównych funkcji państwa wraz z miernikami stopnia ich realizacji.",budzet_finanse_publiczne,2017-08-11T11:11:55.832116,2017-08-17T08:00:42.296746,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 3806fbbe-3c7b-4752-83c3-6eb3b1008526,Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2016-2019 (plik pdf 1287 KB),Obowiązek przygotowywania WPFP wynika z art. 104 ustawy o finansach publicznych.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/21e23b64-364a-45b0-a403-87333ef37bf9/resource/3806fbbe-3c7b-4752-83c3-6eb3b1008526/download/WPFP2016-2019.pdf,PDF,dokument strategiczny,,2017-08-16T13:06:54.261519,,wieloletni-plan-finansowy-panstwa,Wieloletni Plan Finansowy Państwa,"Obowiązek przygotowywania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa (WPFP) wynika z art. 104 ustawy o finansach publicznych. Począwszy od 2014 r. WPFP jest opracowywany w nowym układzie i składa się z:1. Programu konwergencji, do którego przygotowania Polska jest zobowiązana zgodnie z art. 7 rozporządzenia Rady UE 1466/97,2. określenia celów głównych funkcji państwa wraz z miernikami stopnia ich realizacji.",budzet_finanse_publiczne,2017-08-11T11:11:55.832116,2017-08-17T08:00:42.296746,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 4a26e89a-c271-4606-83f2-037bcca52341,Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2015-2018 (plik pdf 1319 KB),Obowiązek przygotowywania WPFP wynika z art. 104 ustawy o finansach publicznych.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/21e23b64-364a-45b0-a403-87333ef37bf9/resource/4a26e89a-c271-4606-83f2-037bcca52341/download/wpfp-2015-2018.pdf,PDF,dokument strategiczny,,2017-08-16T13:08:32.215763,,wieloletni-plan-finansowy-panstwa,Wieloletni Plan Finansowy Państwa,"Obowiązek przygotowywania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa (WPFP) wynika z art. 104 ustawy o finansach publicznych. Począwszy od 2014 r. WPFP jest opracowywany w nowym układzie i składa się z:1. Programu konwergencji, do którego przygotowania Polska jest zobowiązana zgodnie z art. 7 rozporządzenia Rady UE 1466/97,2. określenia celów głównych funkcji państwa wraz z miernikami stopnia ich realizacji.",budzet_finanse_publiczne,2017-08-11T11:11:55.832116,2017-08-17T08:00:42.296746,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 60dcb4c4-ab05-43ff-b2e4-67368b484f65,Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2014-2017 (plik pdf 1356 KB),Obowiązek przygotowywania WPFP wynika z art. 104 ustawy o finansach publicznych.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/21e23b64-364a-45b0-a403-87333ef37bf9/resource/60dcb4c4-ab05-43ff-b2e4-67368b484f65/download/wpfp-2014-2017.pdf,PDF,dokument strategiczny,,2017-08-16T13:10:18.669014,,wieloletni-plan-finansowy-panstwa,Wieloletni Plan Finansowy Państwa,"Obowiązek przygotowywania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa (WPFP) wynika z art. 104 ustawy o finansach publicznych. Począwszy od 2014 r. WPFP jest opracowywany w nowym układzie i składa się z:1. Programu konwergencji, do którego przygotowania Polska jest zobowiązana zgodnie z art. 7 rozporządzenia Rady UE 1466/97,2. określenia celów głównych funkcji państwa wraz z miernikami stopnia ich realizacji.",budzet_finanse_publiczne,2017-08-11T11:11:55.832116,2017-08-17T08:00:42.296746,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów de7b072c-93e8-488b-ba16-b5a4dbdb7f4b,Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2013-2016 (plik pdf 458 KB),Obowiązek przygotowywania WPFP wynika z art. 104 ustawy o finansach publicznych.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/21e23b64-364a-45b0-a403-87333ef37bf9/resource/de7b072c-93e8-488b-ba16-b5a4dbdb7f4b/download/WPFP-2013-2016.pdf,PDF,dokument strategiczny,,2017-08-16T13:11:28.107013,,wieloletni-plan-finansowy-panstwa,Wieloletni Plan Finansowy Państwa,"Obowiązek przygotowywania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa (WPFP) wynika z art. 104 ustawy o finansach publicznych. Począwszy od 2014 r. WPFP jest opracowywany w nowym układzie i składa się z:1. Programu konwergencji, do którego przygotowania Polska jest zobowiązana zgodnie z art. 7 rozporządzenia Rady UE 1466/97,2. określenia celów głównych funkcji państwa wraz z miernikami stopnia ich realizacji.",budzet_finanse_publiczne,2017-08-11T11:11:55.832116,2017-08-17T08:00:42.296746,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 839f8800-cdc3-436c-a792-166f9f47bf18,Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2012-2015 (plik pdf 540 KB),Obowiązek przygotowywania WPFP wynika z art. 104 ustawy o finansach publicznych.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/21e23b64-364a-45b0-a403-87333ef37bf9/resource/839f8800-cdc3-436c-a792-166f9f47bf18/download/wpfp-2012-2015.pdf,PDF,dokument strategiczny,,2017-08-16T13:12:50.988084,,wieloletni-plan-finansowy-panstwa,Wieloletni Plan Finansowy Państwa,"Obowiązek przygotowywania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa (WPFP) wynika z art. 104 ustawy o finansach publicznych. Począwszy od 2014 r. WPFP jest opracowywany w nowym układzie i składa się z:1. Programu konwergencji, do którego przygotowania Polska jest zobowiązana zgodnie z art. 7 rozporządzenia Rady UE 1466/97,2. określenia celów głównych funkcji państwa wraz z miernikami stopnia ich realizacji.",budzet_finanse_publiczne,2017-08-11T11:11:55.832116,2017-08-17T08:00:42.296746,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 09d65a2a-9ee6-4698-b770-d2ae0c3abc87,Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2011-2014 (plik pdf 571 KB),Obowiązek przygotowywania WPFP wynika z art. 104 ustawy o finansach publicznych.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/21e23b64-364a-45b0-a403-87333ef37bf9/resource/09d65a2a-9ee6-4698-b770-d2ae0c3abc87/download/wpfp-2011-2014.pdf,PDF,dokument strategiczny,,2017-08-16T13:13:48.060383,,wieloletni-plan-finansowy-panstwa,Wieloletni Plan Finansowy Państwa,"Obowiązek przygotowywania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa (WPFP) wynika z art. 104 ustawy o finansach publicznych. Począwszy od 2014 r. WPFP jest opracowywany w nowym układzie i składa się z:1. Programu konwergencji, do którego przygotowania Polska jest zobowiązana zgodnie z art. 7 rozporządzenia Rady UE 1466/97,2. określenia celów głównych funkcji państwa wraz z miernikami stopnia ich realizacji.",budzet_finanse_publiczne,2017-08-11T11:11:55.832116,2017-08-17T08:00:42.296746,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 7305760c-8d5d-4e42-a3b1-4bb4e621a489,Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2010-2013 (plik pdf 493 KB),Obowiązek przygotowywania WPFP wynika z art. 104 ustawy o finansach publicznych.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/21e23b64-364a-45b0-a403-87333ef37bf9/resource/7305760c-8d5d-4e42-a3b1-4bb4e621a489/download/WPFP-2010-2013.pdf,PDF,dokument strategiczny,,2017-08-16T13:14:49.995688,,wieloletni-plan-finansowy-panstwa,Wieloletni Plan Finansowy Państwa,"Obowiązek przygotowywania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa (WPFP) wynika z art. 104 ustawy o finansach publicznych. Począwszy od 2014 r. WPFP jest opracowywany w nowym układzie i składa się z:1. Programu konwergencji, do którego przygotowania Polska jest zobowiązana zgodnie z art. 7 rozporządzenia Rady UE 1466/97,2. określenia celów głównych funkcji państwa wraz z miernikami stopnia ich realizacji.",budzet_finanse_publiczne,2017-08-11T11:11:55.832116,2017-08-17T08:00:42.296746,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów c0043a09-b64e-480b-85a2-0111e547642e,Lista certyfikowanych punktów i centrów informacji turystycznej,"Dane teleadresowe punktów i centrów IT, stan na dzień 3 sierpnia 2017.",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/729a567e-1c95-4686-841e-3132878a4e62/resource/c0043a09-b64e-480b-85a2-0111e547642e/download/Lista-certyfikowanych-itSTAN-NA-03.08.2017.xlsx,XLSX,"lista adresowa,dane teleadresowe",,2017-08-08T16:53:24.010439,,lista-certyfikowanych-punktow-i-centrow-informacji-turystycznej,Lista certyfikowanych punktów i centrów informacji turystycznej,,sport_turystyka,2017-08-08T14:50:47.060916,2017-08-08T14:54:19.085866,polska-organizacja-turystyczna,Polska Organizacja Turystyczna d905ec7c-6381-49ed-90c7-6a4bdc9681d7,Ocena jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych za lata 2010-2015 - wyniki,"Ocena jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych za lata 2010-2015 - tabela zawierająca klasyfikację stanu/potencjału ekologicznego, stanu chemicznego oraz ocenę stanu jcwp rzecznych, wraz z podaniem klasyfikacji poszczególnych wskaźników jakości wód",http://www.gios.gov.pl/images/dokumenty/pms/monitoring_wod/ocena_jcwp_rzek_2010-2015.xlsx,XLSX,wyniki oceny,,2017-08-04T10:20:07.092754,,panstwowy-monitoring-srodowiska-monitoring-jakosci-wod-powierzchniowych,Państwowy Monitoring Środowiska - monitoring jakości wód powierzchniowych,"Monitoring jakości wód powierzchniowych jest prowadzony w ramach podsystemu monitoringu jakości wód państwowego monitoringu środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. W ramach podsystemu prowadzone są badania i ocena stanu rzek, w tym zbiorników zaporowych, jezior, osadów dennych w rzekach i jeziorach oraz wód przejściowych i przybrzeżnych. Program monitoringu realizowany jest w ramach czterech rodzajów monitoringu: diagnostyczny, operacyjny, badawczy oraz obszarów chronionych (zagrożonych eutrofizacją ze źródeł komunalnych, przeznaczonych do wykorzystania rekreacyjnego, w tym kąpieliskowego, wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, położonych na obszarach sieci Natura 2000 i innych obszarach chronionych, których stan jest zależny od jakości wód powierzchniowych). Definicja poszczególnych rodzajów monitoringu, zakres badanych wskaźników, a także częstotliwość badań, regulowana jest przez rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych.Badania monitoringowe prowadzone są w punktach pomiarowo-kontrolnych (ppk). Monitoring diagnostyczny i operacyjny realizowany jest w punkcie pomiarowo kontrolnym reprezentatywnym dla ocenianej jednolitej części wód. Badania w ramach monitoringu badawczego i monitoringu obszarów chronionych prowadzone są w miejscu zależnym od występowania badanego zjawiska/zdarzenia/skażenia oraz od umiejscowienia danego obszaru chronionego.Badania osadów wodnych rzek i jezior obejmują określenie zawartości metali ciężkich i wybranych szkodliwych związków organicznych w osadach powstających współcześnie w rzekach i jeziorach na obszarze kraju. Sieć obserwacyjna punktów do badania osadów rzecznych podzielona jest na punkty monitoringu podstawowego, które są opróbowane corocznie oraz sieć monitoringu operacyjnego – z punktami opróbowanymi co trzy lata. Badania osadów wodnych jezior wykonywane są w jeziorach należących do sieci regionalnej monitoringu oraz w 22 jeziorach reperowych sieci krajowej monitoringu. Badania w jeziorach należących do sieci regionalnej wykonywane są, co kilka lat, najczęściej, co pięć, natomiast badania w jeziorach reperowych wykonywane są, co 2 lata. Badaniu podlegają również osady wybranych zbiorników zaporowych i kanałów rzecznych. W wybranych próbkach osadów oznaczane są zawartości pierwiastków i substancji chemicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych. Prowadzenie monitoringu jakości wód powierzchniowych w ramach państwowego monitoringu środowiska jest obowiązkiem wynikającym z z art. 26 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska oraz art. 155a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne. Zasady prowadzenia monitoringu i wykonywania ocen określone są w rozporządzeniach wykonawczych Ministra Środowiska do ustawy - Prawo wodne: z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych, z 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych, z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych oraz z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych.",srodowisko,2017-08-04T08:18:17.784890,2017-08-04T08:37:17.445956,glowny_inspektorat_ochrony_srodowiska,Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 2a07ef9d-6874-414b-b189-a79f87ecd783,Ocena jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych za lata 2010-2015 - raport,Ocena jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych za lata 2010-2015 - opracowanie przedstawiające ocenę jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych w latach 2010-2015 ,http://www.gios.gov.pl/images/dokumenty/pms/monitoring_wod/ocena_jcwp_rzek_2010-2015.pdf,PDF,raport,,2017-08-04T10:21:14.225208,,panstwowy-monitoring-srodowiska-monitoring-jakosci-wod-powierzchniowych,Państwowy Monitoring Środowiska - monitoring jakości wód powierzchniowych,"Monitoring jakości wód powierzchniowych jest prowadzony w ramach podsystemu monitoringu jakości wód państwowego monitoringu środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. W ramach podsystemu prowadzone są badania i ocena stanu rzek, w tym zbiorników zaporowych, jezior, osadów dennych w rzekach i jeziorach oraz wód przejściowych i przybrzeżnych. Program monitoringu realizowany jest w ramach czterech rodzajów monitoringu: diagnostyczny, operacyjny, badawczy oraz obszarów chronionych (zagrożonych eutrofizacją ze źródeł komunalnych, przeznaczonych do wykorzystania rekreacyjnego, w tym kąpieliskowego, wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, położonych na obszarach sieci Natura 2000 i innych obszarach chronionych, których stan jest zależny od jakości wód powierzchniowych). Definicja poszczególnych rodzajów monitoringu, zakres badanych wskaźników, a także częstotliwość badań, regulowana jest przez rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych.Badania monitoringowe prowadzone są w punktach pomiarowo-kontrolnych (ppk). Monitoring diagnostyczny i operacyjny realizowany jest w punkcie pomiarowo kontrolnym reprezentatywnym dla ocenianej jednolitej części wód. Badania w ramach monitoringu badawczego i monitoringu obszarów chronionych prowadzone są w miejscu zależnym od występowania badanego zjawiska/zdarzenia/skażenia oraz od umiejscowienia danego obszaru chronionego.Badania osadów wodnych rzek i jezior obejmują określenie zawartości metali ciężkich i wybranych szkodliwych związków organicznych w osadach powstających współcześnie w rzekach i jeziorach na obszarze kraju. Sieć obserwacyjna punktów do badania osadów rzecznych podzielona jest na punkty monitoringu podstawowego, które są opróbowane corocznie oraz sieć monitoringu operacyjnego – z punktami opróbowanymi co trzy lata. Badania osadów wodnych jezior wykonywane są w jeziorach należących do sieci regionalnej monitoringu oraz w 22 jeziorach reperowych sieci krajowej monitoringu. Badania w jeziorach należących do sieci regionalnej wykonywane są, co kilka lat, najczęściej, co pięć, natomiast badania w jeziorach reperowych wykonywane są, co 2 lata. Badaniu podlegają również osady wybranych zbiorników zaporowych i kanałów rzecznych. W wybranych próbkach osadów oznaczane są zawartości pierwiastków i substancji chemicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych. Prowadzenie monitoringu jakości wód powierzchniowych w ramach państwowego monitoringu środowiska jest obowiązkiem wynikającym z z art. 26 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska oraz art. 155a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne. Zasady prowadzenia monitoringu i wykonywania ocen określone są w rozporządzeniach wykonawczych Ministra Środowiska do ustawy - Prawo wodne: z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych, z 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych, z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych oraz z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych.",srodowisko,2017-08-04T08:18:17.784890,2017-08-04T08:37:17.445956,glowny_inspektorat_ochrony_srodowiska,Główny Inspektorat Ochrony Środowiska fee2e7e7-f984-4c59-809b-ddfd3ee00426,Ocena jednolitych części wód powierzchniowych jeziornych za lata 2010-2015 - raport,Ocena jednolitych części wód powierzchniowych jeziornych za lata 2010-2015 - opracowanie przedstawiające ocenę jednolitych części wód powierzchniowych jeziornych w latach 2010-2015 z uwzględnieniem metody ekstrapolacji oceny na jeziora niemonitorowane ,http://www.gios.gov.pl/images/dokumenty/pms/monitoring_wod/Ocena_jezior_2010-2015.pdf,PDF,raport,,2017-08-04T10:22:23.546122,,panstwowy-monitoring-srodowiska-monitoring-jakosci-wod-powierzchniowych,Państwowy Monitoring Środowiska - monitoring jakości wód powierzchniowych,"Monitoring jakości wód powierzchniowych jest prowadzony w ramach podsystemu monitoringu jakości wód państwowego monitoringu środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. W ramach podsystemu prowadzone są badania i ocena stanu rzek, w tym zbiorników zaporowych, jezior, osadów dennych w rzekach i jeziorach oraz wód przejściowych i przybrzeżnych. Program monitoringu realizowany jest w ramach czterech rodzajów monitoringu: diagnostyczny, operacyjny, badawczy oraz obszarów chronionych (zagrożonych eutrofizacją ze źródeł komunalnych, przeznaczonych do wykorzystania rekreacyjnego, w tym kąpieliskowego, wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, położonych na obszarach sieci Natura 2000 i innych obszarach chronionych, których stan jest zależny od jakości wód powierzchniowych). Definicja poszczególnych rodzajów monitoringu, zakres badanych wskaźników, a także częstotliwość badań, regulowana jest przez rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych.Badania monitoringowe prowadzone są w punktach pomiarowo-kontrolnych (ppk). Monitoring diagnostyczny i operacyjny realizowany jest w punkcie pomiarowo kontrolnym reprezentatywnym dla ocenianej jednolitej części wód. Badania w ramach monitoringu badawczego i monitoringu obszarów chronionych prowadzone są w miejscu zależnym od występowania badanego zjawiska/zdarzenia/skażenia oraz od umiejscowienia danego obszaru chronionego.Badania osadów wodnych rzek i jezior obejmują określenie zawartości metali ciężkich i wybranych szkodliwych związków organicznych w osadach powstających współcześnie w rzekach i jeziorach na obszarze kraju. Sieć obserwacyjna punktów do badania osadów rzecznych podzielona jest na punkty monitoringu podstawowego, które są opróbowane corocznie oraz sieć monitoringu operacyjnego – z punktami opróbowanymi co trzy lata. Badania osadów wodnych jezior wykonywane są w jeziorach należących do sieci regionalnej monitoringu oraz w 22 jeziorach reperowych sieci krajowej monitoringu. Badania w jeziorach należących do sieci regionalnej wykonywane są, co kilka lat, najczęściej, co pięć, natomiast badania w jeziorach reperowych wykonywane są, co 2 lata. Badaniu podlegają również osady wybranych zbiorników zaporowych i kanałów rzecznych. W wybranych próbkach osadów oznaczane są zawartości pierwiastków i substancji chemicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych. Prowadzenie monitoringu jakości wód powierzchniowych w ramach państwowego monitoringu środowiska jest obowiązkiem wynikającym z z art. 26 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska oraz art. 155a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne. Zasady prowadzenia monitoringu i wykonywania ocen określone są w rozporządzeniach wykonawczych Ministra Środowiska do ustawy - Prawo wodne: z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych, z 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych, z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych oraz z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych.",srodowisko,2017-08-04T08:18:17.784890,2017-08-04T08:37:17.445956,glowny_inspektorat_ochrony_srodowiska,Główny Inspektorat Ochrony Środowiska cd2bf554-a001-4a89-8d4a-7361577dd21b,Ocena jednolitych części wód powierzchniowych jeziornych za lata 2010-2015 - wyniki,"Ocena jednolitych części wód powierzchniowych jeziornych za lata 2010-2015 - Tabela 4.8.2_Ocena_mon_jez_2010-2015_dane.xlsx zawiera wyniki pomiarów w postaci średnich rocznych dla wskaźników stanu lub potencjału ekologicznego oraz wyniki surowe dla wskaźników stanu chemicznego oraz wskaźników specyficznych zanieczyszczeń syntetycznych i niesyntetycznych monitorowanych w jcwp jeziornych w latach 2010-20015, wraz z ich klasyfikacją.Tabela 4.8.3_Ocena ekstrapolowana_dane.xlsx zawiera wyniki oceny eksperckiej niemonitorowanych jcwp jeziornych.Tabela 4.8.4_Zbiorcza ocena wód_dane zestawione.xlsx zawiera zbiorcze zestawienie ocen jezior monitorowanych w latach 2010-2015 uzupełnione o wyniki oceny eksperckiej niemonitorowanych jcwp jeziornych.",http://www.gios.gov.pl/images/dokumenty/pms/monitoring_wod/Ocena_jezior_2010-2015_Tabele.zip,ZIP,wyniki oceny,,2017-08-04T10:23:24.402183,,panstwowy-monitoring-srodowiska-monitoring-jakosci-wod-powierzchniowych,Państwowy Monitoring Środowiska - monitoring jakości wód powierzchniowych,"Monitoring jakości wód powierzchniowych jest prowadzony w ramach podsystemu monitoringu jakości wód państwowego monitoringu środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. W ramach podsystemu prowadzone są badania i ocena stanu rzek, w tym zbiorników zaporowych, jezior, osadów dennych w rzekach i jeziorach oraz wód przejściowych i przybrzeżnych. Program monitoringu realizowany jest w ramach czterech rodzajów monitoringu: diagnostyczny, operacyjny, badawczy oraz obszarów chronionych (zagrożonych eutrofizacją ze źródeł komunalnych, przeznaczonych do wykorzystania rekreacyjnego, w tym kąpieliskowego, wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, położonych na obszarach sieci Natura 2000 i innych obszarach chronionych, których stan jest zależny od jakości wód powierzchniowych). Definicja poszczególnych rodzajów monitoringu, zakres badanych wskaźników, a także częstotliwość badań, regulowana jest przez rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych.Badania monitoringowe prowadzone są w punktach pomiarowo-kontrolnych (ppk). Monitoring diagnostyczny i operacyjny realizowany jest w punkcie pomiarowo kontrolnym reprezentatywnym dla ocenianej jednolitej części wód. Badania w ramach monitoringu badawczego i monitoringu obszarów chronionych prowadzone są w miejscu zależnym od występowania badanego zjawiska/zdarzenia/skażenia oraz od umiejscowienia danego obszaru chronionego.Badania osadów wodnych rzek i jezior obejmują określenie zawartości metali ciężkich i wybranych szkodliwych związków organicznych w osadach powstających współcześnie w rzekach i jeziorach na obszarze kraju. Sieć obserwacyjna punktów do badania osadów rzecznych podzielona jest na punkty monitoringu podstawowego, które są opróbowane corocznie oraz sieć monitoringu operacyjnego – z punktami opróbowanymi co trzy lata. Badania osadów wodnych jezior wykonywane są w jeziorach należących do sieci regionalnej monitoringu oraz w 22 jeziorach reperowych sieci krajowej monitoringu. Badania w jeziorach należących do sieci regionalnej wykonywane są, co kilka lat, najczęściej, co pięć, natomiast badania w jeziorach reperowych wykonywane są, co 2 lata. Badaniu podlegają również osady wybranych zbiorników zaporowych i kanałów rzecznych. W wybranych próbkach osadów oznaczane są zawartości pierwiastków i substancji chemicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych. Prowadzenie monitoringu jakości wód powierzchniowych w ramach państwowego monitoringu środowiska jest obowiązkiem wynikającym z z art. 26 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska oraz art. 155a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne. Zasady prowadzenia monitoringu i wykonywania ocen określone są w rozporządzeniach wykonawczych Ministra Środowiska do ustawy - Prawo wodne: z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych, z 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych, z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych oraz z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych.",srodowisko,2017-08-04T08:18:17.784890,2017-08-04T08:37:17.445956,glowny_inspektorat_ochrony_srodowiska,Główny Inspektorat Ochrony Środowiska cad01ea2-5b19-473b-8810-14eb241628cf,Metoda ekstrapolacji ocen jednolitych części wód powierzchniowych jeziornych,Metoda ekstrapolacji ocen jednolitych części wód powierzchniowych jeziornych,http://www.gios.gov.pl/images/dokumenty/pms/monitoring_wod/Metoda_ekstrapolacji_ocen-jeziora.pdf,PDF,raport,,2017-08-04T10:24:12.234991,,panstwowy-monitoring-srodowiska-monitoring-jakosci-wod-powierzchniowych,Państwowy Monitoring Środowiska - monitoring jakości wód powierzchniowych,"Monitoring jakości wód powierzchniowych jest prowadzony w ramach podsystemu monitoringu jakości wód państwowego monitoringu środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. W ramach podsystemu prowadzone są badania i ocena stanu rzek, w tym zbiorników zaporowych, jezior, osadów dennych w rzekach i jeziorach oraz wód przejściowych i przybrzeżnych. Program monitoringu realizowany jest w ramach czterech rodzajów monitoringu: diagnostyczny, operacyjny, badawczy oraz obszarów chronionych (zagrożonych eutrofizacją ze źródeł komunalnych, przeznaczonych do wykorzystania rekreacyjnego, w tym kąpieliskowego, wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, położonych na obszarach sieci Natura 2000 i innych obszarach chronionych, których stan jest zależny od jakości wód powierzchniowych). Definicja poszczególnych rodzajów monitoringu, zakres badanych wskaźników, a także częstotliwość badań, regulowana jest przez rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych.Badania monitoringowe prowadzone są w punktach pomiarowo-kontrolnych (ppk). Monitoring diagnostyczny i operacyjny realizowany jest w punkcie pomiarowo kontrolnym reprezentatywnym dla ocenianej jednolitej części wód. Badania w ramach monitoringu badawczego i monitoringu obszarów chronionych prowadzone są w miejscu zależnym od występowania badanego zjawiska/zdarzenia/skażenia oraz od umiejscowienia danego obszaru chronionego.Badania osadów wodnych rzek i jezior obejmują określenie zawartości metali ciężkich i wybranych szkodliwych związków organicznych w osadach powstających współcześnie w rzekach i jeziorach na obszarze kraju. Sieć obserwacyjna punktów do badania osadów rzecznych podzielona jest na punkty monitoringu podstawowego, które są opróbowane corocznie oraz sieć monitoringu operacyjnego – z punktami opróbowanymi co trzy lata. Badania osadów wodnych jezior wykonywane są w jeziorach należących do sieci regionalnej monitoringu oraz w 22 jeziorach reperowych sieci krajowej monitoringu. Badania w jeziorach należących do sieci regionalnej wykonywane są, co kilka lat, najczęściej, co pięć, natomiast badania w jeziorach reperowych wykonywane są, co 2 lata. Badaniu podlegają również osady wybranych zbiorników zaporowych i kanałów rzecznych. W wybranych próbkach osadów oznaczane są zawartości pierwiastków i substancji chemicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych. Prowadzenie monitoringu jakości wód powierzchniowych w ramach państwowego monitoringu środowiska jest obowiązkiem wynikającym z z art. 26 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska oraz art. 155a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne. Zasady prowadzenia monitoringu i wykonywania ocen określone są w rozporządzeniach wykonawczych Ministra Środowiska do ustawy - Prawo wodne: z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych, z 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych, z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych oraz z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych.",srodowisko,2017-08-04T08:18:17.784890,2017-08-04T08:37:17.445956,glowny_inspektorat_ochrony_srodowiska,Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 310f509a-f55d-4d02-86f1-97b2bd4a3f22,Wyniki badań osadów dennych jezior i zbiorników zaporowych w 2016 roku,Wyniki badań osadów dennych jezior i zbiorników zaporowych w 2016 roku,http://www.gios.gov.pl/images/dokumenty/pms/monitoring_wod/w_pms_jezior_2016.xlsx,XLSX,wyniki pomiarów,,2017-08-04T10:25:18.637709,,panstwowy-monitoring-srodowiska-monitoring-jakosci-wod-powierzchniowych,Państwowy Monitoring Środowiska - monitoring jakości wód powierzchniowych,"Monitoring jakości wód powierzchniowych jest prowadzony w ramach podsystemu monitoringu jakości wód państwowego monitoringu środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. W ramach podsystemu prowadzone są badania i ocena stanu rzek, w tym zbiorników zaporowych, jezior, osadów dennych w rzekach i jeziorach oraz wód przejściowych i przybrzeżnych. Program monitoringu realizowany jest w ramach czterech rodzajów monitoringu: diagnostyczny, operacyjny, badawczy oraz obszarów chronionych (zagrożonych eutrofizacją ze źródeł komunalnych, przeznaczonych do wykorzystania rekreacyjnego, w tym kąpieliskowego, wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, położonych na obszarach sieci Natura 2000 i innych obszarach chronionych, których stan jest zależny od jakości wód powierzchniowych). Definicja poszczególnych rodzajów monitoringu, zakres badanych wskaźników, a także częstotliwość badań, regulowana jest przez rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych.Badania monitoringowe prowadzone są w punktach pomiarowo-kontrolnych (ppk). Monitoring diagnostyczny i operacyjny realizowany jest w punkcie pomiarowo kontrolnym reprezentatywnym dla ocenianej jednolitej części wód. Badania w ramach monitoringu badawczego i monitoringu obszarów chronionych prowadzone są w miejscu zależnym od występowania badanego zjawiska/zdarzenia/skażenia oraz od umiejscowienia danego obszaru chronionego.Badania osadów wodnych rzek i jezior obejmują określenie zawartości metali ciężkich i wybranych szkodliwych związków organicznych w osadach powstających współcześnie w rzekach i jeziorach na obszarze kraju. Sieć obserwacyjna punktów do badania osadów rzecznych podzielona jest na punkty monitoringu podstawowego, które są opróbowane corocznie oraz sieć monitoringu operacyjnego – z punktami opróbowanymi co trzy lata. Badania osadów wodnych jezior wykonywane są w jeziorach należących do sieci regionalnej monitoringu oraz w 22 jeziorach reperowych sieci krajowej monitoringu. Badania w jeziorach należących do sieci regionalnej wykonywane są, co kilka lat, najczęściej, co pięć, natomiast badania w jeziorach reperowych wykonywane są, co 2 lata. Badaniu podlegają również osady wybranych zbiorników zaporowych i kanałów rzecznych. W wybranych próbkach osadów oznaczane są zawartości pierwiastków i substancji chemicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych. Prowadzenie monitoringu jakości wód powierzchniowych w ramach państwowego monitoringu środowiska jest obowiązkiem wynikającym z z art. 26 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska oraz art. 155a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne. Zasady prowadzenia monitoringu i wykonywania ocen określone są w rozporządzeniach wykonawczych Ministra Środowiska do ustawy - Prawo wodne: z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych, z 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych, z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych oraz z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych.",srodowisko,2017-08-04T08:18:17.784890,2017-08-04T08:37:17.445956,glowny_inspektorat_ochrony_srodowiska,Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 734974a9-d559-4ccd-be71-733ea06b93d1,Wyniki badań osadów dennych rzek w 2016 roku,Wyniki badań osadów dennych rzek w 2016 roku,http://www.gios.gov.pl/images/dokumenty/pms/monitoring_wod/w_pms_rzek_2016.xlsx,XLSX,wyniki pomiarów,,2017-08-04T10:26:13.038157,,panstwowy-monitoring-srodowiska-monitoring-jakosci-wod-powierzchniowych,Państwowy Monitoring Środowiska - monitoring jakości wód powierzchniowych,"Monitoring jakości wód powierzchniowych jest prowadzony w ramach podsystemu monitoringu jakości wód państwowego monitoringu środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. W ramach podsystemu prowadzone są badania i ocena stanu rzek, w tym zbiorników zaporowych, jezior, osadów dennych w rzekach i jeziorach oraz wód przejściowych i przybrzeżnych. Program monitoringu realizowany jest w ramach czterech rodzajów monitoringu: diagnostyczny, operacyjny, badawczy oraz obszarów chronionych (zagrożonych eutrofizacją ze źródeł komunalnych, przeznaczonych do wykorzystania rekreacyjnego, w tym kąpieliskowego, wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, położonych na obszarach sieci Natura 2000 i innych obszarach chronionych, których stan jest zależny od jakości wód powierzchniowych). Definicja poszczególnych rodzajów monitoringu, zakres badanych wskaźników, a także częstotliwość badań, regulowana jest przez rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych.Badania monitoringowe prowadzone są w punktach pomiarowo-kontrolnych (ppk). Monitoring diagnostyczny i operacyjny realizowany jest w punkcie pomiarowo kontrolnym reprezentatywnym dla ocenianej jednolitej części wód. Badania w ramach monitoringu badawczego i monitoringu obszarów chronionych prowadzone są w miejscu zależnym od występowania badanego zjawiska/zdarzenia/skażenia oraz od umiejscowienia danego obszaru chronionego.Badania osadów wodnych rzek i jezior obejmują określenie zawartości metali ciężkich i wybranych szkodliwych związków organicznych w osadach powstających współcześnie w rzekach i jeziorach na obszarze kraju. Sieć obserwacyjna punktów do badania osadów rzecznych podzielona jest na punkty monitoringu podstawowego, które są opróbowane corocznie oraz sieć monitoringu operacyjnego – z punktami opróbowanymi co trzy lata. Badania osadów wodnych jezior wykonywane są w jeziorach należących do sieci regionalnej monitoringu oraz w 22 jeziorach reperowych sieci krajowej monitoringu. Badania w jeziorach należących do sieci regionalnej wykonywane są, co kilka lat, najczęściej, co pięć, natomiast badania w jeziorach reperowych wykonywane są, co 2 lata. Badaniu podlegają również osady wybranych zbiorników zaporowych i kanałów rzecznych. W wybranych próbkach osadów oznaczane są zawartości pierwiastków i substancji chemicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych. Prowadzenie monitoringu jakości wód powierzchniowych w ramach państwowego monitoringu środowiska jest obowiązkiem wynikającym z z art. 26 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska oraz art. 155a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne. Zasady prowadzenia monitoringu i wykonywania ocen określone są w rozporządzeniach wykonawczych Ministra Środowiska do ustawy - Prawo wodne: z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych, z 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych, z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych oraz z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych.",srodowisko,2017-08-04T08:18:17.784890,2017-08-04T08:37:17.445956,glowny_inspektorat_ochrony_srodowiska,Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 7b120e0c-cefc-45ee-b46f-7b98d12c3db3,Wyniki pomiarów z monitoringu jakości powietrza,"Wyniki pomiarów z monitoringu jakości powietrza - zbiór danych zawiera archiwalne, zweryfikowane wyniki pomiarów wykonanych w latach 2000-2015 na stacjach pomiarowych wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska, zlokalizowanych w 16 sieciach wojewódzkich. Zbiór danych zawiera także kody stacji pomiarowych, metadane dotyczące stacji i stanowisk pomiarowych oraz statystyki z lat 2000-2015.",http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/archives,HTML,wyniki pomiarów,,2017-08-04T10:12:55.152136,,panstwowy-monitoring-srodowiska-monitoring-jakosci-powietrza,Państwowy Monitoring Środowiska - monitoring jakości powietrza,"Monitoring jakości powietrza jest prowadzony w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Program pomiarowy realizowany przez wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska (WIOŚ), w ramach systemu oceny jakości powietrza, obejmuje pomiary stężeń: SO2, NO2, NOx, PM10, PM2,5, CO, benzenu, O3 oraz Pb, As, Cd, Ni i B(a)P w pyle PM10 w powietrzu. Pomiary te są wykonywane w sposób ciągły (pomiar automatyczny) lub systematyczny (pomiar manualny) w strefach, w których poziomy stężeń są wyższe od górnego progu oszacowania oraz w aglomeracjach o liczbie mieszkańców > 250 tys. Pomiary automatyczne i/lub manualne będą prowadzone na ok. 260 stacjach. Szczegółową listę stacji monitoringu powietrza, ich programy pomiarowe oraz zakres badań uzupełniających określą WIOŚ w wojewódzkich programach monitoringu środowiska.Zbiór danych zawiera archiwalne, zweryfikowane wyniki pomiarów wykonanych w latach 2000-2015 na stacjach pomiarowych wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska, zlokalizowanych w 16 sieciach wojewódzkich. Zbiór danych zawiera także kody stacji pomiarowych, metadane dotyczące stacji i stanowisk pomiarowych oraz statystyki z lat 2000-2015.Prowadzenie monitoringu jakości powietrza w ramach państwowego monitoringu środowiska jest obowiązkiem wynikającym z art. 26 oraz 85-95 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. Zasady prowadzenia monitoringu i wykonywania ocen są określone w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy: z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu; z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu; z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza oraz z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza.",srodowisko,2017-08-04T08:10:32.308372,2017-08-04T10:24:15.068008,glowny_inspektorat_ochrony_srodowiska,Główny Inspektorat Ochrony Środowiska e21c4e71-d6da-4b33-8724-b256475acb95,Ocena poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku w 2015 r.,Ocena poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku w 2015 r.,http://www.gios.gov.pl/images/dokumenty/pms/monitoring_pol_elektormagnetycznych/Ocena_poziomu_pol_elektromagnetycznych_2015.pdf,PDF,raport,,2017-08-04T09:52:17.226363,,panstwowy-monitoring-srodowiska-monitoring-pol-elektromagnetycznych,Państwowy Monitoring Środowiska - monitoring pól elektromagnetycznych,"Monitoring pól elektromagnetycznych (PEM) prowadzony jest w ramach państwowego monitoringu środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Pomiary prowadzone są przez wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska. Sieć pomiarowa obejmuje 2160 punktów pomiarowych rozmieszczonych na terenie całego kraju. W każdym województwie wyznaczonych jest 135 punktów po 45 na trzech typach obszarów: centralne dzielnice lub osiedla miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tys., pozostałe miasta oraz tereny wiejskie. Pomiary prowadzi się w wyznaczonych punktach w cyklu trzyletnim po 720 punktów rocznie na obszarze kraju. Prowadzenie monitoringu PEM w ramach państwowego monitoringu środowiska jest obowiązkiem wynikającym z art. 26 i 123 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. Zakres i sposób prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r.",srodowisko,2017-08-04T07:50:21.562675,2017-08-04T08:14:05.707091,glowny_inspektorat_ochrony_srodowiska,Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 82178af1-934d-49c8-b36f-deed8649aafd,Zestawienie wyników pomiarów składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego uzyskane w roku 2016 oraz roczne i trzyletnie oceny poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku od 2008 roku,Zestawienie wyników pomiarów składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego uzyskane w roku 2016 oraz roczne i trzyletnie oceny poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku od 2008 roku,http://www.gios.gov.pl/images/dokumenty/pms/monitoring_pol_elektormagnetycznych/wyniki_pomiarow_monitoringowych_za_rok_2016.xlsx,XLSX,wyniki pomiarów,,2017-08-04T09:53:46.586412,,panstwowy-monitoring-srodowiska-monitoring-pol-elektromagnetycznych,Państwowy Monitoring Środowiska - monitoring pól elektromagnetycznych,"Monitoring pól elektromagnetycznych (PEM) prowadzony jest w ramach państwowego monitoringu środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Pomiary prowadzone są przez wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska. Sieć pomiarowa obejmuje 2160 punktów pomiarowych rozmieszczonych na terenie całego kraju. W każdym województwie wyznaczonych jest 135 punktów po 45 na trzech typach obszarów: centralne dzielnice lub osiedla miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tys., pozostałe miasta oraz tereny wiejskie. Pomiary prowadzi się w wyznaczonych punktach w cyklu trzyletnim po 720 punktów rocznie na obszarze kraju. Prowadzenie monitoringu PEM w ramach państwowego monitoringu środowiska jest obowiązkiem wynikającym z art. 26 i 123 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. Zakres i sposób prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r.",srodowisko,2017-08-04T07:50:21.562675,2017-08-04T08:14:05.707091,glowny_inspektorat_ochrony_srodowiska,Główny Inspektorat Ochrony Środowiska a9e649b0-9be8-4671-8ea3-c4eebc3d5809,Sprawozdanie z funkcjonowania rynku transportu kolejowego w 2016 r.,"Wzrost liczby pasażerów o ponad 4%, stabilizacja w przewozach towarowych oraz niespotykany dotąd wzrost przewozów intermodalnych - taki obraz polskiego rynku transportu kolejowego pokazuje „Sprawozdanie z funkcjonowania rynku transportu kolejowego w 2016 r.” opublikowane przez Urząd Transportu Kolejowego.W 2016 r. polski rynek transportu kolejowego rozwijał się dynamiczne. W przewozach pasażerskich zaobserwowano drugi rok z rzędu wzrost parametrów. W 2016 r. liczba pasażerów wzrosła o ponad 12 milionów z 280,3 do 292,5 mln, czyli o ponad 4%. To najlepszy wynik od 2002 r., kiedy to z usług kolei skorzystało 304 mln pasażerów.W przewozach towarowych w 2016 r. wyniki utrzymywały się na podobnym poziomie jak w 2015 r. Nastąpił jednocześnie duży, niespotykany dotąd wzrost przewozów intermodalnych. Liczba przetransportowanych jednostek wzrosła w porównaniu do 2015 r. o ponad 27% a liczba TEU prawie o 25%. Masa ładunków w transporcie intermodalnym wzrosła w porównaniu z 2015 r. o 2,4 mln ton, z 10,4 mln ton do 12,8 mln ton.W raporcie można znaleźć informacje m.in. o tym, że w ubiegłym roku funkcjonowało 15 przewoźników pasażerskich i 69 towarowych. Najwięcej pasażerów przewiozły Przewozy Regionalne, a wśród przewoźników towarowych największy udział w rynku miała spółka PKP Cargo. Przewoźnicy zatrudniali 50 tys. osób. Są też informacje o punktualności pociągów, długości tras, posiadanym taborze, czy strukturze linii kolejowych eksploatowanych w Polsce.Obowiązek publikacji „Sprawozdania” wynika z ubiegłorocznej nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym. Dokument ten zastępuje dotychczas przedstawianą corocznie „Ocenę funkcjonowania rynku transportu kolejowego i stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego”.Dokument opublikowany przez UTK w sposób kompleksowy przedstawia rynek transportu kolejowego w 2016 r. w odniesieniu do lat poprzednich. Opisywane zjawiska ujęte są w postaci parametrów przedstawionych w szeregach czasowych. Pozwalają na prześledzenie trendów i wskazanie zmian - w których obszarach rynek rozwija się szybko, a które parametry wskazują na stagnację lub spadki. Raport odnosi się również do rynku europejskiego, pokazując miejsce Polski na tle innych państw.Sprawozdanie powstało w oparciu o dane przekazywane UTK przez podmioty rynku kolejowego i stanowi uzupełnienie oraz poszerzenie bieżących statystyk, analiz i publikacji. ",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/4d1b80dc-2461-4c7c-a2d2-fd3cc9b25aba/resource/a9e649b0-9be8-4671-8ea3-c4eebc3d5809/download/Sprawozdanie-UTK-2016-publinternet31.07.pdf,PDF,"raport,PDF",,2017-08-01T15:59:43.983783,,sprawozdania,Sprawozdania,"Sprawozdania publikowane na podstawie art. 15b. ust.1 i 2 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1727 z późn. zm.). ",administracja_publiczna,2017-08-01T13:57:12.677420,2017-08-01T14:04:12.617705,urzad-transportu-kolejowego,Urząd Transportu Kolejowego a5bc5847-45cb-4e0c-8abc-db4fe0acecfb,Współpraca z europejskimi i międzynarodowymi organizacjami normalizacyjnymi,"współpraca z ISO, IEC, CEN, CENELEC, ETSI",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/ecd1b5c9-371f-4e31-bf49-6af06c95cdb3/resource/a5bc5847-45cb-4e0c-8abc-db4fe0acecfb/download/Wspopraca-z-europejskimi-i-midzynarodowymi-organizacjami-normalizacyjnymi.xlsx,XLSX,tabela excel,,2017-07-26T09:10:36.347474,,wspolpraca-z-europejskimi-i-miedzynarodowymi-organizacjami-normalizacyjnymi,Współpraca z europejskimi i międzynarodowymi organizacjami normalizacyjnymi,PKN nieprzerwanie prowadzi działania związane z członkostwem w organizacjach międzynarodowych (ISO i IEC) i europejskich (CEN i CENELEC) oraz statutem krajowej organizacji normalizacyjnej w ETSI. Dane za ostatnie lata pokazują systematyczny wzrost liczby polskich ekspertów współpracujących z grupami roboczymi międzynarodowych i europejskich organizacji normalizacyjnych.,administracja_publiczna,2017-07-26T07:09:29.825333,2018-07-13T12:05:14.108891,polski-komitet-normalizacyjny,Polski Komitet Normalizacyjny 56f77a3d-00e6-4b9b-b729-3a449b4beade,Portal Mapowy G-SIP Konstancin-Jeziorna,System Informacji Przestrzennej Gminy Konstancin-Jeziorna.,http://gsip.konstancinjeziorna.pl,HTML,"mapy,geoportal",,2017-07-18T14:11:40.792403,,gsip,System Informacji Przestrzennej - G-SIP Konstancin-Jeziorna,Portal mapowy G-SIP Konstancin-Jeziorna jest projektem realizowanym przez Biuro Informatyzacji i Infrastruktury Informacji Przestrzennej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna. Prezentuję informację przestrzenną dla obszaru Gminy Konstancin-Jeziorna,administracja_publiczna,2017-07-18T10:10:55.849719,2017-07-20T09:36:49.800934,urzad-miasta-i-gminy-konstancin-jeziorna,Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 5c81dd0a-d336-4367-a200-b99d0d656967,Katalog metadanych G-SIP Konstancin-Jeziorna - usługa CSW,Katalog metadanych dla usług i zbiorów danych Systemu Informacji Przestrzennej G-SIP Konstancin-Jeziorna.,http://gsip.konstancinjeziorna.pl/geonetwork/apps/tabsearch/,HTML,"CSW,Metadane,XML",,2017-07-18T14:18:03.720922,,gsip,System Informacji Przestrzennej - G-SIP Konstancin-Jeziorna,Portal mapowy G-SIP Konstancin-Jeziorna jest projektem realizowanym przez Biuro Informatyzacji i Infrastruktury Informacji Przestrzennej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna. Prezentuję informację przestrzenną dla obszaru Gminy Konstancin-Jeziorna,administracja_publiczna,2017-07-18T10:10:55.849719,2017-07-20T09:36:49.800934,urzad-miasta-i-gminy-konstancin-jeziorna,Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 1d769183-1e46-4cf4-a16f-7ff99ab603a2,Fotomapy Gminy Konstancin-Jeziorna - usługa WMS,Usługa przeglądania zobrazowań lotniczych (Web Map Service). Usługa dostępna jest w standardzie WMS 1.3.0: http://gsip.konstancinjeziorna.pl/fcgi-bin/fotomapa.cgi?,http://gsip.konstancinjeziorna.pl/fcgi-bin/fotomapa.cgi?VERSION=1.0.0&SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities,WMS,"WMS,OGC,FOTOMAPA,ORTOFOTOMAPA,api",,2017-07-18T14:05:57.384047,,gsip,System Informacji Przestrzennej - G-SIP Konstancin-Jeziorna,Portal mapowy G-SIP Konstancin-Jeziorna jest projektem realizowanym przez Biuro Informatyzacji i Infrastruktury Informacji Przestrzennej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna. Prezentuję informację przestrzenną dla obszaru Gminy Konstancin-Jeziorna,administracja_publiczna,2017-07-18T10:10:55.849719,2017-07-20T09:36:49.800934,urzad-miasta-i-gminy-konstancin-jeziorna,Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna f61b06bd-ea24-4982-9dad-078a6cdd7a3c,Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego - usługa WMS,Usługa przeglądania danych Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego (Web Map Service). Usługa dostępna jest w standardzie WMS 1.3.0:http://gsip.konstancinjeziorna.pl/fcgi-bin/mpzp.cgi?,http://gsip.konstancinjeziorna.pl/fcgi-bin/mpzp.cgi?VERSION=1.0.0&SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities,WMS,"WMS,OGC,MPZP,Planowanie Przestrzenne,api",,2017-07-18T12:13:10.352683,,gsip,System Informacji Przestrzennej - G-SIP Konstancin-Jeziorna,Portal mapowy G-SIP Konstancin-Jeziorna jest projektem realizowanym przez Biuro Informatyzacji i Infrastruktury Informacji Przestrzennej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna. Prezentuję informację przestrzenną dla obszaru Gminy Konstancin-Jeziorna,administracja_publiczna,2017-07-18T10:10:55.849719,2017-07-20T09:36:49.800934,urzad-miasta-i-gminy-konstancin-jeziorna,Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 9e0b1465-72a1-46a0-8471-51f51346a2f8,Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego - Granice obowiązujących planów - usługa WFS,Usługa pobierania danych (Web Feature Service). Usługa dostępna jest w standardzie WFS 1.0.0,http://gsip.konstancinjeziorna.pl/geoserver/mpzp/ows?SERVICE=WFS&REQUEST=GetCapabilities,,"MPZP,Granice,WFS,OGC,api",,2017-07-18T13:00:48.862287,,gsip,System Informacji Przestrzennej - G-SIP Konstancin-Jeziorna,Portal mapowy G-SIP Konstancin-Jeziorna jest projektem realizowanym przez Biuro Informatyzacji i Infrastruktury Informacji Przestrzennej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna. Prezentuję informację przestrzenną dla obszaru Gminy Konstancin-Jeziorna,administracja_publiczna,2017-07-18T10:10:55.849719,2017-07-20T09:36:49.800934,urzad-miasta-i-gminy-konstancin-jeziorna,Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 4e2bb146-e89e-4d8d-bfb6-4d0e68220fd1,Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego - Granice obowiązujących planów - Shapefile(zip),Usługa pobierania danych w formacie Shapefile (SHP). Archiwum skompresowane w formacie ZIP.,http://gsip.konstancinjeziorna.pl/geoserver/mpzp/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=mpzp:mpzp_obowiazujace_granice&outputFormat=shape-zip,SHP,"SHP,MPZP",,2017-07-18T13:15:48.618546,,gsip,System Informacji Przestrzennej - G-SIP Konstancin-Jeziorna,Portal mapowy G-SIP Konstancin-Jeziorna jest projektem realizowanym przez Biuro Informatyzacji i Infrastruktury Informacji Przestrzennej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna. Prezentuję informację przestrzenną dla obszaru Gminy Konstancin-Jeziorna,administracja_publiczna,2017-07-18T10:10:55.849719,2017-07-20T09:36:49.800934,urzad-miasta-i-gminy-konstancin-jeziorna,Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna f4498b9f-de98-427e-8188-5dd09ff599d2,Udział małych i średnich przedsiębiorstw w pracach Komitetów Technicznych,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/a7618b95-9fd2-476a-b720-ecd2050ddebf/resource/f4498b9f-de98-427e-8188-5dd09ff599d2/download/statystyki-dotyczce-udziau-podmiotow-z-maych-i-rednich-przedsibiorstw-w-pracach-Komitetow.xlsx,XLSX,tabele,,2017-07-12T11:15:04.042559,,udzial-malych-i-srednich-przedsiebiorstw-w-pracach-organow-technicznych,Udział małych i średnich przedsiębiorstw w pracach Organów Technicznych,Najwięcej MŚP wykazało zainteresowanie udziałem w pracach normalizacyjnych z zakresu budownictwa. PKN zgodnie z ogólnoeuropejską tendencją podejmuje działania ułatwiające MŚP dostęp do informacji na temat norm i korzyści płynących z ich stosowania oraz procesu normalizacyjnego.,administracja_publiczna,2017-07-12T09:13:54.969298,2018-07-13T12:20:31.932292,polski-komitet-normalizacyjny,Polski Komitet Normalizacyjny e3ef7957-a199-4477-a4f0-5e60bb3ac750,RER w cenach bieżących,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/db9d16d1-e7e6-46b7-9fa9-8e3974ffc724/resource/e3ef7957-a199-4477-a4f0-5e60bb3ac750/download/RER-w-cenach-biecych.xlsx,XLSX,"analiza,zestawienie",,2017-07-11T09:02:21.600397,,rachunki-ekonomiczne-dla-rolnictwa-rer,Rachunki Ekonomiczne dla Rolnictwa (RER),"RER instrument wykorzystywany w statystyce rolniczej przez Eurostat na potrzeby Unii Europejskiej. Służą one obliczaniu wielkości i wartości produkcji rolniczej w krajach Wspólnoty Europejskiej.Metoda sporządzania RER została opracowana i ujednolicona przez Eurostat. Identyczny system wyliczania RER we wszystkich państwach członkowskich umożliwia porównywanie wyników produkcyjno - ekonomicznych, jak również monitorowanie dochodów rolnictwa w UE. Jednocześnie rachunki dostarczają informacji niezbędnych podczas ustalania głównych priorytetów, czy też podejmowania decyzji w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Podstawą prawną, dla sporządzanych Rachunków Ekonomicznych dla Rolnictwa jest Rozporządzenie WE 138/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiego z dnia 5 grudnia 2003 roku dotyczące Rachunków Ekonomicznych dla Rolnictwa we Wspólnocie, będące zasadniczym dokumentem obligującym kraje UE do opracowania RER i jednocześnie określającym zakres i metodę rachunków. Zasady obliczania RER zostały zawarte w instrukcji ""Manual On The Economic Accounts For Agriculture And Forestry Eaa/Eaf 97 (Rev. 1.1)"".W Polsce RER są sporządzane od 1998 roku przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB przy ścisłej współpracy z Departamentem Statystki Rolnictwa i Środowiska Głównego Urzędu Statystycznego.RER jest rachunkiem o charakterze makroekonomicznym, uwzględniającym wielkość i wartość produkcji wytworzonej w gospodarstwach rolnych w danym roku. RER sporządzane są dla całego sektora rolnictwa i mają charakter rachunku satelickiego do Rachunków Narodowych (RN). Główne różnice między tymi rachunkami wynikają z różnych metodologii i innego zakresu produkcji w obu rachunkach W RER oprócz wartości wytworzonych dóbr i usług w rolnictwie uwzględniana jest także wartość drugorzędnych działalności nierolniczych, których kosztów nie można wyłączyć z procesu produkcji. Przykładem tej działalności jest świadczenie usług turystycznych przez rolników. RER są sporządzane według zasady memoriałowej - w momencie zaistnienia zdarzenia gospodarczego, kiedy wartość ekonomiczna produktu jest tworzona, a nie w chwili, kiedy płatność jest rzeczywiście dokonywana (zasada kasowa).",rolnictwo,2017-07-11T06:58:41.243248,2018-02-15T12:38:07.571489,instytut-ekonomiki-rolnictwa-i-gospodarki-zywnosciowej-panstwowy-instytut-badawczy,Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy ec6c8ee9-b4a2-4b96-a1a9-1ec3c29912d7,RER w cenach roku poprzedniego,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/db9d16d1-e7e6-46b7-9fa9-8e3974ffc724/resource/ec6c8ee9-b4a2-4b96-a1a9-1ec3c29912d7/download/RER-w-cenach-roku-poprzedniego.xlsx,XLSX,"analiza,zestawienie",,2017-07-11T09:02:58.811998,,rachunki-ekonomiczne-dla-rolnictwa-rer,Rachunki Ekonomiczne dla Rolnictwa (RER),"RER instrument wykorzystywany w statystyce rolniczej przez Eurostat na potrzeby Unii Europejskiej. Służą one obliczaniu wielkości i wartości produkcji rolniczej w krajach Wspólnoty Europejskiej.Metoda sporządzania RER została opracowana i ujednolicona przez Eurostat. Identyczny system wyliczania RER we wszystkich państwach członkowskich umożliwia porównywanie wyników produkcyjno - ekonomicznych, jak również monitorowanie dochodów rolnictwa w UE. Jednocześnie rachunki dostarczają informacji niezbędnych podczas ustalania głównych priorytetów, czy też podejmowania decyzji w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Podstawą prawną, dla sporządzanych Rachunków Ekonomicznych dla Rolnictwa jest Rozporządzenie WE 138/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiego z dnia 5 grudnia 2003 roku dotyczące Rachunków Ekonomicznych dla Rolnictwa we Wspólnocie, będące zasadniczym dokumentem obligującym kraje UE do opracowania RER i jednocześnie określającym zakres i metodę rachunków. Zasady obliczania RER zostały zawarte w instrukcji ""Manual On The Economic Accounts For Agriculture And Forestry Eaa/Eaf 97 (Rev. 1.1)"".W Polsce RER są sporządzane od 1998 roku przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB przy ścisłej współpracy z Departamentem Statystki Rolnictwa i Środowiska Głównego Urzędu Statystycznego.RER jest rachunkiem o charakterze makroekonomicznym, uwzględniającym wielkość i wartość produkcji wytworzonej w gospodarstwach rolnych w danym roku. RER sporządzane są dla całego sektora rolnictwa i mają charakter rachunku satelickiego do Rachunków Narodowych (RN). Główne różnice między tymi rachunkami wynikają z różnych metodologii i innego zakresu produkcji w obu rachunkach W RER oprócz wartości wytworzonych dóbr i usług w rolnictwie uwzględniana jest także wartość drugorzędnych działalności nierolniczych, których kosztów nie można wyłączyć z procesu produkcji. Przykładem tej działalności jest świadczenie usług turystycznych przez rolników. RER są sporządzane według zasady memoriałowej - w momencie zaistnienia zdarzenia gospodarczego, kiedy wartość ekonomiczna produktu jest tworzona, a nie w chwili, kiedy płatność jest rzeczywiście dokonywana (zasada kasowa).",rolnictwo,2017-07-11T06:58:41.243248,2018-02-15T12:38:07.571489,instytut-ekonomiki-rolnictwa-i-gospodarki-zywnosciowej-panstwowy-instytut-badawczy,Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy 9b72df55-aa5d-446a-bc85-955ea52c9152,RER w cenach bieżących 2016-2017,,http://RER-w-cenach-biecych-2016-2017.xlsx,XLSX,"analiza,zestawienie,RER,ceny bieżące",,2018-02-15T13:35:41.768794,,rachunki-ekonomiczne-dla-rolnictwa-rer,Rachunki Ekonomiczne dla Rolnictwa (RER),"RER instrument wykorzystywany w statystyce rolniczej przez Eurostat na potrzeby Unii Europejskiej. Służą one obliczaniu wielkości i wartości produkcji rolniczej w krajach Wspólnoty Europejskiej.Metoda sporządzania RER została opracowana i ujednolicona przez Eurostat. Identyczny system wyliczania RER we wszystkich państwach członkowskich umożliwia porównywanie wyników produkcyjno - ekonomicznych, jak również monitorowanie dochodów rolnictwa w UE. Jednocześnie rachunki dostarczają informacji niezbędnych podczas ustalania głównych priorytetów, czy też podejmowania decyzji w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Podstawą prawną, dla sporządzanych Rachunków Ekonomicznych dla Rolnictwa jest Rozporządzenie WE 138/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiego z dnia 5 grudnia 2003 roku dotyczące Rachunków Ekonomicznych dla Rolnictwa we Wspólnocie, będące zasadniczym dokumentem obligującym kraje UE do opracowania RER i jednocześnie określającym zakres i metodę rachunków. Zasady obliczania RER zostały zawarte w instrukcji ""Manual On The Economic Accounts For Agriculture And Forestry Eaa/Eaf 97 (Rev. 1.1)"".W Polsce RER są sporządzane od 1998 roku przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB przy ścisłej współpracy z Departamentem Statystki Rolnictwa i Środowiska Głównego Urzędu Statystycznego.RER jest rachunkiem o charakterze makroekonomicznym, uwzględniającym wielkość i wartość produkcji wytworzonej w gospodarstwach rolnych w danym roku. RER sporządzane są dla całego sektora rolnictwa i mają charakter rachunku satelickiego do Rachunków Narodowych (RN). Główne różnice między tymi rachunkami wynikają z różnych metodologii i innego zakresu produkcji w obu rachunkach W RER oprócz wartości wytworzonych dóbr i usług w rolnictwie uwzględniana jest także wartość drugorzędnych działalności nierolniczych, których kosztów nie można wyłączyć z procesu produkcji. Przykładem tej działalności jest świadczenie usług turystycznych przez rolników. RER są sporządzane według zasady memoriałowej - w momencie zaistnienia zdarzenia gospodarczego, kiedy wartość ekonomiczna produktu jest tworzona, a nie w chwili, kiedy płatność jest rzeczywiście dokonywana (zasada kasowa).",rolnictwo,2017-07-11T06:58:41.243248,2018-02-15T12:38:07.571489,instytut-ekonomiki-rolnictwa-i-gospodarki-zywnosciowej-panstwowy-instytut-badawczy,Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy cb76ad41-7451-497b-a40c-c28c43bd6f45,RER w cenach roku poprzedniego 2016-2017,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/db9d16d1-e7e6-46b7-9fa9-8e3974ffc724/resource/cb76ad41-7451-497b-a40c-c28c43bd6f45/download/RER-w-cenach-roku-poprzedniego-2016-2017.xlsx,XLSX,"zestawienie,analiza,RER,ceny roku poprzedniego",,2018-02-15T13:38:07.612604,,rachunki-ekonomiczne-dla-rolnictwa-rer,Rachunki Ekonomiczne dla Rolnictwa (RER),"RER instrument wykorzystywany w statystyce rolniczej przez Eurostat na potrzeby Unii Europejskiej. Służą one obliczaniu wielkości i wartości produkcji rolniczej w krajach Wspólnoty Europejskiej.Metoda sporządzania RER została opracowana i ujednolicona przez Eurostat. Identyczny system wyliczania RER we wszystkich państwach członkowskich umożliwia porównywanie wyników produkcyjno - ekonomicznych, jak również monitorowanie dochodów rolnictwa w UE. Jednocześnie rachunki dostarczają informacji niezbędnych podczas ustalania głównych priorytetów, czy też podejmowania decyzji w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Podstawą prawną, dla sporządzanych Rachunków Ekonomicznych dla Rolnictwa jest Rozporządzenie WE 138/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiego z dnia 5 grudnia 2003 roku dotyczące Rachunków Ekonomicznych dla Rolnictwa we Wspólnocie, będące zasadniczym dokumentem obligującym kraje UE do opracowania RER i jednocześnie określającym zakres i metodę rachunków. Zasady obliczania RER zostały zawarte w instrukcji ""Manual On The Economic Accounts For Agriculture And Forestry Eaa/Eaf 97 (Rev. 1.1)"".W Polsce RER są sporządzane od 1998 roku przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB przy ścisłej współpracy z Departamentem Statystki Rolnictwa i Środowiska Głównego Urzędu Statystycznego.RER jest rachunkiem o charakterze makroekonomicznym, uwzględniającym wielkość i wartość produkcji wytworzonej w gospodarstwach rolnych w danym roku. RER sporządzane są dla całego sektora rolnictwa i mają charakter rachunku satelickiego do Rachunków Narodowych (RN). Główne różnice między tymi rachunkami wynikają z różnych metodologii i innego zakresu produkcji w obu rachunkach W RER oprócz wartości wytworzonych dóbr i usług w rolnictwie uwzględniana jest także wartość drugorzędnych działalności nierolniczych, których kosztów nie można wyłączyć z procesu produkcji. Przykładem tej działalności jest świadczenie usług turystycznych przez rolników. RER są sporządzane według zasady memoriałowej - w momencie zaistnienia zdarzenia gospodarczego, kiedy wartość ekonomiczna produktu jest tworzona, a nie w chwili, kiedy płatność jest rzeczywiście dokonywana (zasada kasowa).",rolnictwo,2017-07-11T06:58:41.243248,2018-02-15T12:38:07.571489,instytut-ekonomiki-rolnictwa-i-gospodarki-zywnosciowej-panstwowy-instytut-badawczy,Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy f0ca09d5-7f3f-4d52-980a-bef566db44bc,publikowanie dokumentów normalizacyjnych,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/ec34b01e-2a9a-4e4e-a5b3-e9609c003542/resource/f0ca09d5-7f3f-4d52-980a-bef566db44bc/download/statystyki-dotyczce-opublikowanych-dokumentow-normalizacyjnych2017.xlsx,XLSX,excel tabela,,2017-07-05T10:28:02.224047,,publikowanie-dokumentow-normalizacyjnych,publikowanie dokumentów normalizacyjnych,"Program prac PKN jest publikowany na stronie internetowej PKN. Program tworzony jest na podstawie programów prac Organów Technicznych (OT) funkcjonujących przy PKN, zgodnie z priorytetami ustalonymi przez Radę Normalizacyjną (RN). Prace finansowane są ze środków budżetowych i w ramach prac na zamówienie. W programie prac PKN znajdują się tematy dotyczące wprowadzenia do zbioru PN: Norm Europejskich (EN), Norm Międzynarodowych (ISO, IEC), europejskich i międzynarodowych dokumentów normalizacyjnych, opracowanie Polskich Norm własnych, opracowanie Polskich Dokumentów Normalizacyjnych (PDN). PKN uczestniczy opracowaniu EN zgodnie z programem prac CEN i CENELEC. Norma Europejska jest wprowadzana do zbioru Polskich Norm w języku angielskim bez tłumaczenia metodą uznania. W późniejszych terminach mogą być publikowane kolejne wersje językowe PN-EN. Normy organizacji międzynarodowych ISO i IEC są wprowadzone do zbioru PN, jeśli wynika to z potrzeb zainteresowanych środowisk. PKN ma obowiązek uczestniczenia w notyfikacji prowadzonej przez europejskie organizacje normalizacyjne- CEN, CENELEC i ETSI. ",administracja_publiczna,2017-07-05T08:26:17.019908,2018-07-13T12:13:37.725108,polski-komitet-normalizacyjny,Polski Komitet Normalizacyjny 96da8229-d09c-4d3d-b592-2e8c45eec61d,Plan i wykonanie dochodów budżetowych,Dochody PKN są dochodami niepodatkowymi. ,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/23c07d86-869a-47d8-803e-caf3f8ce37eb/resource/96da8229-d09c-4d3d-b592-2e8c45eec61d/download/Plan-i-wykonanie-dochodow-budetowych.xlsx,XLSX,tabela,,2017-07-05T09:19:27.441313,,dochody-budzetowe,dochody budżetowe,Dochody PKN są dochodami niepodatkowymi i dotyczą rozdziału 75002- Polski Komitet Normalizacyjny,budzet_finanse_publiczne,2017-07-05T07:15:19.997507,2018-07-13T09:42:05.661610,polski-komitet-normalizacyjny,Polski Komitet Normalizacyjny 45d9cf6c-0caa-4e7a-8608-d9de31a53d11,Finansowanie zadań z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2015 r.,Finansowanie zadań z FRKF - kwoty dofinansowania za rok 2015 w zakresie rozwijania sportu dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,http://crip.msit.gov.pl/Finansowanie%20zada%C5%84%20z%20FRKF%20-%20kwoty%20dofinansowania%20za%20rok%202015%20w%20zakresie%20rozwijania%20sportu%20dzieci%20i%20m%C5%82odzie%C5%BCy%20oraz%20os%C3%B3b%20niepe%C5%82nosprawnych.csv,CSV,"finansowanie zadań,fundusz rozwoju kutury fizycznej,sport dzieci i młodzieży,sport osób niepełnosprawnych",,2017-07-04T14:02:32.758553,,finansowanie-zadan-frkf,"Finansowanie zadań z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - kwoty dofinansowania (w szczególności sport wyczynowy, sport młodzieżowy, sport osób niepełnosprawnych)",Zestawienie prezentujące finansowanie zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,sport_turystyka,2017-07-04T11:59:20.815579,2018-04-18T10:26:37.763259,ministerstwo_sportu_i_turystyki,Ministerstwo Sportu i Turystyki fc2daf98-4e6e-41ff-8bed-d7a499a49dd4,Finansowanie zadań z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2016 r.,Finansowanie zadań z FRKF - kwoty dofinansowania za rok 2016 w zakresie rozwijania sportu dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,http://crip.msit.gov.pl/Finansowanie%20zada%C5%84%20z%20FRKF%20-%20kwoty%20dofinansowania%20za%20rok%202016%20w%20zakresie%20rozwijania%20sportu%20dzieci%20i%20m%C5%82odzie%C5%BCy%20oraz%20os%C3%B3b%20niepe%C5%82nosprawnych.csv,CSV,"finansowanie zadań,Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej,sport dzieci i młodzieży,sport osób niepełnosprawnych",,2017-07-04T14:04:28.549833,,finansowanie-zadan-frkf,"Finansowanie zadań z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - kwoty dofinansowania (w szczególności sport wyczynowy, sport młodzieżowy, sport osób niepełnosprawnych)",Zestawienie prezentujące finansowanie zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,sport_turystyka,2017-07-04T11:59:20.815579,2018-04-18T10:26:37.763259,ministerstwo_sportu_i_turystyki,Ministerstwo Sportu i Turystyki 37ac3d50-8881-4798-ae8a-2e78e2993db9,Finansowanie zadań z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2017 r.,"Finansowanie zadań z FRKF - kwoty dofinansowania za 2017 r. w zakresie rozwijania sportu dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz zdrowia publicznego",http://crip.msit.gov.pl/Finansowanie%20zada%C5%84%20z%20FRKF%20-%20kwoty%20dofinansowania%20za%202017%20r.%20w%20zakresie%20rozwijania%20sportu%20dzieci%20i%20m%C5%82odzie%C5%BCy%2C%20os%C3%B3b%20niepe%C5%82nosprawnych%20oraz%20zdrowia%20publicznego.csv,CSV,"finansowanie zadań,fundusz rozwoju kultury fizycznej,sport dzieci i młodzieży,sport osób niepełnosprawnych,zdrowie publicze",,2017-09-05T15:23:42.834864,,finansowanie-zadan-frkf,"Finansowanie zadań z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - kwoty dofinansowania (w szczególności sport wyczynowy, sport młodzieżowy, sport osób niepełnosprawnych)",Zestawienie prezentujące finansowanie zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,sport_turystyka,2017-07-04T11:59:20.815579,2018-04-18T10:26:37.763259,ministerstwo_sportu_i_turystyki,Ministerstwo Sportu i Turystyki 797bd94d-35eb-4dc4-bad2-7740328b5516,Brenna meteorologia maj 2017,"Dane godzinowe - temperatura powietrza, ciśnienie, prędkość wiatru, kierunek wiatru",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/a762d226-3ac3-4023-b0c6-e05f27ec0b14/resource/797bd94d-35eb-4dc4-bad2-7740328b5516/download/brennameteomaj2017.csv,CSV,arkusz kalkulacyjny,,2017-06-30T23:23:06.230863,,stacjameteobrenna,Stacja Meteo Brenna,Stacja meteo znajduje się na stoku Starego Gronia w Brennej i jest jednym z elementów Multipoligonu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych ,srodowisko,2017-06-30T21:18:50.805611,2018-03-30T11:13:04.182523,instytut-ekologii-terenow-uprzemyslowionych,Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 4a6958a9-0951-436c-a8f9-94aefd3982df,Brenna meteorologia czerwiec 2017,,http://brennameteo062017.xlsx,XLSX,arkusz kalkulacyjny,,2017-09-30T14:11:28.084264,,stacjameteobrenna,Stacja Meteo Brenna,Stacja meteo znajduje się na stoku Starego Gronia w Brennej i jest jednym z elementów Multipoligonu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych ,srodowisko,2017-06-30T21:18:50.805611,2018-03-30T11:13:04.182523,instytut-ekologii-terenow-uprzemyslowionych,Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych b2e4c2ee-12dc-44a5-983f-bdcc2cf56073,Brenna meteorologia lipiec 2017,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/a762d226-3ac3-4023-b0c6-e05f27ec0b14/resource/b2e4c2ee-12dc-44a5-983f-bdcc2cf56073/download/brennameteo072017.xlsx,XLSX,arkusz kalkulacyjny,,2017-09-30T14:13:35.540356,,stacjameteobrenna,Stacja Meteo Brenna,Stacja meteo znajduje się na stoku Starego Gronia w Brennej i jest jednym z elementów Multipoligonu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych ,srodowisko,2017-06-30T21:18:50.805611,2018-03-30T11:13:04.182523,instytut-ekologii-terenow-uprzemyslowionych,Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 89940de2-3190-44d0-ac9e-afe8230783cf,Brenna meteorologia maj 2017,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/a762d226-3ac3-4023-b0c6-e05f27ec0b14/resource/89940de2-3190-44d0-ac9e-afe8230783cf/download/brennameteo082017.xlsx,XLSX,arkusz kalkulacyjny,,2017-09-30T14:14:25.661570,,stacjameteobrenna,Stacja Meteo Brenna,Stacja meteo znajduje się na stoku Starego Gronia w Brennej i jest jednym z elementów Multipoligonu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych ,srodowisko,2017-06-30T21:18:50.805611,2018-03-30T11:13:04.182523,instytut-ekologii-terenow-uprzemyslowionych,Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych e0a14e56-c328-437a-b277-e2af9630b3cb,Brenna meteorologia listopad 2017,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/a762d226-3ac3-4023-b0c6-e05f27ec0b14/resource/e0a14e56-c328-437a-b277-e2af9630b3cb/download/brenna201711.csv,CSV,plik csv,,2017-12-31T18:43:12.961191,,stacjameteobrenna,Stacja Meteo Brenna,Stacja meteo znajduje się na stoku Starego Gronia w Brennej i jest jednym z elementów Multipoligonu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych ,srodowisko,2017-06-30T21:18:50.805611,2018-03-30T11:13:04.182523,instytut-ekologii-terenow-uprzemyslowionych,Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 539fa844-45fc-4471-a1e4-479c98111b3e,Brenna meteorologia październik 2017,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/a762d226-3ac3-4023-b0c6-e05f27ec0b14/resource/539fa844-45fc-4471-a1e4-479c98111b3e/download/brenna201710.csv,CSV,plik csv,,2017-12-31T18:44:37.933704,,stacjameteobrenna,Stacja Meteo Brenna,Stacja meteo znajduje się na stoku Starego Gronia w Brennej i jest jednym z elementów Multipoligonu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych ,srodowisko,2017-06-30T21:18:50.805611,2018-03-30T11:13:04.182523,instytut-ekologii-terenow-uprzemyslowionych,Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 696aa104-a208-4795-b173-8b22b3a98fbf,Brenna meteorologia wrzesień 2017,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/a762d226-3ac3-4023-b0c6-e05f27ec0b14/resource/696aa104-a208-4795-b173-8b22b3a98fbf/download/brenna201709.csv,CSV,plik csv,,2017-12-31T18:45:35.322981,,stacjameteobrenna,Stacja Meteo Brenna,Stacja meteo znajduje się na stoku Starego Gronia w Brennej i jest jednym z elementów Multipoligonu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych ,srodowisko,2017-06-30T21:18:50.805611,2018-03-30T11:13:04.182523,instytut-ekologii-terenow-uprzemyslowionych,Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych d163478c-bbf7-46c5-b8d5-7929a12b002a,Brenna meteorologia sierpień 2017,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/a762d226-3ac3-4023-b0c6-e05f27ec0b14/resource/d163478c-bbf7-46c5-b8d5-7929a12b002a/download/brenna201708.csv,CSV,plik csv,,2017-12-31T18:46:28.755680,,stacjameteobrenna,Stacja Meteo Brenna,Stacja meteo znajduje się na stoku Starego Gronia w Brennej i jest jednym z elementów Multipoligonu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych ,srodowisko,2017-06-30T21:18:50.805611,2018-03-30T11:13:04.182523,instytut-ekologii-terenow-uprzemyslowionych,Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 826f01ae-fd1f-4d6c-a9b4-a2abd39d73fb,Brenna meteorologia grudzień 2017,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/a762d226-3ac3-4023-b0c6-e05f27ec0b14/resource/826f01ae-fd1f-4d6c-a9b4-a2abd39d73fb/download/brenna201712.csv,CSV,csv,,2018-03-30T13:11:50.972704,,stacjameteobrenna,Stacja Meteo Brenna,Stacja meteo znajduje się na stoku Starego Gronia w Brennej i jest jednym z elementów Multipoligonu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych ,srodowisko,2017-06-30T21:18:50.805611,2018-03-30T11:13:04.182523,instytut-ekologii-terenow-uprzemyslowionych,Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych c12b9d46-a78d-444b-bf8e-40d7394ef43f,Brenna meteorologia styczeń 2018,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/a762d226-3ac3-4023-b0c6-e05f27ec0b14/resource/c12b9d46-a78d-444b-bf8e-40d7394ef43f/download/brenna201801.csv,CSV,csv,,2018-03-30T13:12:33.994408,,stacjameteobrenna,Stacja Meteo Brenna,Stacja meteo znajduje się na stoku Starego Gronia w Brennej i jest jednym z elementów Multipoligonu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych ,srodowisko,2017-06-30T21:18:50.805611,2018-03-30T11:13:04.182523,instytut-ekologii-terenow-uprzemyslowionych,Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 4a451481-de1e-4a7e-acda-899280acf7b5,Brenna meteorologia luty 2018,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/a762d226-3ac3-4023-b0c6-e05f27ec0b14/resource/4a451481-de1e-4a7e-acda-899280acf7b5/download/brenna201802.csv,CSV,csv,,2018-03-30T13:13:04.231974,,stacjameteobrenna,Stacja Meteo Brenna,Stacja meteo znajduje się na stoku Starego Gronia w Brennej i jest jednym z elementów Multipoligonu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych ,srodowisko,2017-06-30T21:18:50.805611,2018-03-30T11:13:04.182523,instytut-ekologii-terenow-uprzemyslowionych,Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych f24b3c8f-8a8d-4378-9328-ba07ac9a0fae,biblioteka-cyfrowa-ietu,,http://bc.ietu.katowice.pl/dlibra,HTML,"raport,książka,publikacja",,2017-06-30T21:33:59.673530,,biblioteka-cyfrowa-ietu,Biblioteka Cyfrowa IETU,"Biblioteka Cyfrowa Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oferuje dostęp do cyfrowo przetworzonych zasobów bibliotecznych IETU, które obejmują wszystkie dziedziny nauki z ukierunkowaniem na nauki przyrodnicze i techniczne. Większość pozycji literaturowych dotyczy ekologii i ochrony środowiska. Oprócz pozycji literaturowych i czasopism znajdą się w niej niepublikowane prace naukowo-badawcze IETU.",nauka_oswiata,2017-06-30T19:27:23.792197,2017-07-27T08:20:59.208371,instytut-ekologii-terenow-uprzemyslowionych,Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 89462784-d102-4dc3-a072-766fc2d15d37,Informacja o działaniach podejmowanych w 2017 r. wobec Ministra Finansów przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/941b1206-6454-4f20-a8a0-c8831c291723/resource/89462784-d102-4dc3-a072-766fc2d15d37/download/dAAMRDesktopINFO20180222.Tabela---Informacja-o-dziaaniach-podejmowanych-w-2017-r.-wobec-Ministra.pdf,PDF,"informacja,sprawozdanie",,2018-02-27T14:59:52.878493,,informacja-o-dzialaniach-lobbystow-zawodowych-wobec-ministra-finansow,Informacja o działaniach podejmowanych wobec Ministra Finansów przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową,"Informacja zawiera: 1) określenie spraw, w których zawodowa działalność lobbingowa była podejmowana; 2) wskazanie podmiotów, które wykonywały zawodową działalność lobbingową; 3) określenie form podjętej zawodowej działalności lobbingowej, wraz ze wskazaniem, czy polegała ona na wspieraniu określonych projektów, czy też na występowaniu przeciwko tym projektom; 4) określenie wpływu, jaki wywarł podmiot wykonujący zawodową działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa w danej sprawie.",budzet_finanse_publiczne,2017-06-30T11:14:43.751210,2018-02-27T14:03:26.193087,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 0a8ec2b3-97c1-42f5-a7f7-aeeae9d8179f,Informacja o działaniach podejmowanych w 2017 r. wobec Ministra Finansów przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/941b1206-6454-4f20-a8a0-c8831c291723/resource/0a8ec2b3-97c1-42f5-a7f7-aeeae9d8179f/download/dAAMRDesktopINFO20180222.Tabela---Informacja-o-dziaaniach-podejmowanych-w-2017-r.-wobec-Ministra.doc,DOC,"informacja,sprawozdanie",,2018-02-27T15:00:39.316416,,informacja-o-dzialaniach-lobbystow-zawodowych-wobec-ministra-finansow,Informacja o działaniach podejmowanych wobec Ministra Finansów przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową,"Informacja zawiera: 1) określenie spraw, w których zawodowa działalność lobbingowa była podejmowana; 2) wskazanie podmiotów, które wykonywały zawodową działalność lobbingową; 3) określenie form podjętej zawodowej działalności lobbingowej, wraz ze wskazaniem, czy polegała ona na wspieraniu określonych projektów, czy też na występowaniu przeciwko tym projektom; 4) określenie wpływu, jaki wywarł podmiot wykonujący zawodową działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa w danej sprawie.",budzet_finanse_publiczne,2017-06-30T11:14:43.751210,2018-02-27T14:03:26.193087,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 6cdb9f70-c4d6-45df-bdeb-b272582cff38,Informacja o działaniach podejmowanych w 2016 r. wobec Ministra Finansów przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową,"Informacja zawiera m. in. określenie spraw, w których zawodowa działalność lobbingowa była podejmowana i wskazanie podmiotów, które wykonywały zawodową działalność lobbingową.",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/941b1206-6454-4f20-a8a0-c8831c291723/resource/6cdb9f70-c4d6-45df-bdeb-b272582cff38/download/20170228Infprmacjaodzialaniachpodejmowanychw2016r.wobecminfin.pdf,PDF,"Informacja,Sprawozdanie",,2017-06-30T13:17:19.453101,,informacja-o-dzialaniach-lobbystow-zawodowych-wobec-ministra-finansow,Informacja o działaniach podejmowanych wobec Ministra Finansów przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową,"Informacja zawiera: 1) określenie spraw, w których zawodowa działalność lobbingowa była podejmowana; 2) wskazanie podmiotów, które wykonywały zawodową działalność lobbingową; 3) określenie form podjętej zawodowej działalności lobbingowej, wraz ze wskazaniem, czy polegała ona na wspieraniu określonych projektów, czy też na występowaniu przeciwko tym projektom; 4) określenie wpływu, jaki wywarł podmiot wykonujący zawodową działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa w danej sprawie.",budzet_finanse_publiczne,2017-06-30T11:14:43.751210,2018-02-27T14:03:26.193087,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 5f5b1d2f-3052-4f0a-916e-5bd61138d1e9,Wykaz ośrodków rehabilitacji zwierząt,Wykaz ośrodków rehabilitacji zwierząt i ich lokalizacja oraz dane podmiotów prowadzących i dane kontaktowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/77534265-4b83-4f28-95dd-2fbac81b07cc/resource/5f5b1d2f-3052-4f0a-916e-5bd61138d1e9/download/Wykaz-orodkow-rehabilitacji-zwierzat-03-04-18.csv,CSV,"wykaz,ośrodki rehabilitacji zwierząt,GDOŚ,Ochrona środowiska",,2018-04-03T15:24:38.603832,,wykaz-osrodkow-rehabilitacji-zwierzat,Wykaz ośrodków rehabilitacji zwierząt,"Wykaz ośrodków rehabilitacji zwierząt, które uzyskały zezwolenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, zgodnie z art. 75 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody",srodowisko,2017-06-30T08:48:35.100390,2018-04-03T13:25:14.854320,generalna-dyrekcja-ochrony-srodowiska,Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 9f3c9087-3b9e-4f49-84d2-502caf975852,Wykaz ogrodów zoologicznych w Polsce,Wykaz ogrodów zoologicznych i ich lokalizacja,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/b1d8dadb-565c-434b-89ef-9f0d28e7ba6a/resource/9f3c9087-3b9e-4f49-84d2-502caf975852/download/Wykaz-ogrodow-zoologicznych-w-Polsce.csv,CSV,wykaz,,2017-09-29T14:35:07.725935,,wykaz-ogrodow-zoologicznych-w-polsce,Wykaz ogrodów zoologicznych w Polsce,"Wykaz ogrodów zoologicznych, które uzyskały zezwolenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, zgodnie z art. 67 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody",srodowisko,2017-06-30T08:35:12.305571,2017-09-29T12:38:15.884252,generalna-dyrekcja-ochrony-srodowiska,Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 2b51450f-7bb6-4718-a5ab-c74a9bdbf5f7,Ogłoszenia publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych ,Link do Portalu Centralnego - Biuletynu Zamówień Publicznych,https://bzp.uzp.gov.pl/In/Search.aspx,HTML,link,,2017-06-30T09:12:59.897508,,ogloszenia-publikowane-w-biuletynie-zamowien-publicznych,Ogłoszenia publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych,Link do Portalu Centralnego - Biuletynu Zamówień Publicznych,administracja_publiczna,2017-06-30T06:55:31.808447,2018-06-07T08:39:19.306562,urzad-zamowien-publicznych,Urząd Zamówień Publicznych 3d927856-80c6-45d4-9a3a-fc16b9990749,Dane hydrologiczne (xml),Bieżące dane hydrologiczne w formacie xml,http://danepubliczne.imgw.pl/api/data/hydro/format/xml,XML,dane tabelaryczne,,2017-06-30T08:23:29.058701,,dane-hydrologiczne,Dane hydrologiczne,Bieżące dane hydrologiczne,srodowisko,2017-06-30T06:21:32.013130,2017-10-05T12:09:55.337267,instytut-meteorologii-i-gospodarki-wodnej-panstwowy-instytut-badawczy,Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy e6dec743-8244-4c86-9aca-cc27a9bbe7df,Dane hydrologiczne (csv),Bieżące dane hydrologiczne w formacie csv,http://danepubliczne.imgw.pl/api/data/hydro/format/csv,CSV,dane tabelaryczne,,2017-06-30T08:24:06.598682,,dane-hydrologiczne,Dane hydrologiczne,Bieżące dane hydrologiczne,srodowisko,2017-06-30T06:21:32.013130,2017-10-05T12:09:55.337267,instytut-meteorologii-i-gospodarki-wodnej-panstwowy-instytut-badawczy,Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy 368f46df-6380-4e63-993f-ed4f3f18e292,Dane hydrologiczne (json),Bieżące dane hydrologiczne w formacie JSON,http://danepubliczne.imgw.pl/api/data/hydro,,"json,REST API,dane tabelaryczne",,2017-10-05T14:09:55.365808,,dane-hydrologiczne,Dane hydrologiczne,Bieżące dane hydrologiczne,srodowisko,2017-06-30T06:21:32.013130,2017-10-05T12:09:55.337267,instytut-meteorologii-i-gospodarki-wodnej-panstwowy-instytut-badawczy,Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy 5c8943a6-9c16-481a-a3d2-d6dc07449e69,Wykaz ogrodów botanicznych w Polsce,Wykaz ogrodów botanicznych i ich lokalizacja oraz dane podmiotów prowadzących i dane kontaktowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/d4d9243b-0691-4c0c-90d8-fb964dd748ac/resource/5c8943a6-9c16-481a-a3d2-d6dc07449e69/download/Wykaz-ogrodow-botanicznych-w-Polsce.csv,CSV,wykaz,,2017-06-30T10:29:35.068872,,wykaz-ogrodow-botanicznych-w-polsce,Wykaz ogrodów botanicznych w Polsce,"Wykaz ogrodów botanicznych, które uzyskały zezwolenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, zgodnie z art. 67 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody",srodowisko,2017-06-29T18:34:07.059333,2017-11-10T14:09:30.541840,generalna-dyrekcja-ochrony-srodowiska,Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 24919b3a-de76-467f-adcf-01dfa9790ba6,Hydrogeologia – obiekty hydrogeologiczne w aplikacji mobilnej GeoLOG,"Dane dokumentacyjne o odwiertach, ujęciach i źródłach wód podziemnych zwykłych, mineralnych i termalnych z obszaru Polski).",https://geolog.pgi.gov.pl/#url=https://bazadata.pgi.gov.pl/app/geolog_conf/hydro_obiekty.json,JSON,dane przestrzenne,,2017-09-21T16:27:56.033117,,centralny-bank-danych-hydrogeologicznych-bank-hydro-cbdh,Centralny Bank Danych Hydrogeologicznych – Bank HYDRO (CBDH),"Bank HYDRO, jest bazą danych hydrogeologicznych, w której gromadzone są informacje o ujęciach wód podziemnych oraz wchodzących w ich skład obiektach hydrogeologicznych – źródłach, otworach eksploatacyjnych, badawczych i obserwacyjnych, ujmujących zwykłe wody podziemne na terenie Polski. W bazie danych Bank HYDRO gromadzone są podstawowe informacje opisowe i liczbowe pochodzące z dokumentacji hydrogeologicznych oraz dokumentów niezbędnych do prowadzenia eksploatacji wód podziemnych. Informacje te dotyczą charakterystyki ujęć wód podziemnych i wchodzących w ich skład obiektów hydrogeologicznych zlokalizowanych na terenie całego kraju. Zakres informacji przechowywanych w bazie danych obejmuje: lokalizację obiektu hydrogeologicznego (odwiertu, źródła), pomiarowe i obliczeniowe dane hydrogeologiczne, podstawowe dane wiertnicze i litostratygraficzne oraz dane fizykochemiczne próbek wód podziemnych. Baza jest stale aktualizowana.",srodowisko,2017-06-29T14:02:07.136538,2017-11-09T15:00:48.121441,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 4c692716-76d0-47a8-bbaa-4b78a95a1a6e,Hydrogeologia - obiekty hydrogeologiczne - usługa przeglądania WMS,"Dane dokumentacyjne o odwiertach, ujęciach i źródłach wód podziemnych zwykłych, mineralnych i termalnych z obszaru Polski).Adres usługi WMS: http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/hydrogeologia/cbdh_otwory/MapServer/WMSServer",http://geoportal.pgi.gov.pl/uslugi_gis,,WMS,,2017-10-04T10:03:21.378119,,centralny-bank-danych-hydrogeologicznych-bank-hydro-cbdh,Centralny Bank Danych Hydrogeologicznych – Bank HYDRO (CBDH),"Bank HYDRO, jest bazą danych hydrogeologicznych, w której gromadzone są informacje o ujęciach wód podziemnych oraz wchodzących w ich skład obiektach hydrogeologicznych – źródłach, otworach eksploatacyjnych, badawczych i obserwacyjnych, ujmujących zwykłe wody podziemne na terenie Polski. W bazie danych Bank HYDRO gromadzone są podstawowe informacje opisowe i liczbowe pochodzące z dokumentacji hydrogeologicznych oraz dokumentów niezbędnych do prowadzenia eksploatacji wód podziemnych. Informacje te dotyczą charakterystyki ujęć wód podziemnych i wchodzących w ich skład obiektów hydrogeologicznych zlokalizowanych na terenie całego kraju. Zakres informacji przechowywanych w bazie danych obejmuje: lokalizację obiektu hydrogeologicznego (odwiertu, źródła), pomiarowe i obliczeniowe dane hydrogeologiczne, podstawowe dane wiertnicze i litostratygraficzne oraz dane fizykochemiczne próbek wód podziemnych. Baza jest stale aktualizowana.",srodowisko,2017-06-29T14:02:07.136538,2017-11-09T15:00:48.121441,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 3ac23a2c-bdea-431e-b68a-a56f50252319,System Przetwarzania Danych Państwowej Służby Geologicznej SPD PSH ,"System Przetwarzania Danych Państwowej Służby Geologicznej SPD PSH umożliwia wyszukiwanie i przeglądanie danych Centralnego Banku Danych Hydrogeologicznych (CBDH, tzw. BankHYDRO), bazy POBORY oraz bazy Monitoring wód podziemnych (MWP). SPD PSH udostępnienia podstawowe informacje z tych baz. Szerszy dostęp do wybranych baz danych (CBDH, MWP, POBORY) można uzyskać poprzez złożenie odpowiedniego wniosku (http://www.pgi.gov.pl/psh/dane-hydrogeologiczne-psh/8850-jak-zamowic-dane-hydrogeologiczne.html).",http://spdpsh.pgi.gov.pl/PSHv7/,,"dane przestrzenne,pliki shp,raport,karta,profil",,2017-09-21T16:18:38.925390,,centralny-bank-danych-hydrogeologicznych-bank-hydro-cbdh,Centralny Bank Danych Hydrogeologicznych – Bank HYDRO (CBDH),"Bank HYDRO, jest bazą danych hydrogeologicznych, w której gromadzone są informacje o ujęciach wód podziemnych oraz wchodzących w ich skład obiektach hydrogeologicznych – źródłach, otworach eksploatacyjnych, badawczych i obserwacyjnych, ujmujących zwykłe wody podziemne na terenie Polski. W bazie danych Bank HYDRO gromadzone są podstawowe informacje opisowe i liczbowe pochodzące z dokumentacji hydrogeologicznych oraz dokumentów niezbędnych do prowadzenia eksploatacji wód podziemnych. Informacje te dotyczą charakterystyki ujęć wód podziemnych i wchodzących w ich skład obiektów hydrogeologicznych zlokalizowanych na terenie całego kraju. Zakres informacji przechowywanych w bazie danych obejmuje: lokalizację obiektu hydrogeologicznego (odwiertu, źródła), pomiarowe i obliczeniowe dane hydrogeologiczne, podstawowe dane wiertnicze i litostratygraficzne oraz dane fizykochemiczne próbek wód podziemnych. Baza jest stale aktualizowana.",srodowisko,2017-06-29T14:02:07.136538,2017-11-09T15:00:48.121441,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 7e8f9779-3ece-4de5-a044-d82bb9fd50d7,Przeglądarka map e-PSH,Przeglądarka map e-PSH umożliwia przeglądanie danych przestrzennych dotyczących baz danych hydrogeologicznych w oparciu o usługi sieciowe zgodne z Dyrektywą INSPIRE.,http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/,,dane przestrzenne,,2017-09-21T16:24:10.016090,,centralny-bank-danych-hydrogeologicznych-bank-hydro-cbdh,Centralny Bank Danych Hydrogeologicznych – Bank HYDRO (CBDH),"Bank HYDRO, jest bazą danych hydrogeologicznych, w której gromadzone są informacje o ujęciach wód podziemnych oraz wchodzących w ich skład obiektach hydrogeologicznych – źródłach, otworach eksploatacyjnych, badawczych i obserwacyjnych, ujmujących zwykłe wody podziemne na terenie Polski. W bazie danych Bank HYDRO gromadzone są podstawowe informacje opisowe i liczbowe pochodzące z dokumentacji hydrogeologicznych oraz dokumentów niezbędnych do prowadzenia eksploatacji wód podziemnych. Informacje te dotyczą charakterystyki ujęć wód podziemnych i wchodzących w ich skład obiektów hydrogeologicznych zlokalizowanych na terenie całego kraju. Zakres informacji przechowywanych w bazie danych obejmuje: lokalizację obiektu hydrogeologicznego (odwiertu, źródła), pomiarowe i obliczeniowe dane hydrogeologiczne, podstawowe dane wiertnicze i litostratygraficzne oraz dane fizykochemiczne próbek wód podziemnych. Baza jest stale aktualizowana.",srodowisko,2017-06-29T14:02:07.136538,2017-11-09T15:00:48.121441,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy e54157f9-ba73-4208-9524-1c006eb72cd3,Metodologia prezentowania danych miesięcznych GFS (plik pdf 193 KB),informacja szczegółowa na temat prezentowanych danych,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/fae949f2-9ba1-4806-be86-b8d79eda1254/resource/e54157f9-ba73-4208-9524-1c006eb72cd3/download/metodologia-prezentowania-danych-gfs.pdf,PDF,dane statystyczne,,2017-08-18T11:41:48.736556,,dane-gospodarcze-i-finansowe-szczebla-centralnego-dla-polski-sektor-gg,Dane gospodarcze i finansowe szczebla centralnego dla Polski - sektor gg. Dane GFS miesięczne.,"Dane GFS miesięczne, publikowane zgodnie ze Specjalnym Standardem UdostępnianiaDanych (SDDS) założonym przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Informacja zawiera dane miesięczne o źródłach i sposobie wydatkowania środków pieniężnych przez jednostki szczebla centralnego sektora instytucji rządowych i samorządowych opracowane przy użyciu definicji i klasyfikacji stosowanych przez MFW w systemie statystycznym GFSM2001 (A Government Finance Statistics Manual 2001 MFW 2001) oraz uwagi metodologiczne. ",budzet_finanse_publiczne,2017-06-29T07:29:01.495105,2018-07-23T11:33:20.680514,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów e70ae55d-9bdd-4ff5-bbf5-da66533541f3,Operacje finansowe budżetu państwa wg metodologii MFW (plik xls 210 KB),prezentacja danych zgodnie ze standardem SDDS,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/fae949f2-9ba1-4806-be86-b8d79eda1254/resource/e70ae55d-9bdd-4ff5-bbf5-da66533541f3/download/201806723operacje-finansowe-budetu-pastwa-wg-metodlogii-MFW.XLS,XLS,dane statystyczne,,2017-08-18T12:31:14.398552,,dane-gospodarcze-i-finansowe-szczebla-centralnego-dla-polski-sektor-gg,Dane gospodarcze i finansowe szczebla centralnego dla Polski - sektor gg. Dane GFS miesięczne.,"Dane GFS miesięczne, publikowane zgodnie ze Specjalnym Standardem UdostępnianiaDanych (SDDS) założonym przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Informacja zawiera dane miesięczne o źródłach i sposobie wydatkowania środków pieniężnych przez jednostki szczebla centralnego sektora instytucji rządowych i samorządowych opracowane przy użyciu definicji i klasyfikacji stosowanych przez MFW w systemie statystycznym GFSM2001 (A Government Finance Statistics Manual 2001 MFW 2001) oraz uwagi metodologiczne. ",budzet_finanse_publiczne,2017-06-29T07:29:01.495105,2018-07-23T11:33:20.680514,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 002eefa2-6be7-4558-bea5-0dc04c687f02, Operacje finansowe funduszy ubezpieczeń społecznych według metodologii MFW (plik xls 218 KB),prezentacja danych zgodnie ze standardem SDDS,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/fae949f2-9ba1-4806-be86-b8d79eda1254/resource/002eefa2-6be7-4558-bea5-0dc04c687f02/download/20180723operacje-finansowe-funduszy-ubezpiecze-spoecznych-wg-metodolo....xls,XLS,dane statystyczne,,2017-08-18T12:58:44.302811,,dane-gospodarcze-i-finansowe-szczebla-centralnego-dla-polski-sektor-gg,Dane gospodarcze i finansowe szczebla centralnego dla Polski - sektor gg. Dane GFS miesięczne.,"Dane GFS miesięczne, publikowane zgodnie ze Specjalnym Standardem UdostępnianiaDanych (SDDS) założonym przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Informacja zawiera dane miesięczne o źródłach i sposobie wydatkowania środków pieniężnych przez jednostki szczebla centralnego sektora instytucji rządowych i samorządowych opracowane przy użyciu definicji i klasyfikacji stosowanych przez MFW w systemie statystycznym GFSM2001 (A Government Finance Statistics Manual 2001 MFW 2001) oraz uwagi metodologiczne. ",budzet_finanse_publiczne,2017-06-29T07:29:01.495105,2018-07-23T11:33:20.680514,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów c4f63786-21ea-4a9d-abbe-a3e46f2197c6, Operacje finansowe skonsolidowanego szczebla centralnego według metodologii MFW (plik xls 213 KB),prezentacja danych zgodnie ze standardem SDDS ,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/fae949f2-9ba1-4806-be86-b8d79eda1254/resource/c4f63786-21ea-4a9d-abbe-a3e46f2197c6/download/20180723operacje-finansowe-skonsolidowanego-szczebla-centralnego-wg-met....xls,XLS,dane statystyczne,,2017-08-18T13:09:18.901675,,dane-gospodarcze-i-finansowe-szczebla-centralnego-dla-polski-sektor-gg,Dane gospodarcze i finansowe szczebla centralnego dla Polski - sektor gg. Dane GFS miesięczne.,"Dane GFS miesięczne, publikowane zgodnie ze Specjalnym Standardem UdostępnianiaDanych (SDDS) założonym przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Informacja zawiera dane miesięczne o źródłach i sposobie wydatkowania środków pieniężnych przez jednostki szczebla centralnego sektora instytucji rządowych i samorządowych opracowane przy użyciu definicji i klasyfikacji stosowanych przez MFW w systemie statystycznym GFSM2001 (A Government Finance Statistics Manual 2001 MFW 2001) oraz uwagi metodologiczne. ",budzet_finanse_publiczne,2017-06-29T07:29:01.495105,2018-07-23T11:33:20.680514,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 708d3c63-77f1-4187-9667-96c00d5e4043,Operacje finansowe szczebla centralnego według metodologii MFW (plik xls 152 KB),prezentacja danych zgodnie ze standardem SDDS,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/fae949f2-9ba1-4806-be86-b8d79eda1254/resource/708d3c63-77f1-4187-9667-96c00d5e4043/download/20180723operacje-finansowe-szczebla-centralnego-wg-metodologii-MFW.XLS,XLS,dane statystyczne,,2017-08-18T13:11:51.888071,,dane-gospodarcze-i-finansowe-szczebla-centralnego-dla-polski-sektor-gg,Dane gospodarcze i finansowe szczebla centralnego dla Polski - sektor gg. Dane GFS miesięczne.,"Dane GFS miesięczne, publikowane zgodnie ze Specjalnym Standardem UdostępnianiaDanych (SDDS) założonym przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Informacja zawiera dane miesięczne o źródłach i sposobie wydatkowania środków pieniężnych przez jednostki szczebla centralnego sektora instytucji rządowych i samorządowych opracowane przy użyciu definicji i klasyfikacji stosowanych przez MFW w systemie statystycznym GFSM2001 (A Government Finance Statistics Manual 2001 MFW 2001) oraz uwagi metodologiczne. ",budzet_finanse_publiczne,2017-06-29T07:29:01.495105,2018-07-23T11:33:20.680514,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 62389f04-05e1-4dd3-8870-750f6c21e70f,Jednolity Plik Kontrolny,Link do strony internetowej Ministerstwa Finansów gdzie informacje te zostały docelowo opublikowane.,http://www.mf.gov.pl/pl/krajowa-administracja-skarbowa/dzialalnosc/struktury-jpk,HTML,"informacja,zbiór danych",,2017-06-29T08:26:21.067033,,jednolity-plik-kontrolny,Jednolity Plik Kontrolny,"Jednolity Plik Kontrolny (ang. Standard Audit File-Tax – SAF-T) jest zbiorem danych, tworzonym z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiadającym ustandaryzowany układ i format (schemat XML) umożliwiający jego łatwe przetwarzanie",biznes_gospodarka,2017-06-29T06:24:23.687294,2017-10-10T10:19:49.670922,ministerstwo_finansow,Ministerstwo Finansów 15a3987e-6656-4457-a092-4c0cc1eee2cd,CBDG Menedżer pobierania,"Menedżer pobierania plików pozwala bezpłatnie pobrać geologiczne dane przestrzenne w formacie SHP. Pobieranie plików możliwe jest dla tematycznych warstw informacyjnych, które przygotowano w Państwowym Instytucie Geologicznym-PIB. Do pobrania plik Hydrogeologia - Główne zbiorniki Wód Podziemnych.",http://dm.pgi.gov.pl/,HTML,pliki shp,,2017-06-27T16:13:53.264333,,baza-danych-glownych-zbiornikow-wod-podziemnych-gzwp,Baza Danych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP),"Baza Danych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych zawiera podstawowe informacje o GZWP, randze zbiornika, jego granicach, charakterze i stratygrafii utworów wodonośnych zaliczonych do zbiornika, głębokości występowania, wielkości szacowanych zasobów. Po formalnym ustanowieniu obszarów ochronnych będzie również przedstawiać zasięg tych obszarów. Głównym celem bazy danych i mapy GZWP jest prezentowanie aktualnych wyników badań głównych zbiorników wód podziemnych w Polsce.",srodowisko,2017-06-27T14:02:52.531295,2017-10-30T10:17:58.246451,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 012a5cb3-b9c6-48e9-9812-3fc780ab6a4c,Geobaza aPGW,Baza danych przestrzennych aktualizacji planów gospodarowania wodami (aPGW). Zapisana w formatach GDB i XLS.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/9d3598a0-52d7-411b-9830-8c609a5bf19f/resource/012a5cb3-b9c6-48e9-9812-3fc780ab6a4c/download/GeobazaaPGW.zip,ZIP,Zbiór danych przestrzennych,,2017-06-27T14:00:44.667214,,baza-danych-przestrzennych-aktualizacji-planow-gospodarowania-wodami-apgw,Baza danych przestrzennych aktualizacji planów gospodarowania wodami (aPGW),"Baza danych przestrzennych aktualizacji planów gospodarowania wodami (aPGW) stanowi narzędzie wspierające proces wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE (RDW) z dnia 23 października 2000 r. w Rzeczypospolitej Polskiej. Informacje dotyczące gospodarki wodnej ujęte w bazie danych przestrzennych składają się z ekoregionów, głównych jezior, głównych rzek, jednolitych części wód (JCW) podziemnych i powierzchniowych (jeziornych, przejściowych, przybrzeżnych, rzecznych), zlewni jednolitych części wód powierzchniowych, regionów wodnych, obszarów dorzeczy oraz charakterystyk JCW takich jak ocena stanu, status, cele środowiskowe. Zbiór informacji dotyczących gospodarki wodnej jest zapisany w postaci wektorowych warstw tematycznych wraz z relacyjną bazą danych.",srodowisko,2017-06-27T11:50:53.389184,2018-03-30T08:06:27.641582,krajowy-zarzad-gospodarki-wodnej,Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 8f831cbc-e802-422d-89fd-8f17145a3d16,Wektorowe warstwy tematyczne aPGW,"Ekoregiony, główne jeziora, główne rzeki, jednolite części wód powierzchniowych (jeziorne, przejściowe, przybrzeżne, rzeczne), jednolite części wód podziemnych, ich zlewnie, obszary dorzeczy, regiony wodne. Zapisane w formacie SHP.",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/9d3598a0-52d7-411b-9830-8c609a5bf19f/resource/8f831cbc-e802-422d-89fd-8f17145a3d16/download/SHPaPGW.zip,ZIP,Dane przestrzenne,,2017-06-27T14:29:39.966902,,baza-danych-przestrzennych-aktualizacji-planow-gospodarowania-wodami-apgw,Baza danych przestrzennych aktualizacji planów gospodarowania wodami (aPGW),"Baza danych przestrzennych aktualizacji planów gospodarowania wodami (aPGW) stanowi narzędzie wspierające proces wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE (RDW) z dnia 23 października 2000 r. w Rzeczypospolitej Polskiej. Informacje dotyczące gospodarki wodnej ujęte w bazie danych przestrzennych składają się z ekoregionów, głównych jezior, głównych rzek, jednolitych części wód (JCW) podziemnych i powierzchniowych (jeziornych, przejściowych, przybrzeżnych, rzecznych), zlewni jednolitych części wód powierzchniowych, regionów wodnych, obszarów dorzeczy oraz charakterystyk JCW takich jak ocena stanu, status, cele środowiskowe. Zbiór informacji dotyczących gospodarki wodnej jest zapisany w postaci wektorowych warstw tematycznych wraz z relacyjną bazą danych.",srodowisko,2017-06-27T11:50:53.389184,2018-03-30T08:06:27.641582,krajowy-zarzad-gospodarki-wodnej,Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie cbc92bd9-5c32-48e1-92de-dd4360eca247,Działki katastralne INSPIRE - usługa ATOM,Usługa pobierania danych ATOM. Usługa dostępna jest w standardzie ATOM: https://tools.ietf.org/html/rfc4287 zgodnie z wytycznymi technicznymi INSPIRE dotyczącymi usług pobierania http://inspire.ec.europa.eu/documents/technical-guidance-implementation-inspire-download-services.,http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/DzialkiKatastralne,,"download service,INSPIRE,ATOM,usługa pobierania,api",,2017-06-26T09:52:52.950926,,dzialki-katastralne-inspire-cp,Działki katastralne INSPIRE (CP),"Zbiór danych działki katastralne powstał w wyniku harmonizacji danych LPIS stanowiących system identyfikacji działek rolnych w Polsce. Zbiór zawiera działki katastralne czyli obszary określone na podstawie rejestrów katastralnych oraz obszary pośrednie (np. obręby) stosowane do celów podziału terytorium krajowego na działki katastralne. Dane źródłowe zostały przekształcone zgodnie z modelem INSPIRE w zakresie tematu Działki katastralne opisanym w specyfikacji ""INSPIRE Data Specification on Cadastral Parcel - Guidlines v3.0.1"".",administracja_publiczna,2017-06-26T07:51:53.010941,2017-10-12T10:08:09.580321,glowny-urzad-geodezji-i-kartografii,Główny Urząd Geodezji i Kartografii b6c5274c-d95b-4a8a-9eda-2fa88d36d153,Działki katastralne INSPIRE - usługa WFS,Usługa pobierania danych Web Feature Service. Usługa dostępna jest w standardzie WFS 2.0.0: http://www.opengeospatial.org/standards/wfs zgodnie z wytycznymi technicznymi INSPIRE dotyczącymi usług pobierania http://inspire.ec.europa.eu/documents/technical-guidance-implementation-inspire-download-services.W celu uzyskania dostępu do usługi proszę o kontakt na adres geoportal@geoportal.gov.pl,http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/INSPIREG2/httpauth/rest/services/INSPIRE/INSPIRE_CP/GeoDataServer/exts/InspireFeatureDownload/service?SERVICE=WFS&REQUEST=GetCapabilities,,"WFS, INSPIRE, usługa pobierania, download service, GML, api",,2017-06-26T09:54:31.556384,,dzialki-katastralne-inspire-cp,Działki katastralne INSPIRE (CP),"Zbiór danych działki katastralne powstał w wyniku harmonizacji danych LPIS stanowiących system identyfikacji działek rolnych w Polsce. Zbiór zawiera działki katastralne czyli obszary określone na podstawie rejestrów katastralnych oraz obszary pośrednie (np. obręby) stosowane do celów podziału terytorium krajowego na działki katastralne. Dane źródłowe zostały przekształcone zgodnie z modelem INSPIRE w zakresie tematu Działki katastralne opisanym w specyfikacji ""INSPIRE Data Specification on Cadastral Parcel - Guidlines v3.0.1"".",administracja_publiczna,2017-06-26T07:51:53.010941,2017-10-12T10:08:09.580321,glowny-urzad-geodezji-i-kartografii,Główny Urząd Geodezji i Kartografii fe9ce440-2170-4574-836b-ca6c4bd400ec,Działki katastralne INSPIRE - usługa WMTS,Usługa przeglądania danych Web Map Tile Service. Usługa dostępna jest w standardzie WMTS 1.0.0: http://www.opengeospatial.org/standards/wmts zgodnie z wytycznymi technicznymi INSPIRE dotyczącymi usług przeglądania http://inspire.ec.europa.eu/documents/technical-guidance-implementation-inspire-view-services-1,http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/WMTS/guest/wmts/G2_INSPIRE_CP?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetCapabilities,,"WMTS, INSPIRE, web map tile service, PNG, view service, usługa przeglądania, api",,2017-06-26T09:55:39.263970,,dzialki-katastralne-inspire-cp,Działki katastralne INSPIRE (CP),"Zbiór danych działki katastralne powstał w wyniku harmonizacji danych LPIS stanowiących system identyfikacji działek rolnych w Polsce. Zbiór zawiera działki katastralne czyli obszary określone na podstawie rejestrów katastralnych oraz obszary pośrednie (np. obręby) stosowane do celów podziału terytorium krajowego na działki katastralne. Dane źródłowe zostały przekształcone zgodnie z modelem INSPIRE w zakresie tematu Działki katastralne opisanym w specyfikacji ""INSPIRE Data Specification on Cadastral Parcel - Guidlines v3.0.1"".",administracja_publiczna,2017-06-26T07:51:53.010941,2017-10-12T10:08:09.580321,glowny-urzad-geodezji-i-kartografii,Główny Urząd Geodezji i Kartografii 7fd4b19a-7447-4319-852b-336af441d35f,Działki katastralne INSPIRE - usługa WMS,Usługa przeglądania danych Web Map Service.Usługa dostępna jest w standardzie WMS 1.3.0: http://www.opengeospatial.org/standards/wms zgodnie z wytycznymi technicznymi INSPIRE dotyczącymi usług przeglądania http://inspire.ec.europa.eu/documents/technical-guidance-implementation-inspire-view-services-1.,http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/INSPIRE_CP/guest?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities,WMS,"INSPIRE,WMS,web map service,usługa przeglądania,view service,api",,2017-06-26T09:56:47.020378,,dzialki-katastralne-inspire-cp,Działki katastralne INSPIRE (CP),"Zbiór danych działki katastralne powstał w wyniku harmonizacji danych LPIS stanowiących system identyfikacji działek rolnych w Polsce. Zbiór zawiera działki katastralne czyli obszary określone na podstawie rejestrów katastralnych oraz obszary pośrednie (np. obręby) stosowane do celów podziału terytorium krajowego na działki katastralne. Dane źródłowe zostały przekształcone zgodnie z modelem INSPIRE w zakresie tematu Działki katastralne opisanym w specyfikacji ""INSPIRE Data Specification on Cadastral Parcel - Guidlines v3.0.1"".",administracja_publiczna,2017-06-26T07:51:53.010941,2017-10-12T10:08:09.580321,glowny-urzad-geodezji-i-kartografii,Główny Urząd Geodezji i Kartografii c7d843b3-be4c-4e0d-adf4-d676448c9d89,Nazwy geograficzne INSPIRE - usługa ATOM,Usługa pobierania danych ATOM. Usługa dostępna jest w standardzie ATOM: https://tools.ietf.org/html/rfc4287 zgodnie z wytycznymi technicznymi INSPIRE dotyczącymi usług pobierania http://inspire.ec.europa.eu/documents/technical-guidance-implementation-inspire-download-services.,http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/NazwyGeograficzne,,"download service,usługa pobierania,INSPIRE,ATOM,api",,2017-06-26T09:38:39.096389,,nazwy-geograficzne-inspire-gn,Nazwy geograficzne INSPIRE (GN),"Zbiór Nazwy geograficzne został opracowany na podstawie zasobu Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych (PRNG). Zbiór zawiera nazwy geograficzne z terenu Polski i obejmuje zbiór nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych. Podstawowym typem w zbiorze Nazwy geograficzne jest obiekt geograficzny NamedPlace, który jest powiązany z jedną lub wieloma obiektami typu GeographicalName (poprawną nazwa używaną w realnym świecie). Dane źródłowe zostały przekształcone zgodnie z modelem INSPIRE w zakresie tematu Nazwy geograficzne opisanym w specyfikacji ""INSPIRE Data Specification on Geographical Names - Technical Guidlines"".",administracja_publiczna,2017-06-26T07:36:59.852570,2017-10-12T10:30:45.586202,glowny-urzad-geodezji-i-kartografii,Główny Urząd Geodezji i Kartografii 2983f847-7573-40fe-b759-964da4e8cc05,Nazwy geograficzne INSPIRE - usługa WFS,Usługa pobierania danych Web Feature Service. Usługa dostępna jest w standardzie WFS 2.0.0: http://www.opengeospatial.org/standards/wfs zgodnie z wytycznymi technicznymi INSPIRE dotyczącymi usług pobierania http://inspire.ec.europa.eu/documents/technical-guidance-implementation-inspire-download-services.W celu uzyskania dostępu do usługi proszę o kontakt na adres geoportal@geoportal.gov.pl,http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/INSPIREG2/httpauth/rest/services/INSPIRE/INSPIRE_GN/GeoDataServer/exts/InspireFeatureDownload/service?SERVICE=WFS&REQUEST=GetCapabilities,,"WFS, INSPIRE, usługa pobierania, download service, GML, api",,2017-06-26T09:42:01.803664,,nazwy-geograficzne-inspire-gn,Nazwy geograficzne INSPIRE (GN),"Zbiór Nazwy geograficzne został opracowany na podstawie zasobu Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych (PRNG). Zbiór zawiera nazwy geograficzne z terenu Polski i obejmuje zbiór nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych. Podstawowym typem w zbiorze Nazwy geograficzne jest obiekt geograficzny NamedPlace, który jest powiązany z jedną lub wieloma obiektami typu GeographicalName (poprawną nazwa używaną w realnym świecie). Dane źródłowe zostały przekształcone zgodnie z modelem INSPIRE w zakresie tematu Nazwy geograficzne opisanym w specyfikacji ""INSPIRE Data Specification on Geographical Names - Technical Guidlines"".",administracja_publiczna,2017-06-26T07:36:59.852570,2017-10-12T10:30:45.586202,glowny-urzad-geodezji-i-kartografii,Główny Urząd Geodezji i Kartografii 0e1f3668-1fef-4b4a-8f46-944471ded414,Nazwy geograficzne INSPIRE - usługa WMTS,Usługa przeglądania danych Web Map Tile Service. Usługa dostępna jest w standardzie WMTS 1.0.0: http://www.opengeospatial.org/standards/wmts zgodnie z wytycznymi technicznymi INSPIRE dotyczącymi usług przeglądania http://inspire.ec.europa.eu/documents/technical-guidance-implementation-inspire-view-services-1,http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/WMTS/guest/wmts/G2_INSPIRE_GN?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetCapabilities,,"WMTS, INSPIRE, web map tile service, PNG, view service, usługa przeglądania, api",,2017-06-26T09:43:38.691926,,nazwy-geograficzne-inspire-gn,Nazwy geograficzne INSPIRE (GN),"Zbiór Nazwy geograficzne został opracowany na podstawie zasobu Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych (PRNG). Zbiór zawiera nazwy geograficzne z terenu Polski i obejmuje zbiór nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych. Podstawowym typem w zbiorze Nazwy geograficzne jest obiekt geograficzny NamedPlace, który jest powiązany z jedną lub wieloma obiektami typu GeographicalName (poprawną nazwa używaną w realnym świecie). Dane źródłowe zostały przekształcone zgodnie z modelem INSPIRE w zakresie tematu Nazwy geograficzne opisanym w specyfikacji ""INSPIRE Data Specification on Geographical Names - Technical Guidlines"".",administracja_publiczna,2017-06-26T07:36:59.852570,2017-10-12T10:30:45.586202,glowny-urzad-geodezji-i-kartografii,Główny Urząd Geodezji i Kartografii 541ee8ef-b9d9-48fc-a4a7-5d1622964970,Nazwy geograficzne INSPIRE - usługa WMS,Usługa przeglądania danych Web Map Service. Usługa dostępna jest w standardzie WMS 1.3.0: http://www.opengeospatial.org/standards/wms zgodnie z wytycznymi technicznymi INSPIRE dotyczącymi usług przeglądania http://inspire.ec.europa.eu/documents/technical-guidance-implementation-inspire-view-services-1,http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/INSPIRE_GN/guest?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities,WMS,"INSPIRE,WMS,web map service,usługa przeglądania,view service,api",,2017-06-26T09:45:01.914997,,nazwy-geograficzne-inspire-gn,Nazwy geograficzne INSPIRE (GN),"Zbiór Nazwy geograficzne został opracowany na podstawie zasobu Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych (PRNG). Zbiór zawiera nazwy geograficzne z terenu Polski i obejmuje zbiór nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych. Podstawowym typem w zbiorze Nazwy geograficzne jest obiekt geograficzny NamedPlace, który jest powiązany z jedną lub wieloma obiektami typu GeographicalName (poprawną nazwa używaną w realnym świecie). Dane źródłowe zostały przekształcone zgodnie z modelem INSPIRE w zakresie tematu Nazwy geograficzne opisanym w specyfikacji ""INSPIRE Data Specification on Geographical Names - Technical Guidlines"".",administracja_publiczna,2017-06-26T07:36:59.852570,2017-10-12T10:30:45.586202,glowny-urzad-geodezji-i-kartografii,Główny Urząd Geodezji i Kartografii 0393c05f-5f8d-4efc-886f-230154d19e5f,Adresy INSPIRE - usługa ATOM,Usługa pobierania danych ATOM. Usługa dostępna jest w standardzie ATOM: https://tools.ietf.org/html/rfc4287 zgodnie z wytycznymi technicznymi INSPIRE dotyczącymi usług pobierania http://inspire.ec.europa.eu/documents/technical-guidance-implementation-inspire-download-services.,http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/Adresy,,"download service,INSPIRE,ATOM,usługa pobierania,api",,2017-06-26T09:24:33.434133,,adresy-inspire-ad,Adresy INSPIRE (AD),"Zbiór danych adresy powstał w wyniku harmonizacji i integracji danych Państwowego Rejestru Granic. Adresy są identyfikacją ustalonego położenia posiadłości. Na składnik adresu składa się nazwa jednostki administracyjnej, nazwa ulicy, numer domu. Adres może być również przypisany lub powiązany z budynkiem lub działką.",administracja_publiczna,2017-06-26T07:22:34.739516,2017-10-12T10:12:38.327248,glowny-urzad-geodezji-i-kartografii,Główny Urząd Geodezji i Kartografii 9e30dfc8-e264-4126-b5f1-57d62aaf69be,Adresy INSPIRE - usługa WFS,Usługa pobierania danych Web Feature Service. Usługa dostępna jest w standardzie WFS 2.0.0: http://www.opengeospatial.org/standards/wfs zgodnie z wytycznymi technicznymi INSPIRE dotyczącymi usług pobierania http://inspire.ec.europa.eu/documents/technical-guidance-implementation-inspire-download-services.W celu uzyskania dostępu do usługi proszę o kontakt na adres geoportal@geoportal.gov.pl,http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/INSPIREG2/httpauth/rest/services/INSPIRE/INSPIRE_AD/GeoDataServer/exts/InspireFeatureDownload/service?SERVICE=WFS&REQUEST=GetCapabilities,,"GML,INSPIRE,WFS,web feature service,usługa pobierania,api",,2017-06-26T09:27:15.430300,,adresy-inspire-ad,Adresy INSPIRE (AD),"Zbiór danych adresy powstał w wyniku harmonizacji i integracji danych Państwowego Rejestru Granic. Adresy są identyfikacją ustalonego położenia posiadłości. Na składnik adresu składa się nazwa jednostki administracyjnej, nazwa ulicy, numer domu. Adres może być również przypisany lub powiązany z budynkiem lub działką.",administracja_publiczna,2017-06-26T07:22:34.739516,2017-10-12T10:12:38.327248,glowny-urzad-geodezji-i-kartografii,Główny Urząd Geodezji i Kartografii 357c9ba8-5325-4624-9e42-4897566a06fc,Adresy INSPIRE - usługa WMTS,Usługa przeglądania danych Web Map Tile Service. Usługa dostępna jest w standardzie WMTS 1.0.0: http://www.opengeospatial.org/standards/wmts zgodnie z wytycznymi technicznymi INSPIRE dotyczącymi usług przeglądania http://inspire.ec.europa.eu/documents/technical-guidance-implementation-inspire-view-services-1,http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/WMTS/guest/wmts/G2_INSPIRE_AD?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetCapabilities,,"WMTS,web map tile service,PNG,usługa przeglądania,view service,api",,2017-06-26T09:29:12.454994,,adresy-inspire-ad,Adresy INSPIRE (AD),"Zbiór danych adresy powstał w wyniku harmonizacji i integracji danych Państwowego Rejestru Granic. Adresy są identyfikacją ustalonego położenia posiadłości. Na składnik adresu składa się nazwa jednostki administracyjnej, nazwa ulicy, numer domu. Adres może być również przypisany lub powiązany z budynkiem lub działką.",administracja_publiczna,2017-06-26T07:22:34.739516,2017-10-12T10:12:38.327248,glowny-urzad-geodezji-i-kartografii,Główny Urząd Geodezji i Kartografii b1fbbcec-f9a6-47c0-aa5a-decbd32cd4d4,Adresy INSPIRE - usługa WMS,Usługa przeglądania danych Web Map Service. Usługa dostępna jest w standardzie WMS 1.3.0: http://www.opengeospatial.org/standards/wms zgodnie z wytycznymi technicznymi INSPIRE dotyczącymi usług przeglądania http://inspire.ec.europa.eu/documents/technical-guidance-implementation-inspire-view-services-1,http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/INSPIRE_AD/guest,WMS,"INSPIRE,WMS,web map service,usługa przeglądania,view service,api",,2017-06-26T09:31:55.528413,,adresy-inspire-ad,Adresy INSPIRE (AD),"Zbiór danych adresy powstał w wyniku harmonizacji i integracji danych Państwowego Rejestru Granic. Adresy są identyfikacją ustalonego położenia posiadłości. Na składnik adresu składa się nazwa jednostki administracyjnej, nazwa ulicy, numer domu. Adres może być również przypisany lub powiązany z budynkiem lub działką.",administracja_publiczna,2017-06-26T07:22:34.739516,2017-10-12T10:12:38.327248,glowny-urzad-geodezji-i-kartografii,Główny Urząd Geodezji i Kartografii 2bb1785d-f5e8-4232-9cec-64119f567be6,Biuletyn Informacyjny UZP nr 1/2017,Biuletyn Informacyjny UZP nr 1/2017,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/ba3a9d87-096c-4dae-ad4b-75aa51c170b5/resource/2bb1785d-f5e8-4232-9cec-64119f567be6/download/Biuletyn-Informacyjny-UZP-nr-1-2017.doc,DOC,"raport,analiza",,2017-06-24T15:37:40.046092,,biuletyny-informacyjne-uzp-2017,Biuletyny Informacyjne UZP 2017,Biuletyny Informacyjne Urzędu Zamówień Publicznych - rok 2017,administracja_publiczna,2017-06-24T13:36:31.497591,2018-04-26T06:50:06.957374,urzad-zamowien-publicznych,Urząd Zamówień Publicznych 0fd6db63-df0c-4131-ad78-6d2cdc1673f8,Biuletyn Informacyjny UZP nr 2/2017,Biuletyn Informacyjny UZP nr 2/2017,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/ba3a9d87-096c-4dae-ad4b-75aa51c170b5/resource/0fd6db63-df0c-4131-ad78-6d2cdc1673f8/download/Biuletyn-Informacyjny-UZP-nr-2-2017.doc,DOC,"raport,analiza",,2017-06-24T15:38:19.736988,,biuletyny-informacyjne-uzp-2017,Biuletyny Informacyjne UZP 2017,Biuletyny Informacyjne Urzędu Zamówień Publicznych - rok 2017,administracja_publiczna,2017-06-24T13:36:31.497591,2018-04-26T06:50:06.957374,urzad-zamowien-publicznych,Urząd Zamówień Publicznych 6746b52b-d731-4afc-a316-5c14d6ee7f55,Biuletyn Informacyjny UZP nr 3/2017,Biuletyn Informacyjny UZP nr 3/2017,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/ba3a9d87-096c-4dae-ad4b-75aa51c170b5/resource/6746b52b-d731-4afc-a316-5c14d6ee7f55/download/Biuletyn-Informacyjny-UZP-nr-3-2017.doc,DOC,"raport,analiza",,2017-06-24T15:38:50.266829,,biuletyny-informacyjne-uzp-2017,Biuletyny Informacyjne UZP 2017,Biuletyny Informacyjne Urzędu Zamówień Publicznych - rok 2017,administracja_publiczna,2017-06-24T13:36:31.497591,2018-04-26T06:50:06.957374,urzad-zamowien-publicznych,Urząd Zamówień Publicznych 352a4db3-999a-4dc3-89ac-dcb1084c8c22,Biuletyn Informacyjny UZP nr 4/2017,Biuletyn Informacyjny UZP nr 4/2017,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/ba3a9d87-096c-4dae-ad4b-75aa51c170b5/resource/352a4db3-999a-4dc3-89ac-dcb1084c8c22/download/Biuletyn-Informacyjny-UZP-nr-4-2017.doc,DOC,"raport,analiza",,2017-06-24T15:39:21.568770,,biuletyny-informacyjne-uzp-2017,Biuletyny Informacyjne UZP 2017,Biuletyny Informacyjne Urzędu Zamówień Publicznych - rok 2017,administracja_publiczna,2017-06-24T13:36:31.497591,2018-04-26T06:50:06.957374,urzad-zamowien-publicznych,Urząd Zamówień Publicznych e1eac247-06db-4c4b-9d79-14c9f803efc1,Biuletyn Informacyjny UZP nr 5/2017,Biuletyn Informacyjny UZP nr 5/2017,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/ba3a9d87-096c-4dae-ad4b-75aa51c170b5/resource/e1eac247-06db-4c4b-9d79-14c9f803efc1/download/Biuletyn-Informacyjny-UZP-nr-5-2017.doc,DOC,"raport,analiza",,2017-07-27T13:49:34.096390,,biuletyny-informacyjne-uzp-2017,Biuletyny Informacyjne UZP 2017,Biuletyny Informacyjne Urzędu Zamówień Publicznych - rok 2017,administracja_publiczna,2017-06-24T13:36:31.497591,2018-04-26T06:50:06.957374,urzad-zamowien-publicznych,Urząd Zamówień Publicznych 65e82577-17db-47d0-aee5-01e8be660af2,Biuletyn Informacyjny UZP nr 6/2017,Biuletyn Informacyjny UZP nr 6/2017,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/ba3a9d87-096c-4dae-ad4b-75aa51c170b5/resource/65e82577-17db-47d0-aee5-01e8be660af2/download/Biuletyn-Informacyjny-UZP-nr-6-2017.doc,DOC,"raport,analiza",,2017-10-24T10:46:20.038664,,biuletyny-informacyjne-uzp-2017,Biuletyny Informacyjne UZP 2017,Biuletyny Informacyjne Urzędu Zamówień Publicznych - rok 2017,administracja_publiczna,2017-06-24T13:36:31.497591,2018-04-26T06:50:06.957374,urzad-zamowien-publicznych,Urząd Zamówień Publicznych 7d70d2d9-8471-400e-b2c9-adf80af2208e,Biuletyn Informacyjny UZP nr 7/2017,Biuletyn Informacyjny UZP nr 7/2017,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/ba3a9d87-096c-4dae-ad4b-75aa51c170b5/resource/7d70d2d9-8471-400e-b2c9-adf80af2208e/download/Biuletyn-Informacyjny-UZP-nr-7-2017.doc,DOC,"raport,analiza",,2017-10-24T10:47:08.218266,,biuletyny-informacyjne-uzp-2017,Biuletyny Informacyjne UZP 2017,Biuletyny Informacyjne Urzędu Zamówień Publicznych - rok 2017,administracja_publiczna,2017-06-24T13:36:31.497591,2018-04-26T06:50:06.957374,urzad-zamowien-publicznych,Urząd Zamówień Publicznych 08fd4088-1522-4fbf-9241-f23daa2aac45,Biuletyn Informacyjny UZP nr 8/2017,Biuletyn Informacyjny UZP nr 8/2017,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/ba3a9d87-096c-4dae-ad4b-75aa51c170b5/resource/08fd4088-1522-4fbf-9241-f23daa2aac45/download/Biuletyn-Informacyjny-UZP-nr-8-2017.doc,DOC,"raport,analiza",,2017-10-24T10:48:08.161584,,biuletyny-informacyjne-uzp-2017,Biuletyny Informacyjne UZP 2017,Biuletyny Informacyjne Urzędu Zamówień Publicznych - rok 2017,administracja_publiczna,2017-06-24T13:36:31.497591,2018-04-26T06:50:06.957374,urzad-zamowien-publicznych,Urząd Zamówień Publicznych 78401780-dbe5-4c5d-b5ab-4835884df4b7,Biuletyn Informacyjny UZP nr 9/2017,Biuletyn Informacyjny UZP nr 9/2017,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/ba3a9d87-096c-4dae-ad4b-75aa51c170b5/resource/78401780-dbe5-4c5d-b5ab-4835884df4b7/download/Biuletyn-Informacyjny-UZP-nr-9-2017.doc,DOC,"raport,analiza",,2017-10-24T10:49:01.601468,,biuletyny-informacyjne-uzp-2017,Biuletyny Informacyjne UZP 2017,Biuletyny Informacyjne Urzędu Zamówień Publicznych - rok 2017,administracja_publiczna,2017-06-24T13:36:31.497591,2018-04-26T06:50:06.957374,urzad-zamowien-publicznych,Urząd Zamówień Publicznych 651341be-e3df-4dd6-b927-589e1aaafca1,Biuletyn Informacyjny UZP nr 10/2017,Biuletyn Informacyjny UZP nr 10/2017,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/ba3a9d87-096c-4dae-ad4b-75aa51c170b5/resource/651341be-e3df-4dd6-b927-589e1aaafca1/download/Biuletyn-Informacyjny-UZP-nr-10-2017.doc,DOC,"raport,analiza",,2017-11-22T10:14:51.903508,,biuletyny-informacyjne-uzp-2017,Biuletyny Informacyjne UZP 2017,Biuletyny Informacyjne Urzędu Zamówień Publicznych - rok 2017,administracja_publiczna,2017-06-24T13:36:31.497591,2018-04-26T06:50:06.957374,urzad-zamowien-publicznych,Urząd Zamówień Publicznych 12c3d1a9-a82b-436f-aa86-6ef1ede82157,Biuletyn Informacyjny UZP nr 11/2017,Biuletyn Informacyjny UZP nr 11/2017,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/ba3a9d87-096c-4dae-ad4b-75aa51c170b5/resource/12c3d1a9-a82b-436f-aa86-6ef1ede82157/download/Biuletyn-Informacyjny-UZP-nr-11-2017.doc,DOC,"raport,analiza",,2017-12-28T09:55:03.317529,,biuletyny-informacyjne-uzp-2017,Biuletyny Informacyjne UZP 2017,Biuletyny Informacyjne Urzędu Zamówień Publicznych - rok 2017,administracja_publiczna,2017-06-24T13:36:31.497591,2018-04-26T06:50:06.957374,urzad-zamowien-publicznych,Urząd Zamówień Publicznych bbb004bf-aa2b-40c2-8985-e90f60262050,Biuletyn Informacyjny UZP nr 12/2017,Biuletyn Informacyjny UZP nr 12/2017,http://Biuletyn-Informacyjny-UZP-nr-12-2017.doc,DOC,"raport,analiza",,2018-04-26T08:50:07.031419,,biuletyny-informacyjne-uzp-2017,Biuletyny Informacyjne UZP 2017,Biuletyny Informacyjne Urzędu Zamówień Publicznych - rok 2017,administracja_publiczna,2017-06-24T13:36:31.497591,2018-04-26T06:50:06.957374,urzad-zamowien-publicznych,Urząd Zamówień Publicznych 5981b011-910a-4f2f-95d1-ee276943b6bc,MWP w aplikacji mobilnej GeoLOG,Monitoring Wód Podziemnych w aplikacji mobilnej GeoLog.,http://m.bazagis.pgi.gov.pl/cbdg/#/main?config=http:%2F%2Fm.bazagis.pgi.gov.pl%2Fgeolog_conf%2Fmwp.json,JSON,dane przestrzenne,,2017-10-04T10:16:20.081261,,baza-danych-monitoring-wod-podziemnych,Baza danych Monitoring Wód Podziemnych (MWP),"Baza Danych Monitoring Wód Podziemnych zawiera dane o punktach badawczych, wyniki pomiarów głębokości [m p.p.t.] zwierciadła wody podziemnej oraz wydajności źródeł [l/s], wyniki analiz chemicznych wody wykonanych dla oceny stanu technicznego otworów (monitoring ilościowy - w ramach zadań PSH), wyniki analiz chemicznych wody wykonanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (monitoring chemiczny). Baza powstała w 2004 r. z połączenia istniejących od kilkudziesięciu lat w Państwowym Instytucie Geologicznym dwóch baz związanych z monitoringiem wód podziemnych: SOH – System Obserwacji Hydrogeologicznych i MONBADA – MONitoringowa BAza Danych. Produktem MWP, powszechnie dostępnym, jest zestaw danych przetworzonych standardowo i publikowanych zarówno w Roczniku Hydrogeologicznym PSH, jak i Kwartalnym Biuletynie Informacyjnym Wód Podziemnych.",srodowisko,2017-06-23T12:40:59.439376,2017-12-01T10:35:33.771989,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy faceeca8-c037-4ca5-831d-aa15cf759d17,MWP - usługa przeglądania WMS,Monitoring Wód Podziemnych - usługa przeglądania WMS. Adres usługi WMS:http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/hydrogeologia/mwp/MapServer/WMSServer,http://geoportal.pgi.gov.pl/uslugi_gis,,WMS,,2017-10-04T09:44:04.047344,,baza-danych-monitoring-wod-podziemnych,Baza danych Monitoring Wód Podziemnych (MWP),"Baza Danych Monitoring Wód Podziemnych zawiera dane o punktach badawczych, wyniki pomiarów głębokości [m p.p.t.] zwierciadła wody podziemnej oraz wydajności źródeł [l/s], wyniki analiz chemicznych wody wykonanych dla oceny stanu technicznego otworów (monitoring ilościowy - w ramach zadań PSH), wyniki analiz chemicznych wody wykonanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (monitoring chemiczny). Baza powstała w 2004 r. z połączenia istniejących od kilkudziesięciu lat w Państwowym Instytucie Geologicznym dwóch baz związanych z monitoringiem wód podziemnych: SOH – System Obserwacji Hydrogeologicznych i MONBADA – MONitoringowa BAza Danych. Produktem MWP, powszechnie dostępnym, jest zestaw danych przetworzonych standardowo i publikowanych zarówno w Roczniku Hydrogeologicznym PSH, jak i Kwartalnym Biuletynie Informacyjnym Wód Podziemnych.",srodowisko,2017-06-23T12:40:59.439376,2017-12-01T10:35:33.771989,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 6aac4bc1-4cbc-4e08-af1d-faab69f5878f,System Przetwarzania Danych Państwowej Służby Geologicznej SPD PSH ,"System Przetwarzania Danych Państwowej Służby Geologicznej SPD PSH umożliwia wyszukiwanie i przeglądanie danych Centralnego Banku Danych Hydrogeologicznych (CBDH, tzw. BankHYDRO), bazy POBORY oraz bazy Monitoring wód podziemnych (MWP). SPD PSH udostępnienia podstawowe informacje z tych baz. Szerszy dostęp do wybranych baz danych (CBDH, MWP, POBORY) można uzyskać poprzez złożenie odpowiedniego wniosku (http://www.pgi.gov.pl/psh/dane-hydrogeologiczne-psh/8850-jak-zamowic-dane-hydrogeologiczne.html).",http://spdpsh.pgi.gov.pl/PSHv7/,,dane przestrzenne,,2017-10-03T12:43:31.419030,,baza-danych-monitoring-wod-podziemnych,Baza danych Monitoring Wód Podziemnych (MWP),"Baza Danych Monitoring Wód Podziemnych zawiera dane o punktach badawczych, wyniki pomiarów głębokości [m p.p.t.] zwierciadła wody podziemnej oraz wydajności źródeł [l/s], wyniki analiz chemicznych wody wykonanych dla oceny stanu technicznego otworów (monitoring ilościowy - w ramach zadań PSH), wyniki analiz chemicznych wody wykonanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (monitoring chemiczny). Baza powstała w 2004 r. z połączenia istniejących od kilkudziesięciu lat w Państwowym Instytucie Geologicznym dwóch baz związanych z monitoringiem wód podziemnych: SOH – System Obserwacji Hydrogeologicznych i MONBADA – MONitoringowa BAza Danych. Produktem MWP, powszechnie dostępnym, jest zestaw danych przetworzonych standardowo i publikowanych zarówno w Roczniku Hydrogeologicznym PSH, jak i Kwartalnym Biuletynie Informacyjnym Wód Podziemnych.",srodowisko,2017-06-23T12:40:59.439376,2017-12-01T10:35:33.771989,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 146883bc-e77c-43b0-9ada-846cee1fdd03,Roczniki Hydrogeologiczne,"Roczniki zawierają część przetworzonych w zakresie standardowym wyników obserwacji stanu zwierciadła wód podziemnych i wydajności źródeł oraz badań składu chemicznego wód podziemnych, prowadzonych w punktach badawczych sieci stacjonarnych obserwacji wód podziemnych Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w dla określonego roku hydrologicznego.",http://www.pgi.gov.pl/psh/materialy-informacyjne-psh/rocznik-hydrogeologiczny-psh.html,HTML,rocznik,,2017-06-23T14:44:50.963135,,baza-danych-monitoring-wod-podziemnych,Baza danych Monitoring Wód Podziemnych (MWP),"Baza Danych Monitoring Wód Podziemnych zawiera dane o punktach badawczych, wyniki pomiarów głębokości [m p.p.t.] zwierciadła wody podziemnej oraz wydajności źródeł [l/s], wyniki analiz chemicznych wody wykonanych dla oceny stanu technicznego otworów (monitoring ilościowy - w ramach zadań PSH), wyniki analiz chemicznych wody wykonanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (monitoring chemiczny). Baza powstała w 2004 r. z połączenia istniejących od kilkudziesięciu lat w Państwowym Instytucie Geologicznym dwóch baz związanych z monitoringiem wód podziemnych: SOH – System Obserwacji Hydrogeologicznych i MONBADA – MONitoringowa BAza Danych. Produktem MWP, powszechnie dostępnym, jest zestaw danych przetworzonych standardowo i publikowanych zarówno w Roczniku Hydrogeologicznym PSH, jak i Kwartalnym Biuletynie Informacyjnym Wód Podziemnych.",srodowisko,2017-06-23T12:40:59.439376,2017-12-01T10:35:33.771989,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy a023e550-8434-4434-95ec-852edf07659c,Kwartalne Biuletyny Informacyjne Wód Podziemnych,"Biuletyn zawiera część wyników obserwacji położenia zwierciadła wód podziemnych i wydajności źródeł z określonego kwartału roku hydrologicznego przetworzonych w zakresie procedur standardowych. Poza tabelarycznym zestawieniem opracowanych wyników pomiarów i obserwacji hydrogeologicznych, w Biuletynach przedstawiono ogólne informacje o sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych oraz krótką ocenę sytuacji hydrogeologicznej (rozdz. 5).",http://www.pgi.gov.pl/psh/materialy-informacyjne-psh/kwartalny-biuletyn-informacyjny-wod-podziemnych.html,HTML,kwartalny biuletyn,,2017-06-23T14:51:07.299892,,baza-danych-monitoring-wod-podziemnych,Baza danych Monitoring Wód Podziemnych (MWP),"Baza Danych Monitoring Wód Podziemnych zawiera dane o punktach badawczych, wyniki pomiarów głębokości [m p.p.t.] zwierciadła wody podziemnej oraz wydajności źródeł [l/s], wyniki analiz chemicznych wody wykonanych dla oceny stanu technicznego otworów (monitoring ilościowy - w ramach zadań PSH), wyniki analiz chemicznych wody wykonanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (monitoring chemiczny). Baza powstała w 2004 r. z połączenia istniejących od kilkudziesięciu lat w Państwowym Instytucie Geologicznym dwóch baz związanych z monitoringiem wód podziemnych: SOH – System Obserwacji Hydrogeologicznych i MONBADA – MONitoringowa BAza Danych. Produktem MWP, powszechnie dostępnym, jest zestaw danych przetworzonych standardowo i publikowanych zarówno w Roczniku Hydrogeologicznym PSH, jak i Kwartalnym Biuletynie Informacyjnym Wód Podziemnych.",srodowisko,2017-06-23T12:40:59.439376,2017-12-01T10:35:33.771989,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 669581e8-8338-4b6a-a879-b1bed541661a,Otwory wiertnicze - aplikacja do wyszukiwania i prezentacji danych,"Aplikacja obsługująca dane podsystemu CBDG Otwory wiertnicze posiada zaawansowane możliwości wyszukiwania i prezentacji danych. Udostępnia między innymi szczegółowe informacje o profilach stratygraficzych, litologicznych, badaniach geofizycznych i rdzeniach wiertniczych. Przeglądarka profilowa, będąca komponentem aplikacji, w graficznej formie prezentuje wybrane przez użytkownika dane uzyskane z otworu wiertniczego.",http://otworywiertnicze.pgi.gov.pl/,,"dane opisowe,dane przestrzenne",,2017-10-30T11:15:46.977105,,baza-danych-monitoring-wod-podziemnych,Baza danych Monitoring Wód Podziemnych (MWP),"Baza Danych Monitoring Wód Podziemnych zawiera dane o punktach badawczych, wyniki pomiarów głębokości [m p.p.t.] zwierciadła wody podziemnej oraz wydajności źródeł [l/s], wyniki analiz chemicznych wody wykonanych dla oceny stanu technicznego otworów (monitoring ilościowy - w ramach zadań PSH), wyniki analiz chemicznych wody wykonanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (monitoring chemiczny). Baza powstała w 2004 r. z połączenia istniejących od kilkudziesięciu lat w Państwowym Instytucie Geologicznym dwóch baz związanych z monitoringiem wód podziemnych: SOH – System Obserwacji Hydrogeologicznych i MONBADA – MONitoringowa BAza Danych. Produktem MWP, powszechnie dostępnym, jest zestaw danych przetworzonych standardowo i publikowanych zarówno w Roczniku Hydrogeologicznym PSH, jak i Kwartalnym Biuletynie Informacyjnym Wód Podziemnych.",srodowisko,2017-06-23T12:40:59.439376,2017-12-01T10:35:33.771989,panstwowy-instytut-geologiczny-panstwowy-instytut-badawczy,Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 5ece1849-8bfd-4335-9200-dabceb912fe4,Jednostki administracyjne INSPIRE - usługa WMS,Usługa przeglądania danych Web Map Service.Usługa dostępna jest w standardzie WMS 1.3.0: http://www.opengeospatial.org/standards/wms zgodnie z wytycznymi technicznymi INSPIRE dotyczącymi usług przeglądania http://inspire.ec.europa.eu/documents/technical-guidance-implementation-inspire-view-services-1.,http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/INSPIRE_AU/guest?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities,WMS,"INSPIRE,WMS,web map service,AU,usługa przeglądania,view service,api",,2017-06-23T11:49:35.892461,,jednostki-administracyjne-inspire-au,Jednostki administracyjne INSPIRE (AU),"Zbiór danych jednostki administracyjne powstał w wyniku harmonizacji zbioru Państwowy Rejestr Granic i Powierzchni Jednostek Podziału Terytorialnego Kraju (PRG). Reprezentuje podział administracyjny Polski na województwa, powiaty i gminy. Dane źródłowe - PRG zostały przekształcone zgodnie z modelem Administrative Units INSPIRE.",administracja_publiczna,2017-06-23T09:42:55.245573,2017-10-12T10:26:58.957260,glowny-urzad-geodezji-i-kartografii,Główny Urząd Geodezji i Kartografii 43c14d5b-6d51-48b8-8e66-3de13f71b77c,Jednostki administracyjne INSPIRE - usługa WMTS,Usługa przeglądania danych Web Map Tile Service. Usługa dostępna jest w standardzie WMTS 1.0.0: http://www.opengeospatial.org/standards/wmts zgodnie z wytycznymi technicznymi INSPIRE dotyczącymi usług przeglądania http://inspire.ec.europa.eu/documents/technical-guidance-implementation-inspire-view-services-1,http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/WMTS/guest/wmts/G2_INSPIRE_AU?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetCapabilities,,"WMTS,INSPIRE,web map tile service,PNG,view service,usługa przeglądania,api",,2017-06-23T11:55:19.133191,,jednostki-administracyjne-inspire-au,Jednostki administracyjne INSPIRE (AU),"Zbiór danych jednostki administracyjne powstał w wyniku harmonizacji zbioru Państwowy Rejestr Granic i Powierzchni Jednostek Podziału Terytorialnego Kraju (PRG). Reprezentuje podział administracyjny Polski na województwa, powiaty i gminy. Dane źródłowe - PRG zostały przekształcone zgodnie z modelem Administrative Units INSPIRE.",administracja_publiczna,2017-06-23T09:42:55.245573,2017-10-12T10:26:58.957260,glowny-urzad-geodezji-i-kartografii,Główny Urząd Geodezji i Kartografii 7beca0f4-988f-4197-b8c9-bf7322fa269c,Jednostki administracyjne INSPIRE - usługa WFS,Usługa pobierania danych Web Feature Service. Usługa dostępna jest w standardzie WFS 2.0.0: http://www.opengeospatial.org/standards/wfs zgodnie z wytycznymi technicznymi INSPIRE dotyczącymi usług pobierania http://inspire.ec.europa.eu/documents/technical-guidance-implementation-inspire-download-services.W celu uzyskania dostępu do usługi proszę o kontakt na adres geoportal@geoportal.gov.pl,http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/INSPIREG2/httpauth/rest/services/INSPIRE/INSPIRE_AU/GeoDataServer/exts/InspireFeatureDownload/service?SERVICE=WFS&REQUEST=GetCapabilities,,"WFS,INSPIRE,usługa pobierania,download service,GML,api",,2017-06-23T11:59:20.276920,,jednostki-administracyjne-inspire-au,Jednostki administracyjne INSPIRE (AU),"Zbiór danych jednostki administracyjne powstał w wyniku harmonizacji zbioru Państwowy Rejestr Granic i Powierzchni Jednostek Podziału Terytorialnego Kraju (PRG). Reprezentuje podział administracyjny Polski na województwa, powiaty i gminy. Dane źródłowe - PRG zostały przekształcone zgodnie z modelem Administrative Units INSPIRE.",administracja_publiczna,2017-06-23T09:42:55.245573,2017-10-12T10:26:58.957260,glowny-urzad-geodezji-i-kartografii,Główny Urząd Geodezji i Kartografii 736695e3-c23e-4a3e-9103-190ef5a06ee8,Jednostki administracyjne INSPIRE - usługa ATOM,Usługa pobierania danych ATOM. Usługa dostępna jest w standardzie ATOM: https://tools.ietf.org/html/rfc4287 zgodnie z wytycznymi technicznymi INSPIRE dotyczącymi usług pobierania http://inspire.ec.europa.eu/documents/technical-guidance-implementation-inspire-download-services.,http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/JednostkiAdministracyjne,,"download service,INSPIRE,ATOM,usługa pobierania,api",,2017-06-23T12:01:23.674291,,jednostki-administracyjne-inspire-au,Jednostki administracyjne INSPIRE (AU),"Zbiór danych jednostki administracyjne powstał w wyniku harmonizacji zbioru Państwowy Rejestr Granic i Powierzchni Jednostek Podziału Terytorialnego Kraju (PRG). Reprezentuje podział administracyjny Polski na województwa, powiaty i gminy. Dane źródłowe - PRG zostały przekształcone zgodnie z modelem Administrative Units INSPIRE.",administracja_publiczna,2017-06-23T09:42:55.245573,2017-10-12T10:26:58.957260,glowny-urzad-geodezji-i-kartografii,Główny Urząd Geodezji i Kartografii c854963f-6dd1-4f82-9b3a-5085ba6388b2,Dane o charakterze katastralnym - format shapefile,Strona Internetowa umożliwiając pobranie danych o charakterze katastralnym w podziale na powiaty w formacie shapefile,http://www.geoportal.gov.pl/web/guest/DOCHK,SHP,"kataster,działki,shapefile",,2017-06-23T11:14:49.883897,,dane-o-charakterze-katastralnym,Dane o charakterze katastralnym,"Dane dotyczące działek których źródłem jest system LPIS (System identyfikacji działek rolnych), mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej działki oraz oszacowania jej powierzchni. Dane te nie są danymi ewidencji gruntów i budynków w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.",administracja_publiczna,2017-06-23T09:09:28.400460,2017-06-23T11:59:36.388958,glowny-urzad-geodezji-i-kartografii,Główny Urząd Geodezji i Kartografii 12cf7852-8bc2-4676-b494-bf3ba5135ca1,Dane o charakterze katastralnym - usługa ATOM,Usługa dostępna jest w standardzie ATOM: https://tools.ietf.org/html/rfc4287,http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/DOCHK,XML,"ATOM,działki,shapefile,download service,usługa pobierania,api",,2017-06-23T11:18:31.880901,,dane-o-charakterze-katastralnym,Dane o charakterze katastralnym,"Dane dotyczące działek których źródłem jest system LPIS (System identyfikacji działek rolnych), mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej działki oraz oszacowania jej powierzchni. Dane te nie są danymi ewidencji gruntów i budynków w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.",administracja_publiczna,2017-06-23T09:09:28.400460,2017-06-23T11:59:36.388958,glowny-urzad-geodezji-i-kartografii,Główny Urząd Geodezji i Kartografii 97c2a9b0-1d7d-48b5-a281-550bb3fd24f6,Dane o charakterze katastralnym - usługa WMS,Usługa przeglądania danych Web Map Service.Usługa dostępna jest w standardzie WMS 1.3.0: http://www.opengeospatial.org/standards/wms,http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/G2_GO_WMS/MapServer/WMSServer?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities,WMS,"WMS,Web Map Service,view service,usługa przeglądania,usługa sieciowa,api",,2017-06-23T11:21:46.260210,,dane-o-charakterze-katastralnym,Dane o charakterze katastralnym,"Dane dotyczące działek których źródłem jest system LPIS (System identyfikacji działek rolnych), mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej działki oraz oszacowania jej powierzchni. Dane te nie są danymi ewidencji gruntów i budynków w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.",administracja_publiczna,2017-06-23T09:09:28.400460,2017-06-23T11:59:36.388958,glowny-urzad-geodezji-i-kartografii,Główny Urząd Geodezji i Kartografii e0263f53-a45e-4bef-99bc-c730d8eba301,Dane o charakterze katastralnym - usługa WMTS,Usługa przeglądania danych Web Map Tile Service.Usługa dostępna jest w standardzie WMTS 1.0.0: http://www.opengeospatial.org/standards/wmts,http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/WMTS/guest/wmts/G2_GO_CACHE?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetCapabilities,,"WMTS,web map tile service,usługa przeglądania,view service,usługa sieciowa,api",,2017-06-23T11:24:52.404961,,dane-o-charakterze-katastralnym,Dane o charakterze katastralnym,"Dane dotyczące działek których źródłem jest system LPIS (System identyfikacji działek rolnych), mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej działki oraz oszacowania jej powierzchni. Dane te nie są danymi ewidencji gruntów i budynków w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.",administracja_publiczna,2017-06-23T09:09:28.400460,2017-06-23T11:59:36.388958,glowny-urzad-geodezji-i-kartografii,Główny Urząd Geodezji i Kartografii 18c1bc69-69af-4c6a-bbd5-5ea6ef05193c,Dane o charakterze katastralnym - usługa WFS,Usługa pobierania danych Web Feature Service.Usługa dostępna jest w standardzie WFS 1.1.0: http://www.opengeospatial.org/standards/wfsW celu uzyskania dostępu do usługi proszę o kontakt na adres geoportal@geoportal.gov.pl,http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/G2_GO_WFS/MapServer/WFSServer?SERVICE=WFS&REQUEST=GetCapabilities,GML,"WFS,web feature service,download service,usługa pobierania,GML,api",,2017-06-23T11:28:12.453995,,dane-o-charakterze-katastralnym,Dane o charakterze katastralnym,"Dane dotyczące działek których źródłem jest system LPIS (System identyfikacji działek rolnych), mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej działki oraz oszacowania jej powierzchni. Dane te nie są danymi ewidencji gruntów i budynków w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.",administracja_publiczna,2017-06-23T09:09:28.400460,2017-06-23T11:59:36.388958,glowny-urzad-geodezji-i-kartografii,Główny Urząd Geodezji i Kartografii 01f15c72-f208-4c7e-aa98-f1811cd5c404,Działalność ze źródłami promieniowania jonizującego w liczbach 2016 r.,Zbiór danych liczbowych dotyczących prowadzonych w kraju działalności ze źródłami promieniowania jonizującego.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/1a897aac-8dbf-4c63-b050-5e4344bc7414/resource/01f15c72-f208-4c7e-aa98-f1811cd5c404/download/Dziaalno-ze-rodami-promieniowania-jonizujcego-w-liczbach-2016-r..csv,CSV,plik CSV,,2017-06-22T09:40:16.696263,,dzialalnosci-ze-zrodlami-promieniowania-jonizujacego-w-liczbach-w-2016-r,Działalności ze źródłami promieniowania jonizującego w liczbach,"Wykaz działalności, liczba działalności, liczba jednostek prowadzących działalności, informacje o wydanych zezwoleniach, aneksach, decyzjach o rejestracji oraz na temat prowadzonych kontroli.",srodowisko,2017-06-22T07:38:44.366266,2018-06-18T11:35:03.855116,panstwowa-agencja-atomistyki,Państwowa Agencja Atomistyki 4aa4ea1c-8f7c-4c95-9e31-36c1d9f233a8,Działalność ze źródłami promieniowania jonizującego w liczbach 2017 r.,"Działalność ze źródłami promieniowania jonizującego w liczbach 2017 r. Informacja o liczbie prowadzonych działalności, liczbie jednostek oraz prowadzonych kontrolach.",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/1a897aac-8dbf-4c63-b050-5e4344bc7414/resource/4aa4ea1c-8f7c-4c95-9e31-36c1d9f233a8/download/Dziaalno-ze-rodami-promieniowania-jonizujcego-w-liczbach-2017-r..csv,CSV,csv,,2018-06-18T13:35:03.957341,,dzialalnosci-ze-zrodlami-promieniowania-jonizujacego-w-liczbach-w-2016-r,Działalności ze źródłami promieniowania jonizującego w liczbach,"Wykaz działalności, liczba działalności, liczba jednostek prowadzących działalności, informacje o wydanych zezwoleniach, aneksach, decyzjach o rejestracji oraz na temat prowadzonych kontroli.",srodowisko,2017-06-22T07:38:44.366266,2018-06-18T11:35:03.855116,panstwowa-agencja-atomistyki,Państwowa Agencja Atomistyki 115107c5-21dd-4e3c-a7f3-2d693e4557c9,Wartości mocy dawki uzyskane ze stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych w 2016 r. ,Dane za rok 2016,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8eb21531-d02a-4509-8985-af0991097ecd/resource/115107c5-21dd-4e3c-a7f3-2d693e4557c9/download/Wartoci-mocy-dawki-uzyskane-ze-stacji-wczesnego-wykrywania-skae-promieniotworczych-w-2016-r.o.csv,CSV,csv,,2017-06-21T14:51:15.258121,,wartosci-mocy-dawki-uzyskane-ze-stacji-wczesnego-wykrywania-skazen-promieniotworczych-w-2016-r,Wartości mocy dawki uzyskane ze stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych,Wartości mocy dawki uzyskane ze stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych. Dane pochodzą ze stacji PMS - Permament Monitoring Station oraz IMiGW. ,srodowisko,2017-06-21T12:50:40.575506,2018-06-18T12:01:11.385000,panstwowa-agencja-atomistyki,Państwowa Agencja Atomistyki 791e581b-4a62-4104-96c5-575298601871,Wartości mocy dawki uzyskane ze stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych w 2017 r.,Wartości mocy dawki uzyskane ze stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych w 2017 r.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8eb21531-d02a-4509-8985-af0991097ecd/resource/791e581b-4a62-4104-96c5-575298601871/download/Wartoci-mocy-dawki-uzyskane-ze-stacji-wczesnego-wykrywania-skae-promieniotworczych-w-2017-r..csv,CSV,csv,,2018-06-18T14:01:11.483158,,wartosci-mocy-dawki-uzyskane-ze-stacji-wczesnego-wykrywania-skazen-promieniotworczych-w-2016-r,Wartości mocy dawki uzyskane ze stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych,Wartości mocy dawki uzyskane ze stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych. Dane pochodzą ze stacji PMS - Permament Monitoring Station oraz IMiGW. ,srodowisko,2017-06-21T12:50:40.575506,2018-06-18T12:01:11.385000,panstwowa-agencja-atomistyki,Państwowa Agencja Atomistyki cae1abf2-ed4b-4dbb-ba94-b04ba82211be,Komunikat kwartalny Prezesa PAA za 1. kwartał 2017 r.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/354093b8-bc19-42e8-b2bd-5733bcbe1849/resource/cae1abf2-ed4b-4dbb-ba94-b04ba82211be/download/komunikat-kwartalny-Prezesa-PAA-za-1-kwarta-2017-roku.csv,CSV,plik CSV,,2017-06-21T14:42:03.775773,,komunikat-kwartalny-prezesa-panstwowej-agencji-atomistyki,Komunikat kwartalny Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki,"Zgodnie z art. 81 ustawy Prawo atomowe Prezes Agencji na podstawie oceny sytuacji radiacyjnej kraju ogłasza komunikaty dla ludności o sytuacji radiacyjnej, w tym o poziomie skażeń promieniotwórczych w warunkach normalnych.",srodowisko,2017-06-21T12:39:30.256454,2018-06-18T11:36:12.257450,panstwowa-agencja-atomistyki,Państwowa Agencja Atomistyki 7deb8dad-009f-40fc-89fd-6d6569349b04,Komunikat kwartalny Prezesa PAA za 2. kwartał 2017 r.,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/354093b8-bc19-42e8-b2bd-5733bcbe1849/resource/7deb8dad-009f-40fc-89fd-6d6569349b04/download/komunikat-kwartalny-Prezesa-PAA-za-2-kwarta-2017-roku.csv,CSV,csv,,2017-09-12T12:06:09.633068,,komunikat-kwartalny-prezesa-panstwowej-agencji-atomistyki,Komunikat kwartalny Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki,"Zgodnie z art. 81 ustawy Prawo atomowe Prezes Agencji na podstawie oceny sytuacji radiacyjnej kraju ogłasza komunikaty dla ludności o sytuacji radiacyjnej, w tym o poziomie skażeń promieniotwórczych w warunkach normalnych.",srodowisko,2017-06-21T12:39:30.256454,2018-06-18T11:36:12.257450,panstwowa-agencja-atomistyki,Państwowa Agencja Atomistyki 1b0ac8b2-f8b4-46ff-9839-49f53e0d2e65,Komunikat kwartalny Prezesa PAA za 3 kwartał 2017 r.,Komunikat kwartalny Prezesa PAA za 3 kwartał 2017 r.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/354093b8-bc19-42e8-b2bd-5733bcbe1849/resource/1b0ac8b2-f8b4-46ff-9839-49f53e0d2e65/download/komunikat-kwartalny-Prezesa-PAA-za-3-kwarta-2017-roku.csv,CSV,csv,,2017-12-22T10:38:00.756231,,komunikat-kwartalny-prezesa-panstwowej-agencji-atomistyki,Komunikat kwartalny Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki,"Zgodnie z art. 81 ustawy Prawo atomowe Prezes Agencji na podstawie oceny sytuacji radiacyjnej kraju ogłasza komunikaty dla ludności o sytuacji radiacyjnej, w tym o poziomie skażeń promieniotwórczych w warunkach normalnych.",srodowisko,2017-06-21T12:39:30.256454,2018-06-18T11:36:12.257450,panstwowa-agencja-atomistyki,Państwowa Agencja Atomistyki 6a0b055c-c584-4754-95da-79d5629a7cbc,Komunikat kwartalny Prezesa PAA za 4 kwartał 2017 r.,Komunikat kwartalny Prezesa PAA za 4 kwartał 2017 r.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/354093b8-bc19-42e8-b2bd-5733bcbe1849/resource/6a0b055c-c584-4754-95da-79d5629a7cbc/download/komunikat-kwartalny-Prezesa-PAA-za-4-kwarta-2017-roku.csv,CSV,csv,,2018-03-13T15:40:11.428754,,komunikat-kwartalny-prezesa-panstwowej-agencji-atomistyki,Komunikat kwartalny Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki,"Zgodnie z art. 81 ustawy Prawo atomowe Prezes Agencji na podstawie oceny sytuacji radiacyjnej kraju ogłasza komunikaty dla ludności o sytuacji radiacyjnej, w tym o poziomie skażeń promieniotwórczych w warunkach normalnych.",srodowisko,2017-06-21T12:39:30.256454,2018-06-18T11:36:12.257450,panstwowa-agencja-atomistyki,Państwowa Agencja Atomistyki a1725d8b-5bb7-49d9-9b52-6679f196bd28,Komunikat kwartalny Prezesa PAA za 1 kwartał 2018 r.,Komunikat kwartalny Prezesa PAA za 1 kwartał 2018 r.,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/354093b8-bc19-42e8-b2bd-5733bcbe1849/resource/a1725d8b-5bb7-49d9-9b52-6679f196bd28/download/komunikat-kwartalny-Prezesa-PAA-za-1-kwarta-2018-roku.csv,CSV,csv,,2018-06-18T13:36:12.329173,,komunikat-kwartalny-prezesa-panstwowej-agencji-atomistyki,Komunikat kwartalny Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki,"Zgodnie z art. 81 ustawy Prawo atomowe Prezes Agencji na podstawie oceny sytuacji radiacyjnej kraju ogłasza komunikaty dla ludności o sytuacji radiacyjnej, w tym o poziomie skażeń promieniotwórczych w warunkach normalnych.",srodowisko,2017-06-21T12:39:30.256454,2018-06-18T11:36:12.257450,panstwowa-agencja-atomistyki,Państwowa Agencja Atomistyki 52f2468c-c33e-479f-9a52-9cfe56429bf2,baza danych MPP,"Monitoring Ptaków Polski (MPP) to program koordynowany przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i prowadzony w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Obecnie obejmuje on 20 podprogramów dedykowanych lęgowej awifaunie oraz 5 podprogramów, w ramach których gromadzone są dane na temat gatunków przelotnych oraz zimujących w Polsce. MPP dostarcza reprezentatywnych dla obszaru kraju wskaźników stanu populacji wybranych gatunków ptaków oraz trendów ich zmian. Uzyskiwane wskaźniki dotyczą trzech parametrów: liczebności, rozmieszczenia oraz rozrodu (tylko dla 7 gatunków).",http://monitoringptakow.gios.gov.pl/baza-danych,HTML,"CSV,XML,PDF",,2017-06-21T13:24:13.676908,,monitoring-ptakow-polski,Państwowy Monitoring Środowiska – Monitoring Ptaków Polski,"Monitoring Ptaków Polski (MPP) prowadzony jest w ramach podsystemu monitoringu przyrody państwowego monitoringu środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Program MPP obecnie obejmuje 20 podprogramów dedykowanych lęgowej awifaunie oraz 5 podprogramów, w ramach których gromadzone są dane na temat gatunków przelotnych oraz zimujących w Polsce. MPP dostarcza reprezentatywnych dla obszaru kraju wskaźników stanu populacji wybranych gatunków ptaków oraz trendów ich zmian. Uzyskiwane wskaźniki dotyczą trzech parametrów: liczebności, rozmieszczenia oraz rozrodu (tylko dla 7 gatunków).Podstawą do realizacji programu jest art. 26 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska oraz art. 112 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.",srodowisko,2017-06-21T11:22:06.739107,2017-08-04T08:04:28.596547,glowny_inspektorat_ochrony_srodowiska,Główny Inspektorat Ochrony Środowiska d65f8a38-fe4a-4a99-a6e8-2e0e6c2c10ac,Rejestr umów dotacyjnych MSiT zawartych w 2018 roku (budżet państwa cz. 25 - Kultura fizyczna),Zestawienie umów zawartych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w zakresie dotacji z budżetu dysponenta części 25 - Kultura fizyczna w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.,http://crip.msit.gov.pl/Ewidencja%20um%C3%B3w%20BP%20cz.%2025%2030.06.2018.csv,CSV,"zestawienie,arkusz danych,zestawienie tabelaryczne",,2017-06-21T11:03:04.552622,,rejestr-umow-dotacyjnych,Rejestr zawartych umów,Rejestr umów dotacyjnych zawartych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ,sport_turystyka,2017-06-21T08:58:27.795300,2018-07-31T11:55:56.248940,ministerstwo_sportu_i_turystyki,Ministerstwo Sportu i Turystyki 389cbda5-0a13-4fbd-a92d-b7ea887811ef,Rejestr umów dotacyjnych MSiT zawartych w 2018 roku (budżet państwa cz. 40 - turystyka),Zestawienie umów zawartych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w zakresie dotacji z budżetu dysponenta części 40 - turystyka w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.,http://crip.msit.gov.pl/Ewidencja%20um%C3%B3w%20BP%20cz.%2040%2030.06.2018.csv,CSV,"zestawienie,arkusz danych,zestawienie tabelaryczne",,2018-06-08T15:09:09.238625,,rejestr-umow-dotacyjnych,Rejestr zawartych umów,Rejestr umów dotacyjnych zawartych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ,sport_turystyka,2017-06-21T08:58:27.795300,2018-07-31T11:55:56.248940,ministerstwo_sportu_i_turystyki,Ministerstwo Sportu i Turystyki 79e207d6-ef67-403a-9650-be169f87e15c,"Rejestr umów dotacyjnych MSiT zawartych w 2018 roku - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej (Przebudowa, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych)",Zestawienie umów zawartych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w zakresie dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (SubA) zawartych w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.,http://crip.msit.gov.pl/Ewidencja%20um%C3%B3w%20FRKF%20SubA%2030.06.2018.csv,CSV,"zestawienie,arkusz danych",,2017-08-11T10:25:19.744616,,rejestr-umow-dotacyjnych,Rejestr zawartych umów,Rejestr umów dotacyjnych zawartych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ,sport_turystyka,2017-06-21T08:58:27.795300,2018-07-31T11:55:56.248940,ministerstwo_sportu_i_turystyki,Ministerstwo Sportu i Turystyki de5bd549-9e52-43ba-a8b8-df6b05cec195,Rejestr umów dotacyjnych MSiT zawartych w 2018 roku - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej (Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży oraz zadania z zakresu zdrowia publicznego),Zestawienie umów zawartych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w zakresie dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (SubB) zawartych w okresie 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.,http://crip.msit.gov.pl/FRKF_Ewidencja%20um%C3%B3w%20FRKF%20SubB%2030.06.2018.csv,CSV,"zestawienie,arkusz danych",,2017-06-21T11:14:46.571164,,rejestr-umow-dotacyjnych,Rejestr zawartych umów,Rejestr umów dotacyjnych zawartych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ,sport_turystyka,2017-06-21T08:58:27.795300,2018-07-31T11:55:56.248940,ministerstwo_sportu_i_turystyki,Ministerstwo Sportu i Turystyki 397b3bdc-9f35-43f4-8d96-9e0a93c150f9,Rejestr umów dotacyjnych MSiT zawartych w 2018 r. - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej (Rozwijanie sportu wśród osób niepełnosprawnych),Zestawienie umów zawartych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w zakresie dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (SubC) zawartych w okresie 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. ,http://crip.msit.gov.pl/Ewidencja%20um%C3%B3w%20FRKF%20SubC%2030.06.2018%20r.csv,CSV,"zestawienie,arkusz danych",,2018-04-18T12:46:34.496892,,rejestr-umow-dotacyjnych,Rejestr zawartych umów,Rejestr umów dotacyjnych zawartych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ,sport_turystyka,2017-06-21T08:58:27.795300,2018-07-31T11:55:56.248940,ministerstwo_sportu_i_turystyki,Ministerstwo Sportu i Turystyki 28f3ad80-4ef2-46e2-a9da-b532584ebc12,Rejestr umów dotacyjnych MSiT zawartych w 2018 roku - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej (Program Klub),Zestawienie umów zawartych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w zakresie dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (SubD) zawartych w okresie 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.,http://crip.msit.gov.pl/Ewidencja%20um%C3%B3w%20FRKF%20SubD%2030.06.2018.csv,CSV,"zestawienie,arkusz danych",,2018-07-31T13:53:17.376005,,rejestr-umow-dotacyjnych,Rejestr zawartych umów,Rejestr umów dotacyjnych zawartych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ,sport_turystyka,2017-06-21T08:58:27.795300,2018-07-31T11:55:56.248940,ministerstwo_sportu_i_turystyki,Ministerstwo Sportu i Turystyki 6d6c74b5-e321-4d78-b20c-14fe0a84acec,Rejestr umów dotacyjnych MSiT zawartych w 2018 roku - Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów,Zestawienie umów zawartych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w zakresie dotacji z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów zawartych w okresie 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.,http://crip.msit.gov.pl/Ewidencja%20um%C3%B3w%20FZSdU%2030.06.2018%20r..csv,CSV,"zestawienie,arkusz danych",,2017-06-21T11:17:14.393078,,rejestr-umow-dotacyjnych,Rejestr zawartych umów,Rejestr umów dotacyjnych zawartych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ,sport_turystyka,2017-06-21T08:58:27.795300,2018-07-31T11:55:56.248940,ministerstwo_sportu_i_turystyki,Ministerstwo Sportu i Turystyki 47c2b7dc-d5d3-4289-8f5a-e664b76b5523,Rejestr umów dotacyjnych MSiT zawartych w 2014 roku,"Rejestr umów dotacyjnych zawartych w 2014 roku, zawierający umowy finansowane z budżetu państwa oraz państwowych funduszy celowych zawartych w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.",http://crip.msit.gov.pl/Ewidencja%20um%C3%B3w%20dotacyjnych%20zawartych%20w%202014%20r..xlsb,XLSB,"umowy,dotacje,sport,turystyka,FRKF,FZSdU",,2018-06-05T14:29:02.649690,,rejestr-umow-dotacyjnych,Rejestr zawartych umów,Rejestr umów dotacyjnych zawartych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ,sport_turystyka,2017-06-21T08:58:27.795300,2018-07-31T11:55:56.248940,ministerstwo_sportu_i_turystyki,Ministerstwo Sportu i Turystyki 614838f6-955c-46c2-a8bc-49257ce1fef0,Rejestr umów dotacyjnych MSiT zawartych w 2015 roku,"Rejestr umów dotacyjnych zawartych w 2015 roku, zawierający umowy finansowane z budżetu państwa oraz państwowych funduszy celowych zawartych w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.",http://crip.msit.gov.pl/Ewidencja%20um%C3%B3w%20dotacyjnych%20zawartych%20w%202015%20r..xlsb,XLSB,"dotacje,umowy,sport,turystyka,FRKF,FZSdU",,2018-06-06T14:17:35.915028,,rejestr-umow-dotacyjnych,Rejestr zawartych umów,Rejestr umów dotacyjnych zawartych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ,sport_turystyka,2017-06-21T08:58:27.795300,2018-07-31T11:55:56.248940,ministerstwo_sportu_i_turystyki,Ministerstwo Sportu i Turystyki 45772a7f-16cd-46ad-9527-cf18f4c321a2,Rejestr umów dotacyjnych MSiT zawartych w 2016 roku,"Rejestr umów dotacyjnych zawartych w 2016 roku, zawierający umowy finansowane z budżetu państwa oraz państwowych funduszy celowych zawartych w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.",http://crip.msit.gov.pl/Ewidencja%20um%C3%B3w%20dotacyjnych%20zawartych%20w%202016%20r..xlsb,XLSB,"sport,turystyka,dotacje,umowy,FRKF,FZSdU",,2018-06-08T12:54:22.768720,,rejestr-umow-dotacyjnych,Rejestr zawartych umów,Rejestr umów dotacyjnych zawartych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ,sport_turystyka,2017-06-21T08:58:27.795300,2018-07-31T11:55:56.248940,ministerstwo_sportu_i_turystyki,Ministerstwo Sportu i Turystyki db6f5604-0b8c-4d6a-8429-5a59d1212228,Rejestr umów dotacyjnych MSiT zawartych w 2017 roku,"Rejestr umów dotacyjnych zawartych w 2017 roku, zawierający umowy finansowane z budżetu państwa oraz państwowych funduszy celowych zawartych w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.",http://crip.msit.gov.pl/Ewidencja%20um%C3%B3w%20dotacyjnych%20zawartych%20w%202017%20r.%20%28BP%2BFC%29.xlsb,XLSB,"umowy,dotacje,sport,turystyka,FRKF,FZSdU",,2018-06-05T14:33:43.387245,,rejestr-umow-dotacyjnych,Rejestr zawartych umów,Rejestr umów dotacyjnych zawartych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ,sport_turystyka,2017-06-21T08:58:27.795300,2018-07-31T11:55:56.248940,ministerstwo_sportu_i_turystyki,Ministerstwo Sportu i Turystyki d000d03f-85a5-43fa-a7ec-51ab979784b1,Sprawozdanie z działalności POT w 2016 roku,Informacja o realizacji planu rzeczowo-finansowego na 2016 rok za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2016 roku ,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/bbf58c5d-378a-4f21-bb4a-4b357931cccd/resource/d000d03f-85a5-43fa-a7ec-51ab979784b1/download/Sprawozdanie-z-Dziaalnosci-POT-2016.pdf,PDF,sprawozdanie roczne,,2017-06-12T10:09:18.652849,,sprawozdanie-z-dzialalnosci-pot-w-2016-roku,Sprawozdanie z działalności POT w 2016 roku,Informacja o realizacji planu rzeczowo-finansowego na 2016 rok za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2016 roku.,administracja_publiczna,2017-06-12T08:07:13.931358,2017-06-12T08:09:48.045674,polska-organizacja-turystyczna,Polska Organizacja Turystyczna 1fd69b52-41cf-432f-a9ab-ffe36b996565,"Wykaz jednostek, którym w 2016 r. przyznano dotacje celowe w części 27 budżetu państwa „Informatyzacja” wraz z kwotami tych dotacji","Zawiera dane zgodne z załącznikiem do obwieszczenia Ministra Cyfryzacji z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2016 r. przyznano dotacje celowe w części 27 budżetu państwa „Informatyzacja” oraz kwot tych dotacji (Dz.Urz. MC poz. 15).",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/81a19970-1f56-4da8-a69b-42152579946c/resource/1fd69b52-41cf-432f-a9ab-ffe36b996565/download/DotacjeMC-2016---Informatyzacjacz.27.csv,CSV,dane tabelaryczne,,2017-07-18T14:01:41.842590,,dotacje-celowe-w-czesci-27-informatyzacja,"Jednostki, którym przyznano dotacje celowe w części 27 budżetu państwa „Informatyzacja”","Wykaz jednostek, którym przyznano dotacje celowe w ustawowo określonym zakresie w części 27 budżetu państwa ""Informatyzacja"" oraz kwot tych dotacji.",administracja_publiczna,2017-06-08T09:34:11.639994,2017-07-18T13:12:36.577049,ministerstwo-administracji-i-cyfryzacji,Ministerstwo Cyfryzacji b6fb2aef-c08e-4e1d-bb6d-8e28b70b7056,"Wykaz jednostek, którym w 2015 r. przyznano dotacje celowe w części 27 budżetu państwa „Informatyzacja” wraz z kwotami tych dotacji","Zawiera dane zgodne z załącznikiem do obwieszczenia Ministra Cyfryzacji z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2015 r. przyznano dotacje celowe w części 27 budżetu państwa „Informatyzacja” oraz kwot tych dotacji (Dz.Urz. MC poz. 11).",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/81a19970-1f56-4da8-a69b-42152579946c/resource/b6fb2aef-c08e-4e1d-bb6d-8e28b70b7056/download/DotacjeMC-2015---Informatyzacjacz.27.csv,CSV,dane tabelaryczne,,2017-07-18T15:12:20.596828,,dotacje-celowe-w-czesci-27-informatyzacja,"Jednostki, którym przyznano dotacje celowe w części 27 budżetu państwa „Informatyzacja”","Wykaz jednostek, którym przyznano dotacje celowe w ustawowo określonym zakresie w części 27 budżetu państwa ""Informatyzacja"" oraz kwot tych dotacji.",administracja_publiczna,2017-06-08T09:34:11.639994,2017-07-18T13:12:36.577049,ministerstwo-administracji-i-cyfryzacji,Ministerstwo Cyfryzacji 95bb88be-3080-4047-9afd-099f421ceaab,Dane ogólne Inspekcja Handlowa - 2016,Dane ogólne na temat przeprowadzonych kontroli przez Inspekcję Handlową w 2016 roku,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/ede37ffa-6797-48d2-b806-6e424fa51cb4/resource/95bb88be-3080-4047-9afd-099f421ceaab/download/Dane-ogolne-Inspekcji-Handlowej-za-2016.xls,XLS,zestawienie tabelaryczne,,2017-06-05T14:55:30.664369,,dane-ogolne-na-temat-przeprowadzonych-kontroli-przez-inspekcje-handlowa-w-2016-roku,Dane ogólne na temat przeprowadzonych kontroli przez Inspekcję Handlową w 2016 roku,Dane ogólne na temat przeprowadzonych kontroli przez Inspekcję Handlową w 2016 roku,administracja_publiczna,2017-06-05T12:54:17.786559,2017-06-05T12:55:32.988346,uokik,Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów fc6d7e8a-9392-4a82-bf68-a812caed727d,Absencja chorobowa w I kw. 2012 z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS według długości zaświadczenia lekarskiego,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532742/Absencja+chorobowa+wg+dlugosci+zaswiadczenia+lekarskiego+I+kw+2012.xls/2daf9548-d29b-47bf-a11e-660683e68fda,XLS,tabela,,2017-06-05T14:02:36.873242,,absencja-chorobowa-2012-r,Absencja chorobowa - 2012 r.,Prezentowane dane obejmują wszystkie przypadki orzeczonej czasowej niezdolności do pracy z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS w danym roku.,administracja_publiczna,2017-06-05T11:24:01.432298,2017-06-05T13:23:04.309395,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych a428366f-4874-45f3-b8e2-b5721f02a69c,Absencja chorobowa w II kw. 2012 z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS według długości zaświadczenia lekarskiego,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532742/Absencja+chorobowa+wg+dlugosci+zaswiadczenia+lekarskiego+II+kw+2012.xls/f3252d63-0362-4088-ae90-793032a8f64a,XLS,tabela,,2017-06-05T14:04:08.277846,,absencja-chorobowa-2012-r,Absencja chorobowa - 2012 r.,Prezentowane dane obejmują wszystkie przypadki orzeczonej czasowej niezdolności do pracy z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS w danym roku.,administracja_publiczna,2017-06-05T11:24:01.432298,2017-06-05T13:23:04.309395,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 0c107c5f-260b-401c-9c39-22b03f7410ea,Absencja chorobowa w III kw. 2012 z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS według długości zaświadczenia lekarskiego,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532742/Absencja+chorobowa+wg+dlugosci+zaswiadczenia+lekarskiego+III+kw+2012.xls/702e7aa9-ed53-480d-b3fd-db7e63e05072,XLS,tabela,,2017-06-05T14:05:24.405198,,absencja-chorobowa-2012-r,Absencja chorobowa - 2012 r.,Prezentowane dane obejmują wszystkie przypadki orzeczonej czasowej niezdolności do pracy z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS w danym roku.,administracja_publiczna,2017-06-05T11:24:01.432298,2017-06-05T13:23:04.309395,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 68382f50-50df-4045-8556-799bcace0166,Absencja chorobowa w IV kw. 2012 z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS według długości zaświadczenia lekarskiego,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532742/Absencja+chorobowa+wg+dlugosci+zaswiadczenia+lekarskiego+IV+kw+2012.xls/113e297d-4ad3-47d5-bb0f-b6722a4df57d,XLS,tabela,,2017-06-05T14:07:01.880469,,absencja-chorobowa-2012-r,Absencja chorobowa - 2012 r.,Prezentowane dane obejmują wszystkie przypadki orzeczonej czasowej niezdolności do pracy z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS w danym roku.,administracja_publiczna,2017-06-05T11:24:01.432298,2017-06-05T13:23:04.309395,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych a90975ec-439c-42d1-9211-ecb3d5ba4d64,Absencja chorobowa w I-IV kw. 2012 z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS według długości zaświadczenia lekarskiego,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532742/Absencja+chorobowa+wg+dlugosci+zaswiadczenia+lekarskiego+2012.xls/9ed4c9a5-ed24-4863-8494-d9705c1b2547,XLS,tabela,,2017-06-05T14:09:10.526783,,absencja-chorobowa-2012-r,Absencja chorobowa - 2012 r.,Prezentowane dane obejmują wszystkie przypadki orzeczonej czasowej niezdolności do pracy z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS w danym roku.,administracja_publiczna,2017-06-05T11:24:01.432298,2017-06-05T13:23:04.309395,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 22ca7f50-dd47-44bf-9789-49ed55b563dc,Absencja chorobowa w I kw. 2012 z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS według płci i wieku,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532739/Absencja+chorobowa+wg+plci+i+wieku+I+kw+2012.xls/027cd46c-bcda-40e0-8571-79c5406c022b,XLS,tabela,,2017-06-05T14:11:31.342880,,absencja-chorobowa-2012-r,Absencja chorobowa - 2012 r.,Prezentowane dane obejmują wszystkie przypadki orzeczonej czasowej niezdolności do pracy z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS w danym roku.,administracja_publiczna,2017-06-05T11:24:01.432298,2017-06-05T13:23:04.309395,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 363b355a-8ea4-423f-b47c-e5373af4cda5,Absencja chorobowa w II kw. 2012 z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS według płci i wieku,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532739/Absencja+chorobowa+wg+plci+i+wieku+II+kw+2012.xls/eb2ecda9-2097-4b33-9eef-0f407b981397,XLS,tabela,,2017-06-05T14:13:00.404737,,absencja-chorobowa-2012-r,Absencja chorobowa - 2012 r.,Prezentowane dane obejmują wszystkie przypadki orzeczonej czasowej niezdolności do pracy z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS w danym roku.,administracja_publiczna,2017-06-05T11:24:01.432298,2017-06-05T13:23:04.309395,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 5a92f74a-3ed7-479d-aa74-bca1d1daa21d,Absencja chorobowa w III kw. 2012 z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS według płci i wieku,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532739/Absencja+chorobowa+wg+plci+i+wieku+III+kw+2012.xls/53fbe1d1-1903-4c9b-9851-26bdfbfedeef,XLS,tabela,,2017-06-05T14:14:02.801994,,absencja-chorobowa-2012-r,Absencja chorobowa - 2012 r.,Prezentowane dane obejmują wszystkie przypadki orzeczonej czasowej niezdolności do pracy z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS w danym roku.,administracja_publiczna,2017-06-05T11:24:01.432298,2017-06-05T13:23:04.309395,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 50259e5e-f32d-4205-a24c-ea3f799a7ab2,Absencja chorobowa w IV kw. 2012 z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS według płci i wieku,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532739/Absencja+chorobowa+wg+plci+i+wieku+IV+kw+2012.xls/f3477567-5544-4d3a-ba3c-5f91b9ccadd2,XLS,tabela,,2017-06-05T14:15:09.346545,,absencja-chorobowa-2012-r,Absencja chorobowa - 2012 r.,Prezentowane dane obejmują wszystkie przypadki orzeczonej czasowej niezdolności do pracy z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS w danym roku.,administracja_publiczna,2017-06-05T11:24:01.432298,2017-06-05T13:23:04.309395,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych bb9a40a1-e543-410c-b9c7-9d0e4db980d8,Absencja chorobowa w I-IV kw. 2012 z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS według płci i wieku,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532739/Absencja+chorobowa+wg+plci+i+wieku+2012.xls/99eb0447-fc06-4b84-a2b5-30c371a578fa,XLS,tabela,,2017-06-05T14:16:24.710489,,absencja-chorobowa-2012-r,Absencja chorobowa - 2012 r.,Prezentowane dane obejmują wszystkie przypadki orzeczonej czasowej niezdolności do pracy z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS w danym roku.,administracja_publiczna,2017-06-05T11:24:01.432298,2017-06-05T13:23:04.309395,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 24631336-8ad6-482f-96b1-a0a58046365b,Absencja chorobowa w I kw. 2012 z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS według jednostek chorobowych,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532835/Absencja+chorobowa+wg+jednostek+chorobowych+I+kw+2012.xls/a532cea8-5a46-475a-b003-90b8a2aa4a8d,XLS,tabela,,2017-06-05T14:18:14.227632,,absencja-chorobowa-2012-r,Absencja chorobowa - 2012 r.,Prezentowane dane obejmują wszystkie przypadki orzeczonej czasowej niezdolności do pracy z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS w danym roku.,administracja_publiczna,2017-06-05T11:24:01.432298,2017-06-05T13:23:04.309395,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 74f7ec51-3ed2-4db1-b458-ad24660a2b5c,Absencja chorobowa w II kw. 2012 z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS według jednostek chorobowych,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532835/Absencja+chorobowa+wg+jednostek+chorobowych+II+kw+2012.xls/52eab772-3e5a-4f7d-8cd4-ed97b12a8c2e,XLS,tabela,,2017-06-05T14:19:32.729870,,absencja-chorobowa-2012-r,Absencja chorobowa - 2012 r.,Prezentowane dane obejmują wszystkie przypadki orzeczonej czasowej niezdolności do pracy z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS w danym roku.,administracja_publiczna,2017-06-05T11:24:01.432298,2017-06-05T13:23:04.309395,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 4701f691-d494-44a6-bcf9-4c2c330d7acb,Absencja chorobowa w III kw. 2012 z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS według jednostek chorobowych,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532835/Absencja+chorobowa+wg+jednostek+chorobowych+III+kw+2012.xls/c6215c25-8285-4021-9e76-e052999077aa,XLS,tabela,,2017-06-05T14:20:43.094531,,absencja-chorobowa-2012-r,Absencja chorobowa - 2012 r.,Prezentowane dane obejmują wszystkie przypadki orzeczonej czasowej niezdolności do pracy z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS w danym roku.,administracja_publiczna,2017-06-05T11:24:01.432298,2017-06-05T13:23:04.309395,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych e5a19d6d-cdd1-4edb-8041-114051c76608,Absencja chorobowa w IV kw. 2012 z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS według jednostek chorobowych,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532835/Absencja+chorobowa+wg+jednostek+chorobowych+IV+kw+2012.xls/cfa82a14-ce75-4ed5-b395-978e1f7bd821,XLS,tabela,,2017-06-05T14:21:26.858122,,absencja-chorobowa-2012-r,Absencja chorobowa - 2012 r.,Prezentowane dane obejmują wszystkie przypadki orzeczonej czasowej niezdolności do pracy z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS w danym roku.,administracja_publiczna,2017-06-05T11:24:01.432298,2017-06-05T13:23:04.309395,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1d08f8f0-7e09-4347-8653-75c82a1b75f4,Absencja chorobowa w I-IV kw. 2012 z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS według jednostek chorobowych,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532835/Absencja+chorobowa+wg+jednostek+chorobowych+2012.xls/93dccef4-0ee2-415d-adbb-228b0228cc01,XLS,tabela,,2017-06-05T14:23:01.303178,,absencja-chorobowa-2012-r,Absencja chorobowa - 2012 r.,Prezentowane dane obejmują wszystkie przypadki orzeczonej czasowej niezdolności do pracy z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS w danym roku.,administracja_publiczna,2017-06-05T11:24:01.432298,2017-06-05T13:23:04.309395,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 125bcc2d-bcc7-4a76-8328-03f0fcf02c0b,Skumulowana absencja chorobowa w I kw. 2012 z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS według długości absencji chorobowej,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532844/Skumulowana+absencja+chorobowa+wg+dlugosci+absencji+chorobowej+I+kw+2012.xls/fd3651cf-92ec-41e3-8893-5775a128e8ea,XLS,tabela,,2017-06-05T15:11:56.690159,,absencja-chorobowa-2012-r,Absencja chorobowa - 2012 r.,Prezentowane dane obejmują wszystkie przypadki orzeczonej czasowej niezdolności do pracy z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS w danym roku.,administracja_publiczna,2017-06-05T11:24:01.432298,2017-06-05T13:23:04.309395,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 2b510dcd-7f07-4d74-b1cc-e592cf4c28c3,Skumulowana absencja chorobowa w I-II kw. 2012 z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS według długości absencji chorobowej,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532844/Skumulowana+absencja+chorobowa+wg+dlugosci+absencji+chorobowej+I+kw+2012.xls/fd3651cf-92ec-41e3-8893-5775a128e8ea,XLS,tabela,,2017-06-05T15:13:12.445800,,absencja-chorobowa-2012-r,Absencja chorobowa - 2012 r.,Prezentowane dane obejmują wszystkie przypadki orzeczonej czasowej niezdolności do pracy z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS w danym roku.,administracja_publiczna,2017-06-05T11:24:01.432298,2017-06-05T13:23:04.309395,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 346c8fc9-7d6f-4e73-b2ff-297d1bd98c19,Skumulowana absencja chorobowa w I-III kw. 2012 z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS według długości absencji chorobowej,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532844/Skumulowana+absencja+chorobowa+wg+dlugosci+absencji+chorobowej+I-II+kw+2012.xls/7d9987b3-e1dd-4809-8d98-3ff1c5e81c36,XLS,tabela,,2017-06-05T15:14:00.895015,,absencja-chorobowa-2012-r,Absencja chorobowa - 2012 r.,Prezentowane dane obejmują wszystkie przypadki orzeczonej czasowej niezdolności do pracy z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS w danym roku.,administracja_publiczna,2017-06-05T11:24:01.432298,2017-06-05T13:23:04.309395,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 2c1e4f2a-e66d-4df3-929e-0fccded0f1f1,Skumulowana absencja chorobowa w I-IV kw. 2012 z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS według długości absencji chorobowej,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532844/Skumulowana+absencja+chorobowa+wg+dlugosci+absencji+chorobowej+I-IV+kw+2012.xls/57eabe12-10e7-4967-9960-7eecd7126d25,XLS,tabela,,2017-06-05T15:14:51.902176,,absencja-chorobowa-2012-r,Absencja chorobowa - 2012 r.,Prezentowane dane obejmują wszystkie przypadki orzeczonej czasowej niezdolności do pracy z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS w danym roku.,administracja_publiczna,2017-06-05T11:24:01.432298,2017-06-05T13:23:04.309395,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 86af45ba-f039-4569-bdf2-dd117b086803,Skumulowana absencja chorobowa w I kw. 2012 z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS według wieku,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532832/Skumulowana+absencja+chorobowa+wg+wieku+I+kw+2012.xls/0afa512a-2d5c-4d55-b27e-1e1ae1113c9d,XLS,tabela,,2017-06-05T15:18:08.022050,,absencja-chorobowa-2012-r,Absencja chorobowa - 2012 r.,Prezentowane dane obejmują wszystkie przypadki orzeczonej czasowej niezdolności do pracy z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS w danym roku.,administracja_publiczna,2017-06-05T11:24:01.432298,2017-06-05T13:23:04.309395,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 2fe87637-a2c8-4fc5-8274-bb57ba107765,Skumulowana absencja chorobowa w I-II kw. 2012 z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS według wieku,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532832/Skumulowana+absencja+chorobowa+wg+wieku+I-II+kw+2012.xls/4e561947-c53b-49b9-b4b2-281b72feb070,XLS,tabela,,2017-06-05T15:19:33.024434,,absencja-chorobowa-2012-r,Absencja chorobowa - 2012 r.,Prezentowane dane obejmują wszystkie przypadki orzeczonej czasowej niezdolności do pracy z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS w danym roku.,administracja_publiczna,2017-06-05T11:24:01.432298,2017-06-05T13:23:04.309395,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych e2c0dbc6-3328-4f01-9817-ef95769fd125,Skumulowana absencja chorobowa w I-III kw. 2012 z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS według wieku,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532832/Skumulowana+absencja+chorobowa+wg+wieku+I-III+kw+2012.xls/37490172-7b20-495e-b370-137cb08cfb16,XLS,tabela,,2017-06-05T15:20:39.809291,,absencja-chorobowa-2012-r,Absencja chorobowa - 2012 r.,Prezentowane dane obejmują wszystkie przypadki orzeczonej czasowej niezdolności do pracy z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS w danym roku.,administracja_publiczna,2017-06-05T11:24:01.432298,2017-06-05T13:23:04.309395,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych d68d7615-21e8-4f00-86d8-3349526c4111,Skumulowana absencja chorobowa w I-IV kw. 2012 z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS według wieku,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532832/Skumulowana+absencja+chorobowa+wg+wieku+I-IV+kw+2012.xls/14e939ab-f77b-4eb7-9409-231578794492,XLS,tabela,,2017-06-05T15:22:10.325233,,absencja-chorobowa-2012-r,Absencja chorobowa - 2012 r.,Prezentowane dane obejmują wszystkie przypadki orzeczonej czasowej niezdolności do pracy z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS w danym roku.,administracja_publiczna,2017-06-05T11:24:01.432298,2017-06-05T13:23:04.309395,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 9007a124-eb08-4066-b5a7-91c3136e134a,Informacja z inwentaryzacji danych publicznych,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/3e4ea6cf-e3b9-442d-a48f-5672325619f6/resource/9007a124-eb08-4066-b5a7-91c3136e134a/download/Raport-z-inwentaryzacji-danych--SIST.pdf,PDF,raport,,2017-06-05T09:37:32.407086,,systemy-rejestry-gromadzace-dane-publiczne,Systemy/rejestry gromadzące dane publiczne,Informacja z przeprowadzonej inwentaryzacji systemów gromadzących dane publiczne (w ramach Systemu Inwentaryzacji Systemów Teleinformatycznych – SIST),administracja_publiczna,2017-06-02T14:41:40.871225,2017-06-12T07:29:14.609455,ministerstwo-administracji-i-cyfryzacji,Ministerstwo Cyfryzacji 104278fc-1c22-40b2-a742-4f3864380d4f,Tabela zbiorcza – XLSX,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/3e4ea6cf-e3b9-442d-a48f-5672325619f6/resource/104278fc-1c22-40b2-a742-4f3864380d4f/download/Raport-SIST-04-04-2017---wycig---systemy-plus-systemzakresinformacyjny.xlsx,XLSX,tabela excel,,2017-06-05T09:33:04.609165,,systemy-rejestry-gromadzace-dane-publiczne,Systemy/rejestry gromadzące dane publiczne,Informacja z przeprowadzonej inwentaryzacji systemów gromadzących dane publiczne (w ramach Systemu Inwentaryzacji Systemów Teleinformatycznych – SIST),administracja_publiczna,2017-06-02T14:41:40.871225,2017-06-12T07:29:14.609455,ministerstwo-administracji-i-cyfryzacji,Ministerstwo Cyfryzacji 2f6d1286-96c4-46b6-a01c-93e6e6de85f2,Tabela danych SYSTEMY – CSV,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/3e4ea6cf-e3b9-442d-a48f-5672325619f6/resource/2f6d1286-96c4-46b6-a01c-93e6e6de85f2/download/Raport-SIST-04-04-2017---systemy.csv,CSV,dane tabelaryczne,,2017-06-05T09:36:22.707251,,systemy-rejestry-gromadzace-dane-publiczne,Systemy/rejestry gromadzące dane publiczne,Informacja z przeprowadzonej inwentaryzacji systemów gromadzących dane publiczne (w ramach Systemu Inwentaryzacji Systemów Teleinformatycznych – SIST),administracja_publiczna,2017-06-02T14:41:40.871225,2017-06-12T07:29:14.609455,ministerstwo-administracji-i-cyfryzacji,Ministerstwo Cyfryzacji 0008f111-7513-499d-95b5-62e9229ee7ff,Tabela danych SYSTEM_ZAKRES INFORMACYJNY – CSV,,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/3e4ea6cf-e3b9-442d-a48f-5672325619f6/resource/0008f111-7513-499d-95b5-62e9229ee7ff/download/Raport-SIST-04-04-2017---systemzakresinformacyjny.csv,CSV,dane tabelaryczne,,2017-06-05T09:34:22.207504,,systemy-rejestry-gromadzace-dane-publiczne,Systemy/rejestry gromadzące dane publiczne,Informacja z przeprowadzonej inwentaryzacji systemów gromadzących dane publiczne (w ramach Systemu Inwentaryzacji Systemów Teleinformatycznych – SIST),administracja_publiczna,2017-06-02T14:41:40.871225,2017-06-12T07:29:14.609455,ministerstwo-administracji-i-cyfryzacji,Ministerstwo Cyfryzacji 258c2397-a481-4820-91bd-5186cc2cbb18,Inicjatywy obywatelskie umowy 2016,Inicjatywy obywatelskie umowy 2016,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/66aa0327-7cbf-47c5-b887-c407d9f7a361/resource/258c2397-a481-4820-91bd-5186cc2cbb18/download/inicjatywy-obywatelskie-UTF-8.csv,CSV,umowy zawarte,,2017-09-21T14:15:14.539350,,umowy-zawarte,Informacje z bazy edukacyjnej NFOŚiGW,"Umowy zawarte przez NFOŚiGW w ramach programu ""Edukacja ekologiczna"" i ""Wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju"" ",srodowisko,2017-05-30T12:09:48.314602,2018-03-29T13:47:01.916451,narodowy-fundusz-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej,Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 5d894b34-0ed2-4347-bdfe-965aca905620,Edukacja ekologiczna umowy 2016,Edukacja ekologiczna umowy 2016,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/66aa0327-7cbf-47c5-b887-c407d9f7a361/resource/5d894b34-0ed2-4347-bdfe-965aca905620/download/Umowy-zawarte-w-2016-r.Edukacja-ekologiczna-UTF-8.csv,CSV,umowy zawarte,,2017-09-21T14:16:23.570825,,umowy-zawarte,Informacje z bazy edukacyjnej NFOŚiGW,"Umowy zawarte przez NFOŚiGW w ramach programu ""Edukacja ekologiczna"" i ""Wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju"" ",srodowisko,2017-05-30T12:09:48.314602,2018-03-29T13:47:01.916451,narodowy-fundusz-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej,Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3575709b-28e5-4292-b79d-6ffdb7bf5d61,Inicjatywy obywatelskie umowy 2016 ,Inicjatywy obywatelskie umowy 2016 ,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/66aa0327-7cbf-47c5-b887-c407d9f7a361/resource/3575709b-28e5-4292-b79d-6ffdb7bf5d61/download/inicjatywy-obywatelskie.xlsx,XLSX,umowy zawarte,,2017-09-21T14:17:21.221994,,umowy-zawarte,Informacje z bazy edukacyjnej NFOŚiGW,"Umowy zawarte przez NFOŚiGW w ramach programu ""Edukacja ekologiczna"" i ""Wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju"" ",srodowisko,2017-05-30T12:09:48.314602,2018-03-29T13:47:01.916451,narodowy-fundusz-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej,Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej f80efb58-8926-4e19-9c56-1eb9f50215bf,Edukacja ekologiczna umowy 2016 ,Edukacja ekologiczna umowy 2016 ,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/66aa0327-7cbf-47c5-b887-c407d9f7a361/resource/f80efb58-8926-4e19-9c56-1eb9f50215bf/download/Umowy-zawarte-w-2016-r.Edukacja-ekologiczna.xlsx,XLSX,umowy zawarte,,2017-09-21T14:17:58.008274,,umowy-zawarte,Informacje z bazy edukacyjnej NFOŚiGW,"Umowy zawarte przez NFOŚiGW w ramach programu ""Edukacja ekologiczna"" i ""Wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju"" ",srodowisko,2017-05-30T12:09:48.314602,2018-03-29T13:47:01.916451,narodowy-fundusz-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej,Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 4cb483a4-3a3c-48c7-8859-7510eec286b3,Edukacja ekologiczna umowy 2017,Edukacja ekologiczna umowy 2017,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/66aa0327-7cbf-47c5-b887-c407d9f7a361/resource/4cb483a4-3a3c-48c7-8859-7510eec286b3/download/Umowy-zawarte-w-2017-r.-w-ramach-programu-Edukacja-ekologiczna.csv,CSV,umowy zawarte,,2018-03-29T15:26:41.653064,,umowy-zawarte,Informacje z bazy edukacyjnej NFOŚiGW,"Umowy zawarte przez NFOŚiGW w ramach programu ""Edukacja ekologiczna"" i ""Wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju"" ",srodowisko,2017-05-30T12:09:48.314602,2018-03-29T13:47:01.916451,narodowy-fundusz-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej,Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej af3d2d2d-d67f-48c3-b7d7-9895d5b9420c,Edukacja ekologiczna umowy 2017,Edukacja ekologiczna umowy 2017,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/66aa0327-7cbf-47c5-b887-c407d9f7a361/resource/af3d2d2d-d67f-48c3-b7d7-9895d5b9420c/download/Umowy-zawarte-w-2017-r.-w-ramach-programu-Edukacja-ekologiczna.xlsx,XLSX,umowy zawarte,,2018-03-29T15:27:40.146228,,umowy-zawarte,Informacje z bazy edukacyjnej NFOŚiGW,"Umowy zawarte przez NFOŚiGW w ramach programu ""Edukacja ekologiczna"" i ""Wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju"" ",srodowisko,2017-05-30T12:09:48.314602,2018-03-29T13:47:01.916451,narodowy-fundusz-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej,Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 4de1ba33-1a88-4b3d-b8ba-add029445698,Inicjatywy obywatelskie umowy 2017,Inicjatywy obywatelskie umowy 2017 ,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/66aa0327-7cbf-47c5-b887-c407d9f7a361/resource/4de1ba33-1a88-4b3d-b8ba-add029445698/download/Umowy-zawarte-w-2017-r.-w-ramach-programu-Wzmocnienie-dziaa-spoecznoci-lokalnych-dla-zrownowaonego-r,,umowy zawarte,,2018-03-29T15:35:49.974778,,umowy-zawarte,Informacje z bazy edukacyjnej NFOŚiGW,"Umowy zawarte przez NFOŚiGW w ramach programu ""Edukacja ekologiczna"" i ""Wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju"" ",srodowisko,2017-05-30T12:09:48.314602,2018-03-29T13:47:01.916451,narodowy-fundusz-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej,Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 80816d26-619a-46c9-8d2c-29321ed2482e,Inicjatywy obywatelskie umowy 2017,Inicjatywy obywatelskie umowy 2017,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/66aa0327-7cbf-47c5-b887-c407d9f7a361/resource/80816d26-619a-46c9-8d2c-29321ed2482e/download/Umowy-zawarte-w-2017-r.-w-ramach-programu-Wzmocnienie-dziaa-spoecznoci-lokalnych-dla-zrownowaonego-r,,umowy zawarte,,2018-03-29T15:47:01.969233,,umowy-zawarte,Informacje z bazy edukacyjnej NFOŚiGW,"Umowy zawarte przez NFOŚiGW w ramach programu ""Edukacja ekologiczna"" i ""Wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju"" ",srodowisko,2017-05-30T12:09:48.314602,2018-03-29T13:47:01.916451,narodowy-fundusz-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej,Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 15b924da-39dc-4760-b0ff-68f334c8876b,Renty z tytułu niezdolności do pracy wg wieku i płci ogółem – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532778/EN+OGOLEM-wiek+i+plec+RI-XII+2016.xls/3a954c75-1525-413f-a20f-98139b47463a,XLS,tabela,,2017-05-30T13:40:37.163284,,renty-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy-dane-za-2016-r,Renty z tytułu niezdolności do pracy - dane za 2016 r.,"Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:1. został uznany za niezdolnego do pracy,2. ma wymagany – stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy,3. niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T11:39:31.663159,2017-06-05T09:42:37.214899,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 93f6d674-2533-4172-9c54-fc4b7b2cf038,Renty z tytułu niezdolności do pracy wg wieku i płci wypadkowe –stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532778/EN+WYPAD-OGOLEM-wiek+i+plec+RI-XII+2015.xls/ad655534-fddc-4bca-854d-c0f0a3a53091,XLS,tabela,,2017-05-30T13:41:07.488410,,renty-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy-dane-za-2016-r,Renty z tytułu niezdolności do pracy - dane za 2016 r.,"Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:1. został uznany za niezdolnego do pracy,2. ma wymagany – stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy,3. niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T11:39:31.663159,2017-06-05T09:42:37.214899,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych b554e98e-63d1-4419-9c1d-1f9a79a4c000,Renty z tytułu niezdolności do pracy wg stażu ogółem – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532778/EN+OGOLEM-staz+RI-XII+2016.xls/69da27d0-4dd1-425a-a143-e38f530546f2,XLS,tabela,,2017-05-30T13:41:29.779780,,renty-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy-dane-za-2016-r,Renty z tytułu niezdolności do pracy - dane za 2016 r.,"Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:1. został uznany za niezdolnego do pracy,2. ma wymagany – stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy,3. niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T11:39:31.663159,2017-06-05T09:42:37.214899,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych ff7e1a59-cf9d-4780-a6e5-cfe2fb619887,Renty z tytułu niezdolności do pracy wg stażu wypadkowe – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532778/EN+WYPAD-OGOLEM-staz+RI-XII+2015.xls/257c657e-cd0e-4c71-91f1-df2ff51953bc,XLS,tabela,,2017-05-30T13:41:59.368714,,renty-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy-dane-za-2016-r,Renty z tytułu niezdolności do pracy - dane za 2016 r.,"Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:1. został uznany za niezdolnego do pracy,2. ma wymagany – stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy,3. niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T11:39:31.663159,2017-06-05T09:42:37.214899,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 5eafcd68-1548-446e-909b-6057a69d7c11,Renty z tytułu niezdolności do pracy wg wysokości ogółem – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532778/EN+OGOLEM-wys+RI-XII+2016.xls/5422e211-6afa-4018-a43c-5f7a26c3a53f,XLS,tabela,,2017-05-30T13:42:37.042925,,renty-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy-dane-za-2016-r,Renty z tytułu niezdolności do pracy - dane za 2016 r.,"Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:1. został uznany za niezdolnego do pracy,2. ma wymagany – stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy,3. niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T11:39:31.663159,2017-06-05T09:42:37.214899,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1926ddfd-b712-451d-8fa6-3d7a0fa41373,Renty z tytułu niezdolności do pracy wg wysokości wypadkowe – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532778/EN+WYPAD-OGOLEM-wys+RI-XII+2015.xls/f8db3820-986b-49cf-9896-7a33e52a5ba9,XLS,tabela,,2017-05-30T13:43:26.875911,,renty-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy-dane-za-2016-r,Renty z tytułu niezdolności do pracy - dane za 2016 r.,"Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:1. został uznany za niezdolnego do pracy,2. ma wymagany – stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy,3. niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T11:39:31.663159,2017-06-05T09:42:37.214899,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1be742ce-f67e-4356-a713-72ae5e551f02,Renty z tytułu niezdolności do pracy wg sposobu pobierania świadczenia ogółem – stan na grudzień 2017 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532778/EN+OGOLEM-+RI+-wiek%2C+plec+i+sposob+pobierania+XII.2016/fd7db166-7373-4a4e-a61f-2da7576861fb,XLSX,tabela,,2017-05-30T13:43:49.667250,,renty-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy-dane-za-2016-r,Renty z tytułu niezdolności do pracy - dane za 2016 r.,"Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:1. został uznany za niezdolnego do pracy,2. ma wymagany – stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy,3. niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T11:39:31.663159,2017-06-05T09:42:37.214899,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 97b36b5a-68f0-4749-a518-b569956a9f0e,Renty z tytułu niezdolności do pracy – górnicy wg wieku – stan na grudzień 2017 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533042/EN+GORN-+wiek+RI-XII+2015.xlsx/0d1ae124-f899-48ab-adf0-f00b396ea999,XLSX,tabela,,2017-05-30T13:45:23.932575,,renty-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy-dane-za-2016-r,Renty z tytułu niezdolności do pracy - dane za 2016 r.,"Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:1. został uznany za niezdolnego do pracy,2. ma wymagany – stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy,3. niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T11:39:31.663159,2017-06-05T09:42:37.214899,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 8ac6c623-df15-49df-ab2b-a2cb305343c6,Renty z tytułu niezdolności do pracy – górnicy wg stażu – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533042/EN+GORN-+staz+RI-XII+2015.xlsx/aa4b2237-37ec-4692-92d2-153c08530227,XLSX,tabela,,2017-05-30T13:46:37.232247,,renty-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy-dane-za-2016-r,Renty z tytułu niezdolności do pracy - dane za 2016 r.,"Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:1. został uznany za niezdolnego do pracy,2. ma wymagany – stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy,3. niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T11:39:31.663159,2017-06-05T09:42:37.214899,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 27a59143-ae13-4a8b-8e8e-d5bff5ca58d6,Renty z tytułu niezdolności do pracy – górnicy wg wysokości – stan na grudzień 2017 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533042/EN+GORN-+wys+RI-XII+2015.xlsx/3fe3376c-1660-4a61-820c-ddb41d9680bd,XLSX,tabela,,2017-05-30T13:48:02.563226,,renty-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy-dane-za-2016-r,Renty z tytułu niezdolności do pracy - dane za 2016 r.,"Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:1. został uznany za niezdolnego do pracy,2. ma wymagany – stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy,3. niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T11:39:31.663159,2017-06-05T09:42:37.214899,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych cf6f0680-4763-4a01-87f0-8a81a3c646fb,Renty z tytułu niezdolności do pracy – nauczyciele wg wieku i płci – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532967/EN+NAUCZ-wiek+i+plec+RI-XII+2015.xls/a2907244-ebcb-43a9-a7a8-00bdd963d7b3,XLS,tabela,,2017-05-30T13:48:51.459870,,renty-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy-dane-za-2016-r,Renty z tytułu niezdolności do pracy - dane za 2016 r.,"Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:1. został uznany za niezdolnego do pracy,2. ma wymagany – stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy,3. niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T11:39:31.663159,2017-06-05T09:42:37.214899,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 2f6f106f-1be3-4d39-aae4-dcbc59a4a87d,Renty z tytułu niezdolności do pracy – nauczyciele wg stażu – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532967/EN+NAUCZ-+staz+RI_2015.xls/67b56608-22c1-4b46-be79-5fcb5464cb80,XLS,tabela,,2017-05-30T13:49:44.126388,,renty-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy-dane-za-2016-r,Renty z tytułu niezdolności do pracy - dane za 2016 r.,"Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:1. został uznany za niezdolnego do pracy,2. ma wymagany – stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy,3. niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T11:39:31.663159,2017-06-05T09:42:37.214899,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych b6d041a0-94ad-49d6-b5cd-6be6b689d0b7,Renty z tytułu niezdolności do pracy – nauczyciele wg wysokości – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532967/EN+NAUCZ-+wys+RI_2015.xls/72c9d72d-8629-4376-bcd7-64691b2f5d1a,XLS,tabela,,2017-05-30T13:50:16.608603,,renty-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy-dane-za-2016-r,Renty z tytułu niezdolności do pracy - dane za 2016 r.,"Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:1. został uznany za niezdolnego do pracy,2. ma wymagany – stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy,3. niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T11:39:31.663159,2017-06-05T09:42:37.214899,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 579c47cb-29e8-4666-bccb-c5c9d9aab61b,Renty z tytułu niezdolności do pracy – kolejarze wg wieku i płci – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532955/EN+KOLEJ-wiek+i+plec+RI-XII+2015.xls/2c8c7f34-538e-4195-9a88-0bdff65c9403,XLS,tabela,,2017-05-30T13:53:24.235764,,renty-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy-dane-za-2016-r,Renty z tytułu niezdolności do pracy - dane za 2016 r.,"Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:1. został uznany za niezdolnego do pracy,2. ma wymagany – stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy,3. niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T11:39:31.663159,2017-06-05T09:42:37.214899,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 69612e95-2625-41ab-b34e-5919bc3d3006,Renty z tytułu niezdolności do pracy – kolejarze wg stażu – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532955/EN+KOLEJ-+staz+RI-XII+2015.xls/bfa3ea7a-ad2d-4551-9c0c-be39dd26e2ba,XLS,tabela,,2017-05-30T13:53:52.044997,,renty-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy-dane-za-2016-r,Renty z tytułu niezdolności do pracy - dane za 2016 r.,"Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:1. został uznany za niezdolnego do pracy,2. ma wymagany – stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy,3. niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T11:39:31.663159,2017-06-05T09:42:37.214899,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych d1db5c53-a21f-4aae-a585-3079fb839c16,Renty z tytułu niezdolności do pracy – kolejarze wg wysokości – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532955/EN+KOLEJ-wys+RI-XII+2015.xls/df5466cf-1201-4cd9-bba6-d16714c582e1,XLS,tabela,,2017-05-30T13:54:17.453512,,renty-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy-dane-za-2016-r,Renty z tytułu niezdolności do pracy - dane za 2016 r.,"Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:1. został uznany za niezdolnego do pracy,2. ma wymagany – stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy,3. niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T11:39:31.663159,2017-06-05T09:42:37.214899,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 98a37d84-ab13-43e9-932c-97f6553ed727,Renty z tytułu niezdolności do pracy – prowadzący działalność gospodarczą wg wieku i płci – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532958/EN+DZ+GOSP-wiek+i+plec+RI-XII+2015.xlsx/c7cba6b3-bf70-45a7-9600-9dfe3a96e242,XLSX,tabela,,2017-05-30T13:54:45.887821,,renty-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy-dane-za-2016-r,Renty z tytułu niezdolności do pracy - dane za 2016 r.,"Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:1. został uznany za niezdolnego do pracy,2. ma wymagany – stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy,3. niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T11:39:31.663159,2017-06-05T09:42:37.214899,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 22085d4e-a6b7-4c62-834c-9931ba4ebce5,Renty z tytułu niezdolności do pracy – prowadzący działalność gospodarczą wg stażu – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532958/EN+DZ+GOSP-staz+RI-XII+2015.xlsx/d9257a02-1c91-4268-9f02-507f66703fc3,XLSX,tabela,,2017-05-30T13:55:16.880448,,renty-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy-dane-za-2016-r,Renty z tytułu niezdolności do pracy - dane za 2016 r.,"Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:1. został uznany za niezdolnego do pracy,2. ma wymagany – stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy,3. niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T11:39:31.663159,2017-06-05T09:42:37.214899,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych b442d2cf-27a0-41ed-9834-bbfd530e5915,Renty z tytułu niezdolności do pracy – prowadzący działalność gospodarczą wg wysokości – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532958/EN+DZ+GOSP-wys+RI-XII+2015.xlsx/b853c19a-709b-420a-9c46-51139a293fd6,XLSX,tabela,,2017-05-30T13:55:49.272789,,renty-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy-dane-za-2016-r,Renty z tytułu niezdolności do pracy - dane za 2016 r.,"Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:1. został uznany za niezdolnego do pracy,2. ma wymagany – stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy,3. niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T11:39:31.663159,2017-06-05T09:42:37.214899,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 63569705-cfd4-4efa-aadf-2166a11c7e74,Nowoprzyznane renty z tytułu niezdolności do pracy w 2016 r. ogółem wg wieku i płci,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532952/EN+OGOLEM+przyznane+w+2016-+wiek+i+plec+RI.xls/5397e829-9370-4140-b982-3a53f25e16d2,XLS,tabela,,2017-05-30T13:56:41.038679,,renty-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy-dane-za-2016-r,Renty z tytułu niezdolności do pracy - dane za 2016 r.,"Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:1. został uznany za niezdolnego do pracy,2. ma wymagany – stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy,3. niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T11:39:31.663159,2017-06-05T09:42:37.214899,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1fa0d521-0053-4f86-b30b-c0e7e806a2d2,Nowoprzyznane renty z tytułu niezdolności do pracy w 2016 r. ogółem wg stażu,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532952/EN+OGOLEM+przyznane+w+2016-+staz+RI.xls/69af9e87-c3b7-4766-b69a-72297a3dd54a,XLS,tabela,,2017-05-30T13:57:25.795995,,renty-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy-dane-za-2016-r,Renty z tytułu niezdolności do pracy - dane za 2016 r.,"Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:1. został uznany za niezdolnego do pracy,2. ma wymagany – stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy,3. niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T11:39:31.663159,2017-06-05T09:42:37.214899,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych e0a2149d-c1e6-4b0d-953c-6dd4656f094d,Nowoprzyznane renty z tytułu niezdolności do pracy w 2016 r. górników wg wieku,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532946/EN+GORN+przyznane+w+2015-+wiek+RI.xls/10792e57-a8ba-4785-993d-1dd93ce49146,XLS,tabela,,2017-05-30T14:01:54.818857,,renty-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy-dane-za-2016-r,Renty z tytułu niezdolności do pracy - dane za 2016 r.,"Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:1. został uznany za niezdolnego do pracy,2. ma wymagany – stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy,3. niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T11:39:31.663159,2017-06-05T09:42:37.214899,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych c65fdf60-f5a9-4f11-8ac4-582d4bdc728a,Nowoprzyznane renty z tytułu niezdolności do pracy w 2016 r. górników wg stażu,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532946/EN+GORN+przyznane+w+2015-+wys+RI.xlsx/ef5a279e-384f-4ec1-b2e0-557de498e77c,XLSX,tabela,,2017-05-30T14:02:29.682746,,renty-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy-dane-za-2016-r,Renty z tytułu niezdolności do pracy - dane za 2016 r.,"Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:1. został uznany za niezdolnego do pracy,2. ma wymagany – stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy,3. niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T11:39:31.663159,2017-06-05T09:42:37.214899,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 9553ba54-4f24-4751-a06c-2d09a0692b4c,Nowoprzyznane renty z tytułu niezdolności do pracy w 2016 r. górników wg wysokości,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532946/EN+GORN+przyznane+w+2015-+wys+RI.xlsx/ef5a279e-384f-4ec1-b2e0-557de498e77c,XLSX,tabela,,2017-05-30T14:05:03.723525,,renty-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy-dane-za-2016-r,Renty z tytułu niezdolności do pracy - dane za 2016 r.,"Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:1. został uznany za niezdolnego do pracy,2. ma wymagany – stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy,3. niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T11:39:31.663159,2017-06-05T09:42:37.214899,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 3daf57ab-87e0-4c76-b0e0-fd0384718226,Renty rodzinne ogółem wg wieku i płci – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533003/EN+OGOLEM-wiek+i+plec+upr+RR-XII+2016.xlsx/20fffe5f-89dd-46fb-92e6-c3c6a1c3fb61,XLSX,tabela excel,,2017-05-30T12:50:09.994776,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych a0cf56cb-aee6-4363-81b8-fe9c4e0be5ec,Renty rodzinne wg wieku i płci wypadkowe – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533003/EN+WYPAD-OGOLEM-wiek+i+plec+upr+RR-XII+2016.xlsx/a67793eb-febf-4ce7-a662-c36b2397d314,XLSX,tabela excel,,2017-05-30T12:51:10.585694,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych c567dda5-5949-45a6-88b7-7b2465000460,Renty rodzinne ogółem wg stażu – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533003/EN+OGOLEM-staz+RR-XII+2015.xls/3a4c2797-7645-46fe-9ea0-fc4c67f49970,XLS,tabela excel,,2017-05-30T12:52:00.504113,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 9d35fe74-a2c9-4429-bff0-687862834271,Renty rodzinne wg stażu wypadkowe – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533003/EN+WYPAD-OGOLEM-staz+RR-XII+2015.xls/cd54f7df-c9ce-4662-905a-46fdb7c2345e,XLS,tabela excel,,2017-05-30T12:52:41.195223,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych d4aa9e66-e9e7-49d2-a952-0a82bb62827f,Renty rodzinne ogółem wg wysokości – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533003/EN+OGOLEM-wys+RR-XII+2015.xlsx/f5c4a1ba-8567-43a1-b8aa-dbb4caf29318,XLSX,tabela excel,,2017-05-30T12:53:13.506355,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych ed07e587-da2e-448b-925a-eb017ab02b90,Renty rodzinne wg wysokości wypadkowe – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533003/EN+WYPAD-OGOLEM-wys+RR-XII+2015.xlsx/d9da82f4-ce33-4c0c-ae9e-6fe6849359e4,XLSX,tabela excel,,2017-05-30T12:53:56.644541,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1dcfd9db-0b68-4b72-bfcc-dd7fdc837907,Renty rodzinne wg sposobu pobierania świadczenia – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533003/EN+OGOLEM-najstarszy+upr+RR-+wiek%2C+plec+i+sposob+pobierania+XII.2016/b2286c80-df81-437a-8384-7fdfa864413f,XLSX,tabela excel,,2017-05-30T12:54:44.894368,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 35739af9-42bb-4b50-a758-a3d98285d815,Renty rodzinne wg starych zasad ogółem wg wieku i płci – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533036/EN+OGOLEM-wiek+i+plec+upr+RR-stare+zasady-XII+2015.xls/b48a8b4e-9177-42cc-b9d1-0d244af354f0,XLS,tabela excel,,2017-05-30T12:55:43.137318,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych ffd10940-ac9f-4fba-966d-324cef5f7628,Renty rodzinne wg starych zasad ogółem wg stażu – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533036/EN+OGOLEM-staz+RR-stare+zasady-XII+2015.xls/7330d7c1-dc44-4121-9e65-667541287451,XLS,tabela excel,,2017-05-30T12:56:16.362903,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 22049c98-12a5-4169-9362-08e847491423,Renty rodzinne wg starych zasad ogółem wg wysokości – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533036/EN+OGOLEM-wys+RR+stare+zasady-XII+2015.xlsx/689d06f0-3186-464b-aa53-e8d825630e0e,XLSX,tabela excel,,2017-05-30T12:56:49.874462,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 06aa9afa-0292-455e-aafa-865f2377a111,Renty rodzinne wg nowych zasad ogółem wg wieku i płci – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533039/EN+OGOLEM-wiek+i+plec+upr+RR-nowe+zasady-XII+2015.xls/630c29e7-3f68-42c6-8a43-38f57113bde1,XLS,tabela excel,,2017-05-30T12:58:01.000648,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 8eac8e9d-c15d-42f9-adb4-fc1bba85fbfb,Renty rodzinne wg nowych zasad ogółem wg wysokości – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533039/EN+OGOLEM-wys+RR+nowe+zasady-XII+2015.xlsx/0d755a80-8dd1-4004-8a79-ac17a9eb31da,XLSX,tabela excel,,2017-05-30T12:58:37.909230,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 54ad8d07-433a-47e5-82d5-6e5ad8a418b7,Renty rodzinne górników ogółem wg wieku i płci – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533012/EN+GORN-+wiek+i+plec+upr+RR-XII+2016.xlsx/8829f14d-4954-43fc-9bd2-45c815c323b7,XLSX,tabela excel,,2017-05-30T12:59:22.038988,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych bb0f69b3-c0ff-4d9b-b352-c7b520112b51,Renty rodzinne górników ogółem wg stażu – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533012/EN+GORN-+staz+RR-XII+2015.xlsx/4b941787-8c3b-4e96-a293-201e05ec03b9,XLSX,tabela excel,,2017-05-30T13:00:03.457017,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych fbcfd5a3-5c20-46eb-98bb-00fe8e2c14fd,Renty rodzinne górników ogółem wg wysokości – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533012/EN+GORN-+wys+RR-XII+2015.xlsx/ff3fec29-a15b-4ea9-9fa5-b97c51d480d0,XLSX,tabela excel,,2017-05-30T13:00:39.825528,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 8e8d7d61-fe4f-42d2-8e5a-760fe4540af5,Renty rodzinne kolejarzy ogółem wg wieku i płci – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533033/EN+KOLEJ-wiek+i+plec+upr+RR-XII+2015.xls/10516cf7-1fca-4b04-9c17-f0e839449da8,XLS,tabela excel,,2017-05-30T13:01:24.813127,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 4a713f05-6e6c-4560-bc07-68deaa5c90bd,Renty rodzinne kolejarzy ogółem wg stażu – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533033/EN+KOLEJ-+staz+RR-XII+2015.xls/a576fbf3-1e32-4d97-871b-550bd88bb065,XLS,tabela excel,,2017-05-30T13:01:54.852650,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych c5039594-a698-4ada-a3bc-bf432143161f,Renty rodzinne kolejarzy ogółem wg wysokości – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533033/EN+KOLEJ-wys+RR-XII+2015.xls/a7dda217-ca54-4921-b5e6-95d8cba7c4fd,XLS,tabela,,2017-05-30T13:02:25.408451,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych a3f8ea8e-06dc-4bc1-b16f-58c5f9c87e55,Renty rodzinne prowadzących działalność gospodarczą ogółem wg wieku i płci – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533027/EN+DZ+GOSP-wiek+i+plec+upr+RR-XII+2015.xlsx/2f7193fa-475b-4274-af72-311d19b4ac32,XLSX,tabela,,2017-05-30T13:02:54.201572,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 8cec10ae-2d43-4876-a0c2-81c6f5f7f9d9,Renty rodzinne prowadzących działalność gospodarczą ogółem wg stażu – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533027/EN+DZ+GOSP-staz+RR-XII+2015.xlsx/f87c91d1-bb14-4499-9074-a24b3d147b17,XLSX,tabela,,2017-05-30T13:03:25.680536,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 14f36c40-733a-4716-858c-cdb4d1e41da5,Renty rodzinne prowadzących działalność gospodarczą ogółem wg wysokości – stan na grudzień 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533027/EN+DZ+GOSP-wys+RR-XII+2015.xlsx/18f9b18f-23df-45ab-b558-5ac887143c8d,XLSX,tabela,,2017-05-30T13:04:04.246248,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych ac564abe-3417-4d58-946c-52193b144543,Nowoprzyznane renty rodzinne w 2016 r. ogółem wg wieku i płci,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533024/EN+OGOLEM+przyznane+w+2015-+wiek+i+plec+upr+RR.xls/17ff344e-69e3-4cef-a4f7-f56d7e67a6ff,XLS,tabela,,2017-05-30T13:19:32.769237,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 36fefe4e-0d56-492a-ab52-96d5e6e3ef4e,Nowoprzyznane renty rodzinne w 2016 r. wypadkowe wg wieku i płci,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533024/EN+WYPAD+przyznane+w+2015-+wiek+i+plec+upr+RR.xlsx/26abf72c-843f-4194-ab8c-5d502a364c13,XLSX,tabela excel,,2017-05-30T13:20:11.764439,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 8adcf4b9-efab-4c2c-8125-230e5addf5e8,Nowoprzyznane renty rodzinne w 2016 r. ogółem wg stażu,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533024/EN+OGOLEM+przyznane+w+2015-+staz+RR.xls/af0f28eb-8481-4d62-ab44-1ba4e9fee642,XLS,tabela,,2017-05-30T13:20:50.407224,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 8a1b485b-5c23-4fa7-8dfc-72baab9317b5,Nowoprzyznane renty rodzinne w 2016 r. ogółem wg wysokości,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533024/EN+OGOLEM+przyznane+w+2015-+wys+RR.xlsx/ed0a04c6-2d63-4d94-95aa-edc490ab8aad,XLSX,tabela,,2017-05-30T13:21:19.074717,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 41c5f4f3-5bf1-4696-a116-0bdee7701ace,Nowoprzyznane renty rodzinne w 2016 r. wypadkowe wg wysokości,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533024/EN+WYPAD+przyznane+w+2015-+wys+RR.xlsx/629514c8-16fe-4814-87bd-25cb95fac152,XLSX,tabela,,2017-05-30T13:22:10.839341,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych cabd0297-4fc0-405b-82cf-14eacee117cc,Nowoprzyznane renty rodzinne w 2016 r. wg starych zasad wg wieku i płci,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533030/EN+OGOLEM+przyznane+w+2015-+wiek+i+plec+upr+RR+stare+zasady.xls/7aa4998e-b392-4731-9a24-d8718eb63921,XLS,tabela,,2017-05-30T13:23:43.426769,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 2d4e51bd-365c-4d98-87bc-66ea5e60cda2,Nowoprzyznane renty rodzinne w 2016 r. wg starych zasad wg stażu,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533030/EN+OGOLEM+przyznane+w+2015-+staz+RR-stare+zasady.xls/26fed602-a8b6-4061-a837-559babc941f8,XLS,tabela,,2017-05-30T13:24:36.005652,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych e96fdedd-378b-4a01-a45b-88a783f94fe0,Nowoprzyznane renty rodzinne w 2016 r. wg starych zasad wg wysokości,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533030/EN+OGOLEM+przyznane+w+2015-+wys+RR-stare+zasady.xlsx/f0ca61cc-f06e-4974-bc87-1197c3ce6ebd,XLSX,tabela,,2017-05-30T13:25:11.845809,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 64ad725b-9cd1-4423-aa2e-206a1b28e542,Nowoprzyznane renty rodzinne w 2016 r. wg nowych zasad wg wieku i płci,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532991/EN+OGOLEM+przyznane+w+2015-+wiek+i+plec+upr+RR+nowe+zasady.xls/9a7a15b1-0867-4139-a9d8-4193599a6d36,XLS,tabela,,2017-05-30T13:25:43.593039,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych fb964687-d713-4dbc-bf2c-5ba58f14fc70,Nowoprzyznane renty rodzinne w 2016 r. wg nowych zasad wg wysokości,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532991/EN+OGOLEM+przyznane+w+2015-+wys+RR-nowe+zasady.xlsx/8b73116a-df19-45c1-abb1-947ae06e7aaf,XLSX,tabela,,2017-05-30T13:26:46.836445,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych b48cadbb-48d9-43c6-8f50-083f96de0472,Nowoprzyznane renty rodzinne w 2016 r. renty rodzinne górników ogółem wg wieku i płci,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533018/EN+GORN+przyznane+w+2015-+wiek+i+plec+upr+RR.xls/f9e5da9d-e7ed-49c5-b32a-9514eebe8f57,XLS,tabela,,2017-05-30T13:28:04.878582,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 4f583696-7e4a-4419-8fe7-06449b032ebd,Nowoprzyznane renty rodzinne w 2016 r. renty rodzinne górników ogółem wg stażu,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533018/EN+GORN+przyznane+w+2015-+staz+RR.xlsx/b6e90c63-abd7-434c-9122-eca3eddd6232,XLSX,tabela,,2017-05-30T13:28:32.699871,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych fc2b6df9-fe07-42e8-ab4e-80fed62ef465,Nowoprzyznane renty rodzinne w 2016 r. renty rodzinne górników ogółem wg wysokości,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533018/EN+GORN+przyznane+w+2015-+wys+RR.xlsx/e6fcfd0e-1488-4b19-8510-fb41ccf2d17e,XLSX,tabela,,2017-05-30T13:29:10.964008,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 87a5590d-c273-43ca-9037-d33a077ab308,Nowoprzyznane renty rodzinne w 2016 r. renty rodzinne kolejarzy ogółem wg wieku i płci,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533015/EN+KOLEJ+przyznane+w+2014-wiek+i+plec+upr+RR.xls/70a58ab8-d516-4198-b83b-895fd3e346d0,XLS,tabela,,2017-05-30T13:30:11.348154,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 5a9858f4-b143-4c2f-bff7-5e29ebb75472,Nowoprzyznane renty rodzinne w 2016 r. renty rodzinne kolejarzy ogółem wg stażu,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533015/EN+KOLEJ+przyznane+w+2014-+staz+RR.xls/4202ed99-02ce-49a5-9987-7c14bb74c0ce,XLS,tabela,,2017-05-30T13:31:04.086586,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 86f348c1-e91c-4485-9d51-f737afa06cc0,Nowoprzyznane renty rodzinne w 2016 r. renty rodzinne kolejarzy ogółem wg wysokości,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533015/EN+KOLEJ+przyznane+w+2014-wys+RR.xls/86457d00-51f4-4288-9a90-64a4b5f810bb,XLS,tabela,,2017-05-30T13:31:44.491280,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych a3f26370-b1b7-495b-8100-add6f37452c0,Nowoprzyznane renty rodzinne w 2016 r. renty rodzinne prowadzących działalność gospodarczą ogółem wg wieku i płci,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533045/EN+DZ+GOSP+przyznane+w+2014-+wiek+i+plci+upr+RR.xlsx/ec99304a-a121-451a-9606-5be332073b80,XLSX,tabela,,2017-05-30T13:32:17.441239,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 3c63e37c-1516-4beb-b385-90b566ae417f,Nowoprzyznane renty rodzinne w 2016 r. renty rodzinne prowadzących działalność gospodarczą ogółem wg stażu,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533045/EN+DZ+GOSP+przyznane+w+2014-+staz+RR.xlsx/86afe103-38bd-4c04-b751-997a4858a2ce,XLSX,tabela,,2017-05-30T13:32:59.096785,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych c5f0d65f-1080-4e8b-98fd-13adfb21a207,Nowoprzyznane renty rodzinne w 2016 r. renty rodzinne prowadzących działalność gospodarczą ogółem wg wysokości,,http://psz.zus.pl/documents/493365/533045/EN+DZ+GOSP+przyznane+w+2014-+wys+RR.xlsx/742ffb04-883b-49a6-a5fc-10d49bcec877,XLSX,tabela,,2017-05-30T13:33:59.434113,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1b714871-07fa-4f23-b61c-cdee1776eda5,Struktura wysokości rent rodzinnych po waloryzacji w marcu 2016 r. ogółem wg wysokości i płci,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532997/Wysokosc+rent+rodzinnych+po+waloryzacji+2016.xls/17c61763-180a-49e7-a18d-9e331b310b8a,XLS,tabela,,2017-05-30T13:35:54.263600,,renty-rodzinne-dane-za-2016-r,Renty rodzinne - dane za 2016 r.,"Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania.Do renty rodzinnej mają prawo m.in.: dzieci własne oraz wdowa lub wdowiec, jeżeli w chwili śmierci małżonka mieli ukończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują przynajmniej jedno z dzieci. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:47:56.475095,2017-06-06T11:14:39.381677,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych a3cfeb97-a936-44a3-b303-d7022a62c89d,Liczba osób pobierających zasiłki wg płci i województw w I kwartale 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532907/Liczba+os%C3%B3b+pob+zasilki+wg+plci+i+woj+I+kw+2016.xls/f36a4e8d-bae0-42af-9750-0ebcffc708a6,XLS,tabela excel,,2017-05-30T12:24:51.073685,,zasilki-dane-za-2016-r,Zasiłki - dane za 2016 r.,"Zestawienia zawierają liczbę osób pobierających zasiłki wg płci i wg województw, jak również liczbę dni i kwoty wypłat zasiłków wg wybranych tytułów ubezpieczeń i województw w 2016 r.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:23:14.752710,2017-05-30T12:48:08.472863,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 41d6e144-becb-4fd7-b938-2fd8b45d164f,Liczba osób pobierających zasiłki wg płci i województw w II kwartale 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532907/Liczba+os%C3%B3b+pob+zasilki+wg+plci+i+woj+II+kw+2016.xls/816db56f-1183-4931-a3a7-d9fdde3bc9a9,XLS,tabela excel,,2017-05-30T12:25:22.582039,,zasilki-dane-za-2016-r,Zasiłki - dane za 2016 r.,"Zestawienia zawierają liczbę osób pobierających zasiłki wg płci i wg województw, jak również liczbę dni i kwoty wypłat zasiłków wg wybranych tytułów ubezpieczeń i województw w 2016 r.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:23:14.752710,2017-05-30T12:48:08.472863,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 67b1397b-0ed9-4176-ba83-433c4868d618,Liczba dni i kwota wypłat zasiłków wg województw w I kwartale 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532898/Zasilki+wg+wojewodztw+I+kw+2016.xls/70a60a16-f1f8-4a0b-8baa-a2b412d1cd41,XLS,tabela excel,,2017-05-30T12:26:17.877173,,zasilki-dane-za-2016-r,Zasiłki - dane za 2016 r.,"Zestawienia zawierają liczbę osób pobierających zasiłki wg płci i wg województw, jak również liczbę dni i kwoty wypłat zasiłków wg wybranych tytułów ubezpieczeń i województw w 2016 r.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:23:14.752710,2017-05-30T12:48:08.472863,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 428c5609-3577-4ef8-aefd-2a0666e1417b,Liczba dni i kwota wypłat zasiłków wg województw w II kwartale 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532898/Zasilki+wg+wojewodztw+II+kw+2016.xls/67e2ecb1-9cb4-4f47-935e-73a6d6e7502d,XLS,tabela excel,,2017-05-30T12:26:47.617118,,zasilki-dane-za-2016-r,Zasiłki - dane za 2016 r.,"Zestawienia zawierają liczbę osób pobierających zasiłki wg płci i wg województw, jak również liczbę dni i kwoty wypłat zasiłków wg wybranych tytułów ubezpieczeń i województw w 2016 r.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:23:14.752710,2017-05-30T12:48:08.472863,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 9bb82ded-e6b0-4b32-b810-fcc1116a593e,Liczba dni i kwota wypłat zasiłków wg wybranych tytułów ubezpieczeń w I kwartale 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532901/Zasilki+wg+grup+ubezpieczonych+I+kw+2016.xls/b634d133-ad73-4d18-ac00-d9c632535344,XLS,tabela excel,,2017-05-30T12:27:31.207783,,zasilki-dane-za-2016-r,Zasiłki - dane za 2016 r.,"Zestawienia zawierają liczbę osób pobierających zasiłki wg płci i wg województw, jak również liczbę dni i kwoty wypłat zasiłków wg wybranych tytułów ubezpieczeń i województw w 2016 r.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:23:14.752710,2017-05-30T12:48:08.472863,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 71704234-9cf7-4acb-bf38-e1a2a0374b89,Liczba dni i kwota wypłat zasiłków wg wybranych tytułów ubezpieczeń w II kwartale 2016 r.,,http://psz.zus.pl/documents/493365/532901/Zasilki+wg+grup+ubezpieczonych+II+kw+2016.xls/ba8a225b-77bf-4e4d-99c8-4a3c7939b7c8,XLS,tabela excel,,2017-05-30T12:28:14.410122,,zasilki-dane-za-2016-r,Zasiłki - dane za 2016 r.,"Zestawienia zawierają liczbę osób pobierających zasiłki wg płci i wg województw, jak również liczbę dni i kwoty wypłat zasiłków wg wybranych tytułów ubezpieczeń i województw w 2016 r.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T10:23:14.752710,2017-05-30T12:48:08.472863,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 40be2805-f957-4296-a857-dd783e1266b4,Orzeczenia pierwszorazowe lekarzy orzeczników ZUS wydane w 2016 r. ustalające stopień niezdolność do pracy oraz celowość przekwalifikowania zawodowego według płci i wieku,"First-time certificates issued in 2016 by ZUS evaluating doctors, confirming incapacity for work or advisability of vocational retraining by gender and age. ",http://psz.zus.pl/documents/493365/532871/Orzeczenia+pierwszorazowe+wg+wieku%2C+plci+i+stopnia+niezdolnosci+w+2016.xls/b1cb7985-74bc-4eff-b18b-3771995211e7,XLS,tabela excel,,2017-05-30T08:54:43.377078,,orzecznictwo-lekarskie-dane-za-2016-r,Orzecznictwo lekarskie - dane za 2016 r.,"Organami orzekającymi w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych są lekarze orzecznicy, a od 1 stycznia 2005 r. także komisje lekarskie. Do zadań lekarzy orzeczników należy wydawanie orzeczeń dla celów rentowych, orzeczeń w sprawie prawa do renty socjalnej, orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego oraz orzeczeń w sprawach pozarentowych, takich jak: kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, orzekanie o potrzebie rehabilitacji w okresie czasowej niezdolności do pracy, przyznawanie dodatku pielęgnacyjnego emerytom, ocena procentowego uszczerbku na zdrowiu, powstałego w wyniku wypadków przy pracy lub chorób zawodowych, orzekanie w sprawach świadczeń podlegających koordynacji w ramach UE czy też o celowości przekwalifikowania zawodowego.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T06:52:16.289370,2017-06-06T11:17:52.269474,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 31491e97-32fa-4fec-8269-5711f0852d2f,Orzeczenia pierwszorazowe lekarzy orzeczników ZUS wydane w 2016 r. ustalające stopień niezdolność do pracy lub celowość przekwalifikowania zawodowego według płci i jednostek chorobowych,"First-time certificates issued in 2016 by ZUS evaluating doctors, confirming incapacity for work or advisability of vocational retraining by gender and disease entities.",http://psz.zus.pl/documents/493365/532871/Orzeczenia+pierwszorazowe+wg+chorob%2C+plci+i+stopnia+niezdolnosci+w+2016.xls/235fe60e-4b95-4310-9819-e36835d45953,XLS,tabela excel,,2017-05-30T08:56:21.949793,,orzecznictwo-lekarskie-dane-za-2016-r,Orzecznictwo lekarskie - dane za 2016 r.,"Organami orzekającymi w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych są lekarze orzecznicy, a od 1 stycznia 2005 r. także komisje lekarskie. Do zadań lekarzy orzeczników należy wydawanie orzeczeń dla celów rentowych, orzeczeń w sprawie prawa do renty socjalnej, orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego oraz orzeczeń w sprawach pozarentowych, takich jak: kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, orzekanie o potrzebie rehabilitacji w okresie czasowej niezdolności do pracy, przyznawanie dodatku pielęgnacyjnego emerytom, ocena procentowego uszczerbku na zdrowiu, powstałego w wyniku wypadków przy pracy lub chorób zawodowych, orzekanie w sprawach świadczeń podlegających koordynacji w ramach UE czy też o celowości przekwalifikowania zawodowego.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T06:52:16.289370,2017-06-06T11:17:52.269474,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych a3dc263f-96b7-4f37-b30c-12bcc1b80621,Orzeczenia pierwszorazowe ustalające uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego w 2016 r. wg wieku i płci osób badanych,First-time certificates issued in 2016 by ZUS evaluating doctors confirming entitlement to a rehabilitation benefit by gender and age.,http://psz.zus.pl/documents/493365/532868/Orzeczenia+pierwszorazowe+wg+wieku%2C+plci+swiadczenie+rehabilitacyjne+w+2016.xls/29024436-f172-4b3e-bc94-3a8c18f4b6e4,XLS,tabela excel,,2017-05-30T08:57:38.206789,,orzecznictwo-lekarskie-dane-za-2016-r,Orzecznictwo lekarskie - dane za 2016 r.,"Organami orzekającymi w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych są lekarze orzecznicy, a od 1 stycznia 2005 r. także komisje lekarskie. Do zadań lekarzy orzeczników należy wydawanie orzeczeń dla celów rentowych, orzeczeń w sprawie prawa do renty socjalnej, orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego oraz orzeczeń w sprawach pozarentowych, takich jak: kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, orzekanie o potrzebie rehabilitacji w okresie czasowej niezdolności do pracy, przyznawanie dodatku pielęgnacyjnego emerytom, ocena procentowego uszczerbku na zdrowiu, powstałego w wyniku wypadków przy pracy lub chorób zawodowych, orzekanie w sprawach świadczeń podlegających koordynacji w ramach UE czy też o celowości przekwalifikowania zawodowego.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T06:52:16.289370,2017-06-06T11:17:52.269474,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 54d84532-3117-450d-987b-814ee5704d04,Orzeczenia pierwszorazowe ustalające uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego w 2016 r. wg jednostek chorobowych i płci świadczeniobiorców,First-time certificates issued in 2016 by ZUS evaluating doctors confirming entitlement to a rehabilitation benefit by gender and disease entities.,http://psz.zus.pl/documents/493365/532868/Orzeczenia+pierwszorazowe+wg+chorob%2C+plci+swiadczenie+rehabilitacyjne+w+2016.xls/c1f9d264-2e90-4791-9a78-0b679c9798e8,XLS,tabela excel,,2017-05-30T09:00:54.766125,,orzecznictwo-lekarskie-dane-za-2016-r,Orzecznictwo lekarskie - dane za 2016 r.,"Organami orzekającymi w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych są lekarze orzecznicy, a od 1 stycznia 2005 r. także komisje lekarskie. Do zadań lekarzy orzeczników należy wydawanie orzeczeń dla celów rentowych, orzeczeń w sprawie prawa do renty socjalnej, orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego oraz orzeczeń w sprawach pozarentowych, takich jak: kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, orzekanie o potrzebie rehabilitacji w okresie czasowej niezdolności do pracy, przyznawanie dodatku pielęgnacyjnego emerytom, ocena procentowego uszczerbku na zdrowiu, powstałego w wyniku wypadków przy pracy lub chorób zawodowych, orzekanie w sprawach świadczeń podlegających koordynacji w ramach UE czy też o celowości przekwalifikowania zawodowego.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T06:52:16.289370,2017-06-06T11:17:52.269474,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 3ed45084-9209-4d34-9d6d-d098e863e0a0,Orzeczenia powypadkowe w 2016 r. wg procentu uszczerbku na zdrowiu,Post-accident decisions issued in 2016 by ZUS evaluating doctors stating the percentage of damage to health / bodily injury by percentage of health damage,http://psz.zus.pl/documents/493365/532865/Orzeczenia+powypadkowe+wg+procentu+uszczczerbku+na+zdrowiu+w+2016.xls/9b2b1695-aff4-4355-ace8-054cce5cec2f,XLS,tabela excel,,2017-05-30T09:02:15.459506,,orzecznictwo-lekarskie-dane-za-2016-r,Orzecznictwo lekarskie - dane za 2016 r.,"Organami orzekającymi w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych są lekarze orzecznicy, a od 1 stycznia 2005 r. także komisje lekarskie. Do zadań lekarzy orzeczników należy wydawanie orzeczeń dla celów rentowych, orzeczeń w sprawie prawa do renty socjalnej, orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego oraz orzeczeń w sprawach pozarentowych, takich jak: kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, orzekanie o potrzebie rehabilitacji w okresie czasowej niezdolności do pracy, przyznawanie dodatku pielęgnacyjnego emerytom, ocena procentowego uszczerbku na zdrowiu, powstałego w wyniku wypadków przy pracy lub chorób zawodowych, orzekanie w sprawach świadczeń podlegających koordynacji w ramach UE czy też o celowości przekwalifikowania zawodowego.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T06:52:16.289370,2017-06-06T11:17:52.269474,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 73ae3a01-319b-4f82-b070-54556e320534,Orzeczenia powypadkowe w 2016 r. wg wieku i płci,Post-accident decisions issued in 2016 by ZUS evaluating doctors stating the percentage of damage to health / bodily injury by age and gender,http://psz.zus.pl/documents/493365/532865/Orzeczenia+powypadkowe+wg+wieku+i+plci+w+2016.xls/582e5034-c3ff-4f34-9f5f-eb10159387c7,XLS,tabela excel,,2017-05-30T09:03:16.174982,,orzecznictwo-lekarskie-dane-za-2016-r,Orzecznictwo lekarskie - dane za 2016 r.,"Organami orzekającymi w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych są lekarze orzecznicy, a od 1 stycznia 2005 r. także komisje lekarskie. Do zadań lekarzy orzeczników należy wydawanie orzeczeń dla celów rentowych, orzeczeń w sprawie prawa do renty socjalnej, orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego oraz orzeczeń w sprawach pozarentowych, takich jak: kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, orzekanie o potrzebie rehabilitacji w okresie czasowej niezdolności do pracy, przyznawanie dodatku pielęgnacyjnego emerytom, ocena procentowego uszczerbku na zdrowiu, powstałego w wyniku wypadków przy pracy lub chorób zawodowych, orzekanie w sprawach świadczeń podlegających koordynacji w ramach UE czy też o celowości przekwalifikowania zawodowego.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T06:52:16.289370,2017-06-06T11:17:52.269474,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 6ceddbe9-d1f5-43a9-9644-354e72b484a8,Orzeczenia ustalające procentowy uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku wypadków przy pracy w 2016 r. wg procentu uszczerbku na zdrowiu,Medical certificates issued in 2016 by ZUS evaluating doctors stating the percentage of damage to health / bodily injury caused by accidents at workby percentage of health damage,http://psz.zus.pl/documents/493365/532862/Orzeczenia+powypadkowe+-+wypadki+przy+pracy+wg+procentu+uszcz+na+zdrowiu+w+2016.xls/96bb1a04-59a2-4e72-9d8f-756af20b9806,XLS,tabela excel,,2017-05-30T09:05:32.872608,,orzecznictwo-lekarskie-dane-za-2016-r,Orzecznictwo lekarskie - dane za 2016 r.,"Organami orzekającymi w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych są lekarze orzecznicy, a od 1 stycznia 2005 r. także komisje lekarskie. Do zadań lekarzy orzeczników należy wydawanie orzeczeń dla celów rentowych, orzeczeń w sprawie prawa do renty socjalnej, orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego oraz orzeczeń w sprawach pozarentowych, takich jak: kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, orzekanie o potrzebie rehabilitacji w okresie czasowej niezdolności do pracy, przyznawanie dodatku pielęgnacyjnego emerytom, ocena procentowego uszczerbku na zdrowiu, powstałego w wyniku wypadków przy pracy lub chorób zawodowych, orzekanie w sprawach świadczeń podlegających koordynacji w ramach UE czy też o celowości przekwalifikowania zawodowego.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T06:52:16.289370,2017-06-06T11:17:52.269474,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 7f90bf39-551f-4e41-92bd-b530ef60219e,Orzeczenia ustalające procentowy uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku chorób zawodowych w 2016 r. wg procentu uszczerbku na zdrowiu,Medical certificates issued in 2016 by ZUS evaluating doctors stating the percentage of damage to health / bodily injury caused by occupational diseasesby percentage of health damage,http://psz.zus.pl/documents/493365/532859/Orzeczenia+powypadkowe+-+choroby+zawodowe+wg+procentu+uszcz+na+zdrowiu+w+2016.xls/8dddbf0d-cbf0-4cfc-9bb7-ec709fd7f090,XLS,tabela excel,,2017-05-30T09:08:37.217133,,orzecznictwo-lekarskie-dane-za-2016-r,Orzecznictwo lekarskie - dane za 2016 r.,"Organami orzekającymi w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych są lekarze orzecznicy, a od 1 stycznia 2005 r. także komisje lekarskie. Do zadań lekarzy orzeczników należy wydawanie orzeczeń dla celów rentowych, orzeczeń w sprawie prawa do renty socjalnej, orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego oraz orzeczeń w sprawach pozarentowych, takich jak: kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, orzekanie o potrzebie rehabilitacji w okresie czasowej niezdolności do pracy, przyznawanie dodatku pielęgnacyjnego emerytom, ocena procentowego uszczerbku na zdrowiu, powstałego w wyniku wypadków przy pracy lub chorób zawodowych, orzekanie w sprawach świadczeń podlegających koordynacji w ramach UE czy też o celowości przekwalifikowania zawodowego.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T06:52:16.289370,2017-06-06T11:17:52.269474,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 5e95b381-7e3d-46e6-b3c9-a15b8207ffb4,Orzeczenia ustalające procentowy uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku chorób zawodowych w 2016 r. wg wieku i płci,Medical certificates issued in 2016 by ZUS evaluating doctors stating the percentageof damage to health / bodily injury caused by occupational diseases by age and gender,http://psz.zus.pl/documents/493365/532859/Orzeczenia+powypadkowe+-+choroby+zawodowe+wg+wieku+i+plci+w+2016.xls/e3c8f89a-94fa-4d79-a9be-2572c0d4be4a,XLS,tabela excel,,2017-05-30T09:10:09.318903,,orzecznictwo-lekarskie-dane-za-2016-r,Orzecznictwo lekarskie - dane za 2016 r.,"Organami orzekającymi w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych są lekarze orzecznicy, a od 1 stycznia 2005 r. także komisje lekarskie. Do zadań lekarzy orzeczników należy wydawanie orzeczeń dla celów rentowych, orzeczeń w sprawie prawa do renty socjalnej, orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego oraz orzeczeń w sprawach pozarentowych, takich jak: kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, orzekanie o potrzebie rehabilitacji w okresie czasowej niezdolności do pracy, przyznawanie dodatku pielęgnacyjnego emerytom, ocena procentowego uszczerbku na zdrowiu, powstałego w wyniku wypadków przy pracy lub chorób zawodowych, orzekanie w sprawach świadczeń podlegających koordynacji w ramach UE czy też o celowości przekwalifikowania zawodowego.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T06:52:16.289370,2017-06-06T11:17:52.269474,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 4c413eab-9f3f-4b4c-b046-ebc53b7ecfe3,Orzeczenia wydane osobom ubiegającym się o rentę socjalną w 2016 r. wg wieku i płci,First-time and renewed certificates confirming complete incapacity for work issued in 2016 by ZUS evaluating doctors to persons claiming social pensions bz gender and age,http://psz.zus.pl/documents/493365/532904/Orzeczenia+o+rente+socjalna+wg+wieku+i+plci+w+2016.xls/d01677ef-2728-4b05-9b24-bbbcde6e3241,XLS,tabela excel,,2017-05-30T09:23:20.171730,,orzecznictwo-lekarskie-dane-za-2016-r,Orzecznictwo lekarskie - dane za 2016 r.,"Organami orzekającymi w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych są lekarze orzecznicy, a od 1 stycznia 2005 r. także komisje lekarskie. Do zadań lekarzy orzeczników należy wydawanie orzeczeń dla celów rentowych, orzeczeń w sprawie prawa do renty socjalnej, orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego oraz orzeczeń w sprawach pozarentowych, takich jak: kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, orzekanie o potrzebie rehabilitacji w okresie czasowej niezdolności do pracy, przyznawanie dodatku pielęgnacyjnego emerytom, ocena procentowego uszczerbku na zdrowiu, powstałego w wyniku wypadków przy pracy lub chorób zawodowych, orzekanie w sprawach świadczeń podlegających koordynacji w ramach UE czy też o celowości przekwalifikowania zawodowego.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T06:52:16.289370,2017-06-06T11:17:52.269474,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych b0916618-3b16-42e1-b048-2ec04047fff2,Orzeczenia wydane osobom ubiegającym się o rentę socjalną w 2016 r. wg jednostek chorobowych i płci,First-time and renewed certificates confirming complete incapacity for work issued in 2016 by ZUS evaluating doctors to persons claiming social pensions by gender and disease entities,http://psz.zus.pl/documents/493365/532904/Orzeczenia+o+rente+socjalna+wg+chorob+i+plci+w+2016.xls/0a983c4f-ebee-4e56-8997-7814e48fa68d,XLS,tabela excel,,2017-05-30T09:24:44.745217,,orzecznictwo-lekarskie-dane-za-2016-r,Orzecznictwo lekarskie - dane za 2016 r.,"Organami orzekającymi w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych są lekarze orzecznicy, a od 1 stycznia 2005 r. także komisje lekarskie. Do zadań lekarzy orzeczników należy wydawanie orzeczeń dla celów rentowych, orzeczeń w sprawie prawa do renty socjalnej, orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego oraz orzeczeń w sprawach pozarentowych, takich jak: kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, orzekanie o potrzebie rehabilitacji w okresie czasowej niezdolności do pracy, przyznawanie dodatku pielęgnacyjnego emerytom, ocena procentowego uszczerbku na zdrowiu, powstałego w wyniku wypadków przy pracy lub chorób zawodowych, orzekanie w sprawach świadczeń podlegających koordynacji w ramach UE czy też o celowości przekwalifikowania zawodowego.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T06:52:16.289370,2017-06-06T11:17:52.269474,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 4e4b9be2-55a5-4ae4-b183-ac4b6683cb62,Orzeczenia pierwszorazowe dla celów rentowych z jednoczesną potrzebą rehabilitacji leczniczej w 2016 r. wg płci osób badanych i jednostek chorobowych,"First-time certificates issued in 2016 by ZUS evaluating doctors, confirming degree of incapacity for work including certificates also containing an opinionon on the need for medical rehabilitation by gender and disease entities",http://psz.zus.pl/documents/493365/532856/Orzecz+pierwszoraz+z+jedn+potrz+rehab+lecz+wg+plci+i+jednostek+chorobowych+2016.xls/1cf15bf1-b1b6-4341-a7e5-c519ff6b32c9,XLS,tabela excel,,2017-05-30T09:27:00.941088,,orzecznictwo-lekarskie-dane-za-2016-r,Orzecznictwo lekarskie - dane za 2016 r.,"Organami orzekającymi w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych są lekarze orzecznicy, a od 1 stycznia 2005 r. także komisje lekarskie. Do zadań lekarzy orzeczników należy wydawanie orzeczeń dla celów rentowych, orzeczeń w sprawie prawa do renty socjalnej, orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego oraz orzeczeń w sprawach pozarentowych, takich jak: kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, orzekanie o potrzebie rehabilitacji w okresie czasowej niezdolności do pracy, przyznawanie dodatku pielęgnacyjnego emerytom, ocena procentowego uszczerbku na zdrowiu, powstałego w wyniku wypadków przy pracy lub chorób zawodowych, orzekanie w sprawach świadczeń podlegających koordynacji w ramach UE czy też o celowości przekwalifikowania zawodowego.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T06:52:16.289370,2017-06-06T11:17:52.269474,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 8f0b7bbd-5f8e-4d9e-a067-c3288b9a2178,"Orzeczenia pierwszorazowe dla celów rentowych z jednoczesną potrzebą rehabilitacji leczniczej w 2016 r. wg płci osób badanych, przewidywanego okresu niezdolności do pracy i jednostek chorobowych","First-time certificates issued in 2016 by ZUS evaluating doctors, confirming degree of incapacity for work including certificates also containing an opinionon on the need for medical rehabilitation by gender, expected period of incapacity for work and disease entities",http://psz.zus.pl/documents/493365/532856/Orzecz+pierwszoraz+z+jedn+potrz+rehab+lecz+wg+plci+okresu+niezdoln+i+jedn+chor+2016.xls/f07b9672-862c-4448-a4be-55ac0d16a2a3,XLS,tabela excel,,2017-05-30T09:29:06.185368,,orzecznictwo-lekarskie-dane-za-2016-r,Orzecznictwo lekarskie - dane za 2016 r.,"Organami orzekającymi w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych są lekarze orzecznicy, a od 1 stycznia 2005 r. także komisje lekarskie. Do zadań lekarzy orzeczników należy wydawanie orzeczeń dla celów rentowych, orzeczeń w sprawie prawa do renty socjalnej, orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego oraz orzeczeń w sprawach pozarentowych, takich jak: kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, orzekanie o potrzebie rehabilitacji w okresie czasowej niezdolności do pracy, przyznawanie dodatku pielęgnacyjnego emerytom, ocena procentowego uszczerbku na zdrowiu, powstałego w wyniku wypadków przy pracy lub chorób zawodowych, orzekanie w sprawach świadczeń podlegających koordynacji w ramach UE czy też o celowości przekwalifikowania zawodowego.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T06:52:16.289370,2017-06-06T11:17:52.269474,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 14511e6b-966b-4d31-969a-c743aee287d7,"Orzeczenia pierwszorazowe ustalające uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego z jednoczesną potrzebą rehabilitacji leczniczej w 2016 r. wg płci osób badanych, przewidywanego okresu niezdolności do pracy i jednostek chorobowych","First-time certificates issued in 2016 by ZUS evaluating doctors confirming entitlement to a rehabilitation benefit including certificates also containing an opinionon on the need for medical rehabilitation by gender, expected period of incapacity for work and disease entities",http://psz.zus.pl/documents/493365/532769/Orzecz+pierwszoraz+upr+do+sw+reh+z+jedn+potrz+rehab+lecz+wg+plci+okresu+niezdoln+i+jedn+chor+2016.xls/1731a568-17a8-4e5b-bb55-ba560377558d,XLS,tabela excel,,2017-05-30T09:34:52.620470,,orzecznictwo-lekarskie-dane-za-2016-r,Orzecznictwo lekarskie - dane za 2016 r.,"Organami orzekającymi w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych są lekarze orzecznicy, a od 1 stycznia 2005 r. także komisje lekarskie. Do zadań lekarzy orzeczników należy wydawanie orzeczeń dla celów rentowych, orzeczeń w sprawie prawa do renty socjalnej, orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego oraz orzeczeń w sprawach pozarentowych, takich jak: kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, orzekanie o potrzebie rehabilitacji w okresie czasowej niezdolności do pracy, przyznawanie dodatku pielęgnacyjnego emerytom, ocena procentowego uszczerbku na zdrowiu, powstałego w wyniku wypadków przy pracy lub chorób zawodowych, orzekanie w sprawach świadczeń podlegających koordynacji w ramach UE czy też o celowości przekwalifikowania zawodowego.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T06:52:16.289370,2017-06-06T11:17:52.269474,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 7108f7e4-2eeb-49b4-b377-002c9cf78f72,Orzeczenia pierwszorazowe ustalające uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego z jednoczesną potrzebą rehabilitacji leczniczej w 2016 r. wg płci osób badanych i jednostek chorobowych,First-time certificates issued in 2016 by ZUS evaluating doctors confirming entitlement to a rehabilitation benefit including certificates also containing an opinionon on the need for medical rehabilitation by gender and disease entities,http://psz.zus.pl/documents/493365/532769/Orzecz+pierwszoraz+upr+do+sw+reh+z+jedn+potrz+rehab+lecz+wg+plci+i+jednostek+chorobowych+2016.xls/6b1671ae-25cf-4932-9008-70f20c66ae61,XLS,tabela excel,,2017-05-30T09:36:18.075590,,orzecznictwo-lekarskie-dane-za-2016-r,Orzecznictwo lekarskie - dane za 2016 r.,"Organami orzekającymi w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych są lekarze orzecznicy, a od 1 stycznia 2005 r. także komisje lekarskie. Do zadań lekarzy orzeczników należy wydawanie orzeczeń dla celów rentowych, orzeczeń w sprawie prawa do renty socjalnej, orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego oraz orzeczeń w sprawach pozarentowych, takich jak: kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, orzekanie o potrzebie rehabilitacji w okresie czasowej niezdolności do pracy, przyznawanie dodatku pielęgnacyjnego emerytom, ocena procentowego uszczerbku na zdrowiu, powstałego w wyniku wypadków przy pracy lub chorób zawodowych, orzekanie w sprawach świadczeń podlegających koordynacji w ramach UE czy też o celowości przekwalifikowania zawodowego.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T06:52:16.289370,2017-06-06T11:17:52.269474,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 3cc0f0db-4e08-4368-aded-2f0830f50735,Orzeczenia ponowne dla celów rentowych w 2016 r. wg płci osób badanych,"Renewed certificates issued in 2016 by ZUS evaluating doctors, confirming incapacity for work or advisability of vocational retraining by gender and age",http://psz.zus.pl/documents/493365/532841/Orzeczenia+ponowne+wg+wieku%2C+plci+i+stopnia+niezdolnosci+w+2016.xls/15ee81ec-c74e-4c2d-a8c3-da59f301c289,XLS,tabela excel,,2017-05-30T10:47:43.812400,,orzecznictwo-lekarskie-dane-za-2016-r,Orzecznictwo lekarskie - dane za 2016 r.,"Organami orzekającymi w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych są lekarze orzecznicy, a od 1 stycznia 2005 r. także komisje lekarskie. Do zadań lekarzy orzeczników należy wydawanie orzeczeń dla celów rentowych, orzeczeń w sprawie prawa do renty socjalnej, orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego oraz orzeczeń w sprawach pozarentowych, takich jak: kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, orzekanie o potrzebie rehabilitacji w okresie czasowej niezdolności do pracy, przyznawanie dodatku pielęgnacyjnego emerytom, ocena procentowego uszczerbku na zdrowiu, powstałego w wyniku wypadków przy pracy lub chorób zawodowych, orzekanie w sprawach świadczeń podlegających koordynacji w ramach UE czy też o celowości przekwalifikowania zawodowego.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T06:52:16.289370,2017-06-06T11:17:52.269474,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 20f4bd21-3dc6-4f21-96e3-0cf4268662d9,"Orzeczenia ponowne dla celów rentowych w 2016 r. wg płci wg jednostek chorobowych, płci świadczeniobiorców oraz stopnia niezdolności do pracy","Renewed certificates issued in 2016 by ZUS evaluating doctors, confirming incapacity for work or advisability of vocational retraining by gender and disease entities ",http://psz.zus.pl/documents/493365/532841/Orzeczenia+ponowne+wg+chorob%2C+plci+i+stopnia+niezdolnosci+w+2016.xls/7d713ccc-561a-47bb-a2b5-2c5898251bdb,XLS,tabela excel,,2017-05-30T10:52:21.743886,,orzecznictwo-lekarskie-dane-za-2016-r,Orzecznictwo lekarskie - dane za 2016 r.,"Organami orzekającymi w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych są lekarze orzecznicy, a od 1 stycznia 2005 r. także komisje lekarskie. Do zadań lekarzy orzeczników należy wydawanie orzeczeń dla celów rentowych, orzeczeń w sprawie prawa do renty socjalnej, orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego oraz orzeczeń w sprawach pozarentowych, takich jak: kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, orzekanie o potrzebie rehabilitacji w okresie czasowej niezdolności do pracy, przyznawanie dodatku pielęgnacyjnego emerytom, ocena procentowego uszczerbku na zdrowiu, powstałego w wyniku wypadków przy pracy lub chorób zawodowych, orzekanie w sprawach świadczeń podlegających koordynacji w ramach UE czy też o celowości przekwalifikowania zawodowego.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T06:52:16.289370,2017-06-06T11:17:52.269474,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 0113372c-bf4b-4ead-8e55-0093a3d9936c,Orzeczenia ponowne ustalające uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego w 2016 r. wg płci osób badanych,Renewed issued in 2016 by ZUS evaluating doctors confirming entitlement to a rehabilitation benefit by gender and age,http://psz.zus.pl/documents/493365/532838/Orzeczenia+ponowne+wg+wieku%2C+plci+swiadczenie+rehabilitacyjne+w+2016.xls/98c4c756-6f98-4e1c-8cc7-0e2e49de0717,XLS,tabela excel,,2017-05-30T10:54:58.988919,,orzecznictwo-lekarskie-dane-za-2016-r,Orzecznictwo lekarskie - dane za 2016 r.,"Organami orzekającymi w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych są lekarze orzecznicy, a od 1 stycznia 2005 r. także komisje lekarskie. Do zadań lekarzy orzeczników należy wydawanie orzeczeń dla celów rentowych, orzeczeń w sprawie prawa do renty socjalnej, orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego oraz orzeczeń w sprawach pozarentowych, takich jak: kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, orzekanie o potrzebie rehabilitacji w okresie czasowej niezdolności do pracy, przyznawanie dodatku pielęgnacyjnego emerytom, ocena procentowego uszczerbku na zdrowiu, powstałego w wyniku wypadków przy pracy lub chorób zawodowych, orzekanie w sprawach świadczeń podlegających koordynacji w ramach UE czy też o celowości przekwalifikowania zawodowego.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T06:52:16.289370,2017-06-06T11:17:52.269474,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych e116b5a6-5b8d-42e8-b51a-8f31bea28faf,"Orzeczenia ponowne ustalające uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego w 2016 r. wg płci wg jednostek chorobowych, płci osób badanych",Renewed certificates issued in 2016 by ZUS evaluating doctors confirming entitlement to a rehabilitation benefitby gender and disease entities,http://psz.zus.pl/documents/493365/532838/Orzeczenia+ponowne+wg+chor%C3%B3b%2C+plci+swiadczenie+rehabilitacyjne+w+2016.xls/62809c36-19d6-46ca-ae8f-affe3e1a8796,XLS,tabela excel,,2017-05-30T10:56:11.456086,,orzecznictwo-lekarskie-dane-za-2016-r,Orzecznictwo lekarskie - dane za 2016 r.,"Organami orzekającymi w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych są lekarze orzecznicy, a od 1 stycznia 2005 r. także komisje lekarskie. Do zadań lekarzy orzeczników należy wydawanie orzeczeń dla celów rentowych, orzeczeń w sprawie prawa do renty socjalnej, orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego oraz orzeczeń w sprawach pozarentowych, takich jak: kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, orzekanie o potrzebie rehabilitacji w okresie czasowej niezdolności do pracy, przyznawanie dodatku pielęgnacyjnego emerytom, ocena procentowego uszczerbku na zdrowiu, powstałego w wyniku wypadków przy pracy lub chorób zawodowych, orzekanie w sprawach świadczeń podlegających koordynacji w ramach UE czy też o celowości przekwalifikowania zawodowego.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T06:52:16.289370,2017-06-06T11:17:52.269474,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 69c0ff8d-13dd-4c8c-9175-91d0dd417873,Ubezpieczeni poddani rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS w 2014 roku w 12 miesięcy po odbytej rehabilitacji,"Od momentu wprowadzenia programu rehabilitacji leczniczej, Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych ZUS prowadzi coroczne badanie statystyczne osób poddanych rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej, mające na celu ocenę skuteczności rehabilitacji leczniczej mierzonej świadczeniami pobieranymi bądź nie pobieranymi w okresie 12 miesięcy po jej zakończeniu. Przez szereg lat badanie to przeprowadzane było na reprezentatywnej próbie losowanej z populacji osób poddanych rehabilitacji leczniczej w danym roku.",http://www.zus.pl/documents/10182/39605/Ubezpieczeni+poddani+rehabilitacji+leczniczej+w+ramach+prewencji+rentowej+ZUS+w+2014+roku+w+12+miesi%C4%99cy+po+odbytej+rehabilitacji.pdf/83849390-85cc-42cc-83d5-4a57f13f4f41,PDF,pdf,,2017-05-30T11:00:43.510864,,rehabilitacja-lecznicza-dane-za-2016-r,Rehabilitacja lecznicza - dane za 2014 r.,"ZUS prowadzi rehabilitację lecznicza w ramach prewencji rentowej. Celem programu rehabilitacji jest przywrócenie zdolności do pracy osobom ubezpieczonym, które w wyniku chorób lub następstw urazów zagrożone są utratą zdolności do pracy, ale rokują jej odzyskanie po zastosowaniu odpowiedniego postępowania leczniczo-rehabilitacyjnego. Na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej i wypadkowej są kierowani ubezpieczeni zagrożeni stałą lub długoterminową niezdolnością do pracy, a także pobierający renty z tytułu niezdolności do pracy.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-30T06:39:41.104093,2017-05-30T12:45:23.747962,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 9eef57ee-4853-4b28-af95-ff59784ffad0,Informacje o naborach do pracy w Urzędzie Miasta Olsztyna,Informacje o ogłoszeniach i rozstrzygnięciach naborów do pracy w Urzędzie Miasta Olsztyna. Instrukcja korzystania z api dostępny pod adresem: https://e-rekrutacje.olsztyn.eu/api,https://erekrutacje.olsztyn.eu/json,JSON,"json,api",,2017-05-30T08:05:00.244855,,nabory-do-pracy-w-urzedzie-miasta-olsztyna,Nabory do pracy w Urzędzie Miasta Olsztyna,Nabory do pracy w Urzędzie Miasta Olsztyna publikowane na stronie https://e-rekrutacje.olsztyn.eu,administracja_publiczna,2017-05-30T05:59:40.284759,2017-05-30T13:43:12.357316,gmina-olsztyn,Gmina Olsztyn 0483101d-d1db-4873-a355-989df923629a,Informacje o naborach do pracy w Urzędzie Miasta Olsztyna,Informacje o ogłoszeniach i rozstrzygnięciach naborów do pracy w Urzędzie Miasta Olsztyna. Instrukcja korzystania z api dostępny pod adresem: https://e-rekrutacje.olsztyn.eu/api,https://erekrutacje.olsztyn.eu/xml,XML,"xml,api",,2017-05-30T08:05:46.595403,,nabory-do-pracy-w-urzedzie-miasta-olsztyna,Nabory do pracy w Urzędzie Miasta Olsztyna,Nabory do pracy w Urzędzie Miasta Olsztyna publikowane na stronie https://e-rekrutacje.olsztyn.eu,administracja_publiczna,2017-05-30T05:59:40.284759,2017-05-30T13:43:12.357316,gmina-olsztyn,Gmina Olsztyn c1d341bf-aeeb-4af0-bdd2-10d8d7163609,Wyniki kontroli orzekania o czasowej niezdolności do pracy wg województw w I kwartale 2016 r.,Results of inspection of medical evaluation and certification of temporary incapacity for work by voivodships I quarter 2016,http://psz.zus.pl/documents/493365/532763/Wyniki+kontroli+orzek+o+czasowej+niezdoln+do+pracy+wg+woj.+I+kw+2016.xls/6e30a03c-deb3-474d-b7ab-0f1e3715d0ac,XLS,tabela excel,,2017-05-30T08:11:23.242682,,kontrola-zwolnien-lekarskich-dane-za-2016-r,Kontrola zwolnień lekarskich – dane za 2016 r.,"Na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. nr 60 poz. 636 ze zm.), lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy oraz kontrolę prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-29T14:08:10.040882,2017-05-30T06:50:55.869910,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 53dd58fd-5d5e-44bb-8873-e7febb4aabbe,Wyniki kontroli orzekania o czasowej niezdolności do pracy wg województw w II kwartale 2016 r.,Results of inspection of medical evaluation and certification of temporary incapacity for work by voivodships II quarter 2016,http://psz.zus.pl/documents/493365/532763/Wyniki+kontroli+orzek+o+czasowej+niezdoln+do+pracy+wg+woj.+II+kw+2016.xls/f801f951-370d-4373-b9eb-7ba4d2917eea,XLS,tabela excel,,2017-05-30T08:13:44.024049,,kontrola-zwolnien-lekarskich-dane-za-2016-r,Kontrola zwolnień lekarskich – dane za 2016 r.,"Na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. nr 60 poz. 636 ze zm.), lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy oraz kontrolę prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-29T14:08:10.040882,2017-05-30T06:50:55.869910,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych dbd8f90e-dbaf-4254-b3df-f11338eef83d,Wyniki kontroli orzekania o czasowej niezdolności do pracy wg województw w III kwartale 2016 r.,Results of inspection of medical evaluation and certification of temporary incapacity for work by voivodships III quarter 2016,http://psz.zus.pl/documents/493365/532763/Wyniki+kontroli+orzek+o+czasowej+niezdoln+do+pracy+wg+woj.+III+kw+2016.xls/057fda06-2bb3-4227-9f8e-49ac083fb38d,XLS,tabela excel,,2017-05-30T08:16:22.097112,,kontrola-zwolnien-lekarskich-dane-za-2016-r,Kontrola zwolnień lekarskich – dane za 2016 r.,"Na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. nr 60 poz. 636 ze zm.), lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy oraz kontrolę prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-29T14:08:10.040882,2017-05-30T06:50:55.869910,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00524447-496d-471a-8794-f09ed45c1189,Wyniki kontroli orzekania o czasowej niezdolności do pracy wg województw w IV kwartale 2016 r.,Results of inspection of medical evaluation and certification of temporary incapacity for work by voivodships IV quarter 2016,http://psz.zus.pl/documents/493365/532763/Wyniki+kontroli+orzek+o+czasowej+niezdoln+do+pracy+wg+woj.+IV+kw+2016.xls/fba7ec93-c607-4317-8e40-bb32f6a3fa58,XLS,tabela excel,,2017-05-30T08:17:45.166816,,kontrola-zwolnien-lekarskich-dane-za-2016-r,Kontrola zwolnień lekarskich – dane za 2016 r.,"Na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. nr 60 poz. 636 ze zm.), lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy oraz kontrolę prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-29T14:08:10.040882,2017-05-30T06:50:55.869910,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych c0dfaddc-6dae-44ae-a7d6-adc23a7aa049,Wyniki kontroli wykorzystania zwolnień lekarskich wg województw w I kwartale 2016 r.,Results of inspection of correct use of sick leaves by voivodships I quarter 2016,http://psz.zus.pl/documents/493365/533009/Wyniki+kontroli+wykorzystania+zwolnien+lekarskich+wg+woj.+I+kw+2016.xls/853caee1-f5ef-4a0b-833f-3fcd3cdad850,XLS,tabela excel,,2017-05-30T08:19:01.346136,,kontrola-zwolnien-lekarskich-dane-za-2016-r,Kontrola zwolnień lekarskich – dane za 2016 r.,"Na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. nr 60 poz. 636 ze zm.), lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy oraz kontrolę prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-29T14:08:10.040882,2017-05-30T06:50:55.869910,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 982fc108-6aa4-4331-825f-2a28b08be971,Wyniki kontroli wykorzystania zwolnień lekarskich wg województw w II kwartale 2016 r.,Results of inspection of correct use of sick leaves by voivodships II quarter 2016,http://psz.zus.pl/documents/493365/533009/Wyniki+kontroli+wykorzystania+zwolnien+lekarskich+wg+woj.+II+kw+2016.xls/1233fcb6-11d6-40a4-919c-6b9238d70d9c,XLS,tabela excel,,2017-05-30T08:20:04.986769,,kontrola-zwolnien-lekarskich-dane-za-2016-r,Kontrola zwolnień lekarskich – dane za 2016 r.,"Na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. nr 60 poz. 636 ze zm.), lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy oraz kontrolę prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-29T14:08:10.040882,2017-05-30T06:50:55.869910,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych ed67e709-e61c-43e8-aa22-6c255b5a2ce6,Wyniki kontroli wykorzystania zwolnień lekarskich wg województw w III kwartale 2016 r.,Results of inspection of correct use of sick leaves by voivodships III quarter 2016,http://psz.zus.pl/documents/493365/533009/Wyniki+kontroli+wykorzystania+zwolnien+lekarskich+wg+woj.+III+kw+2016.xls/215feaad-63f3-4e70-9827-0830ef815093,XLS,tabela excel,,2017-05-30T08:21:27.558258,,kontrola-zwolnien-lekarskich-dane-za-2016-r,Kontrola zwolnień lekarskich – dane za 2016 r.,"Na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. nr 60 poz. 636 ze zm.), lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy oraz kontrolę prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-29T14:08:10.040882,2017-05-30T06:50:55.869910,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 36b232f8-a6d3-4c5e-be72-8aa85f32bfac,Wyniki kontroli wykorzystania zwolnień lekarskich wg województw w IV kwartale 2016 r.,Results of inspection of correct use of sick leaves by voivodships IV quarter 2016,http://psz.zus.pl/documents/493365/533009/Wyniki+kontroli+wykorzystania+zwolnien+lekarskich+wg+woj.+IV+kw+2016.xls/8329d4d1-f8d8-4cd2-bcf5-d8c3e8db4105,XLS,tabela excel,,2017-05-30T08:22:24.102942,,kontrola-zwolnien-lekarskich-dane-za-2016-r,Kontrola zwolnień lekarskich – dane za 2016 r.,"Na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. nr 60 poz. 636 ze zm.), lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy oraz kontrolę prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich.",budzet_finanse_publiczne,2017-05-29T14:08:10.040882,2017-05-30T06:50:55.869910,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 8a7936fe-46b4-4cdd-9f47-08878faa32f7,Prognoza wpływów i wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na lata 2018-2022,"Prezentowane w publikacji wyniki obejmują okres od roku 2018 do roku 2022 i są efektem przeliczeń modelu FUS15. Prognoza sporządzona została w trzech wariantach: wariant nr 1 – pośredni, wariant nr 2 – pesymistyczny i wariant nr 3 – optymistyczny.Prognoza jest adekwatna do stanu prawnego obowiązującego na moment zakończenia budowy modelu prognostycznego (luty 2017 roku).",http://bip.zus.pl/documents/493361/494125/publikacjaFUS_2018_2022.pdf/53da736c-5830-4594-91b6-1438610e1555,PDF,pdf,,2017-05-29T15:39:00.836998,,prognozy-fus,Finanse ZUS i funduszy,,budzet_finanse_publiczne,2017-05-29T13:36:29.163433,2017-05-30T06:46:57.526215,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych a720b47d-de67-4abd-971a-916de9e80233,Prognoza wpływów i wydatków funduszu emerytalnego do 2060 r.,"Publikacja prezentuje wyniki długoterminowej prognozy wpływów i wydatków funduszu emerytalnego. Wyniki obejmują okres od roku 2017 do roku 2060 i są efektem przeliczeń modelu prognostycznego FUS14. Prognoza sporządzona została w trzech wariantach: wariant nr 1 – pośredni, wariant nr 2 – pesymistyczny i wariant nr 3 – optymistyczny.Prognoza jest adekwatna do stanu prawnego obowiązującego na moment zakończenia budowy modelu prognostycznego (grudzień 2015 roku).",http://bip.zus.pl/documents/493361/494125/Prognoza_fundusz_emerytalny_2015_2060.pdf/997bd84b-a7ff-49b4-b021-866e1fa2c23a,PDF,pdf,,2017-05-29T15:40:31.763701,,prognozy-fus,Finanse ZUS i funduszy,,budzet_finanse_publiczne,2017-05-29T13:36:29.163433,2017-05-30T06:46:57.526215,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych ceece186-25e0-4581-8ba5-8068e59caf6e,"Plany finansowe FUS, FEP i FRD na rok 2017 ",,http://bip.zus.pl/documents/493361/494107/Plany+finansowe+FUS%2C+FEP+i+FRD+na+rok+2017.pdf/fbefbca5-f0c6-43a0-a80d-896d1e0535ef,PDF,pdf,,2017-05-29T15:43:00.564248,,prognozy-fus,Finanse ZUS i funduszy,,budzet_finanse_publiczne,2017-05-29T13:36:29.163433,2017-05-30T06:46:57.526215,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 5f5b6055-1c54-478e-ac55-8951f0aba142,Plan finansowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na 2017 r. ,,http://bip.zus.pl/documents/493361/494158/Plan_finansowy_Zak%C5%82adu_Ubezpiecze%C5%84_Spo%C5%82ecznych_na_2017r.pdf/adf98314-f1f0-4375-a293-240cef8d56a4,PDF,pdf,,2017-05-29T15:44:14.331000,,prognozy-fus,Finanse ZUS i funduszy,,budzet_finanse_publiczne,2017-05-29T13:36:29.163433,2017-05-30T06:46:57.526215,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych b93b94ab-abd3-4c6d-a969-783839a9f0b8,Bilans Funduszu Ubezpieczeń Społecznych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku,,http://bip.zus.pl/documents/493361/494143/Bilans+Funduszu+Ubezpiecze%C5%84+Spo%C5%82ecznych+za+rok+obrotowy+zako%C5%84czony+31+grudnia+2015+roku.pdf/866b5e4e-c882-4537-b982-87c8f08b5ee3,PDF,pdf,,2017-05-29T15:47:17.378482,,prognozy-fus,Finanse ZUS i funduszy,,budzet_finanse_publiczne,2017-05-29T13:36:29.163433,2017-05-30T06:46:57.526215,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych cdc8186d-59a4-45ce-8e8c-31bd1c333dc5,Rachunek Zmian Stanu Funduszu Ubezpieczeń Społecznych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku,,http://bip.zus.pl/documents/493361/494143/Rachunek+Zmian+Stanu+Funduszu+Ubezpiecze%C5%84+Spo%C5%82ecznych+za+rok+obrotowy+zako%C5%84czony+31+grudnia+2015+roku.pdf/85b5bf58-c116-4e6a-9afe-0f4fc454e4f0,PDF,pdf,,2017-05-29T15:48:15.069308,,prognozy-fus,Finanse ZUS i funduszy,,budzet_finanse_publiczne,2017-05-29T13:36:29.163433,2017-05-30T06:46:57.526215,zaklad_ubezpieczen_spolecznych,Zakład Ubezpieczeń Społecznych 2f114040-d063-470b-ac6a-9d64adadbb93,KO.8230.6.18.2016 z 04.10.2016,"Owoce, warzywa i przetwory ",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/2f114040-d063-470b-ac6a-9d64adadbb93/download/K0.8230.6.18.2016-z-04.10.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:34:38.569163,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 46b83c80-1f93-43ae-b12f-18a961e1031b,KO.8230.827.2016 z 10.03.2016,Ryby i przetwory rybne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/46b83c80-1f93-43ae-b12f-18a961e1031b/download/K0.8230.827.2015-z-10.03.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:35:23.491702,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 007d2873-1a04-4395-bf2d-17d9234c5048,KO.8230.6.9.2016 z 25.08.2016,"Owoce, warzywa i przetwory",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/007d2873-1a04-4395-bf2d-17d9234c5048/download/KO.8230.6.9.2016-z-25.08.2016.xls,XLS,arkusz danych,,2017-05-26T10:36:01.503320,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych fc86bc1d-4001-40a2-8f54-96ae17250d6a,KO.8230.19.2.2016 z 06.07.2016,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/fc86bc1d-4001-40a2-8f54-96ae17250d6a/download/KO.8230.19.2.2016-z-06.07.2016.xls,XLS,Arkusz danych,,2017-05-26T10:36:32.993677,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 3e6c7a33-cad2-46cb-90fd-8f773a146bcc,KO.8230.20.7.2016 z 18.08.2016 ,Mąka i przetwory zbożowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/3e6c7a33-cad2-46cb-90fd-8f773a146bcc/download/KO.8230.20.7.2016-z-18.08.2016.xls,XLS,arkusz danych,,2017-05-26T10:37:05.341116,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych b79b2de3-8ebf-4da3-9f5c-fd8ec8d0082a,KO.8230.33.10.2016 z 26.09.2016,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/b79b2de3-8ebf-4da3-9f5c-fd8ec8d0082a/download/KO.8230.33.10.2016-z-26.09.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:37:47.483833,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 26655e7c-385b-417d-8a2d-1507341e05fd,KO.8230.48.1.2016 z 02.11.2016,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/26655e7c-385b-417d-8a2d-1507341e05fd/download/KO.8230.48.1.2016-z-02.11.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:38:20.486944,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych d7923611-45f5-4325-87c1-7b6a7fda20ff,KO.8230.558.2014 z 24.11.2015,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/d7923611-45f5-4325-87c1-7b6a7fda20ff/download/KO.8230.558.2014-z-24.11.2015.xls,XLS,arkusz danych,,2017-05-26T10:38:54.586868,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 41c5fbb6-8936-43f0-a776-9bd3a76b6de9,KO.8230.559.2014 z 24.11.2015,Mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/41c5fbb6-8936-43f0-a776-9bd3a76b6de9/download/KO.8230.559.2014-z-24.11.2015.xls,XLS,arkusz danych,,2017-05-26T10:39:28.002801,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych f69e047f-e943-473b-aa1a-0bd6cce4ad5a,KO.8230.566.2014 z 22.12.2015 ,Wyroby garmażeryjne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/f69e047f-e943-473b-aa1a-0bd6cce4ad5a/download/KO.8230.566.2014-z-22.12.2015.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:40:00.383038,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych e6d39330-74ca-48fb-9b65-62ed8a6de6ff,KO.8230.567.2014 z 22.12.2015,Wyroby garmażeryjne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/e6d39330-74ca-48fb-9b65-62ed8a6de6ff/download/KO.8230.567.2014-z-22.12.2015.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:40:32.691490,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 53b1d7a3-b3d9-4f8c-933b-e61b165116b9,KO.8230.902.2016.1 z 03.11.2015,Ryby i przetwory rybne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/53b1d7a3-b3d9-4f8c-933b-e61b165116b9/download/KO.8230.902.2016.1--z-03.11.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:41:08.114708,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 9e3c13d6-fb1d-472f-840e-72b19e6a45bd,KO.8230.902.2016.2 z 03.11.2016 ,Ryby i przetwory rybne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/9e3c13d6-fb1d-472f-840e-72b19e6a45bd/download/KO.8230.902.2016.2--z-03.11.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:41:32.705162,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 88275f94-0fa4-41ec-be60-1fc5a9a35e7c,KO.8230.902.2016.3 z 03.11.2016,Ryby i przetwory rybne,http://KO.8230.902.2016.3--z-03.11.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:42:10.853404,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych a33e8a88-b80c-4bf2-8b0a-84c8ab1db9d7,KO.8230.902.2016.4 z 03.11.2016,Ryby i przetwory rybne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/a33e8a88-b80c-4bf2-8b0a-84c8ab1db9d7/download/KO.8230.902.2016.4--z-03.11.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:42:43.197826,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych cdf93a6e-ebad-4c9a-b1ca-b746b90f3aae,KO.8290.27.2016 z 02.09.2016,Napoje alkoholowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/cdf93a6e-ebad-4c9a-b1ca-b746b90f3aae/download/KO.8290.27.2016-z-02.09.2016.xls,XLS,arkusz danych,,2017-05-26T10:43:39.601179,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 2c67ebaf-e8c4-4980-acac-d14bb0e9c6ee,KO.8290.28.2016 z 02.09.2016,Napoje alkoholowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/2c67ebaf-e8c4-4980-acac-d14bb0e9c6ee/download/KO.8290.28.2016-z-02.09.2016.xls,XLS,arkusz danych,,2017-05-26T10:44:15.162693,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych a9e806be-88d9-4852-ae38-f1bb6da93c22,KO.8290.29.2016 z 02.09.2016,Napoje alkoholowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/a9e806be-88d9-4852-ae38-f1bb6da93c22/download/KO.8290.29.2016-z-02.09.2016.xls,XLS,arkusz danych,,2017-05-26T10:44:47.129961,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 61c406fe-1de5-4f4f-b64d-c768e8883398,NA.8253.2.2016.1 z 07.11.2016,Mąka i przetwory zbożowe ,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/61c406fe-1de5-4f4f-b64d-c768e8883398/download/NA.8253.2.2016.1-z-07.11.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:46:04.089794,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 2aefe351-0a90-4f55-b67c-4df415dbd2dd,NA.8253.2.2016.2 z 07.11.2016,Mąka i przetwory zbożowe ,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/2aefe351-0a90-4f55-b67c-4df415dbd2dd/download/NA.8253.2.2016.2-z-07.11.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:46:30.472488,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 2af803cb-7dc6-4f08-ad6a-c98588fc5f27,NA.8253.2.2016.3 z 07.11.2016,Mąka i przetwory zbożowe ,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/2af803cb-7dc6-4f08-ad6a-c98588fc5f27/download/NA.8253.2.2016.3-z-07.11.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:47:01.976426,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 68570e44-abbe-4bd0-bd12-ccdec63bdd36,NA.8253.2.2016.3 z 07.11.2016,Mąka i przetwory zbożowe ,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/68570e44-abbe-4bd0-bd12-ccdec63bdd36/download/NA.8253.2.2016.3-z-07.11.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2017-05-26T10:47:06.579589,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych bd6bd32a-2647-4ef0-83d1-88c91d5697e5,KO.8230.2.4.2018.1 z 22.02.2018,napoje alkoholowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/bd6bd32a-2647-4ef0-83d1-88c91d5697e5/download/KO.8230.2.4.2018.1-z-22.02.2018.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-04-25T13:28:57.832874,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 6da5cc16-1c0d-4d34-88d1-66b6c005884a,KO.8230.2.4.2018.2 z 22.02.2018,napoje alkoholowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/6da5cc16-1c0d-4d34-88d1-66b6c005884a/download/KO.8230.2.4.2018.2-z-22.02.2018.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-04-25T13:30:32.914491,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych f11413f3-46fb-4f57-93b4-054595d0c5ce,KO.8230.2.4.2018.3 z 22.02.2018,napoje alkoholowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/f11413f3-46fb-4f57-93b4-054595d0c5ce/download/KO.8230.2.4.2018.3-z-22.02.2018.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-04-25T13:31:23.868043,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych f831087a-2c46-4c4b-be30-09e0966c6dfc,KO.8230.6.2018 z 09.01.2018,mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/f831087a-2c46-4c4b-be30-09e0966c6dfc/download/KO.8230.6.2018-z-09.01.2018.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-04-25T13:43:39.813035,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 9a7df252-9536-4321-b16e-ba1496ab4ff7,KO.8230.8.2017 z 12.01.2017,mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/9a7df252-9536-4321-b16e-ba1496ab4ff7/download/KO.8230.8.2017-z-12.01.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-04-25T13:44:31.807611,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych b6d6235f-9332-4715-b2e0-a2f56d0e7aec,KO.8230.289.2017 z 22.01.2018,miody,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/b6d6235f-9332-4715-b2e0-a2f56d0e7aec/download/KO.8230.289.2017-z-22.01.2018.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-04-25T13:46:53.262002,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych feef535b-931e-4240-a3aa-9598cca30190,KO.8230.991.2016 z 20.01.2017,ryby i przetwory rybne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/feef535b-931e-4240-a3aa-9598cca30190/download/KO.8230.991.2016-z-20.01.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-04-25T13:47:39.990790,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 80e7e83c-f81d-4dcb-b0c3-8e1186c9a532,KO.8290.57.2016 z 21.12.2016,mąka i przetwory zbożowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/80e7e83c-f81d-4dcb-b0c3-8e1186c9a532/download/KO.8290.57.2016-z-21.12.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-04-25T13:48:54.999298,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych fb6f79d2-45d8-480f-8a7d-8a81b0b36229,KO.8290.58.2016 z 21.12.2016,mąka i przetwory zbożowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/fb6f79d2-45d8-480f-8a7d-8a81b0b36229/download/KO.8290.58.2016-z-21.12.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-04-25T13:49:30.131281,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 6222a256-16e2-4e69-a3ee-9b3487f5541d,KO.8290.59.2016 z 21.12.2016,mąka i przetwory zbożowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/6222a256-16e2-4e69-a3ee-9b3487f5541d/download/KO.8290.59.2016-z-21.12.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-04-25T13:50:07.564916,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 2a3c1de9-207e-407e-aa65-799d5c7864b1,KO.8290.60.2016 z 21.12.2016,mąka i przetwory zbożowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/2a3c1de9-207e-407e-aa65-799d5c7864b1/download/KO.8290.60.2016-z-21.12.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-04-25T13:50:39.126275,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych f5f2bb8e-a4fb-41e2-a4b6-e04940dafbe8,KO.8230.4.5.2017 z 01.03.2018,mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/f5f2bb8e-a4fb-41e2-a4b6-e04940dafbe8/download/KO.8230.4.5.2017-z-01.03.2018.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-04-26T10:01:47.412259,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 3ae4064f-2178-42d7-87a9-abae85407420,KO.8230.4.5.2017.1 z 01.03.2018,mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/3ae4064f-2178-42d7-87a9-abae85407420/download/KO.8230.4.5.2017.1-z-01.03.2018.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-04-26T10:02:24.406815,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 45f38e21-ddfd-4347-b88b-a6d5d175fed1,KO.8230.679.2017 z 06.11.2017,mąka i przetwory zbożowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/45f38e21-ddfd-4347-b88b-a6d5d175fed1/download/KO.8230.679.2017-z-06.11.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-04-26T10:03:15.817782,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 03c653c0-c952-4c00-8d89-46d88db3f9c4,KO.8230.679.2017.1 z 06.11.2017,mąka i przetwory zbożowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/03c653c0-c952-4c00-8d89-46d88db3f9c4/download/KO.8230.679.2017.1-z-06.11.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-04-26T10:03:56.143516,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych eb115806-50b1-4593-9d11-dc7ff4b3b342,KO.8230.679.2017.2 z 06.11.2017,mąka i przetwory zbożowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/eb115806-50b1-4593-9d11-dc7ff4b3b342/download/KO.8230.679.2017.2-z-06.11.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-04-26T10:04:46.691695,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 3eed9b25-33e1-435f-8896-41fde715082f,KO.8230.13.4.2017 z 04.08.2017,mąka i przetwory zbożowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/3eed9b25-33e1-435f-8896-41fde715082f/download/KO.8230.13.4.2017-z-04.08.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-05-09T13:40:05.264494,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych dc2a314f-a0da-4b4d-8d21-33c07dabc15c,KO.8230.13.4.2017.1 z 04.08.2017,mąka i przetwory zbożowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/dc2a314f-a0da-4b4d-8d21-33c07dabc15c/download/KO.8230.13.4.2017.1-z-04.08.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-05-09T13:41:51.826482,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 31acfefb-0de9-4920-ab41-ff95818e19ca,KO.8230.4.2.2017 z 08.03.2017,napoje alkoholowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/31acfefb-0de9-4920-ab41-ff95818e19ca/download/KO.8230.4.2.2017-z-08.03.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-05-15T11:11:42.719394,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 7057de6d-7179-4860-bfb8-9a3bd20eec7a,KO.8230.4.7.2017 z 20.03.2017,wyroby garmażeryjne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/7057de6d-7179-4860-bfb8-9a3bd20eec7a/download/KO.8230.4.7.2017-z-20.03.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-05-15T11:12:18.231965,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 920db348-d728-40a2-b4bc-883f1e1c83cf,KO.8230.4.7.2017.1 z 20.03.2017,mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/920db348-d728-40a2-b4bc-883f1e1c83cf/download/KO.8230.4.7.2017.1-z-20.03.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-05-15T11:12:50.484571,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 2464a39b-e3f3-4355-b55d-ddb31f401ae4,KO.8230.4.7.2017.2 z 20.03.2017,mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/2464a39b-e3f3-4355-b55d-ddb31f401ae4/download/KO.8230.4.7.2017.2-z-20.03.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-05-15T11:13:43.810918,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych de85af5e-bc6e-4171-b3a9-20dffba3b628,KO.8230.4.7.2017.3 z 20.03.2017,mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/de85af5e-bc6e-4171-b3a9-20dffba3b628/download/KO.8230.4.7.2017.3-z-20.03.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-05-15T11:14:18.930372,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych a3f50d3e-4769-47ef-9e48-e078757d1823,KO.8230.9.2.2017 z 13.04.2017,wyroby garmażeryjne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/a3f50d3e-4769-47ef-9e48-e078757d1823/download/KO.8230.9.2.2017-z-13.04.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-05-15T11:14:49.880865,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 25c4efa4-9010-4ee1-b767-ba5f564cde8a,KO.8230.10.2.2018 z 14.03.2018,mąka i przetwory zbożowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/25c4efa4-9010-4ee1-b767-ba5f564cde8a/download/KO.8230.10.2.2018-z-14.03.2018.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-05-15T11:15:41.526641,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych a77f9774-01f4-4777-927b-5b14c6598572,KO.8230.12.4.2017 z 26.07.2017,mąka i przetwory zbożowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/a77f9774-01f4-4777-927b-5b14c6598572/download/KO.8230.12.4.2017-z-26.07.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-05-15T11:16:41.180129,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 322cd1cc-9e31-4ffe-9a99-0db913349a07,KO.8230.12.4.2017.1 z 26.07.2017,mąka i przetwory zbożowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/322cd1cc-9e31-4ffe-9a99-0db913349a07/download/KO.8230.12.4.2017.1-z-26.07.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-05-15T11:17:14.439430,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 920c74e7-677c-4780-8ca6-f4adeb2c98dd,KO.8230.18.1.2017 z 18.12.2017,miody,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/920c74e7-677c-4780-8ca6-f4adeb2c98dd/download/KO.8230.18.1.2017-z-18.12.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-05-15T11:18:16.432476,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych d3111273-132c-493e-97ff-0176a0c88b72,KO.8230.18.4.2017 z 10.01.2018,miody,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/d3111273-132c-493e-97ff-0176a0c88b72/download/KO.8230.18.4.2017-z-10.01.2018.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-05-15T11:18:58.565003,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 850f051f-7bf3-4927-a997-477df303b714,KO.8230.38.2018 z 13.03.2018,wyroby cukiernicze ,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/850f051f-7bf3-4927-a997-477df303b714/download/KO.8230.38.2018-z-13.03.2018.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-05-15T11:19:56.683059,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych d1f39054-daa7-4f21-8e9d-25a646ae183d,KO.8230.38.2018.1 z 13.03.2018,wyroby cukiernicze ,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/d1f39054-daa7-4f21-8e9d-25a646ae183d/download/KO.8230.38.2018.1-z-13.03.2018.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-05-15T11:20:40.261815,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 568a237b-2e2a-43cd-8138-e9198d1ab272,KO.8230.38.2018.2 z 13.03.2018,wyroby cukiernicze,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/568a237b-2e2a-43cd-8138-e9198d1ab272/download/KO.8230.38.2018.2-z-13.03.2018.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-05-15T11:21:13.326075,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 4a2f88b5-75e9-4223-a7d2-efedbfbe6eec,KO.8230.72.2017 z 18.08.2017,mąka i przetwory zbożowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/4a2f88b5-75e9-4223-a7d2-efedbfbe6eec/download/KO.8230.72.2017-z-18.08.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-05-15T11:21:50.820013,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 7451d808-1944-4594-bd85-013fb048ce0d,KO.8230.160.2016 z 10.08.2016,mleko i przetwory mleczne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/7451d808-1944-4594-bd85-013fb048ce0d/download/KO.8230.160.2016--z-10.08.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-05-15T11:22:50.392226,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych fe78ec71-b80d-4f73-a004-8ca6407d22eb,KO.8230.189.2017 z 27.10.2017,oleje i tłuszcze,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/fe78ec71-b80d-4f73-a004-8ca6407d22eb/download/KO.8230.189.2017-z-27.10.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-05-15T11:23:44.176519,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 9971b745-a2d7-4c16-b7b7-d6dccae225e1,KO.8230.303.2017 z 29.05.2017,ryby i przetwory rybne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/9971b745-a2d7-4c16-b7b7-d6dccae225e1/download/KO.8230.303.2017-z-29.05.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-05-15T11:24:53.305418,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 009927bf-3f5c-4bd4-9148-da03705c0eea,KO.8230.593.2017 z 26.07.2017,ryby i przetwory rybne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/009927bf-3f5c-4bd4-9148-da03705c0eea/download/KO.8230.593.2017-z-26.07.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-05-15T11:25:31.039018,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 7c9a9213-7bdb-4ca1-896b-e7932a508d07,KO.8230.758.2017 z 11.01.2018,ryby i przetwory rybne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/7c9a9213-7bdb-4ca1-896b-e7932a508d07/download/KO.8230.758.2017-z-11.01.2018.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-05-15T11:26:08.847106,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 68159805-ab15-4b25-add6-47ab3f9af5bc,KO.8230.1032.2016 z 20.02.2017,mleko i przetwory mleczne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/68159805-ab15-4b25-add6-47ab3f9af5bc/download/KO.8230.1032.2016-z-20.02.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-05-15T11:26:58.954380,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 459a2239-2dc5-47a2-b973-d932352f6cf9,KO.8230.1623.2016 z 14.02.2017,ryby i przetwory rybne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/459a2239-2dc5-47a2-b973-d932352f6cf9/download/KO.8230.1623.2016-z-14.02.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-05-15T11:27:37.432214,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 0cc6c5e8-2854-43c2-a905-7782ffca8678,KO.8230.1624.2016 z 14.02.2017,ryby i przetwory rybne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/0cc6c5e8-2854-43c2-a905-7782ffca8678/download/KO.8230.1624.2016-z-14.02.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-05-15T11:28:26.432534,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 0b97be77-eb9c-4c0a-84f5-6de064766ebe,KO.8290.27.5.2017 z 06.02.2018,miody,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/0b97be77-eb9c-4c0a-84f5-6de064766ebe/download/KO.8290.27.5.2017-z-06.02.2018.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-05-15T11:28:56.707084,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych fa94519d-c535-4f03-b7fa-2a1932a9b290,KO.8290.50.2017 z 05.05.2017,wyroby garmażeryjne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/fa94519d-c535-4f03-b7fa-2a1932a9b290/download/KO.8290.50.2017-z-05.05.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-05-15T11:29:38.664843,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 93a0ef4f-47f1-4199-a1f0-64246e094854,KO.8290.51.2017 z 05.05.2017,wyroby garmażeryjne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/93a0ef4f-47f1-4199-a1f0-64246e094854/download/KO.8290.51.2017-z-05.05.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-05-15T11:30:18.106301,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych c23d8af3-99a3-4428-8ad5-58941ac4088a,KO.8290.63.2017 z 28.06.2017,wyroby cukiernicze,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/c23d8af3-99a3-4428-8ad5-58941ac4088a/download/KO.8290.63.2017-z-28.06.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-05-15T11:31:01.886600,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych e6119b45-ac2b-46f7-ba01-a898686454fb,KO.8290.64.2017 z 28.06.2017,wyroby cukiernicze,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/e6119b45-ac2b-46f7-ba01-a898686454fb/download/KO.8290.64.2017-z-28.06.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-05-15T11:31:37.869547,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 61248718-f01a-4f8e-baf5-955ad60e0e54,KO.8290.65.2017 z 28.06.2017,wyroby cukiernicze,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/61248718-f01a-4f8e-baf5-955ad60e0e54/download/KO.8290.65.2017-z-28.06.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-05-15T11:32:24.631142,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 6243e074-e0ee-48c5-bc8b-445738cea117,KO.8290.90.2017 z 29.08.2017,tłuszcze i oleje,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/6243e074-e0ee-48c5-bc8b-445738cea117/download/KO.8290.90.2017-z-29.08.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-05-15T11:33:00.010053,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 64c1942d-13b2-4670-8e29-0a809a091062,KO.8290.97.2017 z 31.08.2017,napoje alkoholowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/64c1942d-13b2-4670-8e29-0a809a091062/download/KO.8290.97.2017-z-31.08.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-05-15T11:33:33.475061,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych a27d5ea8-05f0-45e8-88a9-69f20f867dd3,KO.8290.114.2017 z 22.11.2017,przyprawy,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/a27d5ea8-05f0-45e8-88a9-69f20f867dd3/download/KO.8290.114.2017-z-22.11.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-05-15T11:34:07.989626,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych efba3a26-15d5-48bf-89ad-7b8e9e159af8,KO.8290.119.2017 z 26.10.2017,przyprawy,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/efba3a26-15d5-48bf-89ad-7b8e9e159af8/download/KO.8290.119.2017-z-26.10.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-05-15T11:34:37.542587,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 35aac50f-7b80-4562-9eb7-e342b9949ca6,KO.8290.120.2017 z 08.11.2017,przyprawy,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/35aac50f-7b80-4562-9eb7-e342b9949ca6/download/KO.8290.120.2017-z-08.11.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-05-15T11:35:11.022627,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 9fae63f2-1a73-42c3-9ceb-f95b5d5a6864,KO.8290.126.2017 z 31.10.2017,przyprawy,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/9fae63f2-1a73-42c3-9ceb-f95b5d5a6864/download/KO.8290.126.2017-z-31.10.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-05-15T11:35:47.109410,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych cd136e22-ba43-408a-940c-40c428be37f6,KO.8290.133.2017 z 22.11.2017,miody,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/cd136e22-ba43-408a-940c-40c428be37f6/download/KO.8290.133.2017-z-22.11.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-05-15T11:36:30.379712,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ebbf61fb-26c2-4952-8e5e-b73195af5670,KO.8290.134.2017 z 22.11.2017,miody,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/ebbf61fb-26c2-4952-8e5e-b73195af5670/download/KO.8290.134.2017-z-22.11.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-05-15T11:37:03.975072,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 1a3eba79-9208-4bd7-b897-59286dfae389,KO.8230.147.2017 z 20.12.2017,miody,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/1a3eba79-9208-4bd7-b897-59286dfae389/download/KO.82330.147.2017-z-20.12.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-05-15T11:37:36.204923,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ff643691-8d3b-4965-a42c-131fbdfce1ee,KO.8230.2.1.2017.1 z 21.02.2017,mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/ff643691-8d3b-4965-a42c-131fbdfce1ee/download/KO.8230.2.1.2017.1-z-21.02.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-05-23T08:48:36.694781,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych dbd1ab1f-28cc-41a5-9930-557543b87872,KO.8230.2.1.2017.2 z 21.02.2017,mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/dbd1ab1f-28cc-41a5-9930-557543b87872/download/KO.8230.2.1.2017.2-z-21.02.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-05-23T08:49:13.186707,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych eb757619-95f9-4711-8513-6cab3dab195a,KO.8230.4.17.2016 z 13.07.2016,wyroby cukiernicze,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/eb757619-95f9-4711-8513-6cab3dab195a/download/KO.8230.4.17.2016-z-13.07.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-05-23T08:56:15.803152,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 41f6c2fc-ae03-434e-83ba-41b8be637150,KO.8230.6.1.2017.1 z 22.03.2017,napoje alkoholowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/41f6c2fc-ae03-434e-83ba-41b8be637150/download/KO.8230.6.1.2017.1-z-22.03.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-05-23T08:57:09.713456,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych e343be74-5b4e-45ed-b420-4bfda4cadeb6,KO.8230.6.1.2017.2 z 22.03.2017,napoje alkoholowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/e343be74-5b4e-45ed-b420-4bfda4cadeb6/download/KO.8230.6.1.2017.2-z-22.03.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-05-23T08:58:35.799722,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 2c307ed2-4c28-400e-916f-76dde0e4f092,KO.8230.6.1.2017.3 z 22.03.2017,napoje alkoholowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/2c307ed2-4c28-400e-916f-76dde0e4f092/download/KO.8230.6.1.2017.3-z-22.03.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-05-23T08:59:38.516506,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 202ceabe-5f6a-422c-9ceb-0a976267a2d6,KO.8230.7.6.2017.1 z 11.10.2017,mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/202ceabe-5f6a-422c-9ceb-0a976267a2d6/download/KO.8230.7.6.2017.1-z-11.10.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-05-23T09:00:23.462341,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 1868e62b-5df1-4568-80cf-0dfe353c4fb7,KO.8230.7.6.2017.2 z 11.10.2017,mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/1868e62b-5df1-4568-80cf-0dfe353c4fb7/download/KO.8230.7.6.2017.2-z-11.10.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-05-23T09:01:13.581652,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych d1262c21-c29c-4889-b057-6e3f30218f60,KO.8230.8.30.2016 z 15.04.2016,mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/d1262c21-c29c-4889-b057-6e3f30218f60/download/KO.8230.8.30.2016-z-15.04.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-05-23T09:01:59.933187,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 4e486df3-5847-41be-a4a8-52c86ac77a65,KO.8230.14.1.2017 z 11.07.2017,napoje alkoholowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/4e486df3-5847-41be-a4a8-52c86ac77a65/download/KO.8230.14.1.2017-z-11.07.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-05-23T09:02:54.482361,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych cf6ff069-d951-4400-8006-a7219a04b515,KO.8230.16.2.2017.1 z 19.09.2017,soki i nektary,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/cf6ff069-d951-4400-8006-a7219a04b515/download/KO.8230.16.2.2017.1-z-19.09.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-05-23T09:03:59.903198,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 9dc6f574-557e-4d3b-8b36-1c8aede9f099,KO.8230.16.2.2017.2 z 19.09.2017,soki i nektary,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/9dc6f574-557e-4d3b-8b36-1c8aede9f099/download/KO.8230.16.2.2017.2-z-19.09.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-05-23T09:04:38.198447,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 9feeb0a6-cdad-4870-b63f-3d347dbf943b,KO.8230.19.1.2017 z 27.09.2017,przyprawy,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/9feeb0a6-cdad-4870-b63f-3d347dbf943b/download/KO.8230.19.1.2017-z-27.09.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-05-23T09:05:15.013768,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 331d367d-c7d9-41f2-bbf1-f43fa552cfb7,KO.8230.19.3.2017 z 11.10.2017,przyprawy,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/331d367d-c7d9-41f2-bbf1-f43fa552cfb7/download/KO.8230.19.3.2017-z-11.10.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-05-23T09:06:01.626213,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ee3667fe-458e-44d2-b72a-fd3225dfeab6,KO.8230.20.2017 z 22.02.2017,wyroby cukiernicze,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/ee3667fe-458e-44d2-b72a-fd3225dfeab6/download/KO.8230.20.2017-z-22.02.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-05-23T09:06:45.098561,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych a961f465-03a3-4361-832b-2b0d8d4c2bf8,KO.8230.25.1.2016.1 z 02.03.2017,"owoce, warzywa i przetwory",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/a961f465-03a3-4361-832b-2b0d8d4c2bf8/download/KO.8230.25.1.2016.1-z-02.03.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-05-23T09:07:26.526691,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 3a79510e-b5b1-4a3f-9b1c-43e178eb0a55,KO.8230.25.1.2016.2 z 02.03.2017,"owoce, warzywa i przetwory",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/3a79510e-b5b1-4a3f-9b1c-43e178eb0a55/download/KO.8230.25.1.2016.2-z-02.03.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-05-23T09:08:01.222035,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 0ae8241a-be7b-42c9-b127-f6fefdd8f99e,KO.8230.25.1.2016.3 z 02.03.2017,"owoce, warzywa i przetwory",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/0ae8241a-be7b-42c9-b127-f6fefdd8f99e/download/KO.8230.25.1.2016.3-z-02.03.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-05-23T09:08:44.375210,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 343f0007-fb2a-4fc6-a952-becb125bb7af,KO.8230.37.2017 z 14.03.2017,wyroby garmażeryjne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/343f0007-fb2a-4fc6-a952-becb125bb7af/download/KO.8230.37.2017-z-14.03.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-05-23T09:09:30.513201,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 7c5fd4ac-971b-4cd4-afb6-57b9977e631e,KO.8230.103.2016.2 z 26.01.2016,mąka i przetwory zbożowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/7c5fd4ac-971b-4cd4-afb6-57b9977e631e/download/KO.8230.103.2016.2-z-26.01.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-05-23T09:12:22.945374,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ff7c9d9c-9ebb-4814-8466-9c99d07181c7,KO.8230.228.2017.1 z 04.08.2017,mąka i przetwory zbożowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/ff7c9d9c-9ebb-4814-8466-9c99d07181c7/download/KO.8230.228.2017.1-z-04.08.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-05-23T09:13:22.322050,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych d9ce29cc-2f95-4059-a7ac-bcac012d5178,KO.8230.228.2017.2 z 04.08.2017,mąka i przetwory zbożowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/d9ce29cc-2f95-4059-a7ac-bcac012d5178/download/KO.8230.228.2017.2-z-04.08.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-05-23T09:14:51.382405,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych c9d6c407-5b9a-4e4b-a54e-596f1a526932,KO.8230.247.2016 z 22.03.2016,mleko i przetwory mleczne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/c9d6c407-5b9a-4e4b-a54e-596f1a526932/download/KO.8230.247.2016-z-22.03.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-05-23T09:15:34.956298,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 9b6cda22-f3a2-4241-b152-a3eeab1ef28b,KO.8230.505.2017.1 z 20.07.2017,napoje alkoholowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/9b6cda22-f3a2-4241-b152-a3eeab1ef28b/download/KO.8230.505.2017.1-z-20.07.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-05-23T09:16:58.141997,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 3402a51d-584b-4e55-9281-33ae616ba180,KO.8230.505.2017.2 z 20.07.2017,napoje alkoholowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/3402a51d-584b-4e55-9281-33ae616ba180/download/KO.8230.505.2017.2-z-20.07.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-05-23T09:17:35.640547,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 39daa3ac-ec16-4971-abf2-b9525512a46d,KO.8230.505.2017.3 z 20.07.2017,napoje alkoholowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/39daa3ac-ec16-4971-abf2-b9525512a46d/download/KO.8230.505.2017.3-z-20.07.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-05-23T09:18:40.045319,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 36708cff-f909-4c3c-9cbf-26e07dc7d781,KO.8230.595.2016 z 09.06.2016,kawa i herbata,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/36708cff-f909-4c3c-9cbf-26e07dc7d781/download/KO.8230.595.2016-z-09.06.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-05-23T09:19:22.573996,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych c4dcda0f-3685-4bba-a8e5-cf7f085f05a2,KO.8230.619.2017.1 z 09.08.2017,przyprawy,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/c4dcda0f-3685-4bba-a8e5-cf7f085f05a2/download/KO.8230.619.2017.1-z-09.08.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-05-23T09:20:15.085987,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 67722822-2a6a-4829-a7a5-8f65a5e2661a,KO.8230.619.2017.2 z 09.08.2017,przyprawy,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/67722822-2a6a-4829-a7a5-8f65a5e2661a/download/KO.8230.619.2017.2-z-09.08.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-05-23T09:21:32.691484,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 15068f79-78eb-4d5b-b94c-be0ce3ac3fe3,KO.8230.619.2017.3 z 09.08.2017,przyprawy,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/15068f79-78eb-4d5b-b94c-be0ce3ac3fe3/download/KO.8230.619.2017.3-z-09.08.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-05-23T09:22:45.572823,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 4b65863b-0dd8-4563-8ba2-67a5db57777a,KO.8230.807.2016.1 z 14.11.2016,czekolada i wyroby czekoladowe ,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/4b65863b-0dd8-4563-8ba2-67a5db57777a/download/KO.8230.807.2016.1-z-14.11.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-05-23T09:24:40.059303,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 386f09f5-1214-42b0-87b8-9eebd59bafb9,KO.8230.807.2016.2 z 14.11.2016,czekolada i wyroby czekoladowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/386f09f5-1214-42b0-87b8-9eebd59bafb9/download/KO.8230.807.2016.2-z-14.11.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-05-23T09:25:58.035525,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 2ff973c4-ca82-49d5-9103-f51403a0be1f,KO.8230.820.2016 z 02.11.2016,czekolada i wyroby czekoladowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/2ff973c4-ca82-49d5-9103-f51403a0be1f/download/KO.8230.820.2016-z-02.11.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-05-23T09:27:00.785418,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ec6e5329-5801-4809-841e-733d8d863a55,KO.8230.903.2016 z 21.12.2016,ryby i przetwory rybne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/ec6e5329-5801-4809-841e-733d8d863a55/download/KO.8230.903.2016-z-21.12.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-05-23T09:28:25.002373,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych d12a490b-76ab-4327-b532-6ec53f654dbc,KO.8230.939.2016.1 z 01.02.2017,ryby i przetwory rybne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/d12a490b-76ab-4327-b532-6ec53f654dbc/download/KO.8230.939.2016.1-z-01.02.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-05-23T09:35:46.245417,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 8e4efad1-8e99-4c57-a636-dd42e21567ed,KO.8230.939.2016.2 z 01.02.2017,ryby i przetwory rybne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/8e4efad1-8e99-4c57-a636-dd42e21567ed/download/KO.8230.939.2016.2-z-01.02.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-05-23T09:36:43.344427,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych b6e1c8ee-5f92-441e-b272-a5db7895a56a,KO.8230.942.2016 z 02.12.2016,wyroby cukiernicze,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/b6e1c8ee-5f92-441e-b272-a5db7895a56a/download/KO.8230.942.2016-z-02.12.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-05-23T09:37:38.898492,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 53e76fdf-bd7c-40ea-a729-d5c890f499b3,KO.8290.69.2016 z 28.12.2016,mąka i przetwory zbożowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/53e76fdf-bd7c-40ea-a729-d5c890f499b3/download/KO.8290.69.2016-z-28.12.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-05-23T09:39:01.834033,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 1c6f4f10-2e3e-4dee-a6b0-00f6f77a9776,KO.8290.70.2016 z 28.12.2016,mąka i przetwory zbożowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/1c6f4f10-2e3e-4dee-a6b0-00f6f77a9776/download/KO.8290.70.2016-z-28.12.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-05-23T09:39:50.747156,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 9af3824e-7f24-4446-90ba-496a7daa9c47,KO.8290.71.2016 z 28.12.2016,mąka i przetwory zbożowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/9af3824e-7f24-4446-90ba-496a7daa9c47/download/KO.8290.71.2016-z-28.12.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-05-23T09:40:38.992719,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 78271e68-2bf6-473b-bf87-07955c99903c,KO.8290.72.2016 z 28.12.2016,mąka i przetwory zbożowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/78271e68-2bf6-473b-bf87-07955c99903c/download/KO.8290.72.2016-z-28.12.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-05-23T09:43:12.132560,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 9a34ccd0-ee5e-4f76-a2ed-f270f50c0887,KO.8290.73.2016 z 28.12.2016,mąka i przetwory zbożowe,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/9a34ccd0-ee5e-4f76-a2ed-f270f50c0887/download/KO.8290.73.2016-z-28.12.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-05-23T09:44:08.699949,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 1cdbde81-4fe2-4434-ae30-238e8e60fd59,KOZ.8230.113.2017.1 z 07.07.2017,mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/1cdbde81-4fe2-4434-ae30-238e8e60fd59/download/KOZ.8230.113.2017.1-z-07.07.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-05-23T09:44:59.385918,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych bd37f6c9-d74e-4293-9466-a816b68bfb50,KOZ.8230.113.2017.2 z 07.07.2017,mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/bd37f6c9-d74e-4293-9466-a816b68bfb50/download/KOZ.8230.113.2017.2-z-07.07.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-05-23T09:45:42.328563,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 842a043f-903c-4e9c-b521-e4c113c513ac,KOZ.8230.116.2017.1 z 28.07.2017,mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/842a043f-903c-4e9c-b521-e4c113c513ac/download/KOZ.8230.116.2017.1-z-28.07.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-05-23T09:46:27.964718,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 3c3e572c-78f4-4eac-a11a-51562df23395,KOZ.8230.116.2017.2 z 28.07.2017,mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/3c3e572c-78f4-4eac-a11a-51562df23395/download/KOZ.8230.116.2017.2-z-28.07.2017.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-05-23T09:47:10.360454,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych d033d02f-70f8-4cda-98f7-768b21b1b1b3,KO.8230.4.30.2016 z 11.08.2016,mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/d033d02f-70f8-4cda-98f7-768b21b1b1b3/download/KO.8230.4.30.2016-z-11.08.2016.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-05-23T09:49:01.279814,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 47ffb7f0-6042-427f-82fc-819f5c6a7def,KO.8230.10.2018 z 25.04.2018,"owoce, warzywa i przetwory ",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/47ffb7f0-6042-427f-82fc-819f5c6a7def/download/KO.8230.10.2018-z-25.04.2018.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-07-04T15:06:19.770320,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych e94e70bf-37cd-4653-a4da-250da2a7069f,KO.8230.209.2018 z 15.05.2018,mięso i przetwory mięsne,https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/e94e70bf-37cd-4653-a4da-250da2a7069f/download/KO.8230.209.2018-z-15.05.2018.xlsx,XLSX,arkusz danych,,2018-07-04T15:07:30.604945,,http-www-ijhar-s-gov-pl-index-php-art-29-podstawa-prawna-2-html,Informacje z decyzji administracyjnych IJHARS dotyczących zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,artykuł 29 ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,administracja_publiczna,2017-05-26T08:25:54.498731,2018-07-24T09:21:18.309729,glowny-inspektorat-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych,Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych b1951b39-22c2-49e1-b630-44df201380b7,KO.8230.271.10.2017 z 18.01.2018,"owoce, warzywa i przetwory",https://danepubliczne.gov.pl/dataset/8684fc60-ae05-4a89-afad-8accd7f4fdec/resource/b1951b39-22c2-49e1-b630-44df201380b7/download/KO.8230.271.10.2017-z-18.01.2018.xlsx,XLSX,arkusz dan