Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Wykaz oznaczeń handlowych gatunków ryb, wodnych bezkręgowców oraz glonów i wodorostów morskich wprowadzanych do obrotu na rynek polski

Data aktualizacji (updated on): 17.07.2018 r.

Ostatnio dodane gatunki:

Część „Ryby”:

poz. 239. Sułtanka indonezyjska (Parupeneus heptacanthus); kod FAO: RQF

Zgodnie z art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, str. 1—21) państwa członkowskie sporządzają i publikują wykaz oznaczeń handlowych zaakceptowanych na ich terytorium wraz z ich nazwami systematycznymi. Komisja Europejska publikuje linki do wykazów oznaczeń handlowych państw Unii Europejskiej na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/market/consumer-information/names_en.htm

Wykaz oznaczeń zawiera, następujące informacje:

a) nazwę systematyczną każdego gatunku zgodnie z systemem informacyjnym FishBase lub – w odpowiednich przypadkach – zgodnie z bazą danych ASFIS Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO);

b) oznaczenie handlowe:

  • nazwę gatunku w języku urzędowym lub w językach urzędowych danego państwa członkowskiego;

  • w stosownych przypadkach, każdą inną nazwę lub nazwy zaakceptowane lub dopuszczone lokalnie lub regionalnie.

Stosownie do art. 7.1.1 ustawy o organizacji rynku rybnego z 5 grudnia 2008 r. (Dz.U. 2015 poz. 1970) minister właściwy do spraw rybołówstwa prowadzi wykaz oznaczeń handlowych przyjętych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wykaz oznaczeń handlowych jest opublikowany w formie wykazu udostępnionego do stosowania przez rybaków, przetwórców oraz handlowców na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w zakładce Rybołówstwo / Rynek i przetwórstwo rybne.

Zgodnie z artykułem 8. ww. ustawy, umieszczenia oznaczenia handlowego produktu rybnego w wykazie oznaczeń dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy, składany do ministra właściwego do spraw rybołówstwa. Wniosek o umieszczenie w wykazie oznaczeń zawiera: imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy, nazwę naukową produktu rybnego w języku łacińskim, proponowaną nazwę handlową w języku polskim oraz nazwę lokalną lub regionalną, jeżeli nazwy takie występują oraz uzasadnienie wniosku.

Źródło
https://www.gov.pl/gospodarkamorska/rynek-i-przetworstwo-rybne
Kategoria
Administracja Publiczna
Częstotliwość aktualizacji
Nie dotyczy
Ostatnia Modyfikacja
17 Lipiec 2018, 12:07
Utworzono
19 Grudzień 2016, 14:41
Liczba wyświetleń
542
Liczba pobrań
15

Słowa kluczowe

Kliknięcie na słowo kluczowe wyświetli wszystkie zbiory opisane tym słowem

Warunki ponownego wykorzystywania informacji:

Ten zbiór danych jest informacją publiczną, może być ponownie wykorzystywany bez ograniczeń.

Dane i Zasoby