Nauka i Oświata

Znaleziono 54 zbiory danych

 • Informacja o wynikach rekrutacji na studia na rok akademicki 2013/2014 w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  Informacja o wynikach rekrutacji na studia na rok akademicki 2013/2014 w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • DOC
  241 19
 • Szkolnictwo wyższe w Polsce

  Raport zawiera informacje statystyczne dotyczące kształcenia na polskich uczelniach, zasobów kadrowych uczelni oraz wybrane wskaźniki jakości kształcenia.
  • PDF
  963 116
 • Cytowania publikacji

  Rejestr zawiera informacje o cytowaniach publikacji zamieszczonych w polskiej bazie cytowań czasopism naukowych (POL-index)
  222
 • Czasopisma naukowe

  Rejestr zawiera informacje o czasopismach naukowych ujętych w wykazie Ministra właściwego do spraw nauki
  203
 • Publikacje naukowe

  Rejestr zawiera informacje o publikacjach w czasopismach naukowych oraz monografiach naukowych autorstwa pracowników jednostki naukowej oraz publikacjach osób niebędących...
  217
 • Wynik finansowy jednostek naukowych

  Rejestr zawiera informacje o wynikach finansowych jednostek naukowych, w tym o nakładach na działalność badawczo-rozwojową oraz źródłach finansowania
  193
 • Wydane czasopisma

  rejestr zawiera informacje o wydawanych przez jednostki naukowe czasopismach naukowych
  158
 • Wdrożone systemy jakości

  rejestr zawiera informacje o wdrożonych w jednostkach naukowych systemach jakości
  101
 • Wdrożenie wyników badań

  rejestr zawiera informacje o wdrożeniach wyników badań naukowych lub prac rozwojowych zrealizowanych w jednostce naukowej
  134
 • Patenty i prawa ochronne

  rejestr zawiera informacje o uzyskanych przez jednostki naukowe patentach i innych prawach ochronnych
  163
 • Konferencje naukowe

  rejestr zawiera informacje o zorganizowanych przez jednostki naukowe konferencjach naukowych
  174
 • Nagrody i wyróżnienia

  rejestr zawiera informacje o nagrodach i wyróżnieniach otrzymanych przez jednostki naukowe oraz ich pracowników
  92
 • Osiągnięcia artystyczne pracowników jednostki

  rejestr zawiera informacje o osiągnięciach artystycznych pracowników jednostek naukowych
  147
 • Nauka w Polsce

  Opracowanie zawiera informacje statystyczne z obszaru nauki, w tym m. in. strukturę wydatków przeznaczonych na naukę, kapitał ludzki w nauce, finansowanie projektów badawczych...
  • PDF
  310 29