Nauka i Oświata

Znaleziono 61 zbiorów danych

 • Inwestycje szkół wyższych

  Interaktywna Mapa Inwestycji przedstawia nakłady i inwestycje jakie poczyniono w poszczególnych regionach Polski (województwach) w 25 obszarach nauk, takich jak np. nauki...
  • HTML
  264 54
 • Projekty naukowe

  Wykaz zawierający informację o realizowanych krajowych i międzynarodowych projektach obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe zawarte w Systemie Informacji o Nauce w...
  • XLS
  375 26
 • Wykaz jednostek naukowych

  Wykaz zawiera jednostki naukowe - prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe: a) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30...
  • XLS
  2432 153
 • Zestawienie osób ze stopniami i tytułami naukowymi

  Zestawienie zawiera listę osób, którym został nadany stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora.
  • XLS
  3444 372
 • Biblioteki naukowe jednostek naukowych

  Zestawienie bibliotek naukowych obejmuje: nazwę biblioteki, adres, nazwę instytucji w ramach której biblioteka funkcjonuje,organ nadzorujący, status biblioteki, profil.
  • XLS
  184 12
 • Szkoły wyższe i ich finanse

  Publikacja zawiera dane statystyczne z obszaru szkolnictwa wyższego, w tym informacje o studentach, absolwentach, cudzoziemcach na uczelniach polskich, doktorantach, słuchaczach...
  • PDF
  • XLSX
  1322 66
 • polona.pl

  Portal największej biblioteki cyfrowej w Polsce prezentujący zdigitalizowane zbiory Biblioteki Narodowej oraz instytucji współpracujących. Nowoczesny interfejs portalu pozwala...
  API
  • JSON
  1101 42
 • Informacja o wynikach rekrutacji na studia na rok akademicki 2013/2014 w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  Informacja o wynikach rekrutacji na studia na rok akademicki 2013/2014 w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • DOC
  255 23
 • Szkolnictwo wyższe w Polsce

  Raport zawiera informacje statystyczne dotyczące kształcenia na polskich uczelniach, zasobów kadrowych uczelni oraz wybrane wskaźniki jakości kształcenia.
  • PDF
  1001 137
 • Cytowania publikacji

  Rejestr zawiera informacje o cytowaniach publikacji zamieszczonych w polskiej bazie cytowań czasopism naukowych (POL-index)
  232
 • Czasopisma naukowe

  Rejestr zawiera informacje o czasopismach naukowych ujętych w wykazie Ministra właściwego do spraw nauki
  209
 • Publikacje naukowe

  Rejestr zawiera informacje o publikacjach w czasopismach naukowych oraz monografiach naukowych autorstwa pracowników jednostki naukowej oraz publikacjach osób niebędących...
  225
 • Wynik finansowy jednostek naukowych

  Rejestr zawiera informacje o wynikach finansowych jednostek naukowych, w tym o nakładach na działalność badawczo-rozwojową oraz źródłach finansowania
  199
 • Wydane czasopisma

  rejestr zawiera informacje o wydawanych przez jednostki naukowe czasopismach naukowych
  172
 • Wdrożone systemy jakości

  rejestr zawiera informacje o wdrożonych w jednostkach naukowych systemach jakości
  105
 • Wdrożenie wyników badań

  rejestr zawiera informacje o wdrożeniach wyników badań naukowych lub prac rozwojowych zrealizowanych w jednostce naukowej
  141
 • Patenty i prawa ochronne

  rejestr zawiera informacje o uzyskanych przez jednostki naukowe patentach i innych prawach ochronnych
  170
 • Konferencje naukowe

  rejestr zawiera informacje o zorganizowanych przez jednostki naukowe konferencjach naukowych
  182
 • Nagrody i wyróżnienia

  rejestr zawiera informacje o nagrodach i wyróżnieniach otrzymanych przez jednostki naukowe oraz ich pracowników
  98
 • Osiągnięcia artystyczne pracowników jednostki

  rejestr zawiera informacje o osiągnięciach artystycznych pracowników jednostek naukowych
  182