Nauka i Oświata

Znaleziono 4 zbiory danych

 • Lista podmiotów uprawnionych do egzaminowania ze znajomości języka polskiego jako obcego

  Minister nauki i szkolnictwa wyższego nadał uwzględnionym w tabeli podmiotom dwuletnie uprawnienia do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego na określonym...
  • XLSX
  24 4
 • Biblioteka Cyfrowa IETU

  Biblioteka Cyfrowa Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oferuje dostęp do cyfrowo przetworzonych zasobów bibliotecznych IETU, które obejmują wszystkie dziedziny nauki z...
  • HTML
  60 5
 • Szkolnictwo wyższe w Polsce

  Raport zawiera informacje statystyczne dotyczące kształcenia na polskich uczelniach, zasobów kadrowych uczelni oraz wybrane wskaźniki jakości kształcenia.
  • PDF
  998 133
 • Nauka w Polsce

  Opracowanie zawiera informacje statystyczne z obszaru nauki, w tym m. in. strukturę wydatków przeznaczonych na naukę, kapitał ludzki w nauce, finansowanie projektów badawczych...
  • PDF
  329 33