Główny Urząd Statystyczny

al. Niepodległości 208, Warszawa

http://stat.gov.pl

kancelariaogolnaGUS@stat.gov.pl

Adres skrzynki ePUAP

Tel. 22 608 30 00 Fax. 22 608 38 63

REGON: 000331501

Znaleziono 72 zbiory danych

 • Słownik pojęć stosowanych w statystyce publicznej

  Pojęcia używane przez statystykę publiczną do opisu zjawisk społeczno-ekonomicznych oraz ich definicje.
  • XLSX
  • CSV
  351
 • Rocznik Statystyczny Pracy 2017

  Zmiany zachodzące na rynku pracy. Aktywność ekonomiczna ludności, pracujący, ruch zatrudnionych i wolne miejsca pracy, bezrobotni, warunki pracy (struktura czasu pracy, strajki,...
  • PDF
  389
 • Wskaźniki makroekonomiczne

  Zestaw wybranych miesięcznych, kwartalnych i rocznych wskaźników makroekonomicznych opisujących podstawowe tendencje rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Dane według rodzajów...
  • HTML
  • XLSX
  • PDF
  915 102
 • Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto w latach 2013-2017

  Rachunki narodowe wg ESA 2010. Za pomocą mierników makroekonomicznych pokazane wyniki całokształtu działalności gospodarki w Polsce, w tym: wartość produktu krajowego brutto,...
  • PDF
  • XLSX
  194
 • Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON czerwiec 2018

  Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie...
  • XML
  6 2
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2017

  Kompleksowe informacje o wynikach produkcji rolniczej, warunkach produkcyjno-ekonomicznych rolnictwa, bilansowym rozliczeniu produkcji ważniejszych (głównych) produktów rolnych,...
  • PDF
  • XLSX
  2772 81
 • Rocznik Statystyczny Przemysłu 2017

  Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, produkcja sprzedana, wskaźniki cen, produkcja globalna, zużycie pośrednie, wartość dodana brutto, produkcja ważniejszych wyrobów,...
  • PDF
  • XLS
  3390 260
 • Transgraniczny polsko-czesko-niemiecki bank danych (Cross-border friendship database – CBFD)

  Transgraniczny polsko-czesko-niemiecki bank danych (Cross-border friendship database – CBFD) realizowany jest w ramach dobrowolnej współpracy Urzędu Statystycznego we Wrocławiu...
  • HTML
  107 9
 • STRATEG - System monitorowania rozwoju

  STRATEG to publicznie dostępny system bazodanowy stworzony na potrzeby programowania, monitorowania i ewaluacji polityki rozwoju. Jego podstawę stanowią wskaźniki służące do...
  • HTML
  337 14
 • Statystyczne Vademecum Samorządowca

  Statystyczne Vademecum Samorządowca SVS to projekt Głównego Urzędu Statytycznego, który jest odpowiedzią na rosnące potrzeby informacyjne jednostek samorządu terytorialnego....
  • HTML
  1140 40
 • Baza Danych Handlu Zagranicznego

  Baza prezentuje dane dot. wymiany towarowej Polski z zagranicą (z krajami oraz grupami krajów). Informacje o wielkości eksportu i importu, saldzie obrotów, dynamice w cenach...
  • HTML
  675 63
 • Baza Demografia

  Baza Demografia została utworzona w celu zapewnienia użytkownikowi stałego dostępu do informacji statystycznych charakteryzujących sytuację demograficzną w Polsce. Baza stanowi...
  • HTML
  1238 163
 • Portal Geostatystyczny

  Portal Geostatystyczny jest nowoczesnym narzędziem do przestrzennej prezentacji największego w Polsce zasobu informacyjnego, umożliwiającym publikację zagregowanych danych...
  • HTML
  729 21
 • Platforma Analityczna SWAiD - Dziedzinowe Bazy Wiedzy

  Platforma Analityczna SWAiD - Dziedzinowe Bazy Wiedzy to nowoczesna platforma umożliwiająca dostęp do aktualizowanych na bieżąco informacji pochodzących z systemu statystyki...
  • HTML
  858 25
 • Podstawowe wielkości i wskaźniki ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

  Wykaz wielkości i wskaźników ogłaszanych przez Prezesa GUS (każdy z opisem metodologicznym, wykazem pojęć z nim związanych, miejscem, formą i terminem ogłaszania - z...
  • HTML
  290 16
 • Porównania międzynarodowe

  Moduł „Porównania międzynarodowe” obejmuje zestaw informacji statystycznych, w formie tablic, map i wykresów, dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej świata, wybranych...
  • HTML
  425 35
 • NSP 2011 - Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych i rodzin

  Publikacja zawiera informacje na temat warunków mieszkaniowych gospodarstw domowych i rodzin w zależności od liczby dzieci, poziomu wykształcenia czy źródeł utrzymania....
  • PDF
  • XLS
  • XLSX
  590 80
 • NSP 2011 - Dojazdy do pracy w Polsce

  Badanie dojazdów do pracy w 2011 r. dla ogółu pracujących zostało przeprowadzone na podstawie danych zawartych w rejestrach administracyjnych, pozyskanych przez statystykę...
  • PDF
  378 70
 • NSP 2011 - Zamieszkane budynki

  Publikacja zawiera informacje na temat liczby budynków według ich rodzaju, a także dane odnośnie wieku i wielkości budynków mieszkalnych z uwzględnieniem zasobów mieszkaniowych...
  • PDF
  • XLS
  292 56
 • NSP 2011 - Mieszkania

  Charakterystyka mieszkań w zakresie: liczby mieszkań zamieszkanych w podziale na stale oraz czasowo zamieszkane, własności powierzchni użytkowej, liczby pokoi oraz izb,...
  • PDF
  • XLS
  725 133