Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020) został opracowywany na podstawie przepisów Unii Europejskiej, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 oraz aktów delegowanych i wykonawczych Komisji Europejskiej. Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, Program jest wkomponowany w całościowy system polityki rozwoju kraju, w szczególności poprzez mechanizm Umowy Partnerstwa. Umowa ta określa strategię wykorzystania środków unijnych na rzecz realizacji wspólnych dla UE celów określonych w unijnej strategii wzrostu „Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych danego państwa członkowskiego.

Kategoria
Administracja Publiczna
Częstotliwość aktualizacji
Miesięczna
Ostatnia Modyfikacja
28 Czerwiec 2018, 08:18
Utworzono
4 Lipiec 2016, 09:54
License_condition_timestamp
true
Liczba wyświetleń
899
Liczba pobrań
129

Słowa kluczowe

Kliknięcie na słowo kluczowe wyświetli wszystkie zbiory opisane tym słowem

Warunki ponownego wykorzystywania informacji:

Ten zbiór danych jest informacją publiczną, może być ponownie wykorzystywany pod poniższymi warunkami:
  • Odbiorca powinien poinformować o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od podmiotu zobowiązanego
  • Odbiorca powinien poinformować o przetworzeniu informacji, gdy ją jakkolwiek modyfikuje
  • Zakres odpowiedzialności dostawcy za przekazywane informacje: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa określa następujące warunki ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego dotyczące zakresu odpowiedzialności za udostępniane lub przekazane informacje: 1) Agencja ponosi odpowiedzialność za udostępnianą przez siebie informację publiczną, w tym w ramach przepisów Ustawy o ponownym wykorzystywaniu, na zasadach i w zakresie przewidzianym w przepisach prawa cywilnego; 2) Agencja nie ponosi odpowiedzialności za treść, formę i zakres danych mających w całości lub części cechy informacji publicznej, które zostały udostępnione jako pochodzące od Agencji, jeżeli takie udostępnienie nie nastąpiło z zaznaczeniem źródła i czasu pozyskania udostępnianych przez dany podmiot informacji; 3) wskazania i ograniczenia w pkt 1) – 2) należy traktować jako mające walor jedynie informacyjny, a nie przesądzający o wynikach ewentualnych sporów przed sądami, jakie mogą pozostawać w związku z ponownym wykorzystaniem informacji publicznej pochodzącej lub mogącej być postrzeganą jako pochodząca od Agencji.

Dane i Zasoby