Budżet i Finanse Publiczne

Znaleziono 18 zbiorów danych

 • Absencja chorobowa - 2014 r.

  Prezentowane dane obejmują wszystkie przypadki orzeczonej czasowej niezdolności do pracy z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS w danym roku.
  • XLS
  405 9
 • Renty rodzinne 2014 r.

  Renta rodzinna - przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do...
  • XLS
  129 11
 • Orzecznictwo lekarskie - dane za 2014 r.

  Organami orzekającymi w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych są lekarze orzecznicy, a od 1 stycznia 2005 r. także komisje lekarskie. Do zadań lekarzy orzeczników należy wydawanie...
  • XLS
  • XLSX
  198 2
 • Świadczenia przedemerytalne- XII 2015 r.

  Zestawienie prezentuje osoby pobierające świadczenia przedemerytalne - według wieku, płci i sposobu otrzymywania świadczenia - stan w grudniu 2015 r. *bez świadczeń...
  • XLSX
  62 2
 • Zasiłki/dane za 2015 r.

  Zestawienia zawierają liczbę osób pobierających zasiłki wg płci i wg województw, jak również liczbę dni i kwoty wypłat zasiłków wg wybranych tytułów ubezpieczeń i województw w...
  • XLS
  189 12
 • Zasiłki/dane za 2014 r.

  Zestawienia zawierają liczbę osób pobierających zasiłki wg płci i wg województw, jak również liczbę dni i kwoty wypłat zasiłków wg wybranych tytułów ubezpieczeń i województw w...
  • XLS
  163 1
 • Orzecznictwo lekarskie - dane za 2016 r.

  Organami orzekającymi w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych są lekarze orzecznicy, a od 1 stycznia 2005 r. także komisje lekarskie. Do zadań lekarzy orzeczników należy wydawanie...
  • XLS
  299 18
 • Renty rodzinne - dane za 2016 r.

  Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich...
  • XLSX
  • XLS
  70 7
 • Renty z tytułu niezdolności do pracy - dane za 2016 r.

  Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki: 1. został uznany za niezdolnego do pracy, 2. ma wymagany –...
  • XLS
  • XLSX
  70 21
 • Zasiłki - dane za 2016 r.

  Zestawienia zawierają liczbę osób pobierających zasiłki wg płci i wg województw, jak również liczbę dni i kwoty wypłat zasiłków wg wybranych tytułów ubezpieczeń i województw w...
  • XLS
  54 17
 • Rehabilitacja lecznicza - dane za 2014 r.

  ZUS prowadzi rehabilitację lecznicza w ramach prewencji rentowej. Celem programu rehabilitacji jest przywrócenie zdolności do pracy osobom ubezpieczonym, które w wyniku chorób...
  • PDF
  34 1
  • PDF
  51 7
 • PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH NA LATA 2017 - 2021

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych oprócz szerokiego spektrum zadań realizowanych z zakresu pozarolniczych ubezpieczeń społecznych jest także instytucją opracowującą prognozy z tego...
  • DOCX
  • PDF
  143 15
 • PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH NA LATA 2017 - 2021

  Na mocy ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 965 z późniejszymi zmianami) Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest zobowiązany do...
  • DOCX
  • PDF
  82 4
 • Sprawozdanie finansowe/ Fundusz Ubezpieczeń Społecznych/ 2014

  Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS) - jego budżet tworzą składki na ubezpieczenia społeczne i dotacje z budżetu państwa. Fundusz może także zaciągać krotkoterminowe kredyty w...
  • PDF
  224 15
 • Sprawozdania finansowe ZUS/2014

  Bilans Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Rachunek zysków i strat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za rok zakończony 31 grudnia 2014.
  • PDF
  278 9
 • Sprawozdania finansowe Funduszu Emerytur Pomostowych na 30.09.2015 r.

  Informacja o przychodach i kosztach Funduszu Emerytur Pomostowych na 30.09.2015 r.
  • PDF
  69 1
 • Sprawozdania finansowe Funduszu Alimentacyjnego na 30.09.2015 r.

  Informacja o przychodach i kosztach Funduszu Alimentacyjnego w likwidacji na 30.09.2015 r.
  • PDF
  105 2