Zbiory danych

Znaleziono 72 zbiory danych Zobacz wyniki poprzez API
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2018

  Zawiera obszerny zestaw informacji o Polsce oraz wybrane dane o krajach Europy i świata. W bogatej formie graficznej prezentowany jest opis statystyczny stanu gospodarki oraz...
  • PDF
  4642 2
 • Słownik pojęć stosowanych w statystyce publicznej

  Pojęcia używane przez statystykę publiczną do opisu zjawisk społeczno-ekonomicznych oraz ich definicje.
  • XLSX
  • CSV
  352 1
 • Rocznik Statystyczny Pracy 2017

  Zmiany zachodzące na rynku pracy. Aktywność ekonomiczna ludności, pracujący, ruch zatrudnionych i wolne miejsca pracy, bezrobotni, warunki pracy (struktura czasu pracy, strajki,...
  • PDF
  394 1
 • Wskaźniki makroekonomiczne

  Zestaw wybranych miesięcznych, kwartalnych i rocznych wskaźników makroekonomicznych opisujących podstawowe tendencje rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Dane według rodzajów...
  • HTML
  • XLSX
  • PDF
  927 105
 • Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto w latach 2013-2017

  Rachunki narodowe wg ESA 2010. Za pomocą mierników makroekonomicznych pokazane wyniki całokształtu działalności gospodarki w Polsce, w tym: wartość produktu krajowego brutto,...
  • PDF
  • XLSX
  197
 • Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON czerwiec 2018

  Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie...
  • XML
  8 5
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2017

  Kompleksowe informacje o wynikach produkcji rolniczej, warunkach produkcyjno-ekonomicznych rolnictwa, bilansowym rozliczeniu produkcji ważniejszych (głównych) produktów rolnych,...
  • PDF
  • XLSX
  2776 82
 • Rocznik Statystyczny Przemysłu 2017

  Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, produkcja sprzedana, wskaźniki cen, produkcja globalna, zużycie pośrednie, wartość dodana brutto, produkcja ważniejszych wyrobów,...
  • PDF
  • XLS
  3407 268
 • Transgraniczny polsko-czesko-niemiecki bank danych (Cross-border friendship database – CBFD)

  Transgraniczny polsko-czesko-niemiecki bank danych (Cross-border friendship database – CBFD) realizowany jest w ramach dobrowolnej współpracy Urzędu Statystycznego we Wrocławiu...
  • HTML
  107 9
 • STRATEG - System monitorowania rozwoju

  STRATEG to publicznie dostępny system bazodanowy stworzony na potrzeby programowania, monitorowania i ewaluacji polityki rozwoju. Jego podstawę stanowią wskaźniki służące do...
  • HTML
  340 15
 • Statystyczne Vademecum Samorządowca

  Statystyczne Vademecum Samorządowca SVS to projekt Głównego Urzędu Statytycznego, który jest odpowiedzią na rosnące potrzeby informacyjne jednostek samorządu terytorialnego....
  • HTML
  1149 42
 • Baza Danych Handlu Zagranicznego

  Baza prezentuje dane dot. wymiany towarowej Polski z zagranicą (z krajami oraz grupami krajów). Informacje o wielkości eksportu i importu, saldzie obrotów, dynamice w cenach...
  • HTML
  681 67
 • Baza Demografia

  Baza Demografia została utworzona w celu zapewnienia użytkownikowi stałego dostępu do informacji statystycznych charakteryzujących sytuację demograficzną w Polsce. Baza stanowi...
  • HTML
  1253 167
 • Portal Geostatystyczny

  Portal Geostatystyczny jest nowoczesnym narzędziem do przestrzennej prezentacji największego w Polsce zasobu informacyjnego, umożliwiającym publikację zagregowanych danych...
  • HTML
  729 21
 • Platforma Analityczna SWAiD - Dziedzinowe Bazy Wiedzy

  Platforma Analityczna SWAiD - Dziedzinowe Bazy Wiedzy to nowoczesna platforma umożliwiająca dostęp do aktualizowanych na bieżąco informacji pochodzących z systemu statystyki...
  • HTML
  860 25
 • Podstawowe wielkości i wskaźniki ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

  Wykaz wielkości i wskaźników ogłaszanych przez Prezesa GUS (każdy z opisem metodologicznym, wykazem pojęć z nim związanych, miejscem, formą i terminem ogłaszania - z...
  • HTML
  292 16
 • Porównania międzynarodowe

  Moduł „Porównania międzynarodowe” obejmuje zestaw informacji statystycznych, w formie tablic, map i wykresów, dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej świata, wybranych...
  • HTML
  427 36
 • NSP 2011 - Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych i rodzin

  Publikacja zawiera informacje na temat warunków mieszkaniowych gospodarstw domowych i rodzin w zależności od liczby dzieci, poziomu wykształcenia czy źródeł utrzymania....
  • PDF
  • XLS
  • XLSX
  595 80
 • NSP 2011 - Dojazdy do pracy w Polsce

  Badanie dojazdów do pracy w 2011 r. dla ogółu pracujących zostało przeprowadzone na podstawie danych zawartych w rejestrach administracyjnych, pozyskanych przez statystykę...
  • PDF
  380 71
 • NSP 2011 - Zamieszkane budynki

  Publikacja zawiera informacje na temat liczby budynków według ich rodzaju, a także dane odnośnie wieku i wielkości budynków mieszkalnych z uwzględnieniem zasobów mieszkaniowych...
  • PDF
  • XLS
  293 56