Zbiory danych

Znaleziono 39 zbiorów danych Zobacz wyniki poprzez API
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2018

  Zawiera obszerny zestaw informacji o Polsce oraz wybrane dane o krajach Europy i świata. W bogatej formie graficznej prezentowany jest opis statystyczny stanu gospodarki oraz...
  • PDF
  4642 2
 • Rocznik Statystyczny Pracy 2017

  Zmiany zachodzące na rynku pracy. Aktywność ekonomiczna ludności, pracujący, ruch zatrudnionych i wolne miejsca pracy, bezrobotni, warunki pracy (struktura czasu pracy, strajki,...
  • PDF
  394 1
 • Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto w latach 2013-2017

  Rachunki narodowe wg ESA 2010. Za pomocą mierników makroekonomicznych pokazane wyniki całokształtu działalności gospodarki w Polsce, w tym: wartość produktu krajowego brutto,...
  • PDF
  • XLSX
  197
 • Rynek Rolny

  Publikacja dostępna tylko w wersji elektronicznej. Miesięcznik prezentujący bieżący monitoring sytuacji na podstawowych rynkach rolnych: zbóż, cukru, rzepaku, ziemniaków, owoców...
  • HTML
  240 60
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2017

  Kompleksowe informacje o wynikach produkcji rolniczej, warunkach produkcyjno-ekonomicznych rolnictwa, bilansowym rozliczeniu produkcji ważniejszych (głównych) produktów rolnych,...
  • PDF
  • XLSX
  2776 82
 • Rocznik Statystyczny Przemysłu 2017

  Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, produkcja sprzedana, wskaźniki cen, produkcja globalna, zużycie pośrednie, wartość dodana brutto, produkcja ważniejszych wyrobów,...
  • PDF
  • XLS
  3407 268
 • NSP 2011 - Dojazdy do pracy w Polsce

  Badanie dojazdów do pracy w 2011 r. dla ogółu pracujących zostało przeprowadzone na podstawie danych zawartych w rejestrach administracyjnych, pozyskanych przez statystykę...
  • PDF
  380 71
 • NSP 2011 - Zamieszkane budynki

  Publikacja zawiera informacje na temat liczby budynków według ich rodzaju, a także dane odnośnie wieku i wielkości budynków mieszkalnych z uwzględnieniem zasobów mieszkaniowych...
  • PDF
  • XLS
  293 56
 • NSP 2011 - Mieszkania

  Charakterystyka mieszkań w zakresie: liczby mieszkań zamieszkanych w podziale na stale oraz czasowo zamieszkane, własności powierzchni użytkowej, liczby pokoi oraz izb,...
  • PDF
  • XLS
  730 134
 • PSR 2010 - Zwierzęta gospodarskie i wybrane elementy metod produkcji zwierzęcej

  Szczegółowe informacje o wielkości pogłowia zwierząt gospodarskich wg gatunków i grup użytkowo-produkcyjnych, liczbie gospodarstw utrzymujących zwierzęta gospodarskie wg grup...
  • PDF
  177 10
 • PSR 2010 - Gospodarstwa rolne w Polsce na tle gospodarstw Unii Europejskiej - wpływ WPR

  Publikacja zatytułowana „Gospodarstwa rolne w Polsce na tle gospodarstw Unii Europejskiej – wpływ WPR” zawiera wyniki prac analitycznych o charakterze naukowo-badawczym,...
  • PDF
  1335 50
 • PSR 2010 - Zrównoważenie polskiego rolnictwa

  Prezentowana publikacja zawiera wyniki prac analitycznych o charakterze naukowo-badawczym, wykonanych w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowym...
  • PDF
  • XLS
  181 20
 • PSR 2010 - Użytkowanie gruntów

  Wyniki Powszechnego Spisu Rolnego 2010 z zakresu użytkowania gruntów wg rodzaju użytków rolnych prezentowane na tle wyników PSR 2002. Przekroje: województwa, sektory własności,...
  • PDF
  • XLS
  354 51
 • PSR 2010 - Uprawy ogrodnicze

  Opracowanie przedstawia wyniki Powszechnego Spisu Rolnego 2010 (PSR 2010), przeprowadzonego w dniach 1 września - 31 października 2010 r., dotyczące tematyki powierzchni upraw...
  • PDF
  188 14
 • PSR 2010 - Rolnictwo na obszarach specyficznych

  Publikacja zawiera wyniki prac analitycznych o charakterze naukowo-badawczym, wykonanych w Instytucie Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa. Źródłami danych w prezentowanej...
  • PDF
  88 4
 • PSR 2010 - Zmiany zachodzące w gospodarstwach rolnych w latach 2002-2010

  Publikacja zawiera wyniki prac analitycznych o charakterze naukowo-badawczym, wykonanych w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowym Instytucie...
  • PDF
  150 7
 • PSR 2010 - Uprawy rolne i wybrane elementy metod produkcji roślinnej

  Wyniki Powszechnego Spisu Rolnego 2010 z zakresu powierzchni zasiewów upraw rolnych wg gatunków prezentowane dla głównych grup upraw na tle wyników PSR 2002. Wybrane elementy...
  • PDF
  121 6
 • PSR 2010 - Raport z wyników

  Wstępne wyniki Powszechnego Spisu Rolnego 2010. Prezentacja danych wg poszczególnych zagadnień występujących w spisie. Porównanie podstawowych danych z wynikami PSR 2002.
  • PDF
  324 17
 • PSR 2010 - Pracujący w gospodarstwach rolnych

  Prezentacja grupowań gospodarstw rolnych ze szczególnym uwzględnienie kryteriów takich jak: wiek i płeć użytkownika oraz członków gospodarstwa domowego, osoba kierująca...
  • PDF
  • XLS
  204 21
 • NSP 2011 - Ludność i gospodarstwa domowe. Stan i struktura społeczno-ekonomiczna. Część II. Gospodarstwa domowe

  Opracowanie zawiera szczegółową charakterystykę gospodarstw domowych (w tym z osobami niepełnosprawnymi) według typów, źródeł utrzymania, grup społeczno-ekonomicznych w...
  • PDF
  • XLS
  616 71