Zbiory danych

Znaleziono 42 zbiory danych Zobacz wyniki poprzez API
 • Współpraca z europejskimi i międzynarodowymi organizacjami normalizacyjnymi

  PKN nieprzerwanie prowadzi działania związane z członkostwem w organizacjach międzynarodowych (ISO i IEC) i europejskich (CEN i CENELEC) oraz statutem krajowej organizacji...
  • XLSX
  32 4
 • Patrole rozminowania

  Zasób zawiera wykaz jednostek wojskowych, w ramach których wydzielono patrole rozminowania i grupy nurków minerów wraz z terytorialnym podziałem odpowiedzialności działania....
  • XLS
  7 4
 • Rejestry umów

  Rejestry umów zawartych w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  • XLS
  20 12
 • Nauka języków obcych

  Tabele zawierają dane dotyczące liczby uczniów uczących się języka obcego (jako obowiązkowego lub dodatkowego) zebrane w systemie informacji oświatowej, według stanu na 30.09...
  • XLS
  • XLSX
  686 175
 • Zdarzenia w ruchu drogowym

  Zasób zawiera informacje o zdarzeniach w ruchu drogowym z podziałem na wybrane kryteria takie jak np. liczba wypadków, kolizji, miejsce zdarzenia, przyczyny zdarzeń, wiek...
  • XLS
  • CSV
  1075 444
 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 - analizy, raporty i podsumowania

  Informacje kwartalne dotyczące bieżących postępów w realizacji Programu oraz obszerniejsze dokumenty podsumowujące wdrażanie Programu, tj. sprawozdania okresowe i roczne z...
  • PDF
  • ZIP
  • XLS
  • HTML
  • XLSX
  566 52
 • Dane statystyczne uczniów według wieku

  Tabele zawierają dane dotyczące liczby uczniów według wieku zebrane w systemie informacji oświatowej, według stanu na 30.09 danego roku. Zastosowano podział na szkoły dla dzieci...
  • XLS
  • XLSX
  1593 440
 • Nauczyciele (w osobach i etatach)

  Liczba nauczycieli we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych w Polsce, liczba osób (z podziałem na pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych) oraz liczba etatów...
  • XLS
  710 222
 • Akty prawne dotyczące uznawania wykształcenia

  Dokumenty o wykształceniu mogą zostać uznane w Polsce na podstawie umów międzynarodowych lub - w przypadku ich braku - na podstawie przepisów krajowych (ustaw lub rozporządzeń o...
  • XLSX
  48 6
 • Rejestr urządzeń radiowych używanych bez pozwolenia

  Zgodnie z art. 144c ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne używanie urządzenia radiowego nadawczego lub nadawczo-odbiorczego, niewymagającego pozwolenia na podstawie art. 144...
  • XLSX
  680 29
 • Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce

  Raport z badania mającego na celu zdiagnozowanie stanu informatyzacji urzędów oraz określenie jej wpływu na usprawnienie działania urzędów administracji publicznej w Polsce.
  • PDF
  • XLSX
  • XLS
  1119 140
 • Płatnicy składek - dane za 2016 r.

  Płatnik składek to każdy podmiot lub osoba, która zgłasza do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych osoby ubezpieczone oraz rozlicza i opłaca za nie składki na ubezpieczenia społeczne...
  • XLS
  • XLSX
  344 115
 • Zasiłki dane 2015 r.

  Zestawienia zawierają liczbę osób pobierających zasiłki wg płci i wg województw w 2015 r.
  • XLS
  170 36
 • Kontrola zwolnień lekarskich - 2016 r.

  Na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń...
  • XLS
  216 35
 • Absencja chorobowa - dane za 2016 r.

  Absencja chorobowa to niezdolność do pracy z powodu choroby lub konieczności osobistego sprawowania przez pracownika opieki nad chorym członkiem rodziny. Dokumentowana...
  • XLS
  1466 237
 • Absencja chorobowa - 2015 r.

  Prezentowane dane obejmują wszystkie przypadki orzeczonej czasowej niezdolności do pracy z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS w danym roku.
  • XLS
  570 30
 • Ubezpieczeni - dane za 2015 r.

  Ubezpieczony to osoba fizyczna podlegająca chociaż jednemu z ubezpieczeń społecznych, tj.: - ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, - ubezpieczeniu w razie choroby i...
  • XLS
  409 23
 • Świadczenia i zasiłki przedemerytalne 2013, 2014

  Zasady ustalania prawa do świadczeń przedemerytalnych przyznawanych przez ZUS, tryb postępowania o przyznanie tych świadczeń i ich wypłatę, zasady przejmowania przez ZUS wypłaty...
  • XLS
  • XLSX
  255 8
 • Renty z tytułu niezdolności do pracy 2012, 2013

  Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki: został uznany za niezdolnego do pracy, ma wymagany -...
  • XLS
  188 6
 • Renty rodzinne 2014 r.

  Renta rodzinna - przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do...
  • XLS
  150 17